Тарҷумашиносони тоҷик

Наќша

Муќаддима……………………………………………………………….

Ќисми асосї………………………………………………………………

  1. Асарњои тарљумавии Њабиб Ањрорї………………………………
  2. Назарияи Њабиб Ањрорї оид ба тарљума ……………………….

Хулоса…………………………………………………………………….

Фењристи адабиёт………………………………………………………

test

Добавить комментарий