Саволхои Сиёсатшиноси

# Љавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафњумхо ба мафњуми иљимтоигардии (сосиализасияи) сиёсї рост меояд?
– таъсиррасонии давлат ба иќтисодиёт;
– фаъолияти њизбњо дар мубориза барои ѓасб кардани њокимият;
+ раванди азхудкунии арзишњои сиёсї.
– раванди тарбия дар оила;
– меъёрхои фарханги сиёси,

# Љавоби дурустро муайян кунед. Иљимтоигардии (сотсиализасияи) сиёсї:
– дар давраи кудаки тўл мекашад;
– дар љавони ба миён меояд;
– ваќте ба амал меояд, ки инсон ба балоѓат мерасад…
+ тамоми даврањои њаётро дарбар мегирад.
– дар пиронсолї ба вуљуд меояд,

# Кадоме аз андешањо дуруст аст?
– системањои сиёсии давлат – ин системаи органњои давлатї;
– системањои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотњои љаъмиятї;
– системањои сиёсии давлат – ин ташкилотњое, ки бо максадњои сиёсї сохта шудаанд;
+ системањоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органњои давлатї; њизбњои сиёси, ташкилотњои љаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад.
– системањои сиёсии давлат – ин фарњанги сиёсї ва рафтори сиёсї мебошад.,

# Нишонањои давлатро муайян намоед?
+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд ва таќсимоти ањолї дар њудуд, соњибихтиёрї ва ѓункунии андоз.
– њокимияти оммавї, мављудияти њудуд, ќуввањои мусаллањ, суд ва прокуратура;
– њокимияти оммавї, маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд ва гирифтани андоз;
– њокимияти оммавї, мављудияти маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд;
– маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд ва гирифтани андоз ва соњибихтиёрї,.

# Давлат аз дигар созмонњою ташкилотњо бо чї фарќ мекунад?
– бо доштани сохтор;
– бо доштани аломат ва пулу арзи миллї;
+ бо аломатњо, вазифањо ва механизми маљбурсозї.
– бо ќонуният, тартиботи њуќуќї ва чораандешї;
– бо парчам, нишон ва суруди расмї…

# Кадом яке аз ин иборањо нишонањои давлати њуќуќбунёдро нишон медињад?
– доштани марзњои маъмурї;
– доштани конститутсия ва шањрвандї;
– доштани маќомоти олии њокимияти давлатї,
+ кафолатњои њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд.
– мављудияти маќомоти марказї ва мањаллї…

# Кадоме аз андешањо ба режими сиёсии демократї рост меояд?
+ Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон, таќсимоти њокимият ва низоми бисёрњизбї вучуд дорад.
– Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон њимоя карда намешавад;
– Дар режими деморкатї танњо интихоботи президент вуљуд дорад;
– Дар режими деморкатї сохтори давлатї бояд ба таври унитарї ташкил шавад,
– Дар режими деморкатї озодињои инсон ва низоми бисёрњизбї вуљуд дорад…

# Кадоме аз ин љавобњо дуруст аст? Таќсимоти њокимият ин:
– Асоси давлатдорї мебошад;
– Рукнњои давлат аст;
+ Шохањои њокимияти давлатї аст, нишонаи давлати демократї аст.
– Асоси сиёсати давлат аст,
– Асоси њокимият аст…

# Волоияти ќонун чї маънї дорад?
+Баробарњуќуќии њама дар назди ќонун.
– Баробарњуќуќии њама дар назди љамъият;
– Баробарњуќуќии њама дар назди давлат;
– Баробарњуќуќии њама дар назди њаёти сиёсї,
– Баробарњуќуќии њама дар назди маќомоти олии ќонунгузор…

# Функсияи давлатро амиќ созед.
– Инкишофи марњилавии давлат аст;
+ Вазифањои асосии давлат аст.
– Самтњои асосии фаъолияти давлат аст;
– Наќшањои инкишофи ояндаи давлат аст,
– Наќшањои иљтимої- иќтисодии давлат дар имрўзу оянда аст…

# Мисъраи мазкур ба калами кадом мутафаккир дахл дорад: «Бани одам аъзои якдигаранд»?
– А. Дониш;
– А. Чоми,
– Хофиз;
– С. Айни;
+ Саъди.

# Намуди функсияњои давлатро нишон дињед.
– Наќшањои дурнамои инкишофи дохил ва хориљи кишвар…
– роњњои cиёсати дохилї ва хориљии кишвар;
– принсипњои фаъолияти давлат дар дохил ва хориљи кишвар;
– самти фаълияти давлат дар хориљи кишвар;
+ дохилї ва берунї.

# Шаклњои давлатдории Љумњуриявиро муайян созед?
– Љумњурии иттифокї;
– љумњурии федеративї;
– љумњурии унитарї…
+ љумњурии парлумонї ва президентї.
– љумњурињои федеративї (иттифоќї) ва унитарї,

# Иборњои зерин ба кадоме аз њуљљатњои њуќуќи мансуб мебошад:«Њар инсон њаќ дорад, ки озодона таѓйири макон кунад ва дар њудуди њар давлат мањалли зист ихтиёр кунад»1 ё «Њар одам њуќуќ дорад, ки њар кишвар, аз љумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.
– Конститутсияи Чумњурии Тољикистон;
– Акти љамъбастии Маљлиси бехатарї ва њамкорї дар Европа;
+ Эъломияи умумии њуќуќи башар.
– Эъломияи њуќуќи кудак,
– Эъломияи иљтимоии инсон…

# Фарќи љумњурии парлумонї аз президентї дар чи ифода меёбад?
– Дар иљроиши вазифањо ва функсияњо;
+ дар таќсимоти вазифа дар сохтори њукумат.
– дар таъсисдињии њукумат;
– дар интихоби њукумат,
– дар интихоби њукумат ва президент…

# Монархия чи гуна шакли давлатдорї аст?
– Давлатдориест, ки сарвари њокимияти иљроияро халќ интихоб менамояд;
+ давлатдориест, ки сарвари њокимияти иљроияро монарх (шоњ, султон, амир,
губернатор ва ѓ.) таъин менамояд.
– давлатдориест, ки њокимияти иљроия ва монархро халќ интихоб менамояд;
– давлатдориест, ки њокимияти олї ба ихтиёри намояндагони халќ вогузор шудааст,
– давлатдориест, ки њокимияти олї ќисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат аст…

# Шаклњои идоракунии давлатро муайян созед.
– идоракунии демократї, дунявї ва њуќуќбунёд;
– идоракунии мусолињаи миллї,
– идоракунии президентї ва парлумонї…
– идоракунии парламентї ва монархия;
+ идоракунии љумњурї ва монархия.

# Љумњурї аз монархия бо кадом сифатњояш фарќ мекунад?
+ Њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амали карда мешавад, ки онњо ба муњлати муайян интихоб карда мешаванд.
– Њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амалї карда мешавад, ки онњо ба мўњлати номуайян интихоб карда мешаванд;
– њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амалї карда мешавад, ки онњо ба мўњлати муайян таъин карда мешаванд;
– њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амали карда мешавад, ки онњо бо халќ робита надоранд,
– њокимияти давлатї ба воситаи маќомоте амали карда мешавад, ки онро сарвари давлат таъин менамояд…

# Конфедератсия чї гуна давлат аст?
– Давлати иттифоќї;
+ иттињоди давлатњои муштарак.
– воњидњои марзию маъмурии давлатњои гуногун;
– иттињоди њарбию сиёсии давлатњои људогона,
– иттињоди њарбию сиёсии њамаи давлатњо…

# Федератсия аз конфедератсия бо чї фарќ мекунад?
– Бо шумораи аъзо ва маќомоти њокимияти олї;
+ бо шањрванди воњидњои марзию маъмурї.
– бо доштани ќуввањои ягонаи мусаллањ;
– бо марзи ягона ва сиёсати ягона…
– маќомоти њокимияти олї ва шањрвандии ягона,

# Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократї рост меояд?
+ Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад.
– Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;
– Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;
– Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад,
– Дар режими деморкати озодихои инсон ва низоми бисёрхизби вучуд дорад…

# Таърифи мазкур ба кадоме аз мафњумњо мансуб мебошад: «…маљмўи ѓояњо ва назарияњои сиёсие мебошад, ки онњоро њизбњои сиёсї ва иттињодияњои гуногуни љамъият ва фаъолияти худ ба сифати рањнамо барои мустањкам ё сарнагун кардани муносибатњои љамъияти истифода мебаранд.»
– психологияи сиёсї;
+ идеологияи сиёсї.
– шуури сиёсї;
– шуури љамъиятї,
– Маданияти сиёсї…

# Мутафаккирони теологро маълум созед?
– Арасту; Сисерон;
+ Аврелий, Фома Аквинский.
– Монтескье, Руссо;
– Бэкон, Локк,
– Гоббс, Маркс, Гегель..

# Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кї буд?
– Айни;
+ Дониш.
– Асирї,
– Возењ;
– Шоњин…

# Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравї мавчуд аст? (смешанная республика? )
– Британияи Кабир;
– ИМА;
– Россия,
+ Франсия.
– Олмон…

# Љон Локк тарафдори кадоме аз назарияњои пайдоиши давлат буд?
– табиї;
– материалистї;
– антиќа,
+ шартномаи чаъмиятї.
– теологї…

# Намудњои масъалањои глобалиро ёбед:
– экологї, миллї,танзими ойла, кашшоќї;
– нашъамандї, касалињои сироятї, тозагии обњо;
– пешгирии касалињои сироятї…
– хуќуки инсон,пешгири низоъњо, танзими ойла,
+ иљтимоию сиёсї, иљтимоию иќтисодї,демографї, инсон.

# Субъектхои сиёсат – ин:
– танхо шањрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;
– танхо шањрвандони давлате, ки дар равандњои байналмилалї иштирок мекунад;
+ њизбњои сиёсї, гурўњњои иљтимої, муассисањо ва ташкилотњо ва одамон мебошанд.
– њизбњои сиёсї ва иштироки онхо дар хаёти сиёсї,
– синфњо, Президент, Парламент ва давлат…

# Кадоме аз давлатњои номбаршуда шакли идоракунии љумхурии парлумонї дорад:
– Испания;
+ Франсия.
– Италия;
– Япония;
– России…

# Кадоме аз режимњои сиёсї хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соњањои њаёти љомеаро дорад?
– њуќуќбунёд;
+ авторитарї.
– тоталитарї;
– теократї,
– либералї…

# Ки аввалин маротиба модели «давлати иделї»-ро офарид?
– Арасту;..
– Конфусия;
+ Т. Мор.
– Афлотун,
– Гегель…

# Давлати сохтори федеративї доштаро маълум созед?
+ Британияи Кабир.
– Франсия;
– ИМА;…
– Япония,
– Точикистон. ..

# Кисмхои таркибии хокимияти давлатї кадомњоянд?
– Системаи ташкилотњои конунгузор ва намояндагї,
– ташкилотњои судї ва фармондињї;
+ системахои ташкилотњои ќонунгузор ва намояндагї, иљроя ва фармондињї,
ташкилоти судї.
– ташкилоти иљроя ва фармондињї, ташкилотњои иттиоллотї;
– ташкилотњои судї, иттилоотї ва конунгузор…

# Кадом аз ин ташкилотњо муносибатњои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?
– Системањои ќонунгузор ва судї;
– Ташкилотхои муносибатњои байни давлатї…
– Ќуввањои мусаллањ ва њокимияти иљроия;
– Ташкилоти бехатарии давлатї;
+ Ташкилотњои муносибатњои байни давлатї, разведка, куввањои мусаллањ.

# Даврањои пайдоиши њизбњо
– Давраи Ќадим , Асрњои Миена;
+ Давраи паидоиши гуруххои аристократї, клубњои сиёсї ва њизбњои оммавї ва сиёсї.
– Замони нав, пайдоиши клубњои сиёсї ва хизбхои оммавї ва сиёсї,
– Асрњои Миёна, паидоиши гуруњњои аристократї;
– Замони нав…

# Њизби сиёсї чист?
– Ташкилоти сиёсии ѓаири давлатї;
– Гурўхи одамон бо акидахои ягона ,ки мубориза ба зидди хокимият мебаранд,
– Гурўхи одамоне,ки максади ошкор намудани сирри давлатиро доранд;
+ Гурухи одамоне,ки идиологияи ягона дошта максади ба даст овардани њокимияти давлатиро доранд.
– Гурўхи одамоне, ки маќсади забт кардани ва ба даст овардани њокимияти давлатиро доранд…

# Шаклњои њизбњои сиёсї
– Њизбњои демократї,тоталитарї, авторитарї,
– Њизбњои иљтимої, инќилобї ва иртиљої;
+ Њизбњои оммавї,тоталитарї, авторитарї,эволютсиони,инќилобї ва ислоњотчї.
– Њизбњои њукумрон, оммавї, ислохотчї, ва эволютсионї;
– Њуќуќњои ислоњотї, иртиљої, демократї, тоториторї…

# Принсипњои амалишавии демократия
– Принсипи конститусионалї, бисёрњизбї, интихобї;
+ Принсипи аксарият, конститутсионалї, намояндагии халќ, бисёрњизбї, интихоботи.
– Принсипи бисёрњизбї, интихоботї, аксарият;
– Принсипи намояндаги халќ, интихоботї ва бисёрњизбї;
– Принципи намояндагї, конститутсионї, бисерњизбї,

# Шаклхои системаи интихоботї
+ Системаи мажоритї, интихоби таносубї, омехта.
– Системаи мажоритї;
– Системаи омехта,
– Системаи интихоби мажорити ва омехта;
– Системаи интихоби таносубї ва мажоритї…

# Шаклхли экстремали раванди сиёсї
– фишороварї ва зўроварї;
– мухолифатї, инкилобњои иљтимої, террор;
+ фишороварї ва зўроварї, мухолифатї, инкилобхои иљтимої, террор, ошўбњо.
– Фишороварї, мухолифатї, инкилобхои иљтимої, террор ва ошўбхо;,
– Террор, мухолифат, ошўбњо…

# Мафњуми мољароњои(низоњои) сиёсї
– Муносибати тезутунди чамъиятї;
– Муковиматхои баини ташкилотњо;
– Зиддият баини гурўњњои чамъиятї;
– Даъвоњо барои бадаст овардани њокимияти сиёсї;
+ Зиддият ва муќовиматњои баини љабњањои гуногунии чамъиятї буда, маќсади ба даст овардани манфияти тарафњо мебошад.

# Намудњои мољароњо(низоњо) аз руй сатњи фарогири кадомњоянд?
– Мољароњои оилавї ,этникї, синфї, глобалї;
– Мољарохои дохилї ва оилавї, глобалї;
+ Мољароњои глобалї, регионалї, дохилї, давлатї, синфї, этникї.
– Мољароњои шахсони алоњида ва гуруњи этникї,
– Мољароњои дохилї, шахсони алоњида ва гуруњи этникї, синфї…

# Сиёсати иљтимої чиро дар бар мегирад?
+ таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат, тайёр намудани кадрњо, таъмини кафолати иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти таъмини маош.
– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, гирифтани маош, истироњат;
– њуќуќи интихоби мењнат,таъмини маош,истироњат , озодии фаъолият;
– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироњат,
– Таъмини кафолати иљтимої, таъмини озодии фаъолият…

# Структураи иљтимоии Тољикистон аз кадом табаќањо иборат аст?
– Сарватмандон ва камбизоатон, њарбиён;
– Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;
+ Сарватмандон, камбаѓалон, миёна.
– Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;
– Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён…

# Миллат чист?
– Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятњои маданию психологї,забон ташаккул меёбад;
+ Шакли олии умумияти таърихї,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодї, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад.
– Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологї,забон ва конун ташкил медихад;
– Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;
– Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медињад…

# Шаклњои шуури сиёсиро нишон дихед?
+ шуури давлатї, мукаррарї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї.
– шуури давлатї, мукаррарї, касбї, интихобї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;
– шуури давлатї, мукаррарї, интихоби, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї,
– шуури давлатї, интихобї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;
-шуури давлатї, мукаррарї,касбї,илми-назарявї, шахси алоњида ва гуруњї, интихобї…

# Кадоме аз методхои сиёсатшиносї тањлили рафтори одамони алоњида, гурухи иљтимоиро фаро мегирад?
– коммуникативї,
– системанокї;
+ бихевиорестї.
– миќдорї;
– муќоисавї…

# Мафњуми «метод» чи маъно дорад?
– тарзи кор;
– фаъолият;
+ роњ,усул.
– рафтор;
– гуфтор…

# Сиёсатшиносї чун илм чиро меомузад?
– батартибандозии чомеа, роњбарї, баровардани ќонунњоро;
+ ќонуниятњои раванди хаёти сиёсї ,инкишофи хокимияти сиёсї, шаклу усулњои идоркунии хаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро.
– шаклу усулњои идоркунии њаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани ќонунњо,иљроиши онро,,
– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи њокимияти сиёсї, иљроиши ќонунњо ва пешравии иќтисодиётро;
– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи хочагї, иктисодиёт, наќлиёт ва
тартиботи љомеаро…

# Методхои асосии илми сиёсатшиносї кадомхоянд?
– демократї,системанокї,бањодињї, ќабули ќарор, муќоисавї;
+ ќабули ќарор,бихевиористї, бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї.
– бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї, пешгуй, бароњмонї,
– ќабули ќарор, пешгуй, бањодихї,муќоисави,системанокї,демократї;
– анъанавї, пешгўї, системанокї, таърихї…

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эњёро дарёбед.
– Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;
– Афлотун, Арасту, Сукурот;
+ Макиавеллї,Љон Локк, Томас Гоббс.
– Љон Локк, Афлотун, Арасту;
– Арасту, Афлотун,Демокрит…

# Кињо асосгузори марксизм буданд?
– Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;
+ К.Маркс, Ф. Энгелс.
– Т.Гоббс,Ф.Энгелс,
– К.Маркс, Љ.Локк;
– Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс…

# Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарќ мебошад?
– А.Дониш;
+ М.Газзолї.
– А.Љомї.,
– А.Форобї;
– А .Сино…

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарќ мебошад?
– М.Ѓаззолї;
– А.Сино,…
– У.Кайковус;
+ Њасан Ибни Алии Тусї-Низомулмулк.
– А.Љомї,

# Ин мутафакирон: Њ.В. Кошифї, А.Љомї, Н.Ганљавї, М.С. Њамадонї дар кадом
марњила зиндагї карда, аќидањои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?
– Ќадим;
– Эхё;
+ Асрњои Миёна.
– Замони нав;
– Давраи муосир…

# Сарчашмањои њокимияти сиёсї кадомњоянд?
+ ќувва,мавќеъ дар љомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор.
– муносибатњо, зўроварї,бойгарї,ташкилот;
– ќонун ва маљбурнамої ,зўроварї,
– бойгарї, сарватњои арзишї,маданият;
– Ќонун, зўроварї, мавќеъ дар љамъият…

# Элементњои асосї њокимиятро људо созед
+ субъект, объект ва восита.
– конун, субъект ,объект;
– восита, ќонун,субъект,
– шахс,субъект,ќонун;
– объект,шахс, ќонун…

# Њокимияти легитимї чи гуна њокимият аст?
– Њокимиятест, ки ба шоњон тааллуќ дорад ва бо боварї асос ёфтааст;
+ Њокимияти њуќуќї буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст.
– Њокимияти њуќуќї буда бо зўроварии асос ёфтааст,
– Њокимияти њуќуќї буда ба воситаи зўрї ва маљбурсозї асос ёфтааст;
– Њокимияте мебошад, ки бо асосњои иќтисодї асос ёфтааст…

# Системањои сиёсии љомеа кадомхоянд?
– маљмўй институтхои сиёсии љамъияти, давлатї буда, синфњои њукумрон бавоситаи онхо дар њудудњои муайян дастурњои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;
– маљмўй институтњои сиёсии љамъиятї, давлатї буда, синфњои њукумрон бавоситаи онхо ќонунњои худро амалї менамоянд,
– маљмўй институтњои сиёсии чамъиятї, давлатї буда, синфњои њукумрон ба воситаи онхо њуќуќњои худро њимоя менамоянд;
+ маљмўй институтњои сиёсии чамъиятї, давлатї буда ,синфњои њукумрон бавоситаи он барномаи худро амалї менамояд.
– маљмўй институтњои сиёсии чљмъиятї, давлатї буда синфњои хукумрон ба воситаи он њукмњои худро амалї менамояд..,

# Кадоме аз ин мафњумхои сиёсї маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?
– револютсия;
– эволютсия,
– идиология;
+ терророризм.
– оппозитсия…

# Асоси љомеаи шањрвандию њуќуќї чиро дар бар мегирад?
– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,назорат аз руй ќонун ва ќарорњо,таќсими њокимият ба шоњањо;
– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он, озодии шахс,
масъулиятшиносї, тартиботи иќтисодї,
+ Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,муносибатњои сиёсии одамон.
-Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз руи муносибати шањрвандон;
– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз руй ќонун ва ќарорњо, муносибатњои маданї…

# Ба таркиби системањои сиёсї чињо дохил мегарданд?
– ташкилотњои сиёсї, субъектњо ва объектњои сиёсї;
+ ташкилотњои сиёсї, муносибатњои сиёсї, меъёрњои сиёсї ва њуќуќ, шуур ва маданияти сиёсї.
– ташкилотњои сиёсї, субъектњо ва обектњои сиёсї , маданияти сиёсї;
– ташкилотњои сиёсї,субъектњо ва муносибањои сиёсї , маданияти сиёсї,
– ташкилотњои сиёсї,субъектњои сиёсї, маданияти сиёсї, шуур, иќтисод…

# Шаклњои системањои сиёсї
+ љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои институтсионалї, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї,иттилоотї.
– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї.,
– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои иќтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;
– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї;
– љабњањои муќарарї меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

