Намунаи навистани такриз барои кори дипломи ва рисолаи хатм

ТАЌРИЗ

ба рисолаи хатми донишљўи курси IV, гурўњи 247 факултети номи факультет Дмт номи донишчу “Тамринӣ инкишофи ҳофиза ва шунавої њангоми тарљума”

Рисолаи хатм дар мавзўи « Тамринӣ инкишофи ҳофиза ва шунавої њангоми тарљума» омода шудааст. Мавзўи мазкур дар илми назарияи ва амалияи тарљумаи муосир мубрами рўз буда, аз нигоњи илмї- тадќиќотї ва амалї таърихи инкишофи тарҷума ва навъҳои он ва љойи онњо дар тарљума мебошад. Мавзўи рисолаи хатм хуб интихоб шуда, тадќиќоти масъалањои мубрамї ва муњимияти ќоидањои тамрини шунавої дар инкишофи тарљумаи забонњои англисї ва тољикї дар илми забоншиносии муосир ањамияти хосаро доро мебошад.

Рисолаи хатми номи донишчу, ки аз муќаддима, ду боб, хулосаи умумї ва рўйхати адабиёт иборт буда, маќсадњои гузошташударо амалї намудааст. Донишљў дар сарсухан моњияти илмии мавзўъро хуб арзёбї намудааст. 

Њар як фаслу зерфаслњои рисола бо хулосаву натиљагирињо ба таври  мушаххас муайян намудааст. Азбаски тарҷума аз нигоњи илми забоншиносӣ нишон дода шудааст .

Боби якум хусусиятњои машқи ҳофиза ва навъҳои он њангоми тарљума  ва хусусиятҳои ҳофизаи кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат: мутақобилаҳо ва ҳамзамонҳо комилан мушахас арзёбї гардидааст. 

Дар боби дуюм усулҳои шунавоӣ дар тарҷума ва хусусиятҳои мақсади тарҷума ва тафсири касбӣ нишон дода шудааст.  Муайян намудани таъсири забони русӣ дар рушди тарҷумонӣ                                   мулоҳизоти  муқаддимавӣ  нишон дода шудааст.

 Дар навишти рисолаи хатм рисоланавис аз адабиёти мухталиф истифода бурда,  ќайдњои лозимаро дар рисола муфассал љой додаст.

Бо вуљуди арзиши баланди илмиро соњиб будан рисоланавис аз камбудиву норасоињо холи нест. Дар рисолаи хатм дар сањифаи 12-и рисолаи хатм аз рухати адабиёти 23-юм сањифаи 55 нодуруст ќайд шудааст

Новобаста ба камбудї ва эродњои зикрдоштаи мо, ки дар њошияи рисола ишора шудааст, муаллифи он сазовори бањои хуб буда, ба ў пас аз дифои кор дараљаи бакалавр аз рўи ихтисоси забони англисї-тарљумон додан мумкин аст.

Муќарриз, саромўзгори

кафедраи забони англисї ва

типологияи муќоисавии

 ДДОТ ба номи С. Айнї                            /                          /  Сафаров С.

“Тасдиќ мекунам”.

сардори шўъбаи кадрњои ДДОТ

ба номи Садриддин Айнї                      /                            / Самадов И

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.