Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести аз фанни Назарияи иктисоди

 

# Неъматњо ба кадом гуруњњо таќсим мешаванд.

– иктисодї, ичтимої;

+ табии, иктисодї;

– иќтисодї, хочагидорї;

– хољагидорї, табии;

– иќтисодї инсонї.

 

# Дар замони Сомониён илми иќтисодї бо кадом ибора корбурд мешуд:

– Назарияи иктисоди;

+Тадбири манзил;

– Таксимоти мењнат;

– Осор-ул-боќия;

– Иќтисоди сиёсї

 

 

# Аќидаи «Мулкњо ба худованд тааллуќ дорад, ба бандагон барои рузгузаронї ва фаъолият пешнињод карда мешавад… Бандагони мусулмон бояд аз дороии мулки хеш закот супоранд» дар кадом китоб омадааст:

 

+ Китоби мукаддаси «Куръон»

– Китоби зардуштии «Авесто»

– Китоби «Архашастра»

– Китоби «Тадбири манзил»-и А.Сино

– Китоби «Назарияи иќтисодї»

 

# «Тадбири манзил» мансуби кадом муттафакири халќи тољик мебошад:

– Закариёи Розї;

– Абурайњони Берунї;

+ А.Ибни Сино;

– Ал-Форобї

 

# «Закот» дар китоби муќаддаси «Ќуръон» аз тарафи ки ва барои кадом табаќаи љамъият оварда шудааст:

– аз подшохон ба раият;

+ аз молу мулки дороён ба фаќирону бепарастон;

– аз соњибмулкон ба сарбозон;

– аз тарафи давлат ба дороён.

 

# Мафњуми иќтисодиёт ин:

– хариду фуруш;

– хољагии бозорї;

– хољагии ќишлоќ;

– Системаи бонки;

+ Идораи хољагии хонагї

 

# Мафхуми «иќтисодии сиёсї» ба кадом намояндаи иќтисодчии классик тааллуќ дорад:

– А.Смит;

– Д.Рикардо;

+ А.Монкреттен,

– К.Маркс,

– Аристотел

 

# Дар замони муосир илми иктисодї номи зеринро дорад:

– Иктисоди сиёси;

+ Назарияи иктисоди;

– Сиёсати иктисоди;

– Иктисоди назарияви;

– Илми иктисоди.

 

# Дар адабиёти Ѓарб илми иктисодї номи зеринро гирифт:

 

– Модернизм;

– Классицизм;

– Марксизм;

– Анахронизм;

+ Экономикс.

 

# Фаъолияти хочагидории натурали чиро меомузонад.

+ фаъолияти хочагидорї соњаи фаъолияти одамон барои ќонеънамоии неъматњои зарурї;

– ташкил намудани мањсулот барои фаъолияти хољагии љамъият;

– истехсоли неъматњои иктисодии одамон аз муњити атроф;

– ташкил намудани истењсолотро мефањмонад.

 

# Яке аз таърифҳои пурраи предмети «Назарияи иқтисодї»-ро интихоб намоед:

– љараёни истеҳсолот ва ивазкунии молҳо;

– пул, низоми бонкї ва сармоя барои бой гардонидани давлат ва љамъият

– бойигарии миллии мамлакат ва ахолии он

+ роҳҳои истифодаи захираҳои маҳдуд барои талаботи беинтиҳои одамон аз љониби љамъият

 

# Кадоме аз ин таърифҳо ба предмети «Назарияи иқтисодї» муносибат дорад?

– самаранокии истифодаи захираҳо;

– номаҳдудияти захираҳои истеҳсолї

+ таъминоти талаботи инсон;

– номаҳдудии бойигариҳои иқтисодї.

 

# Вазифаҳои асосии «Назария иқтисодї» дар чист?

+ такрористеҳсол ва тақсимот;

– дарксозї ва амалнамої;

– назорат ва ҳавасмандгардонї

– методологї ва ахборотї.

 

# Омилњои истењсолот ба чанд унсури асосї таќсим мешавад:

+ ба чор унсур (мехнат, замин, сармоя фаъолияти сохибкори):

– ба шаш унсур (мењнат, замин, сармоя фаъолияти соњибкорї, технологї, )

– ба њашт унсур (мењнат, замин, сармоя фаъолияти соњибкорї, технологї, иттилоотї. энергетики, экологї)

– ба панљ унсур (мењнат, замин, сармоя, фаъолияти соњибкорї, технологї, )

 

# Кадом омили истехсолот хамчун иктисоди , ки ба предмети мехнат таъсир расонида эхтиёчоти одамонро конеъ менамояд, ин:

 

– омили мењнат;

– омили сармоя;

– фаъолияти соњибкорї;

+ воситањои мењнат

– воситањои истењсолї

 

# Дар мехнат се лањзаи асосї људо шуда меистад:

– микродараља, мењнат, воситаи мењнат;

– мехнат, предмети мењнат, воситаи мењнат;

– воситаи мењнат, сармоя, омили табии;

+ предмети мењнат, сармоя, замин;

– замин, мењнат, моњона.

 

# Фаҳмиши талабот:

– объективї;

– объективию субъективї

– субъективї

+ њамаи љавобҳо дурустанд.

 

# Сарвати иқтисодї:

– маҳдуд ;

– харољотҳо ва захираҳоро талаб

мекунад;

– дар љараёни истеҳсолот тавлид мешавад;

+ ҳамаи љавобҳо дурустанд

 

#Мафҳуми асосии моликият барои иқтисодчї инҳоянд:

+ истифода ва ихтиёрдории сарват;

– идоракунии сарват;

– гирифтани фоиз;
– азхудкунии сарват;

 

 

# Моликияти саҳҳомї якљоя вуљуд дорад бо:

+ моликияти шахсї;

– молликияти гурўҳї

– моликияти љамъиятї

– моликияти кооперативї

 

# Яке аз шароитҳои пайдоиши истеҳсолоти молї ин аст:

– тақсимоти меҳнат;

– пайдоиши тилло;

– моликияти шахсї ба натиљаҳои истеҳсолот

+ истеҳсолот барои талаботи худ.

 

# Нархи мол вобаста ба назарияи бозории нарх- ин:

+ баҳои объективии манфиатнокии мол;

– ивазшавии мол;

– ифодаи арзиши пулии мол;

– баҳои субъективии манфиатнокии мол аз тарафи харидор.

 

# Ҳангоми ченкунии нархи мол пул чунин вазифаро иљро менамояд:

– воситаи муомилот;

– воситаи андухт

+ ченаки арзиш;

– љамъоварии сармоя

 

# Банкнотаҳо ин:

– ўҳдадории қарзии бонкҳои тиљоратї;
– ўҳдадории қарзии бонки марказї;

+ қоғазҳои қимматноки давлатї;

– билетҳои бонкї.

 

# Назарияи рафтори истеъмолкунанда пешниҳод менамояд, ки:

+ истеъмолкунанда кўшиш менамояд як қисми даромадашро сарфа созад;

– буљети истеъмолкунанда боинтиҳост;

– истеъмолкукнанда кўшиш менамояд моли аз ҳама арзонро дастрас намояд.

– истеъмолкунанда кўшиш менамояд, ки манфиати умумро зиёд кардонад.

 

# Технология ин:

– олоти мехнат ба ашёи табиат;

– мачмуи ашёхо дар истехсолот;

+ мачмуи донишхо оиди усулхо ва воситахои гузаронидани истехсолот;

– ашёе мебошад, ки аз тарафи инсон ба коркард дучор гардидааст.

 

# Кадом намуди фаъолиятро- фаъолияти хизматрасони меноманд:

– фаъолияти истењсолии корхонањо, ки ба коркарди мањсулот машѓуланд;

– фаъолияти нави хољагидорї бо дастовардњои нави технологї;

+ фаъолияти максадноки инсон, ки натичаи фоидаи он дар вакти кор маълум мегардад ва бо каноатмандии ягон намуд талабот вобаста аст;

– инфрасохтори махсуси хочагидори,таъминкунандаи шароитхои умумиистехсолот ва фаъолияти хаётии одамон.

 

# Таснифи масоили «фармонвари хонавода»,»љойнишини вай», «раиси хонавода», «коргузор». «корфармо» дар кадом асар оварда шудааст:

– Китоби мукаддаси «Куръон»

– Китоби «Авесто»

+Китоби «Тадбири манзил»

– Китоби Архашастра.

 

# Омилхои истехсолот ба таври зерин таксим мешаванд.

– мехнат, неъматњои моддї, табии;

+ табии, моддї, инсонї;

– инсонї, воситањои мењнат, олоти мењнат;

– инсонї , табии, моддї;

– табии, моддї, воситањои мењнат.

 

# Ба омилхои мехнат дохил мешаванд:

+ шароитхои табии истехсолот;

– маводњои моддї, неъматњои фоидаовар;

– донишњои зарурии техналогия;

– тахнология, воситахои мењнат;

– воситањои мењнат, неъматњои фоидаовар

 

# Мехнат чист:

– таъсири инсон ба предмети мехнат

+ амалиёти бошууронаи инсон бахри тавлиди неъматхои зарури;

– ќонеънамоии талаботи инсон;

– ба вучуд овардани неъматхои модди

 

# Дар истехсолот се дарача чудо шуда меистад:

– мењнат, макродараља, микродараља;

– мењнат, моњона, макродараља;

– микродараља , предмети мењнат, воситаи мењнат;

– макродарача, сармоя, омили табии;

+ мехнат, сармоя, замин.

 

# Сармоя хамчун омили истехсолот бо кадом хусусият фарк менамояд:

+ он маљмуи ресурсњо ва пулњое мебошад, ки барои ташкил кардани тавлиди молу хизмат ва гирифтани фоида мебошад:

– ин захирањои мењнатї ё худ одамоне, ки ќобилияти корї доранд мебошад;

– ин њамаи он захирањои табиие мебошад , ки барои азнавкорнамои истифода менамоянд, фахмида мешавад.

– он воситаи ѓуннамоии сарват аст;

– он ба истењсолот таъсири мусбї мерасонад.

 

# Шаклхои сармояро номбар кунед!

– сармояи асоси, сармояи гайриасоси;

+ сармояи асоси ,сармояи гардон;

– сармояи гайриасоси, сармояи гардон.

– сармояи асоси ва истехсоли;

– самояи истехсоли ва гардон

 

# Ба сармояи асоси дохил мешавад:

– биноњо, сохтмон, ашё, материалњо;

+биноњо, сохтмонњо ,мошинњо, дастгоњњо;

– мошинњо, сўзишворї, энергия;

– сузишворї, энергия, аше, маводњо;

– биноњо,энергия, моњона

 

# Замин њамчун омили истењсолот чї гуна истифода мегардад:

+ ба маќсадњои гуногун (истифодаи замин, сохтмон, киштукор ва ѓайра);

– барои маблаѓгузории кохонањо ва барои таљдиди онњо;

– истифодабарии заминњои корам, корношоям ва ба даст овардани фоида.

– барои њосил намудани мањсулоти хољагии халќ

– барои маблаѓгузории корхонањо барои сохтмон.

 

# Фаъолияти сохибкорї чи гуна хусусиятњои фарќкунанда дорад?

– соњибкор њамчун соњиби корхона дар офаридани хусусиятњои њархелаи арзишњои истеъмолї аз њисоби ин ё он омил ва ѓр. тасаввур карда мешавад;

– њамчун фаъолияти махсуси инсон оиди фарохам овардани шароит барои ба њам пайваст кардани мењнату сармоя ва дар асоси таваккат ташкил кардани бизнес;

– истифодабарии њамаи омилњои истењсолот, истифодабарии онњо дар истењсолот ва ба таври дилхоњ ташкил намудани истењсолот ва ба даст овардани фоида;

– ба даст овардани фоидаи шахсї;

+ њамаи дар боло номбаргадида дуруст аст.

 

# Шаклхои истехсолоти молї чудо мешаванд ба:

– истењсолоти давлатї, моли, сармоявї;

+ истењсолоти оддии молї, истењсолоти молии капиталистї, истењсолоти молии сотсиалистї;

– истењсолоти марксистї, истењсолоти капталистї;

– истењсолоти молии оддї ва истењсолоти мураккаби капиталистї.

 

# Мол чист?

– натиљаи истењсолот;

– натиљаи мењнат;

– воситаи хариду фуруш;

+ ҳамааш дуруст аст.

 

# Аз руи хусусияти фуруш бозор ба таври зерин таксим мешавад:

– фондию истеъмолї;

– суѓуртавию асъорї;

– яклухту чакана;

– махаллию минтакавї;

-миллию байналхалќї.

 

# Моле, ки эквиваленти умуми дорад:

– нефт;

– газ;

– арзиз;

– пахта

– пул

 

# Системаи бозорхо:

– мањсулоти истеъмолї (мењнат, коркарди илмї, ќоѓазњои ќимматнок), неъматњои маънавї-воситањои истењсолот_хизматрасонї, сармояњои ќарзї- асъорї;

+ њамаи маљмуи шароитњои тараќќиёти субъективї-материалї;

– маъчуи корхои илмию-техники, интелектуали, зехни;

– таъминнамоии истењсоли њама намудњои мањсулот.

 

# Механизми бозор ин:

– маљмуи амалиёт ва муносибатњо оиди њаракат ва танзим додану ба як маќсад равона намудани фаъолияти субъект ва объектњои иќтисодї;

– ба њам алоќаманд намудани њамаи субьектњои бозорї;

– восита, олот, ё худ фишанги иќтисодие мебошад, ки бо воситаи он унсур (шаклу намуд) ва сегментњои он ба њам пайваст карда мешаванд;

+ њамаи он дар боло овардашуда дуруст мебошанд.

 

# Таќозо чист?

– доимию устувори субъектњои иќтисодї;

– такроршаванда ва ба њам алокаманди субъектњои иќтисодї;

– ќонеънамоии эњтиёљу дархост ва ниёзмандї нисбат ба неъматњои иќтисодї;

+ њамаи он дар боло овардашуда дуруст мебошад.

 

# Бозор гуфта чиро меомузонанд?

– љои хариду фуруш, истењсолоти мањсулот;

+ маљмуи ќарорњои хариду фуруши молу хизматњо;

– доираи васеъшавии хољагии молию бозорї;

– доираи васеи хариду фуруш;

– муносибати харидор ва фурушанда

 

# Вазифахои бозор чист?

– доираи системаи васеъшавии хољагии молию бозорї, алоќамандии соњаи истењсолоту истеъмолот, мубодилаи бозорї;

– алоќамандии фурушанда бо харидор, назорати нарх аз болои мол;

– иљронамоии модии назоратчї аз болои нарх, иљронамоии максадњои фурушандањо аз болои пастнамоии нарх;

– ба њам овардани харидору фурушанда; ба танзим овардани нархи бозорї.

+ њамааш дуруст аст

 

# Бозори озод чи гуна бозор аст?

– бозори озод дорои муносибатњои озодонаи харидор ва фурушанда;

– бозор аз дахолати давлат ва таъминоти хукукии куњна озод аст;

– бозор имконият медињад, ки харидор моли истеъмолиро бо нархи дастрас харидори намояд;

+ ҳамааш дуруст аст.

 

# Бозор дар ҳолати мувозинатї қарор дорад, агар:

– пешниҳод аз талабот зиёд бошад;

– пешниҳод аз талабот кам бошад;

+пешниҳод ба талабот баробар бошад;

– нархи бозорї аз нарзи мувозин зиёд бошад

 

# Нархи мувозини бозорї паст мешавад, агар:

+ талабот кам шавад ва пешниҳод бетағйир монад;

– пешниҳод зиёд гардад ва талабот бетағйир монад;

– талабот зиёд шавад ва пешниҳод бетағйир монад;

– пешниҳод кам гардад ва талабот бетағйир монад.

 

# Фирма гуфта чи гуна корхонаро меноманд:

– фирма корхонае мебошад, ки дар он коргарон фаъолияти озодонаи истехсоли мебаранд;

+фирма кохонае мебошад, ки дар он сохибкор таваккалхои корхонаро ба уњдаи худ мегирад;

– корхонаи тиљоратие мебошад, ки соњибкор таљрибаи истењсолї мебарад;

– корхонае мебошад, ки дар он коргарон фаъолият мебаранд;

– корхонае мебошад, ки соњиби корхона таљриба мегузаронад.

 

# Раќобат гуфта чиро меноманд:

– муборизаи дорандагорни моли хусусї барои тоќатпазирии иќтисодиёт;

+ раќобати байни иштироккунандагони хољагии бозорї барои шароити бењтари истењсолот, хариду фуруши молњо ва ѓайра;

– мустаќилияти дарандагони мол оиди истењсоли молњои талаботии мардум;

– мусобикаи байни сохибони корхона;

– мустаќилияти соњибони корхона оиди истехсоли мол.

 

# Ба усули рақобати одилона дохил мешавад:

– фурўши маҳсулот бо нархҳои аз харољотҳои истеҳсолї паст;

+ паст кардани нарх ҳангоми паст шудани харољотҳои истеҳсолї

– баланд бардоштани сифати маҳсулот;

– нусхабардории ноодилонаи молҳо

 

# Агар фирма дар бозори рақобати комил амал карда, пешниҳоди моли худро кам намояд, пас:

– ба пастшавии нархи бозории маҳсулот оварда мерасонад;

– пешниҳоди мол кам мегардад, вале ба нарх таъсир намерасонад;

– ба баландшавии нарх оварда мерасонад.

+ ҳамаи љавобҳо дурустанд.

 

# Ба олигополия хос аст:

+ истеҳсоли намуди ягонаи мол;

– назорати нарх;

– мављудияти якчанд фурушанда

– дохилшавии озод ба бозор

 

# Ба чорабиниҳои иќтисодии дастгирии рақобат ва мубозираи зидди монополия аз тарафи давлат дохил мешаванд:

– роҳ надодан ба забоняккунии баландшавии нархҳо;

– ҳавасмандгардонии истеҳсолии молҳои ивазшаванда;

– деменополизатсияи маљбурї;

+ дастгирии фирмаҳои нави миёна ва хурд.

 

# Ба вазифаҳои бозор дохил мешавад:

– идоракунии истењсолот;

– Таъмини номунтазами истеҳсолот;

– нархгузорї;

+.миёнаравї баёни истеҳсол ва истеъмол

 

# Ҳалли масъалаи «чї бояд истеҳсол кард» дар иқтисоди бозорї вобаста аст:

– ба худи истеҳсолкунанда;

+ ба ҳаљми талаботи истеъмолкунанда;

– ба қарорҳои ҳукумат

-ба миқдори зарурии захираҳо

 

# Масъалаи «чї гунна бояд истеҳсол кард» ҳал карда мешавад:

+ дар асоси ҳаљми талаботи истеъмолкунанда;

– дар асоси ҳаљми талаботи истеҳсолкунанда;

– дар асоси ҳаљми талаботи ҳукумат;

– дар асоси махсусгардонии истеҳсолот.

 

# Дар шароити хољагии бозорї:

+ фаъолияти хољагидории субъектҳои бозор ба воситаи бозор ба амал меояд;

– ахбороти хољагидорї аз тарафи давлат пешниҳод мешавад;

– моликияти шахсї ба љамъиятї иваз мегардад;

– нарх аз тарафи давлат гузошта мешавад.

 

# Сохиби моликият шахсе, ки кисми зиёди бозорро ба максади боигарї забт менамояд:

+ Монополист;

– Сохибкор;

– Сохиби корхона;

– Истехсолкунанда;

– Сохибкори инфироди

 

# Концерн, картел, синдикат ва трест ба кадом шакли монополия дохил мешаванд:

+ монополияи сохташуда;

– монополияи легали;

– монополияи табии;

– монополияи умуми;

– монополияи гайрилегали.

 

# Кадом сохаи иктисодї оиди системаи донишњои назариявию-таљрибавї оиди принсипњо, усулњо, воситањо ва шаклњои идоранмоии истењсолот маълумот медихад:

– сохаи маркетинг;

+ сохаи менечмент;

– сохаи хизматрасони.

– сохаи бозоршиноси;

 

# Вазифаи асосии сохибкор аз нуктаи назари И.Шумпетер аз чи иборат аст?

+ ба вучуд овардани неъматњо, љорї намудани истењсолоти нав, ишѓоли љой дар бозор, истифодаи ашёи нав, љорї кардани шакли нави ташкили кор;

– истењсоли мањсулот, ишѓоли љойхои озоди бозор, истифодаи ќувваи корї, ба бозор бароварадни мањсулот;

– бидуни ягон вазифа фаъолияти эчодкори намудан;

– ба вучуд овардани љойхои нави корї;

– истењсол намудани молхои ниёзи мардум

 

# Сохибкор гуфта киро меноманд?

– дорандаи воситахои зиёди пулию моли;

– сохиби корхонаи шахси;

+ ташаббускор, ташкилотчи ва савдогар;

– савдогар ва ташаббускор;

– дорандаи кори шахси

 

# Мафхуми бизнес чист?

– фаъолияти сохибкорие мебошад, ки барои ба даст овардани фоида мебошад;

+ маънои кор, фаъолият, шуѓл, ки ягон навъи даромад ва фоидаро таъмин менамояд;

– манобеъи иловагию доимии даромад мебошад;

– хариду фуруши молњо ва ба даст овардани фоида;

– самаранок истифода бурдани воситањои истењсолї.

 

# Шаклхои бизнесро номбар кунед:

+ хурду миёна, калон

– майда, миёна, бузург;

– калон, бузург, монополи;

– ракобати, калон, хурд;

– калон, монополи, миёна.

 

 

# фаъолияти бозор ба конунхои зерин итоат менамоянд:

– табиат;

– љамъият;

– физика;

– экономика;

+ талаботу таклифот.

 

# Сабабхои иќтисодии рафтори молистењсолкунанда :

+ Ќонуни талаботу таклифот;

– Ќонуни раќобат;

– Ќонуни арзиш;

– Назарияи махдудият;

– Назарияи нарх

 

# Картел ин:

– як қатор иттиҳодияҳое, ки маҳсулоти як намудро истеҳсол мекунанд;

– иттифоқи якчанд корхонаҳои саноатї мебошад, ки дар он иштироккунандагон маҳсулоти худро дар бозор бо ҳиссаи баробар мефурушанд.

+ монополияе мебошад, ки дар он моликияти хусусии гурўҳи соҳибкорон барои воситаи истеҳсолот ташкил карда мешавад.

– Созишномаи муваққатии байни бонкҳо ё корхонаҳо оиди тиљорат ва истеҳсолот.

 

# Созишномаи муваққатии байни бонкҳо ё корхонаҳо оиди тиљорат ва истеҳсолот ин:

– Картел;

– Трест

– Синдикат;

+ Консерцион

 

# Литсензия ин:

– иљозатнома барои истеҳсолот;

+ иљозатномаи ҳуқуқи фурўши мол;

– Ҳуқуқи доду гирифти мол;

– Созишномаи байни ширкатҳо.

 

# Монополист ин:

– соҳиби корхонаи истеҳсолї;

+ соҳиби моликияти шахсї

– Соҳиби корхонаҳои як соҳа;

-Корхонаҳои истеҳсолии як намуди мол

 

# Даромади умумї ин:

– даромад аз фурўши маҳсулот тарҳи харољотҳои иқтисодии истеҳсолот;

– арзиши пули ҳамаи маҳсулоти истеҳсолгардида

– даромаде, ки аз фурўши воҳиди ниҳоии маҳсулоти фурўхташуда гирифта шудааст;

+ даромаде, ки аз фурўши ҳамаи маҳсулот ба даст омадааст.

 

# Даромади миёна ин:

– даромади иловагие, ки аз фурўши воҳиди иловагии маҳсулот ба вуљуд омадааст;

– даромаде, ки фирма ба хисоби миёна дар як сол гирифтааст;

– даромаде, ки фирма ба ҳисоби миёна аз фурўши маҳсулот ба даст овардааст;

+ фарқияти байни даромад аз фурўш ва харољоти миёнаи истеҳсолот.

 

 

# Ба бозори мутлақо рақобатноки меҳнат хос аст:

– таъсири иттифоқхои касаба ба дараљаи музди меҳнат

– ахбороти пурра оид ба љойҳои кори холї ва дараљаи музди меҳнат

– идоракунии бозори меҳнат аз тарафи давлат;

+ баробарии шароити хариду фурўши қувваи корї.

 

# Фарқияти замин аз дигар омилҳои истеҳсолот дар он аст, ки вай:

+ миқдоран маҳдуд аст;

– такрористеҳсолшаванда аст;

– љой иваз намекунад;

– баҳои арзиши надорад.

 

# Сармоя дар намуди зерин даромад меорад:

– фоида;

+ фоиз;

– рента;

– дивидент.

 

# Даромад гуфта чиро дар назар доранд?

 

+ даромади истехсолкунанда аз фаркияти аслии мол муайян мегардад;

– фоидаи фирма мебошад, ки дар намуди сармоя истифода мегардад;

– фоидаи махсулоти истехсолшудаи фирма мебошад;

– даромади истехсоли;

– фаркияти даромади корхона ва фирма.

 

# Даромади истехсолкунанда чист?

 

– истехсолоти яклухти махсулот;

+ даромади мачмуии махсулот ва таъсири он ба фуруши мол;

– фаркияти байни нархи яклухт ва арзиши мол;

– даромад аз фуруши мол;

– даромад аз фоида

 

# фаъолияти бозор ба ќонунњои зерин итоат менамоянд:

-табиат;

– чамъият;

– физика;

– экономика;

+ талаботу таклифот

 

# Сиёсати фискали гуфта чи гунна сиёсатро меноманд:

– сиёсати сохторї;

+ сиёсати давлати;

– бењгардонии вазъи иќтисодї;

– љараёнњои андозї;

– пардохтњои иљтимої.

 

# Шаклњои муайяни фаъолияти муносибатњои бозорї чунин аст:

-воситањои мењнат, предмети мењнат ва нарх;

– рафтори истеъмолкунанда ва фурушанда, нарх, ракобат.

– ракобат, воситахои мехнат, нарх;

– нарх, предмети мехнат , ракобат;

– рафтори истеъмолкунанда, воситаи мењнат, сармоя.

 

# Мохияти конуни арзиш аз он иборат аст, ки асоси тартиби молхои мубодилавиро муайян менамояд:

 

– ракобат;

– органњои давлатї;

+ арзиши бозорї;

– воситањои иттилоот;

– реклама.

 

# Конуни арзиш вазифахои зеринро ичро менамояд:

+ методологи, хавасмандгардони, танзимкунанда;

– дигаргунсозињои ќатъї, дифференсионї,

-њавасмандгардонї, дигаргунсозињои ќатъї, методологї;

– њавасмандгадонї, таќсимкунанда, дифференсионї.

 

# Сабабхои иктисодии рафтори молистехсолкунанда :

+ Ќонуни талаботу таклифот;

– Ќонуни раќобат;

– Ќонуни арзиш;

– Назарияи мањдудият;

– Назарияи нарх

 

# Фаъолияти пурсамари сохибкорї аз чунин омилњо вобаста аст:

– муњити ињотагардидаи бозорї ва ќонунгузорї;

– дохилию берунї;

– иќтидори зењнї ва роњбарї карда тавонистан;

– сиёсати иќтисодию андозї;

+ идора карда тавонистан ва дониши маркетинги.

 

# Корхонае, ки дар асоси шартнома якчанд шариконро муттањид месозад, ин:

– Корпоратсия;

+ Љамъияти аксионерї;

– Љамъияти њамкорї;

– Корхонаи шахси;

– Корхонаи давлати.

 

# Органхои болоии хукуматии чамъияти аксионери иборат аст аз:

– Идора;

– Шурои директорон;

+ Маљлиси аксионерон;

– Шурои назорати;

– Президент

 

# Низоми мачмуии ташкили истехсолот, таъмин ва идоранамои ин:

+Менежмент;

– Маркетинг;

– конъюктура;

– нархгузорї;

– бозоршиносї

 

# То мехнат музди кор чунин хисоб мешавад:

– пардохт барои мењнат;

– фоидаи тиљоратї;

– даромади шахсї;

+.нархи ќувваи корї;

– даромади оилави.

 

# Дар мењнат музди кор чунин њисоб карда мешавад:

+ пардохт барои мењнат;

– фоидаи тиљоратї;

– даромади шахсї;

– нархи кувваи кори;

– даромади оилавї.

 

# Даромади шахси хукукї ё воќеї, ки барои моликияти замин њуќуќ доранд, ном дорад:

– фоиз;

– фоидаи тиљоратї;

– воситаи мењнат;

+ рента;

– предмети мехнат.

 

# Муносибати асъори миллї бо асъори дигар мамлакатњо ном дорад:

– воњиди пули миллї;

+ мубодилаи асъор;

– эмиссияи пулї;

– миќёси нархњо;

– инфлятсия.

 

# Илми бозоршиносї чї ном дорад?

+ Маркетинг;

– Менеджмент;

– Назарияи иктисоди;

– Иќтисодшиносї;

– Бозоршиноси.

 

# Музди кор ин:

– массаи неъмату хизматрасониҳои реалї;

+ нархе, ки барои истифодабарии меҳнат дар муддати муайяни вақт мебошад;

– њаљми талабот ба меҳнат;

– адои меҳнати баробар.

 

# Музди кор чанд хел мешавад:

– музди кори номиналї ва људронї

– музди кори истеъмолї ва истеҳсолї;

+ музи кори реалї ва номиналї;

– музди кори меҳнат ва адои хизмат.

 

# Маблағгузории фирма барои таљдид (азнавкунї)-и техника ва технология аз кадом намуди сармоя људо мешавад:

– аз сармояи гардон;

+ аз сармояи асоси;

– аз ҳар ду намуди сармоя;

-љавобҳо дурустанд.

 

# Унсурҳои иловагии омилҳои истеҳсолот:

– технология, экология;

– энергетика, иттилоот;

– иттилоот,технология;

+ њамаи љавобњо дуруст аст.

 

# Менељмент ин:

– бозоргонї;

+ мудирият(идора);

– сармоягузорї;

– таљдид.

 

# Маркетинг ин:

+ бозоргонї;

– мудирият(идора);

– сармоягузорї;

– таљдид

 

# Шарҳи дурусти «Идораи хољагии хонагї»- ин:

– чорводорї;

+ иқтисодиёт

– истеҳсолот;

– савдо.

 

# Унсурҳои асосии омилҳои истеҳсолот:

– соҳибкорї, технологї, иттилоот,энергетикї

– замин, сармоя, технология, иттиллоот;

+ меҳнат, замин, сармоя, соҳибкорї;

– экологї,меҳант, сармоя,иттилоот,

 

# Маљмўи донишҳо оиди усулҳо ва воситаҳои гузаронидани истеҳсолот ин :

+ технология;

– фаъолияти соҳибкорї;

– иттилоот;

– истеҳсолот.

 

# Маљмўи ресурсҳо ва пулҳое, ки барои ташкил кардани тавлиду молу хизмат ва гирифтани фоида мебошад, ин:

+ сармоя;

– замин,

– соҳибкорї;

– сарвати табии.

 

# Биноҳо, мошинҳо, сохтмонҳо,дастгоҳҳо дохил мешавад ба:

– сармояи гардон;

+ сармояи асосї;

– сармояи ѓайриасосї;

– сармояи истеҳсолї.

 

# Заминро бо кадом мақсадҳо истифода мебаранд:

– барои кишту кор;

барои сохтмон;

– барои истифодабарї;

+ њамаи љавобҳо дурустанд.

 

# Маљмўи амалиёт ва муносибатҳо оиди ҳаракат ва танзим додану ба як мақсад равона намудани фаъолияти субъект ва объектҳои иқтисодї дохил мешавад ба:

– хариду фурўш;

+ механизми бозор;

– истеҳсолот;

– фаъолияти соҳибкорї.

 

# Маљмўи қарордодҳои хариду фурўши молу хизматҳо дохил мешавад ба:

+ омўзиши бозор;

– омўзиши соҳибкорї;

– омўзиши маркетинг;

– омўзиши менељмент.

 

# Доираи васеъшавии системаи хољагии молию бозорї, алоқамандии соҳаи истеҳсолоту истеъмолот, мубодилаи бозорї дохил мешавад ба:

– ба вазифаи соҳибкор;

+ ба вазифаҳои бозор;

– ба вазифаҳои рақобат;

– ба вазифаҳои монополия;

 

# Ба монополияи сохташуда дохил мешавад:

– Концерн;

– Картел;

– Синдикат ва Трест.

+ њамаи љавобҳо дуруст аст.

 

# Ташаббускор, ташкилотчї, савдогар ба кадом намуди фаъолият дохил мешавад:

– Менељерї;

– Соҳибкорї;

– Савдогарї,

– Коргарї

 

# Пул чи гуна мол аст:

+ моле, ки эквиваленти умумї дорад;

– моли истеҳсолї;

– моли додугирифт;

– ќобилияти харидорї доштан.

 

# Кадом намуди бизнес хусусияти ноустуворї дорад:

– хурд;

– калон;

+ миёна;

-ягон таи онҳо.

 

# Микроиқтисод чиро меомўзад:

-шумораи кормандон дар хољагии халқ;

+ давраҳои иқтисодї;

– дараљаи умумии нарх;

– омилҳое, ки талаботи молҳои људогонаро муайян менамоянд.

 

# Макроиқтисод чиро меомўзад:

– иқтисодиёти мамлакатҳоро меомўзад;

– дараљаи нархҳои бозориро меомўзад;

– шуғли пурраи кормандонро меомўзад;

+ истеҳсолот ва тақсимотро меомўзад.

 

# Фаҳмиши талабот:

– объективї;

субъективї;

объективию субъективї;

+ њамаи љавобҳо дурустанд.

 

# Сарвати иқтисодї:

– мањдуд;

– дар љараёни истеҳсолот тавлид мешавад;

– харољотҳо ва захираҳоро талаб мекунад.

+ ҳамаи љавобҳо дурустанд

 

 

# Вазифаҳои асосии соҳибкор иборат аст аз:

– ҳамљоякуни омилҳои истеҳсолот дар як љараёни истеҳсолї;

– љустуљўи роҳи самараноки ҳамљоясозии омилҳо, ки фоидаро дар назар дорад;

– љавобгарии моддї. Таваккалї

+ҳамаи љвобҳо дурустанд.

 

# Намудҳои моликият чанд хел мешаванд:

– чор хел: шахсї,ҳуқуқи,ғайришахсї, љамъиятї;

+ ду хел: шахсї ва љамъиятї;

– се хел: шахсї, ғайришахсї, давлаї.

– ягон хел намешавад.

 

# Маҳсулоте, ки барои фурўш истеҳсол карда мешавад:

– пул;

– моликият,

+ мол;

– технология.

 

# Воситае, ки аз як мол ба моли дигар ё ба пул иваз мешавад:

– мубодила;

+ нарх;

– пул;

– меҳнат.

 

#Моле, ки баробарвазнии (эквивалентии) тамоми молҳои дигарро ифода карда, фурўшанда ба сифати воситаи пардохт мегирад:

+ пул;

– нарх ;

– меҳнат;

– сармоя.

 

# Вазифаҳои пул:

– ченаки арзиш;

– воситаи муомилот

– воситаи андўхт ва пардохт

+ љавобњо дурустанд.

 

# Нархи мол вобаста ба назарияи бозории нарх- ин:

+ баҳои объективии манфиатнокии мол;

– ивазшавии мол;

– ифодаи пулии арзиши мол;

– баҳои субъективии манфиатнокии мол аз тарафи харидор.

 

# Вазифаи пул ҳангоми ченкунии нархи мол:

– воситаи муомилот;

– воситаи андўхт;

+ ченаки арзиш;

– љамъоварии сармоя.

 

# Унсурҳои асосии бозор инҳоянд:

– талабот;

– пешниҳод;

нарх ва рақобат

+ љавобҳо дурустанд.

 

# Мувофиқи қонуни талабот- агар нарх дар бозор баланд шавад ,пас:

+ талабот ба мол кам мешавад;

– талабот зиёд мегардад.

– талабот бетағйир мемонад.

– талабот пасту баланд мешавад.

 

#Мувофиқи қонуни талабот – агар дар бозор нарх паст шавад, пас:

– талабот ба мол кам мешавад;

+ талабот ба мол зиёд мегардад;

– бетағйир мемонад;

– паст мефарояд.

 

# мувозинати бозорї ин:

– баробарии молу маҳсулот;

– нархи мувозини молҳо;

+ талаботи бозор бо пешниҳод баробар аст.

– қобилияти харидорї доштан.

 

# Сохтори бозор, ки моли дигари ивазшаванда надорад, як фурўшанда ба тамоми харидорон молро пешниҳод менамояд, ин

– монополияи тоза;

– монополияи комил;

– монополияи нокомил,

+ рақобати монополї.

 

# Ба усули рақобати одилона дохил мешаванд:

– фурўши маҳсулот бо нархҳои аз харољотҳои истеҳсолї паст;

+ паст кардани нарх ҳангоми паст шудани харољотҳои истеҳсолї;

– баланд бардоштани сифати маҳсулот;

– нусхабардории ноодилонаи молҳо.

 

# Рақобати комил ифода менамояд:

+ дар бозор истеҳсолкунандагони бисёри молҳои гуногун мављуданд;

– танҳо як харидори маҳсулоти номбурда мављуд аст;

– мамониатҳои дохилшавї ба бозор вуљуд надорад:

– ахбороти фурўшандагон ва харидорон оид ба бозор маҳдуд аст.

 

# Ба олигополия хос аст:

– назорати нарх;

+ истеҳсоли намуди ягонаи мол;

– мављудияти якчанд фурўшанда;

– дохилшавии озод ба бозор.

 

# Нархгузории озод дар натиљаи чї ба вуљуд меояд:

– дар натиљаи бисёристеҳсолї

– дар натиљаи пастшавии нархи молҳо

– дар натиљаи баланд будани сифати маҳсулот

+ таъсири талабот ва пешниҳод.

 

# Барои иқтисоди бозорї хос аст:

– азхудкунии моликияти давлатї;

– рақобат;

– љавобгарии давлат ба натиљаи фаъолияти хољагидорї;

+озодии иқтисодии истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон.

 

# Вазифаи бозор ин:

– идоракунии истеҳсолот;

– нархгузорї;

– таъмини номунтазами истеҳсолот;

+ миёнравї байни истеҳсол ва истеъмол

 

# Сармояи асосї:

– дар як давраи истеҳсолот фаъолият менамояд;

– арзиши худро пурра ба маҳсулоти тайёр мегузаронад;

+ арзиши худро қисм ба қисм ба маҳсулоти тайёр мегузаронад;

– шакли натуравї-модди худро дигар менамояд:

 

# Сармоя дар намуди зерин даромад меорад:

+ фоида;

– рента;

– фоиз;

– дивидент.

 

# Неъматњо ба чанд гуруњ таќсим мешаванд.

+ табии, иктисодї;

– иќтисодї, хочагидорї;

– хољагидорї, табии;

– иќтисодї инсонї.

– иктисодї, ичтимої;

 

# Илми иќтисодї дар замони Сомониён чї гуна корбурд мешуд:

– Назарияи иктисоди;

– Таксимоти мењнат;

– Осор-ул-боќия;

– Иќтисоди сиёсї

+Тадбири манзил;

 

 

# Аќидаи «Мулкњо ба худованд тааллуќ дорад, ба бандагон барои рузгузаронї ва фаъолият пешнињод карда мешавад… Бандагони мусулмон бояд аз дороии мулки хеш закот супоранд» дар кадом китоб омадааст:

 

– Китоби зардуштии «Авесто»

– Китоби «Архашастра»

– Китоби «Тадбири манзил»-и А.Сино

– Китоби «Назарияи иќтисодї»

+ Китоби мукаддаси «Куръон»

 

# Китоби «Тадбири манзил» мансуби:

– Закариёи Розї;

– Абурайњони Берунї;

– Ал-Форобї

+ А.Ибни Сино;

 

# Дар китоби муќаддаси «Ќуръон» «Закот» барои ки оварда шудааст:

– аз подшохон ба раият;

– аз соњибмулкон ба сарбозон;

– аз тарафи давлат ба дороён.

+ аз молу мулки дороён ба фаќирону бепарастон;

 

# Мафњуми иќтисодиётро номбар намоед , ин:

– хариду фуруш;

– хољагии бозорї;

+ Идораи хољагии хонагї

– хољагии ќишлоќ;

– Системаи бонки;

 

# «Иќтисодии сиёсї» ба кадом намояндаи иќтисодчии классик тааллуќ дорад:

– А.Смит;

– Д.Рикардо;,

– К.Маркс,

-Аристотел

+ А.Монкреттен

 

# Илми иктисодї дар замони муосир номи зеринро дорад:

– Иктисоди сиёси;

– Сиёсати иктисоди;

– Иктисоди назарияви;

– Илми иктисоди.

+ Назарияи иктисоди;

 

# Мувофиқи қонуни талабот- агар нарх дар бозор баланд шавад ,пас:

– талабот зиёд мегардад.

– талабот бетағйир мемонад.

– талабот пасту баланд мешавад.

+ талабот ба мол кам мешавад;

 

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *