Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаи тести аз фанни «Консепсияхои табиатшиносии муосир»

1.Ба илмњои табиатшиносї кадом фанњо дохил мешаванд?
-A) Адабиёт,забон,кимиё,биология;
-B) Таърих,забон,кимиё,биология,астрономия;
+C)Физика,математика,кимиё,биология,география,астрономия,геология,экология;
-D) Экология, биология,фалсафа,забон,география;
-E) Фалсафа,забон,география;

2.Маданият чист?
-A) Маданият аз калимаи юнонї «Cultura» гирифта шудааст ва маънои парваридан,тарбия,маълумотро дорад;
+B) Маданият аз калимаи лотинї «Cultura» гирифта шуда ва маънои парваридан,тарбия,маълумот, инкишоф, эњтиромро дорад;
-C) Маданият аз калимаи арабї «Cultura» гирифта шуда ва маънои зебогї,рафтор, одобро дорад;
-D) Маданият аз калимаи лотинї «Cultura» гирифта шудааст ва маънои ахлоќ, зебої, системаро дорад;
-E) Маданият аз калимаи лотинї «Cultura» гирифта шудааст ва маънои ахлоќ,зебої,системаро надорад;

3.Маданият асосан ба чанд намуд таќсим мешавад?
-A) Ба љамъиятї, истењсолї ва техникї;
+B) Ба гуманитарї, техникї, истењсолї;
-C) Ба љамъиятї, илмї – табиї ва љамъиятї;
-D) Ба илмї – техникї, илмї – табиї ва љамъиятї;
-E) Ба илмї – табиї ва гуманитарї;

4.Маданияти илмї- табиї ба омўзиш кадом илмњо асос карда шудааст?
+A) Ба илмњои даќиќу табиатшиносї – физика, кимиё, математика, биология, геология, астрономия, экология, техника;
-B) Ба илмњои табиатшиносї ва љамъиятшиносї;
-C) Ба илмњои биологї, таърих, адабиёт;
-D) Ба илмњои фалсафї, таърих, этика, эстетика, педагогика, психология, њуќуќшиносї, забон, адабиёт;
-E) Ба илмњои, таърих ва адабиёт;

5.Элементњои асосии маданият кадомњоянд?
-A) Адабиёт, таърих, санъат;
-B) Адабиёт, забон, кимиё;
+C) Илм, забон ва санъат;
-D) Санъат, забон, таърих;
E) Адабиёт, забон ва санъат;

 

6.Хронографияи таърихии илмњои табиатшиносї чист?
-A) Илме, ки табиатро меомўзад, хронографияи таърихии илмњои табиатшиносї номида мешавад;
-B) Илме, ки таърихро меомўзад, хронографияи таърихии илмњои табиатшиносї номида мешавад;
-C) Илме, ки љамъиятро меомўзад, хронографияи таърихии илмњои табиатшиносї номида мешавад;
+D) Илме, ки таърихи бавуљудии инкишофи илмњои табиатшиносиро меомўзад, хронографияи таърихии илмњои табиатшиносї номида мешавад;
-E) Илме, ки таърихи бавуљудии инкишофи илмњои табиатшиносиро меомўзад;

7.Кадом илмњои табиатшиносї аз њама пештар инкишоф ёфта буд?
+A) Астрономия, математикаи элементарї;
-B) Кимиё, геометрия, геология, биолгия;
-C) Кимиё, механика, њисобкунињои диференсиалї;
-D) Кимиё, механика, њисобкунињои интегралї;
-E) Астрономия, њисобкунињои интегралї;

8.Инкишофи илмњои табиатшиносї ба ављи тараќќиёти худ кай расидааст?
-A) Дар асрњои XV-XVI;
-B) Дар асрњои XIX-XX;
+C) Дар охирњои асри XIX ва аввалњои асри XX;
-D) Дар охирњои асри XVIII;
-E) Дар охирњои асри XХI;

9.Аввалин бор аз физика кї ва барои кадом кашфиёту ихтирооташ ба гирифтани мукофоти байналхалќии нобелї сазовор гардидааст?
-A) Эйнштейн А. барои назарияи нисбї;
+B) Рентген Н. К. барои кашфи шуоъњои рентгенї;
-C) Лоренс А.барои инкишофи назарияи электромагнитї;
-D) Попов А. С.барои ихтирои радио;
-E) Рентген Н.К.барои ихтирои радио;

10.Инкишофи физика ба чанд давра таќсим мешавад?
-A) Ба 5 давра;
-B) Ба 4 давра;
+C) Ба 3 давра;
-D) Ба 2 давра;
-E) Ба 6 давра;

11.Давраи аввали инкишофи физика кадом замонњоро дар бар мегирад?
-A) Аз охири асри XVI то асри XVII;
+B) Аз замонњои ќадим то охири асри XVII;
-C) Аз замонњои ќадим то охири асри XVIII;
-D) Аз замонњои ќадим то аввали асри XVIII;
-E) Аз замонњои ќадим то аввали асри XV;

12.Давраи физикаи классикї кадом замонњоро дар бар мегирад?
-A) Аз асри XVI то охири асри XIX;
-B) Аз асри XVIII то асри XIX;
+C) Аз охири асри XVII то соли 1905;
-D) Аз охири асри XVII то соли 1931;
-E) Аз охири асри XVII то соли 1939;

13.Давраи физикаи муосир кадом замонњоро дар бар мегирад?
-A) Аз охири асри XVII то соли 1905;
-B) Аз охири асри XIX то соли 1931;
+C) Аз соли 1905 то ваќти њозира;
-D) Аз охири асри XIX то ваќти њозира;
-E) Аз охири асри XXI то ваќти њозира;

14.Асосгузори табиатшиносї кї ба шумор меравад?
+A) Галилео Галилей, олими италиявї;
-B) Исаак Нютон, олими англис;
-C) Фарадей, олими англис;
-D) Ломонсов М. В, олими рус;
-E) Исаак Нютон, Ломонсов М. В, олими рус;

15.Кадом давраро давраи барќароршавии физика меноманд?
+A) Давраи аввали инкишофи физикаро;
-B) Давраи физикаи классикиро;
-C) Давраи физикаи муосирро;
-D) Давраи аз Галилей то Исаак Нютонро;
-E) Давраи физикаи квантиро;

16.Дар табиатшиносї инќилоб кай бавуљуд омад ва он ба чї алоќаманд буд?
-А) Соли 1800 кашфиётњои нав карда шуд;
-B) Соли 1900 кашфиётњои нав карда шуд;
+C) Охирњои асри XIX ва аввалњои асри ХХ ва он ба кашфиётњои соњањои кимиё, биология ва махсусан физика алоќаманд мебошад;
-D) Соли 1911 Резерфорд модели сайёравии атомро пешнињод намуд;
-Е) Соли 2000 кашфиётњои нав карда шуд;

17.Инќилоб дар табиатшиносї ба кадом кашфиётњою њодисањо алоќаманд мебошад?
-A) Ба ошкор намудани хосияти мављї ва корпускулии рўшної, кашфи электрону протон;
-B) Ба ихтирои радио,модели сайёравии атом;
-C) Ба кашфи њодисаи радиоактивї ва сохти атом,нурњои рентгенї;
+D) Ба кашфи мављњои электромагнитї, нурњои рентгенї,њодисаи радиоактивї,электрон, фишори рўшної,назарияи нисбият,ихтирои радио,ба вуљудоии генетика,модели сайёравии атом;
-Е) Ба ихтирои радио;

18.Кадом давраро давраи инкишофи механикаи квантї меноманд?
+А) Солњои 1905-1931;
-B) Солњои 1932-1954;
-C) Солњои 1905-1954;
-D) Солњои 1955-2005;
-E) Солњои 2005-2010;

19.Кадом давра давраи инкишофи физикаи ядрої ва заррањои элементарї ба шумор меравад?
-А) Солњои 1905-1931;
-B) Солњои 1932-1954;
-C) Солњои 1905-2005;
+D) Солњои 1955-2005;
-E) Солњои 2000-2005;

20.Назарияи бавуљудоии намудњои Дарвин бо роњи интихоби табиї кай ба вуљуд оварда шудааст?
+А) Соли 1856;
-B) Соли 1880;
-C) Соли 1865;
-D) Соли 1901;
-E) Соли 2001;

21.Харитаи геологї кадом сол таъсис дода шудааст?
-А) Соли 1850;
+B) Соли 1820;
-C) Соли 1900;
-D) Соли 1860;
-E) Соли 1870;

22.Ќонунњои асосии ирсиятро кї ва кадом сол муќаррар намудааст?
+А) Соли 1865, Мендел;
-B) Соли 1865, Дарвин;
-C) Соли 1890, Мендел;
-D) Соли 1890, Дарвин;
-E) Соли 1900, Дарвин;

23.Синергетика ба кадом илмњо тааллуќ дорад?
+А) Физикаю кимиё;
-B) Физикаю биология;
-C) Физикаю математика;
-D) Математикаю геология;
-E) Математикаю таърих.

24.Кимиёи газњои инертї кай ба вуљуд омадааст?
-А) Солњои 90-уми асри ХХ;
+B) Солњои 60-уми асри ХХ;
-C) Солњои 40-уми асри ХХ;
-D) Солњои 80- уми асри ХХ;
-E) Солњои 2000- уми асри ХХI;

25.Дар Тољикистон кадом пажўишгоњњо ба инкишофи илмњои табиатшиносї машѓуланд?
-А) Астрофизика, забон ва адабиёт;
-B) Астрофизика, физикаю техника;
+C) Астрофизика, физикаю техника, кимиё, геология, биофизика, ботаника, паразитология, кимиё, геология, ботаника;
-D) Кимиё, геология, ботаника;
-E) Кимиё, забон ва таърих;

26.Њодиса чист?
+А) Таѓйиротњое, ки ба он материя дучор мегардад, њодиса номида мешавад;
-B) Дар олами материалї њодиса ба амал меояд;
-C) Њодиса дар љамъияту табиат ба амал меояд;
-D) Хосиятњои материяро дар олам њодиса меноманд;
-E) Таѓйиротњое, ки ба он материя дучор мегардад;

27.Њодисањо бо кадом роњњо омўхта мешаванд?
-А) Бо роњи таљрибавї;
-B) Бо роњи мушоњида;
+C) Бо роњи мушоњида ва таљрибавї;
-D) Бо роњи назариявї;
-E) Бо роњи назариявї ва таљрибавї;

28.Мушоњида чист?
+А) Омўхтани њодисањо дар шароити табиї мушоњида номида мешавад;
-B) Омўхтани њодисањо дар шароити лабораторї мушоњида номида мешавад;
-C) Омўхтани њодисањои љамъиятї мушоњида номида мешавад;
-D) Омўхтани њодисањои табиат мушоњида номида мешавад;
-E) Омўхтани таљрибањо дар шароити табиї мушоњида номида мешавад;

29.Таљриба чист?
-А) Омўхтани њодисањо дар шароити табиї таљриба номида мешавад;
+B) Омўхтани њодисањо дар шароити лабораторї таљриба номида мешавад;
-C) Омўхтани њодисањои љамъиятї таљриба номида мешавад;
-D) Омўхтани њодисањои табиат таљриба номида мешавад;
-E) Омўхтани далелњо таљриба номида мешавад;

30.Далелњо чист?
+А) Натиљањое, ки њангоми мушоњидањою таљрибагузаронї ба даст оварда мешавад далелњо номида мешавад;
-B) Натиљањое, ки њангоми мушоњидањо ба даст оварда мешавад, фактњо номида мешавад;
-C) Натиљањое, ки њангоми таљрибагузаронї ба даст оварда мешавад далелњо номида мешавад;
-D) Натиљањое, ки њангоми омўзиш ба даст оварда мешавад, фактњо номида мешавад;
-E) Натиљањое,ки њангоми таљрибагузаронї ба даст оварда намешавад далелњо номида мешавад;

31.Ќонуният чист?
-А) Робитаи байни љамъият ќонуният меноманд;
-B) Робитаи байни њодисањоро ќонуният меноманд;
-C) Робитаи байни љараёнњоро ќонуният меноманд;
-D) Робитаи байни табиату љамъиятро ќонуният меноманд;
+E) Робитаи байни фактњоро ќонуният меноманд;

32.Фарзияњо барои чї лозиманд?
+А) Барои донистани сабабњои алоќаи байни њодисањои табиї ва фањмонидани онњо;
-B) Барои донистани сабабњои алоќаи байни њодисањои табиї;
-C) Барои фањмонидани њодисањои табиї;
-D) Барои фањмонидани њодисањои љамъиятї;
-E) Барои донистани сабабњои алоќаи табиї;

33.Кадом ваќт фарзияњо ба назария табдил меёбанд?
А) Фарзияњои дар таљриба тасдиќ наёфта ба назария табдил меёбанд;
+B) Фарзияњои дар таљриба тасдиќ шуда ба назария табдил меёбанд;
-C) Фарзияњои бо таљрибањо вобаста ба назария табдил меёбанд;
-D) Фарзияњои бо таљриба новобаста ба назария табдил меёбанд;
-E) Фарзияњои дар таљриба тасдиќ ёфта ба назария табдил меёбанд;

34.Дар илмњои табиатшиносї донишњои илмї бо кадом усулњо ба даст оварда мешаванд?
-А) Бо усули физикавї;
-B) Бо усулњои гуногун;
-C) Бо усулњои физикавї ва кимиёї;
-D) Бо усулњои биологию кимиёї;
+E) Бо усулњои эмпирикї (таљрибавї) ва назариявї;
35.Дар тањти фањмиши манзараи табии-илмии олам чї фањмида мешавад?
-А) Њодисањои олам;
-B) Воќеањои олам;
+C) Системаи принсип ва ќонунњои дар асоси олам хобанда;
-D) Ќонунњои олам;
-E) Системаи принсипи олам;

36.Манзараи табиї-илмї чиро муайян мекунад?
-А) Ба дараљаи баланд иќлими илмии давраро муайян мекунад;
-B) Таљрибањои давраро муайян менамояд;
-C) Њодисањои давраро муайян менамояд;
-D) Тараќќиёти давраро муайян менамояд;
+E) Ќонунњои давраро муайян менамояд;

37.Барои чї манзараи оламро манзараи табиї-илмии олам меноманд?
-А) Манзараи олам дар љараёни инкишофи илмњои гуманитарї ба вуљуд омадааст;
-B) Манзараи олам дар љараёни инкишофи илмњои иљтимої ба вуљуд омадааст;
-C) Манзараи оламро илмњои љамъиятї ба вуљуд овардаанд;
+D) Манзараи илмии олам таърихан дар љараёни инкишоф ва хулосањои табиатшиносї таъсис ёфтааст;
-E) Манзараи олам дар љараёни инкишоф ба вуљуд омадааст;

38.Аввал кадом манзараи олам ба вуљуд омадааст?
-А) Манзараи электромагнитии олам;
-B) Манзараи квантї–релятивистии олам;
+C) Манзараи механикии олам;
-D) Манзараи микроолам;
-E) Манзараи квантї олам;

39.Манзараи механикии олам мављудияти худро то кай нигоњ дошт?
-А) То нимаи дуюми асри ХХ;
— B) То асри ХХ;
+C) То охири асри XIX ва аввалњои асри ХХ;
-D) То асри XXI;
-E) То асри XXII;

40.Энергия аз моддањо чї тавр афканда мешавад?
+А) Фосиланок-ба намуди квантњои алоњида;
-B) Бефосила;
-C) Фосиланок ва бофосила;
-D) Бефосила ва фосиланок- ба намуди квантњои алоњида;
-E) Бефосила ва квантњои алоњида;

41.Рўшної чї гунна хосиятњо дорад?
-А) Хосияти корпускулї;
-В) Хосияти мављї;
+С) Хосияти мављї ва корпускулї;
-D) Хосияти гузаронандагї;
-Е) Хосиятњои мављї ва гузаронандагї;

42.Дар физика кай тадќиќи микроолам оѓоз гардид?
+А) Дар охирњои асри XIX;
-B) Дар нимаи дуюми асри XX;
-C) Дар нимаи дуюми асри XIX;
-D) Дар охири асри XX;
-E) Дар нимаи дуюми асри XXI;

43.Микрозаррањо ба чї гунна хосиятњо соњибанд?
-А) Хосияти мављї доранд;
+B) Хосияти дуалистї–мављї ва корпускулї доранд;
-C) Хосияти корпускулї доранд;
-D) Хосияти гузаронидагии суст доранд;
-E) Хосияти мављї доранд;

44.Ба таркиби кишри Замин чи дохил мешавад?
-A)Литосфера
-B)Атмосфера
-C)Ядро
+D)Гидросфера мажмуи ьамаи объэктьои обии Замин дохил мешавад
-E) Манзараи квантї олам;

45.Синну соли Замин чи кадар аст?
-A)Тахминан 6 млрд сол
+B)Тахминан 5 млрд сол
-C)Тахминан 4 млрд сол
-DТахминан 8 млрд сол
-E) То асри XXII;

46.Вохиди хурди организмьхои зинда аз чи ба шумор меравад?
-A)Молекула
-B)Атом
-C)Сафеда
+D)Хучайра
-E) Барои донистани сабабњои алоќаи табиї;

47.Дар пеши хар гуна илм чанд талаботи асоси гузошта мешавад?
-A)2-талабот
-B)5-талабот
+C)3-талабот
-D)4-талабот
-E) Бо роњи назариявї;

48.Асосгузори илми алгебра кадом олим ба шумор меравад?
-A)А Сино
-B)А Беруни
+C)Ал-Хоразмц
-D)Умари Хайём
-E) Чарс Дарвин

49.Николай Коперник чанд конуни тачрибавии худро дар бораи сохту харакати сайёрахо дар гирди Офтоб пешниход намудааст?
-A)4-конун
+B)3-конун
-C)5-конун
-D)2-конун
-E)1-конун

50.Сайёраи ба Офтоб наздик кадом мебошад?
-A)Миррих
+B)Сентавра
-C)Зухра
-D)Уторид
-E)Замин

51.Аввалин бор аз физика ки ва барои кадом кашфиёту ихтирооташ ба гирифтани мукофоти байналхалкии нобели сазовор гардидааст?
-A)АЭнштейн барои назарияи нисби
+B)Рентген А барои кашфи шуои рентгени
-C)Попов А барои ихтирои радио
-DЛоренс А барои инкишофи назарияи электромагнити

52.Кадом давраро давраи барќароршавии физика меноманд?
+A)Давраи аввали инкишофи физикаро
-B)Давраи физикаи классикиро
-C)Давраи физикиа муосирро
-D)Давраи Галилей бо Исаак Нютонро

53.Кадом давра давраи инкишофи физикаи атоми ба шумор меравад?
-A)Солхои 1905-1931
+B)Солхои 1932-1954
-C)Солхои 1905-1954
-D)Солхои 1955-2005

54.Конуни асосии ирсиятро ки ва кадом сол мукаррар намудааст?
+A)Соли 1865 В.И Мендел
-B)Соли 1865 Ч Дарвин
-C)Соли 1890 Ф Беком
-D)Соли 1888 Ж Локк

55.Дар Точикистон кадом пажуишгохо ба инкишофи илмхои табиатшиноси машгуланд?
-A)Астрофизика, забон ва адабиёт
-B)Астрофизика, физикаю техника
-C)Астрофизика, физикаю техника
+D)Геология, биофизика ботаника

56.Манзараи табии- илми чиро муайян мекунад?
+A)Бадарачаи баланди илмхои давраро муайян мекунад
-B)Конуни давраро муайян мекунад.
-C)Ходисахои давраро муайян мекунад
-D)Таракиёти давраро муайян мекунад

57.Аввал кадом манзараи олам ба вучуд омадааст?
+A)Манзараи электромагнитии олам
-B)Манзараи механики иолам
-C)Манзараи кванти олам
-D)Манзараи микроолам

58.Хаёт чи тавр ба амал меояд?
-A)Растанихо
-B)Хайвоньо
+C)Растанихо, хайвонхо ва замбуругхоо
-D)Растанихо замбуругхо

59.Рўшноїчїгуннахосиятњодорад?
-А) Хосияти корпускулї;
-В) Хосияти мављї;
+С) Хосияти мављї ва корпускулї;
-D) Хосияти гузаронандагї;

60.Ба таркиби кишри Замин чи дохил мешавад?
-A)Литосфера
-B)Атмосфера
-C)Ядро
+D)Гидросфера мажмуи ьамаи объэктьои обии Замин дохил мешавад

61.Синну соли Замин чи кадар аст?
-A)Тахминан 6 млрд сол
+B)Тахминан 5 млрд сол
-C)Тахминан 4 млрд сол
-DТахминан 8 млрд сол

62.Вохиди хурди организмьхои зинда аз чи ба шумор меравад?
-A)Молекула
-B)Атом
-C)Сафеда
+D)Хучайра

63.Дар пеши хар гуна илм чанд талаботи асоси гузошта мешавад?
-A)2-талабот
-B)5-талабот
+C)3-талабот
-D)4-талабот

64.Асосгузори илми алгебра кадом олим ба шумор меравад?
-A)А Сино
-B)А Берунц
+C)Ал-Хоразмц
-D)Умари Хайём

65.Николай Коперник чанд конуни тачрибавии худро дар бораи сохту харакати сайёрахо дар гирди Офтоб пешниход намудааст?
-A)4-kонун
+B)3-конун
-C)5-конун
-D)2-конун

66.Сайёраи ба Офтоб наздик кадом мебошад?
-A)Миррих
+B)Сентавра
-C)Зухра
-DУторид

67.Омили асосии тачриба чи мебошад?
-A)Назария
-B)Фарзия
+C)Санчиш
-D)Проблема

68.Сохтори илмхои табиатшиноси аз руи чи муайян карда мешаванд?
-A)Обэкти омузиш
-B)Усули маърифати
+C)Мухталифии табиат
-DТасвмрм физики олам

69.Назарияи асосии илмхои табиатшиноси аз чц иборат мебошад?
+A)Ягонагии тахаввулоти инсон ва табиат
-B)Робитаи низоми микроолам ва макроолам
-C)Ягонагии таркиби олам
-D)Ягонакунии сайёрахо

70.Кисми сахти Замин ин чц мебошад?
-A)Ядро
+B)Мантия
-C)Литосфера
-D)Биосфера

71.Давраи наздики инкишофи Замин кадом аст?
+A)Археозой
-B)Протоезой
-C)Мезазой
-D)Кайнозой

72.Назарияи офариниши олам аз тарафи Худо чи мебошад?
-A)Тахаввулот
-B)Проктизм
+C)Tеология
-D)Креатсионизм

73.Асосгузори принсипи номуайяни кадом олим мебошад?
-A)Нютон
-B)Галилей О Галилей
+C)Гейзенберг
-D)Лаплас

74.Солхои 30 асри 20 аз тарафи кадом олим галактикахои спиралшакл муайян карда шудааст?
-A)Нютон
-B)Леонардо Девинч
+C)Э Хаббл
-D)Н Коперник

75.А Энштейн кадом сол модели якчинсаи Оламро пешниход кардааст?
-A)Соли 1925
+B)Соли 1924
-C)Соли 1930
-D)Соли 1887

76.Дар бораи курашакл будани Замин дар асрхои 5-6 п.а.м кадом олим изхори акида намудааст?
-A)Арасту
+B)Сукрот
-C)Пифагор
-D)Афлотун

77.Хама чиз дар табиат бояд мувофик ва мукаммал бошад, аз чумла Замин бояд шакли кураро дошта бошад» акидаи кадом мутафаккир аст?
-A)Н Коперник
-B)Л Давинч
+C)Пифагор
-D)Афлотун

78.Дар кадом асрхо барои илми астраномия давраи чамъовари маълумотхо доир ба системаи Офтоби ва Галактика мебошад?
-A)Асрхои 16-17
-B)Асрхои 13-14
+C)Асрхои 18-19
-D)Асрхои 10-11

79.Сабаби дар атом бо ядро наафтидани электронро кадом олим хал кардааст?
+A)Бор
-B)Томсон
-C)Планк
-D)Резерфорд

80.Илми муосир аз илми давраи пешина чц тафовут дорад?
+A)Истифодаи технологияи замонави
-B)Истифодаи хамаи холатхои материя
-C)Пешгирии ходисахои глобали
-D)Акидаи инсон узви пайвастаи коинот мебошад

81.Кадом аз ин илмхо дар бораи чирмхои Кайхон мебошад?
-A)Астрофизика
-B)Геометрия
-C)География
+D)Астрономия

82.Тахаввули коинотро кадом илм меомузад?
+A)Космология
-B)Астрономия
-C)Астрофизика
-D)Астрология

83.Экология илм дар бораи чи мебошад?
-A)Пайдоиши олам
-B)Назарияи нисбият
+C)Мухити зист
-D)Кайхон

84.Принсипи пуррагардони аз тарафи кадом олим ва соли чанд пешниход гардидааст?
-A)Рене Декарт 1882-1890
+B)Н Бор 1885-1962
-C)Лоренс 1774-1880
-D)Н Коперник 1886-1920

85.Давраи инкишофи мафхуми табиатшиноси классики кадом асрхоро дар бар мегирад?
-A)Асрхои 18-19
+B)Асрхои 17-20
-C)Асрхои 13-14
-D)Асрхои 10-11

86.Таълимоти Офтобмаркази аз тарафи Коперник кай асос гузошта шудааст?
-A)Асрхои миёна
-B)Давраи эьё
+C)Замони нав
-D)Давраи схаластика

87.Барои ташаккули машиннахои электронии хисоббарор чи накши мухим дорад?
-A)Мантики риёзи
-B)Шаклбанди риёзи
-C)Забонхои сунъи
+D)Шаклбандии забонхои илмхои табиатшиноси

88.Ваккум (дар физика) ин чи хаст?
-A)холати махсуси майдони электрики
-B)холати бегаз
-C)холати махсуси майдони магнити
+D)Холиги

89.Дихотолия «Ахиме ва санпушт» апорияхои кадом мутафаккир аст?
-A)Арасту
-B)Сукрот
+C)Зенон
-D)Афлотун

90.Мувофики тадкикоти олимон зиёда аз чанд тарзи таърифи маданият мавчуд аст?
-A)100
+B)400
-C)300
-D)200

91.Агар мавкеи заррача дар фазо муайян бошад он гох импулс номуайяни мебошад ё баракс аз руи кадом принсип мебошад?
-A)Суперпозитсия
-B)Нисбият
+C)Симметрия
-D)Номуайяни

92.Асосгузори принсипи интихоби табии кадом олим мебошад?
-A)Нютон
+B)Галилей
-C)Резерфорд
-D)Планк

93.Конвергенсияи илмхои табиатшиноси ва чомеашиноси аз чи иборат аст?
-A)Зиддият
-B)Чудошавц
+C)Муттахидшави
-D)Наздикшави

94.Сайёрахо аз руи мадори харакат чц гуна мебошанд?
-A)Куби
+B)Даври
-C)Элипси
-D)Нимдаври

95.Мачмуи генхо, ки ягона мебошад аз чи гувохи медихад?
+A)Ирсият
-B)Гепатит
-C)Гепофонд
-D)Геном

96.Унсури асоси дар таркиби Офтоб ва ситорахо
-A)Карбон
+B)Гелий
-C)Гидроген
-D)Охан

97.Васеъшавии коинотро аввалин шуда ки мушохида кардааст?
-A)АЭнштейн
-B)В Бойл
-C)Фридман
+D)Хаббл

98.Универсуми худфаъол?
+A)Истилохи фалсафи ягонаги олам
-B)Истилохи фалсафи синоними табиат
-C)Мачмуи конунхо
— D)Мачмуи зухуроти табии

99.Соли 1905 кадом олим тачрибахои физикхои Америкои Майкелсон ва Морлиро тахлил намудаст?
-A)Чарз Д
-B)Э Кант
-C)Х Колумб
+D)А Эйнштейн

100.Вакту фазо муносибати махсуси байни ашёву раванхо буда бидуни онхо вучуд дошта наметавонад акидаи кадом мутафаккир аст ?
-A)А Эйнштейн
-B)М Майкелсон
-C)Евклид
+D)Г Лейбнист

 

 

 

 

 

 

 

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

2 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *