Нақши истилоҳот дар раванди тарҷумаи мантҳо

Наќша

Сарсухан……2-3

  1. Маълумоти муфассал оид ба истилоњот ва наќши он дар раванди тарљумаи асарњои илмї…………4-7

2.Воњидњои фразеологї чун истилоњи умумихалќї………………..8-15

  1. Наќши истилоњи дипломатї дар раванди тарљумаи матнњои расмї-коргузорї……..16-20

Хулоса..21-22

Феҳристи адабиёт…. 23-24

test

Добавить комментарий