Таърихи инкишофи психалогия

 

Психалогия дар дохили фалсафа ва табиатшиноси. Психалогияиантика. Гераклит ва акидаи инкишоф. Демокрит ва акидаи сабабият. Гиппократва таълимот дар бораи мизоч сухрот ва мафхумхои нав дар бораи рух.

Афлотун: рух хамчун мурокибакунандаи фикр

Арасту:рух хамчун сохти бадан.Афгори психалоги дар асрхои миеёна.Илми Арабизабон нуктаи назари психофизология (идни ал хайём).Афкори психалогидар европаи асримиёнаги. Афкори психалоги дар давраи маърифатноки.Асососианизм. Д.Гартли. Асоссианизм. Д. Геркли ва Д. Ю.М. Материалистони ФарансузК. Голвеси П.Галь бах Д.Д идрок.

Инкишофипсихалогия хамчун илми мустакил И.юллер Ф.Галл И. Гарбат.

Инкишофи психалогияи эксперементали ва дифференталии Т.Эббингауз Э. Торидайк Ф. Гольтон. А бине.

Мафхумхои асосии мавзуъ:

Психалогия принсипи сабабият: Демокрит фалсафаи идеализми Афлотун принсипи инкишофи Арасту томизм камонаки рефлектори.

Таърихи инкишофи психалогия.

Таърихи психалогия-на реалият балки тасаввурот пайдо карданро дар бораи он дар даврахои гуногуни таракиеёт меомузад. Вазифаи таърихи психалогия аз тахлили пайдоиш ва тараккиёти минбаъдаи донишхои илми оиди психика мебошад.

Таълимоти материалисти оид ба рух дар психалогияи антика.Таълими материалисти оид ба рух дар асри VI то мелод ба вучуд омад. Он дар системаи эътикодхои одамон дар шеър, афсона ва эчодиёти дахонакии халк инъикос ёфтааст. Хамаи инро тасаввуротхои то илми меноманд. Рух дар ин холат хамчун одаме дар ботини одам фахмида мешуд.

Кувваи баландтарини материализми аника материализми атоми мебошад, ки саркардаи он Демакрит ва устоди у Левкини буд. Мувофики назарияи Демакрит атом аз ду манбаъ таркиб ёфтааст: хаёти (атомхои таксимшаванда), нести фанох (холиги).

Атомхо зарачахои хурдтарине мебошад, ки таксимшаванда буда ба эхсосот дастрас нестанд ва аз руи шаклу андоза ва харакатноки фарк мекунанд. Ба кавли Демакрит ба атомхо сифатхои хисси, ранч, маза, буй ва гайра хос нест. Ба акидаи Демакрит «рух натичаи харакати бадан аст». Рух моддиёт ва аз атомхои хурду доирашакл ва суфтаю харакатнок иборат аст,ки дар тамоми организм пахн шудаанд.Демакрит ба равия пахнпсихизм меравад ва мегуяд,ки хама чиз хам растани,хам санг,хам мурда рух дорад.Демакрит ба масъалаи маърифат низ эътибор додаст в аду намуди онро чудо намудааст:якеро эхсос(идрок) вап дигареро тафаккур номид. Эхсосро тафаккур давом медихад.

Дар байни файласуфон масъалаи хусусиятхои рух ва фаркияти он аз чисми бахсу мунозирахои зиёд мегузашт ва онхо бештар табиати идеалистиро мегирифтанд.Яке аз онхо Сукрот буд,ки у байни чисм ва рух фаркият гузошт ва гайримодди будани рухро таъкид намуд.Рух диданашаванда аст ва у абади вучуд дорад.Хамин тавр,фахмиши идеалистии рух ва инкишофи он дар фалсафаи шогирдони Сукрот Афлотун(427-347) то мелод дида мешавад. У асосгузори идеализми объективи буд.Масъалаи асосии фалсафаи Афлотун таълимот дар бораи идеяхо мебошад. Идея аз хасти дида, мохиятдор, абади ва тагирёбанда буда, новобаста аз ашёи хисшаванда вучуд дорад. Афлотун 9-навъи рухро чудо намудааст. Ба кавли у идеяи абадияти рух як мазмуни калонро дорад ва мегуяд:

«Духовный опыт неумерает со смерты чловека.Он вечно»

Тачрибаи рухи бо марги инсон набуд намешавад, вай абади мавчуд аст.

Нуктаи баландтарини психологияи аника таълимоти Арасту (384-422 то м)доир ба рух мебошад. Арасту муаллифи рисола «дар бораи рух» мебошад.Ба аввалин шахсест, кик и дар адабиёти чахони тадикотродоир ба рух ба сист даровардааст. Доир ба хиссёт Арасту чунин акида дорад. У хиссро хамчун тавсифдода ва нишондихи нашъу намо ва еигохдори мехисобид.Минбаъд мавкеи матер-зм дар психалогияи антика аз чониби духтурон юнони кадим мустахкам карда шуд. Аз байни онхо падари тиб Гиппократ (460-377то м) назарияи худро пешниход намуд. У майнаи сарро хамчун органи таффакур донистааст. Гиппократ . бори аввал маъсалаи мизочро дида баромада ва 4 мабдаъро ба асос гирифт:

Гарми, хунуки , хушки ва нами. У инчунин 4.моеъро хамчун масолехи бинокории органи одаму хайвон муайян кард: зрда (хеле) зардаи сиёх (миланхоле),

Хун (сангиюс),луоб (филмат).-320

Зарда- хушки хун-гарми

Зардаи-сиёх-нами луоб-хунуки.

У зардаи намуди мичозро муайян кард-Аз байни онхо 4-тои асосиашро чудо кард.

Афкори психалоги дар асрхои миёна

Таърихи асрхои миёна давраи дурударозеро дар бар мегирад: аз асри 5 то асри 16 ва нимаи авали асри 17. Ин давраро замони пайдоиши, тараккиёт ва пастравии форматсияи чамъиятии иктисодии феодали меноманд. Дар ин давра тараккиёти дин авч гирифт (буддизм, Ислом ва дини насрони) Яке аз намояндаи ин давра Фоман

Аквинаги (1226-1274) буд. Ба акидаи у «рух ягона аст ва аз чисм чудоаст» Рух сарчашмаи харакати чисм аст. У ба масъалаи маърифат этибор дода роли узвхои хиссиро кайд мекунад. У масъалаи шуурро дида баромада мегуяд,ки рухи инсон кувваес ки онро «калимаи дохили (интенсия)номид ва он шуур аст. Онро бояд ташаккул дод.

Афкори психалоги дар давраи марифати ва евр.Давраи эхё замоне буд,кидар илм муваффакиятхои навроба вучуд овард ва намоянбаи аввал он родже Бэкон (1214-1292) буд. Ба акидаи тачриба имконияти маърифаът намудани чисмродорад, вале дар маърифати рух чизи дигаре зарур аст, ба монанди илхом, ки имконияти донистани онро медихад.

Эхё- ин зиндашавии илму маърифати он давра мебошад. 14 дар Италия давраи эхё сар мешавад, ки ин барои инкишофи маданияти евроно роли калон бозид. Бжкон маъсалаи маърифатро тахлил намуда эхсосро унсури ибтидои он медонад, вале дар баробари он кайд мекунад, ки эхсос пурра просесхо маърифатро таъмин карда наметавонад.

Психалогияи ассотсиативии Д. Гартали.

Духтур ва рухонии англис. Д.Г.(1703-1757) хаёти рухии одамро аз тачриба дониста тасаввуротро дар бораи ассотсиатсия давом до два системаи конунхои психалогияи ассоте-виро кор карда баромад. Ба кавли у хамаи кобилиятхои рухии одам ба м. сарвобаста аст.Зардаи унсури асосию соддаиафективи ин зардаи унсур дар асоси механизм ассотсиатсияс ба вучуд меоянд. Ассоси бошан дар магзи сар ташкил меёбанд, яъне алокахои асабиро ташкил ё ба вучуд меоваранд.

Ассосианизм.Д.Беркли, ки пайрави С.лакк буд. Ва аз сенсуолизм ба идеализми субективи майл намуд.Андешахои у дар назаряи идрок биноии фазо инъикос ёфтааст. Ба акидаи у просесои бинои иделяи ранч, фазо, фигурахо ва харакатхоро медихад. Нишондхои фазои предсесхо бо воситаи мушакхои чашм инъикос карда мешаванд.Дар асоси такрори алокаи байни онхо ассотсиатсияба амал меояд. Брекли образхои биноиро ба забон мукоиса мекунад, яъне босира барои ломиса забон аст ва мазмуни тачрибаи биноиро ифода мекунанд.

Англис Д.Юм пайрави Беркли буд ва дар китоби «Рисола дар бораи табиати инсон»маъсалаи ассотсиализмро инкишоф дод.У маърифати одамро ба ассотсиализмохо вобаста кард. Шуурро ба тасаввурот ва идеалхо чудо намуд. Идеалхо таассуротхои паст мебошанд, ки дар тафаккури мухокимхо истифода мешаванд.

Идеяхо содаю мураккаб мешаванд. Идеяхо мураккаб ба рохи асоси ба амал меоянд. Аз ин ру ассосиализмхоасоси тафакури илмиро ташкил медоданд.

Дар асри 18 дар Германия омузиши ходисахои эмн-кииба оламу табиат алокамандсар шуд. Дар ин кор сахми асосиро файласуф ва психалоги барчаста Гербат (1776-1843) гузошт. Гербарт зидди назариёти волоф баромад,ва тарафдори ягонагии хаёти рухи мебошад ва чудо намоии онро ба кисмхо рад мекард. У тарафдори психалогияи ассоциативи буда, психологияро дар заминаи тачрибахо инкишоф медихад.У ба омузиши зухуцроти шуур эътибор медод .Методи асосии омузиши шууро дар методи мушох-худмушохидакуни ва тахлили махсули фаъолият додаст.Психологияи Гербарт ба ду кисм чудо мешавад.

1). Статистикаи рух. 2) динамикаи рух .

Яке аз физиологогхои немис И . Мюлер буд.

В.И. Ленин уро асосгузори физиологияи навид номид.У китоберо бо номи « Дастури физиологияи одам» навишта буд.Мюлер як таълимотеро пешниход кард, ки мувофики он хар як таълимотеро пешниход кард, ки мувофики он хар як узви хисси кувваи мауайянеро дорад. Тавассути он куввахо имконият медиханд, ки инъикос ба амал ояд. Таъсир ба узви хисси мерасаду кувваи онро ба берун мебарорад.На хамаи психологхо акидаи уро кабул накарданд.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *