Лугати англиси, точики ва русси

Лугати истилохоти грамматики забони англиси

Луғати истилоҳоти грамматики забони англиси

 1. артикл – articles
 2. артикли муайянӣ – the definite article
 3. артикли номуайянӣ – the indefinite article
 4. дараҷа – degree
 5. замон – Tense
 6. замони гузашта – Past tense
 7. замони оянда – Future tense
 8. замони ҳозира – Present tense
 9. замонҳои давомдор – Continuous (Progressive) Tenses
 10. замонҳои мутлақ – Perfect Tenses
 11. зарф – the adverb
 12. ибора – expression, construction
 13. исм – the noun
 14. исми феълӣ – verbal noun
 15. исмҳои шумориданашаванда – uncountable nouns
 16. исмҳои шуморидашаванда – countable nouns
 17. калима – a word
 18. калимаҳои саволӣ – question words
 19. масдар (инфинитив) – the infinitive
 20. морфология – morphology
 21. мубтадо – subject
 22. муайянкунанда – the adverbial modifiers
 23. муқоиса – comparison
 24. нидо – The Interjection
 25. нимҳамсадо – semiconsonant
 26. нутқ – speech
 27. нутқи айнан нақлшуда – Direct speech
 28. нутки мазмунан нақлшуда – Indirect speech
 29. овоз – voice
 30. падеж – case
 31. пайвандак – the Conjunction
 32. пайвастагӣ – combination
 33. пешоянд – The Preposition
 34. пешоянди мураккаб – compound
 35. пешояндҳои содда – simple
 36. пешоянди сохта – derivative
 37. пешоянди таркибӣ – composite
 38. пуркунанда – The object
 39. савол – question
 40. садонок – vowel
 41. синтаксис – syntax
 42. сифат – adjective
 43. сифати феълӣ – The Participle
 44. сига – mood
 45. синоним – synonym
 46. тағйирёбанда – changeable
 47. тарзи мафул – Passive voice
 48. тарзи фоил – active voice
 49. тартиб – order
 50. таҳлил – parsing, analysis
 51. феъл – The verb
 52. феъли ҳол – adverbial participle
 53. феълҳои дуруст – Regular verbs
 54. феълҳои ёридиҳанда – auxiliary verb
 55. феълҳои модалӣ – Modal verbs
 56. феълҳои нодуруст – Irregular verbs
 57. фонетика – phonetics
 58. хабар – the predicate
 59. ҳамсадо – consonant
 60. ҳамсадои ҷарангдор – voiced consonant
 61. ҳамсадои беҷаранг – voiceless consonant
 62. ҳиссача – The participle
 63. ҳиссаҳои нутқ – Parts of speech
 64. ҳиҷо – syllable
 65. ҳиҷои кушода – open syllable
 66. ҳиҷои баста – closed syllable
 67. ҳол – The adverbial modifiers
 68. ҷинс – Gender
 69. ҷонишинҳо – The pronouns
 70. ҷонишини ишоратӣ – The demonstrative pronoun
 71. ҷонишини номуайянӣ – The indefinite pronoun
 72. ҷонишини соҳибӣ – The possessive pronoun
 73. ҷонишини шахсӣ – The personal pronoun
 74. Ҷумла – sentence
 75. ҷумлаҳои инкорӣ – Negative
 76. ҷонишинҳои нафсӣ таъкидй – Reflexive and emphatic pronouns
 77. Ҷумлаҳои саволӣ – Interrogative
 78. ҷумлаҳои хабарӣ – Affirmative
 79. шумора – Numeral
 80. шумораи микдорӣ – Cardinal
 81. шумораи танҳо – singular
 82. шумораи тартибӣ – Ordinal
 83. шумораи ҷамъ – plural
 84. зарур – necessary, essential

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *