Намунаи хулосаи рохбари кори дипломи ва рисолаи хатм

Хулоса

оид ба рисолаи хатми донишљўи соли 4-уми факултети забонњои романию германї, ихтисоси тарљумони забони англисї Ному насаби донишчу дар мавзўи ” номи мавзуъ”

Донишљўи соли чорум, факултети забонњои романию германї  Ному насаби донишчу рисолаи хатми худро дар асоси наќшаи таќвимї, воситаи методї ва супоришоти ба ў додашуда, ки даркафедраифилологияианглис ва муоширати касбї тасдиќ кардааст, иљро намудааст.

Чунин мењисобам, ки рисолаи хатм умуман ба талаботи асноди меъëрї–њуќуќии забоншиносон ва дастурњои методии соњаи забоншиносї љавобгў буда, он аз дониши аниќ, муфассал ва васеи назариявию амалии донишљў дарак медињад. Аз омўзиши рисолаи мазкур бармеояд, ки муаллиф корро мустаќилона иншо намуда, ба талаботи сохтор ва таркиби рисолаи илмї риоя кардааст. Матни рисола бо мундариљаи он мувофиќат мекунад.

Дар асоси омўхтани адабиëти илми соњавї, маводи таълимию методї, гузаронидани тањлилњо, муќоисаву таљрибањо рисоланавис ба њалли мавзўи дар наздаш гузошташуда муваффаќ шудааст. Мавзўи рисола то њанўз ба пуррагї дар илми забоншиносии муосир њаллї худро наёфтаст, бинобар ин интихоби онро дуруст ва мубрам њисобидан мумкин аст. Натиљањои тањќиќ имконият медињанд, ки дар натиљаи татбиќи мавзўи номбурда дар соњаи филология дигаргунии сифати тарљума ва миќдории мусбат ба амал меояд.

Дар рисолаи хатм фењристи адабиëти истифодашуда мављуд аст, ки он пурра ва тибќи тартиби муќарраргардида тањия шудааст. Рисолаи хатми мазкур кори мантиќан ба анљом расида буда, дар њамин асос аз Шумо хоњишмандам, ки онро барои њимоя иљозат дињед. 
Роњбари илмї, ассистенти кафедраи 

филологияи англис.                                                                Сафаров Р.

 

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.