# Маљлиси олии Тољикистон(парлумонї) чун системаи сиёсї ба кадом палатањо таќсим мешавад:
– Маљлиси Олї ва намояндагї;
+ Маљлиси намояндагї ва миллї.
– Маљлиси Олї ва миллї,
– Маљлиси Миллї ва президент;
– Маљлиси Олїва президент…

# Режими сиёсї кадом масъалањоро таъмин менамояд?
+ ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани маќсадњои сиёсї ва амали кардани маќсадњои элитаи њукумрон.
– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани маќсадњои худ;
– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани маќсадњои сиёсї ва амали кардани маќсадњои худ;
– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани маќсадњои элитаи њукумрон;
– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани маќсадхои худ…

# Шаклхои режими сиёсї ин
+ автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї, демократї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї.
– автократї, аристократї, плутократї,теократї, тирания, охлократї,монархї, олигархї, полиархї,анархистї, диктаторї, бюрократї;
– автократї, аристократї, плутократї, теократї, озодї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї;
– автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї,охлократї, монархї, олигархї, мустакилї, диктаторї,
– демократї, тоториторї, њарбї, монархї, полиархї, теократї…

# Шаклхои режими сиёсї ба кадом намудњо таќсим мешаванд?
+Тоталитарї, авторитарї ва демократї.
– Авторитарї, бюрократї ва демократї;
– Тоталитарї, бюрократї ва демократї,
– Авторитари , тоталитарї ва бюрократї;
– Бюрократї , авторитарї ва демократї…

# Режими авторитарї ба кадом ќисмњо људо мегардад?
+ тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, режими якњизбї.
– тирания, диктатураи мутлаќ, демократї, режими якњизбї;
– тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, демократї;
– тирания, демократї, режими њарбї, режими якњизбї;
– демократї, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, режими якњизбї…

# Хусусиятњои хоси сарвари сиёсї
– Ташкилотчигї, иродаи миёна, нотиќи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварї;…
+ Ташкилотчигї, иродаи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварї.
– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маънавиёти баланд;
– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран зебо, маданияти баланд, мањорати максадњои худро аввал гузоштан;
– Ташкилотчигї, маќсадгузори аник, нотиќи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият…

# Намудњои пайдоиши сарварї
+ анъанавї,расмї, харизматикї.
– Расмї, анъанавї , бо зурї;
– Харизматикї , расмї,бо зурї;
– анъанавї ,харизматикї , бо зурї;
– Таърихї, расмї, анъанавї…

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиљаи бо њамдигар тобеъ гаштани авлодњо, ќабилањо ба вуљуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?
– теологї;
– тобеъшавї;
+ патриархалї.
– психологї;
– шартномаи чамъиятї…

# Назарияи «Давлат дар натиљаи пайдо шудани моликияти хусусї ва ба синфњо таќсим гаштани љомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?
– партиархалї;
+ марксистї.
– теологї;
– психологї;
– тобеъшавї…

# Нишонањои давлат кадомњоянд?
– иќтисодиёт, ќонун, ањолї;
– ќонун, њудуд, тиљорат, њокимият;
– ќонун, ањолї, бозори тиљоратї, њокимият;
+ њудуд, ањолї, бозори тиљорат,њокимият,љињатњои маънавї ва психологї.
– иќтисодиёт,ањолї, тиљорат ,њокимият…

# Нишонањои асосии давлат кадомњоянд?
– Аппарати давлатї,артиш, ќоѓази кимматнок,забон;
– Аппарати давлатї, истиќлолият ,ќонун,забон;
– Аппрати давлатї, истиќлолият, таќсими худудї,истиќлолоят;
+Аппарати давлатї, њокимият,андоз,артиш,ќоѓази ќимматнок, таќсими худудии ањоли,истиќлолият,ќонун.
– Аппарати давлатї,андоз , коѓази ќимматнок таќсими худудии ањолї, забон, муносибатњо…

# Иттифоќи касаба чист?
– њаракати оммавист;
+ ташкилоти оммавист.
– њизби сиёсист;
– њаракати сиёсист;
– кружоки сиёсист…

# Ин назария ба кї тааллуќ дорад? «Демократия ин њукуматест, ки халќ интихоб кардааст ва самти худро дорад.»
– Бентлї;
– Уэллс;
– Медисон;
+ Дарендорф.
– Шумпетр…

# Кадоме аз ин шаклњои демократия маънои иштироки сиёсиро дорад?
– репрезентивї;
– идоракунї,
– антиќї;
+ партисипорї.
– универсалї…

# Даврањои тайёри ба гузариши интихоботњо
– Пешбарї, мушоњида пешнињод,овоздихї,ташвиќот;
+ ташкилї, пешнињоди номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї.
– ташкилї,пешниходи номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї,ташкилї;
– ташкилї,пешниходи номзадњо, мушоњида ,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї;
– мушоњида ва пешниходи номзадњо,таѓрибот, овоздихї…

# Кадоме аз ин мафњумњо маънои «тањаввулот»-ро дорад?
– революсия;
– идиология;
– демократия;
+ эволюсия.
– психология…

# Кадоме аз ин мафхумњо маънои «тарс, дањшат»-ро дорад?
– революсия;
– эволюсия;
+ терроризм.
– репрессия;
– оппозисия…

# Вазифањои асосии давлат кадомњоянд?
– сиёсї ва конунгузорї;
+ дохили ва беруна.
– њарбї ва маъмурї;
– итќтисодї ва маъмурї;
– иќтисодї ва сиёсї…

# Нишонањои давлати соњибистиќлол кадомњоянд?
– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани њокимият ва парламент;
– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани њокимият ва президент;
+Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, мустаќилият дар муносибатњои байналхалќї.
– Волояти њокимияти давлатї дар дохили давлат , мустакилият ва парламент;
– Волояти њокимияти давлатї дар дохили давлат, иштироки парламент дар муносибатхои байналхалќї…

# Вазифањои муќадасї шахрвандии чумњурии Тољикистон чист?
– мухофизати маљмуй фаъолиятхои давлатї;
– мухофизати маљмуй моликиятхои хусусї ва чамъиятї;
+ њурмат ва њимояи ќонунхои давлат ва иљрои онњо.
– мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиќлолият,бехатарї ва ёрии харбї;
– мухофизати мачмуй фаъолиятхои давлатї ва иљрои онхо…

# Маќоми забони Руси ва тољикї дар ЧТ
– забони русї ва тољикї забони давлатианд;
+ Забони тољикї забони давлатї , забони русї њамчун забони хориљї ё муоширати байни гуруњњои этникї истифода мешавад.
– Забони тољикї ва русї забони расмианд;
– Забони русї – забони муошират,
– Забони русї давлатї буда, забони тољикї расми аст…

# Конститутсия Чумњурии Тољикистон бо кадом сатрхо оѓоз меёбад?
– «Мо, шањрвандони Тољикистон…;
+ «Мо, халки Тољикистон…;.
– «Мо,халќи тољик…;
– «Мо, ањоли ЧТ…;,
– «Мо, тољикони љумхури…

# Референдиум чист?
– интихоб шудан ва интихоб кардан;
+ овоздихї оид ба масъалахои мухими давлатї,хаиёти љомеа бо ихтиёри худ;
– иштирок дар масъалахои мухими давлатї.
– интихоб шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатї;
– интихоб кардан ва овоздихи дар масъалахои мухими давлатї…

# Њаёти чамъиятї дар Тољикистон бо кадом асос инкишоф ёфта истодааст?
– бо асосњои сиёси ва идораи плюралистї;
– бо асоси ягонагии давлат ва дин;
– Бо асоси хукумронии давлат бар дигар ташкилотхои љамъиятї;
+ Бо асоси эхтиром байни њамдигарї.
– Бо асоси њукумронии идиологї…

# Шахрвандї чист?
– тааллук доштани шахс ба ягон њизб;
– тааллуќ доштан ба ягон миллат ва халкият;
+ тааллуќ доштан ба ягон давлат.
– тааллуќ доштан ба ягон ташкилот;
– тааллуќ доштан ба ягон љамъият…

# Маќоми дин дар љумњурии Тољикистон
– Фаъолияти динї маън карда шудааст;
– ташкилотњои динї ва давлат баробархуќуќанд;
– ташкилотњои динї ба фаъолиятњои давлати хамрох мешавад;
+Ташкилотњои динї аз давлат људо буда ба корњои давлатї хамроњ намешаванд.
– Ташкилотњои динї масъалањои муњими давлатиро њал менамоянд…

# Вазифањои шуури сиёси кадомњоянд?
– Даркнамой, мушохида ва назорат;
+ батартибандозї,даркнамой, баходињї,сафарбаркунонї.
– батартибандозх,мушоњида, бањодињї,назорат;
– даркнамої,бањодихї ,назорат…
– даркнамої ,мушохида,сафарбаркунонї,

# Аввалин љамъияти сиёсатшиносон дар Тољикистон бо роњбарии ки ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?
– Э.Ш.Рахмонов;
– А.А.Рањмонов;
– М.Иноятова,
+ С.А.Раљабов.
– М. Иноятова…

# Категорияњои умумии фанни сиёсатшиносиро нишон дињед.
– институтњо, ташкилотњо ва муассисањои тањсилотии умумї;
+ Сиёсат, сохтори иљтимої, сохтори сиёсї, њокимияти сиёсї.
– Сохтори иљтимої, ташкилотњо, њокимияти сиёсї;.
– Институтњо, муассисањо, сохторњои иљтимої;
– Муасисањои тањсилоти умумї..

# Кадоме аз ин асархо ба Мир Саиди Алии Њамадонї мансуб аст?
– Луби лубоби маснавї;
– Ахлоќи Муњсинї…
+ Захират-ул-мулук.
– Насињат-ул-мулук;
– Ќобуснома.,

# Љузъњои таркиби сиёсатро нишон дињед.
+ муносибати сиёсї,хокимияти сиёсї, ташкилоти сиёсї, маданияти сиёсї, шуури сиёсї.
– сохтори иљтимої, муносибати иктисодї, ташкилоти сиёсї, маданияти сиёсї;
– муносибати сиёсї, њокимияти сиёсї, муносибати иктисодї, сохтори иљтимої;
– муносибати сиёсї, шуури љамъиятї, муносибати иќтисодї, муносибати љамъиятї;
– Муносибати сиёсї, сохтори иљтимої, муносибати иќтисодї…

# Вазифањои мушаххаси категорияњои сиёсатшиносї чунинанд:
– муњофизати ќарорњо ва фармонњои њокимияти давлатї;
+ дуруст ва асосии сиёсат, идоракунї ва банизомдарорї, гуманитарї, иљтимої, сафарбарнамої, таъмини якпорчагї ва устувории љомеа.
– иљроиши фармонњои њокимияти давлатї, сафарбарнамої, таъмини якпорчагї ва устувории љомеа;
– дуруст ва асосии сиёсат , иљроиши фармонњои њокимияти давлатї, сафарбарнамої, таъмини якпорчагї…
– иљроиши фармонњо, таъмини якпорчагї, муњофизати ќарорњо.,

# Чор унсури таркиби системањои сиёсии чомеаро нишон дињед.
– фаъолияти сиёсї, ташкилоти сиёсї, шуури сиёсї ва муносибатњои сиёсї;
– ќонунњои сиёсї, ташкилоти сиёсї, фаъолияти сиёсї, муносибатњои сиёсї;
+ ташкилотњои сиёсї, муносибатњои сиёсї, меъёрњои сиёсї ва њуќуќї, шуури сиёсї ва маданияти сиёсї.
– ташкилотњои сиёсї, муносибатњои сиёсї, маданияти сиёсї, муносибати љамъиятї;
– Раванди сиёсї, муносибатти сиёсї, њизбњои сиёсї, маданияти сиёсї…

# Ин таъриф ба кадоме аз ин системањо мансуб мебошад: «…….ин ташкилоти сиёсии ягонаи љомеа мебошад, ки њокимияти худро ба ањолии територияи худ пањн намуда, њукм ва ќонунњои худро дар шакли њатмї ба ањолии худ баррасї намуда, дорои истиќлолият ва аппарати идоракунї ва маљбурнамої мебошад»?
– ташкилот;..
– њизб,
+ давлат.
– њокимият;
– њаракат…

# Сохти давлатњоро нишон дињед:
+ унитарї, федеративї ва конфедеративї.
– унитарї, демократї, иттифоќї;,
– љумњурияви ва федеративї, унитарї;.
– федеративї, љумњуриявї, демократї;
– федеративї, капиталистї, демократї…

# «… сиёсї чунин масъалањоро таъмин менамояд: оромии њокимияти сиёсї,
идораи шахрвандон ва таъмини оромии сиёсии љомеаъ,ба даст овардани маќсадњои сиёсї ва амалї кардани маќсадњои элитаи њукумрон.» Ин иборањо мансуби кадоме аз системањо мебошад:
– ташкилот;
– њизб;
– давлат;
+ режим.
– муносибатњо,.

# Намудњои масъалањои глобалиро ёбед:
– экологї, миллї,танзими ойла, кашшоќї;
– нашъамандї, касалињои сироятї, тозагии обњо;
+ иљтимоию сиёсї, иљтимоию иќтисодї,демографї, инсон.
– хуќуки инсон,пешгири низоъњо, танзими ойла;
– пешгирии касалињои сироятї…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru