Лугати англиси, точики ва русси

Лугати истилохоти грамматики забони англиси

Луғати истилоҳоти грамматики забони англиси

 1. артикл — articles
 2. артикли муайянӣ — the definite article
 3. артикли номуайянӣ — the indefinite article
 4. дараҷа — degree
 5. замон — Tense
 6. замони гузашта — Past tense
 7. замони оянда — Future tense
 8. замони ҳозира — Present tense
 9. замонҳои давомдор — Continuous (Progressive) Tenses
 10. замонҳои мутлақ — Perfect Tenses
 11. зарф — the adverb
 12. ибора — expression, construction
 13. исм — the noun
 14. исми феълӣ — verbal noun
 15. исмҳои шумориданашаванда — uncountable nouns
 16. исмҳои шуморидашаванда — countable nouns
 17. калима — a word
 18. калимаҳои саволӣ — question words
 19. масдар (инфинитив) — the infinitive
 20. морфология — morphology
 21. мубтадо — subject
 22. муайянкунанда — the adverbial modifiers
 23. муқоиса — comparison
 24. нидо — The Interjection
 25. нимҳамсадо — semiconsonant
 26. нутқ — speech
 27. нутқи айнан нақлшуда — Direct speech
 28. нутки мазмунан нақлшуда — Indirect speech
 29. овоз — voice
 30. падеж — case
 31. пайвандак — the Conjunction
 32. пайвастагӣ — combination
 33. пешоянд — The Preposition
 34. пешоянди мураккаб — compound
 35. пешояндҳои содда — simple
 36. пешоянди сохта — derivative
 37. пешоянди таркибӣ — composite
 38. пуркунанда — The object
 39. савол — question
 40. садонок — vowel
 41. синтаксис — syntax
 42. сифат — adjective
 43. сифати феълӣ — The Participle
 44. сига — mood
 45. синоним — synonym
 46. тағйирёбанда — changeable
 47. тарзи мафул — Passive voice
 48. тарзи фоил — active voice
 49. тартиб — order
 50. таҳлил — parsing, analysis
 51. феъл — The verb
 52. феъли ҳол — adverbial participle
 53. феълҳои дуруст — Regular verbs
 54. феълҳои ёридиҳанда — auxiliary verb
 55. феълҳои модалӣ — Modal verbs
 56. феълҳои нодуруст — Irregular verbs
 57. фонетика — phonetics
 58. хабар — the predicate
 59. ҳамсадо — consonant
 60. ҳамсадои ҷарангдор — voiced consonant
 61. ҳамсадои беҷаранг — voiceless consonant
 62. ҳиссача — The participle
 63. ҳиссаҳои нутқ — Parts of speech
 64. ҳиҷо — syllable
 65. ҳиҷои кушода — open syllable
 66. ҳиҷои баста — closed syllable
 67. ҳол — The adverbial modifiers
 68. ҷинс — Gender
 69. ҷонишинҳо — The pronouns
 70. ҷонишини ишоратӣ — The demonstrative pronoun
 71. ҷонишини номуайянӣ — The indefinite pronoun
 72. ҷонишини соҳибӣ — The possessive pronoun
 73. ҷонишини шахсӣ — The personal pronoun
 74. Ҷумла — sentence
 75. ҷумлаҳои инкорӣ — Negative
 76. ҷонишинҳои нафсӣ таъкидй — Reflexive and emphatic pronouns
 77. Ҷумлаҳои саволӣ — Interrogative
 78. ҷумлаҳои хабарӣ — Affirmative
 79. шумора — Numeral
 80. шумораи микдорӣ — Cardinal
 81. шумораи танҳо — singular
 82. шумораи тартибӣ — Ordinal
 83. шумораи ҷамъ — plural
 84. зарур — necessary, essential

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *