Ҷонишинҳои номуайянии забони англисӣ

Муқаддима………………………

Боби I. Ифодаи категорияи номуайяни бо ёрии артикли номуайяни ва ҷонишинҳои номуайяни………………………..

1.1.  Истифодаи артикли номуайяни бо исмҳои хос………

1.2. Артикли муайяни дар баъзе ибораҳои устувори фразеологи…

1.3.Ҷои артикли номуайяни……………

Боби II.  Ифодаи категорияи номуайяни  бо ёрии ҷонишинҳои номуайяни……………

2.1. Ҷонишинҳои номуайянии  some, any, no, every, all, hoth, erther,

neither, much, many ва ҷонишинҳои мураккаби everything, anyone, nobody, everybody ва ѓайраҳо……………………

Хулоса.………………………………

Феҳрасти адабиёт……………………

test

Добавить комментарий