Саволномахои тести аз фанни сиёсатшиноси

 

1.Сиёсати ичтимои чиро дар бар мегирад?

+дороз

2.Сутуруктураи ичтимои Т аз кадом табакахо иборат аст?

+Сарватмандон,камбагалон,миёна

3.Миллат чист?

+дароз

4.Шаклхои шуури сиёсиро нишон дихед.

+шуури давлати,мукарари касби илми назарияви шахси алохида ва гурухи чамъияти.

5.Кадоме аз методхои сиёсатшиноси тахлили рафтори одамони алохида

гурухи ичтимоиро фаро мегирадд?

+Бихевиорести

6.Мафхуми метод чи маъно дорад?

+Рох, усул

7.Сиёсатшиноси чун илм чиро меомузад?

+дароз ф,с,о

8.Методхои асосии илми сиёсатшиноси кадомхоянд?

+кабули карор,бихевиористи,баходихи мукоисави системаноки микдори

9.Мутафаккирони сиёии замони эхёро дарёбед?

+Макиавелли,Чон,Лок,Томас,Гоббс

10.Кихо асосгузори марксизм буданд?

+К,Маркс, Ф,Энгелс

11.Асари фалсафи -сиёсии “Ас-сиёсат-ул-мудуния”моли кадом мутафаккири шарк мебошад?

+М,Газзооли

12.”Cаёсатнома “асари кадоме аз мутафаккирони шарк мебошад?

+Хасан ибни алии туси-низомулмулк

13.Ин мутафакирон, Х В Кашифи А,Чоми .Н,Ганчави.М,С, Хамадони дар кадом

+Асрхои миёна

14.Сарчашмахои хокимияти смёси кадомхоянд?

+кувва,мавкеъ,дар чомеаъъ,ташкилот, дониш ва ахбор

15.Элементхои асоси хокимиятро чудо созед..

+Субъект,объект ва восита

16.Хокимияти легитими чигуна Хокимият аст?

+Хокимияти хукуки буда дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст

17.Системахои сиёси чомеа кадомхоянд?

+мачмуи инистутхои сиёси чамъияти,давлати буда,синфхои хумукрон бавосити он барномаи худро амали менамоянд

18.Кадоме аз ин мафхумхои сиёёси маънои тарс дорад?

+терроризм

19.Асоси чомеаи шахрвандию хукуки чиро дар бар мегирад?

+Волояти конун аалокаи давлат ва ташкилотхои он ,озодии шахс,масулиятшиноси муносибатхои сиёси одакмон

20.Ба таркиби системахои сиёси чихо дохил мегарданд?

+ташкилотхои сиёси муносибатхои сиёси меъёрхои сиёси ва хукук шуур ва маданияти сиёси.

22.Мачлиси олии Точикистон(парлумони)чун системаи сиёси ба кадом палатахо таксим мешавад?

+Мачлиси намояндаги ва милли

23.Режими сиёси кадом масъалахоро таъминн менамояд?

+ороми хокимияти сиёси идораи шахрвандон ба даст овардани максадхои сиёси ва амали

кардани максадхои элитаи хукумрон.

24.Шаклхои режими сиёси ин

+автократи аристократи плутократи теократи геронтократи демократи охлократи монархи

олигархи полиархи анархисти диктатори бюрорати

25.Шаклхои режими сиёси ба кадом намуд таксим мешаванд?

+Тоталитари авторитари ва демокрад

26.Режими авторитари ба кадом кисмхо чудо мегардад?

+тирания диктатураи мутлак режими харби режими якхизби

27.Хусусиятхои хоси сарвари сиёси

+Ташкилотчиги ирода тавоно нотики хуб зохиран дикатчалб кунанда маданияти баланд

захираи хуби дониш ва махорати сарварри

28.Намудхои пайжоишисарвари

+анъанави расми харизматики

29.Назарияи мазкур-“давлат дар натичаи бо хамдигар тобеъ”давом дор

+Патриархали

30.Назарияи “Давлат дар натичаи пайдо шудани моликияти -давом дор

+Марксисти

31.Нишонахои давлат кадомхоянд?

+дарозш

32.Нишонахои асосии давлат кадомхоянд?

+дарозш

33.Иттифоки касаба чист?

+ташкилотхои оммавист

34.Ин назария ба ки тааллук дорад?

+Дарендорф

35.Кадоме аз ин шаклхои демократия маънои иштироки сиёсиро дорад?

+партисипори

36.Даврахои тайёри ба гузариши интихоботхо

+ташкили пешниходи номзадхо ташвикот ва тагрибот овоздихи

37.Кадоме аз ин мафхумхо маънои тахавуллотро дорад?

+Эволюсия

38.Нишонахои давлати сохибистиклол кадомхоянд?

+Волояти хокимияти давлати дар дохили давлати мустакилият дар муносибатхои байналхалки

39.Вазифаи мукадаси шахрвандии Ч Т чист?

+Хурмат ва химояи конунхои давлат ва ичрои онхо

40.Мокоми забони Руси ва Точики дар Ч Т..

+дарозш

41.Консититутсия Ч Т бо кадом сатрхо огоз меёбад?

+Мо халки Точикистон

42.Референдиум чист?

+дароз и,х

43.Хаёти чамияти дар Т бо кадом асос инкишоф ёфта истодааст?

+Бо асоси эхтиром байни хамдигар.

44.Шахрванди чист?

+Тааллук доштан баягон давлат.

45.Макоми дин дар Ч Т

+дарозш

46.Вазифахои шуур сиёси кадомхоянд?

+батартибандози,даркнамой,баходихи сафарбаркунони

47.Авалин чамиятисиёсатшиносон дар Т бо рохбари ки ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?

+С А Рачабов

48.Категорияхои умумии фанни сиёсатшиносиро нишон дихед.

+Сиёсат, ичтимои

49.Кадоме аз ин асархо ба мир саиди алии хамадони мансуб аст?

+Захират-ул-мулук

1.Кадоме аз мафњумхо ба мафњуми иљимтоигардии (сосиализасияи) сиёсї рост меояд?

+раванди аз худкунии арзишњои сиёсї;

2.Иљимтоигардии (сотсиализасияи) сиёсї:

+ тамоми даврањои њаётро дарбар мегирад;

3.Кадоме аз андешањо дуруст аст?

+ системањоии сиёсии давлат

4.Нишонањои давлатро муайян намоед?

+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд ва таќсимоти ањолї дар њудуд, соњибихтиёрї ва ѓункунии андоз;

5.Давлат аз дигар созмонњою ташкилотњо бо чї фарќ мекунад?

+ бо аломатњо, вазифањо ва механизми маљбурсозї;

6.Кадом яке аз ин иборањо нишонањои давлати њуќуќбунёдро нишон медињад?

+ кафолатњои њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд;

7.Кадоме аз андешањо ба режими сиёсии демократї рост меояд?

+ Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон, таќсимоти њокимият ва низоми бисёрњизбї вучуд дорад;

8.Кадоме аз ин љавобњо дуруст аст? Таќсимоти њокимият ин:

+Шохањои њокимияти давлатї аст, нишонаи давлати демократї аст;

9.Волоияти ќонун чї маънї дорад?

+Баробарњуќуќии њама дар назди ќонун;

10.Функсияи давлатро амиќ созед.

+ Вазифањои асосии давлат аст;

11.Мисъраи мазкур ба калами кадом мутафаккир дахл дорад: «Бани одам аъзои якдигаранд»

+ Саъди.

12.Намуди функсияњои давлатро нишон дињед.

+дохилї ва берунї.

13.Шаклњои давлатдории Љумњуриявиро муайян созед?

+ љумњурии парлумонї ва президентї;

14.Иборњои зерин ба кадоме аз њуљљатњои њуќуќи мансуб мебошад:

+ Эъломияи умумии њуќуќи башар;

15.Фарќи љумњурии парлумонї аз президентї дар чи ифода меёбад?

+ дар таќсимоти вазифа дар сохтори њукумат;

16.Монархия чи гуна шакли давлатдорї аст?

+ давлатдориест, ки сарвари њокимияти иљроияро монарх (шоњ, султон, амир,

губернатор ва ѓ.) таъин менамояд;

17.Шаклњои идоракунии давлатро муайян кунед?

+ идоракунии љумњурї ва монархия.

18.Љумњурї аз монархия бо кадом сифатњояш фарќ мекунад?

+ Њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амали карда мешавад, ки онњо ба муњлати муайян интихоб карда мешаванд;

19.Конфедератсия чї гуна давлат аст?

+иттињоди давлатњои муштарак;

20.Федератсия аз конфедератсия бо чї фарќ мекунад?

+ бо шањрванди воњидњои марзию маъмурї;

21.Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократї рост меояд?

+ Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад;

22.Таърифи мазкур ба кадоме аз мафњумњо мансуб мебошад: «…маљмўи ѓояњо ва назарияњои сиёсие мебошад, ки онњоро њизбњои сиёсї ва иттињодияњои гуногуни љамъият ва фаъолияти худ ба сифати рањнамо барои мустањкам ё сарнагун кардани муносибатњои љамъияти истифода мебаранд.»

+ идеологияи сиёсї;

23.Мутафаккирони теологро маълум созед?

+ Аврелий, Фома Аквинский;

24.Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кї буд?

+ Дониш;

25.Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравї мавчуд аст (смешанная республика)

+ Франсия;

26.Љон Лоок тарафдори кадоме аз назарияњои пайдоиши давлат буд?

+ шартномаи чаъмиятї;

27.Намудњои масъалањои глобалиро ёбед:

+ иљтимоию сиёсї, иљтимоию иќтисодї,демографї, инсон;

  1. Субъектхои сиёсат – ин:

+ њизбњои сиёсї, гурўњњои иљтимої, муассисањо ва ташкилотњо ва одамон мебошанд;

29.Кадоме аз давлатњои номбаршуда шакли идоракунии љумхурии парлумонї дорад:

+ Франсия;

30.Кадоме аз режимњои сиёсї хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соњањои њаёти љомеаро дорад?

+ авторитарї;

31.Ки аввалин маротиба модели «давлати иделї»-ро офарид?

+ Т. Мор;

32.Давлати сохтори федеративї доштаро маълум созед?

+ Британияи Кабир;

33.Кисмхои таркибии хокимияти давлатї кадомњоянд?

+ системахои ташкилотњои ќонунгузор ва намояндагї, иљроя ва фармондињї,

ташкилоти судї;

34.Кадом аз ин ташкилотњо муносибатњои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?

+ Ташкилотњои муносибатњои байни давлатї, разведка, куввањои мусаллањ.

  1. Даврањои пайдоиши њизбњо

+ Давраи паидоиши гуруххои аристократї, клубњои сиёсї ва њизбњои оммавї ва сиёсї;

36.Њизби сиёсї чист?

+ Гурухи одамоне,ки идиологияи ягона дошта максади ба даст овардани њокимияти давлатиро доранд;

37.Шаклњои њизбњои сиёсї

+ Њизбњои оммавї,тоталитарї, авторитарї,эволютсиони,инќилобї ва ислоњотчї;

38.Принсипњои амалишавии демократия

+ Принсипи аксарият, конститутсионалї, намояндагии халќ, бисёрњизбї, интихоботи;

  1. Шаклхои системаи интихоботї

+ Системаи мажоритї, интихоби таносубї, омехта;

40.Шаклхли экстремали раванди сиёсї

+ фишороварї ва зўроварї, мухолифатї, инкилобхои иљтимої, террор, ошўбњо;

  1. Мафњуми мољароњои(низоњои) сиёсї

+ Зиддият ва муќовиматњои баини љабњањои гуногунии чамъиятї буда, маќсади ба даст овардани манфияти тарафњо мебошад.

42.Намудњои мољароњо(низоњо) аз руй сатњи фарогири кадомњоянд?

+ Мољароњои глобалї, регионалї, дохилї, давлатї, синфї, этникї;

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru