Таснифоти исмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар мисоли «Ёддоштҳо» – и С.Айнӣ

                                              Мундариҷа

Муқаддима……..

 Боби I. Таснифоти исмҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ  дар мисоли «Ёддоштҳо» и С.Айнӣ

1.1. Маълумоти  умуми  дар  бораи  таснифоти  исмҳо дар забони тоҷикӣ….

1.2 . Сохтори  ташаккулёбии  кулли  исмҳо  дар  забони      тоҷикӣ…..

1.3.Таркиби морфологии исм ва тарҷумаи  калимаҳо бо забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар заминаи асари «Ёддоштҳо» – и С.Айнӣ……..

 Боби II. Таҳлили муқоисавӣ семантикии исмҳои забонҳои муқоисашаванда  дар  мисоли тарҷумаи «Ёддоштҳо» и С.Айнӣ

2.1. Калима  ва  паҳлӯҳои  сермаъногии  онҳо  дар  забонҳои муқоисашаванда………

2.2.Муқоисаи семантикӣ дар  забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ…………………

Хулоса…………….

Рӯйхати адабиёти истифодашуда………..

test

Добавить комментарий