Тестҳо аз фанни мантиқ

 

 

# 1. Кадоме аз ин олимон ин таърифро пешнињод намудаанд: «Илме, ки забонро хамчун системаи аломат хаматарафа тадкик менамояд семиотика(юнонї-аломат) ном дорад.».

+ В.И. Кириллов ва А.А. Старченко;

– В. Ломоносов ва В.И. Кириллов;

– В. Ломоносов ва А.А. Старченко;

– Д. Кораблев ва В. Ломоносов;

– Н.Лермантов ва А.Некрасов:

# 2. Чавоби дурустро ёбед.

-. Мантиќ илм дар бораи мухити инсонї мебошад.

-. Мантиќ илм дар бораи конун в њуќуќњои одамон мебошад.

+ Мантиќ , илм дар бораи тафаккури инсон, шакл, ќонун ва ќоидањои он мебошад.

– Мантиќ , илм дар бораи калимањо, љумлањо ва сохти он мебошад.

-. Мантиќ, илм дар бораи идоракунии љомеа мебошад.

# 3.Донишхое, ки бо ёрии узвхои њис пайдо мешаванд, якчанд шакл доранд ва онњоро нишон дињед.

+ Эњсос, идрок ва тасаввур;

– Тафаккур ва тасаввур;

– Тафаккур ва идрок;

– Идрок ва ќиёс;

– Эњсос ва тафаккур:

# 4.Мафњум чист?

+ мафњум чунин шакли фикр аст, ки вай нишона ва асосии ќонунњоро ва њодисањои олами моддиро инъикос менамояд;

– мафњум чунин шакли фикр аст, ки вай нишонањои номуњим ва њодисањои олами маънавиро инъикос менамояд;

– мафњум чунин шакли фикр аст, ки вай нишонањои муњим ва асосии љахон ва њодисањои оламро инъикос менамояд;

– мафњум чунин шакли фикр аст, ки вай характери муњим ва асосии ашёхо ва њодисањои олами моддиро инъикос менамояд;

– мафњум чунин шакли фикр аст, ки вай нишонањои муњим ва асосии ашёхо ва њодисањои олами моддиро инъикос менамояд:

 

# 5.Чавоби дурустро нишон дињед.

– эхсос чунин шакли донишест, ки вай ин ё он хосият, нишонаи ашё ва ходисахои мушаххасро инъикос менамояд;

– эхсос чунин шакли донишест, ки вай ин ё он характер, ва ходисахои мушаххасро инъикос менамояд;

– эхсос чунин шакли донишест, ки вай ин ё он хосият, характери ашё ва ходисахои мушаххасро инъикос менамояд;

– эхсос чунин шакли донишест, ки вай ин ё он хосият, хусусият ва ходисахои умумиро инъикос менамояд;

+ эхсос чунин шакли донишест, ки вай ин ё он хосият, нишонаи махсуси ашё ва ходисахои мушаххасро инъикос менамояд:

# 6. Кадоме аз таърифњо дурустанд:

+ Он донише,ки инъикоси ашё, ходисаи том мебошад, идрок ном дорад;

– Он донише,ки хосияти ашё, ходисањо мебошад, идрок ном дорад;

– Он донише,ки характери ашё, ходисаи умумї мебошад, идрок ном дорад;

– Он донише,ки ашё, хусусияти том мебошад, идрок ном дорад;

-Он донише,ки инъикоси ашё, хусусияти том дорад, идрок ном дорад:

 

 

 

# 7.Мафњумњо аз њаљм ва мазмун ба кадом навъњо таќсим мегарданд:

+ тоќа ва умумї,нисбатдор ва бенисбат, муќоисашаванда ва муќоисанашаванда;

– тоќа ва умумї,бенисбат, муќоисашаванда ва муќоисакунанда;

-љуфт ва умумї,нисбатдор ва бенисбат, муќоисашаванда ва муќоисанашаванда;

– љуфт,нисбатдор ва бенисбат, муќоисашаванда ва муќоисанашаванда;

– беумумї,нисбатдор ва бенисбат,муќоисашаванда ва муќоисанашаванда:

 

# 8.Синтаксис чиро меомўзад?

+ Синтаксис чунин ќисми семиотика мебошад, ки вай таркиби забонро меомўзад;

– Синтаксис чунин ќисми семиотика мебошад, ки вай ќисмњои забонро меомўзад;

– Синтаксис чунин ќисми забон мебошад, ки вай таркиби забонро меомўзад;

– Синтаксис чунин ќисми семиотика мебошад, ки вай таркиби калимаро меомўзад;

– Синтаксис чунин ќисми семиотика мебошад, ки вай таркиби њарфњоро меомўзад:

 

# 9.Илме,ки масъалаи маънидод кардани аломатхо яъне тахлили муносибати байни аломатхо ва ашёхоро, бо ёрии аломатхо ифода карда мешаванд, меомузад.

+ Семантика;

-Прагматика;

– Синтаксис;

– Семиотика;

– Сотсиология:

# 10…. вазифахои коммуникативии забонро, яъне муносибатхои инсонро нисбати аломат ва инчунин муносибати баини одамонро дар вакти истифодаи аломат меомузад.

– Семантика;

– Прагматика;

+ Синтаксис;

-Семиотика;

– Сотсиология:

# 11. Забон ба кадом навъњо таксим мегардад:

+ табии –гуфтугуи ва сунъи- илми;

– Лањљањо ва китобї;

– морфологї ва табии;

– иљтимої ва илмї;

– гуфтугуи ва грамматики:

# 12.Дар сохаи тараќќиёти илми мантик асарњои фаласуфон ва донишмандони барљастаи халќњои Осиёи Миёна ва дигар мамолики Шарќ ањамияти калон доранд. Ин донишмандонро нишон дињед:

+ Абунасри Форобї, А.И. Сино, Носири Хисрав, Абулбаракоти Баѓдодї, Умари Хайём, Фахриддини Розї, Насриддини Тўсї ;

– С.Насафї, ,С.Айнї,Лоиќ Ш. ,Фахриддини Розї, Насриддини Тўсї ;

– Х.Кошифї,Фирдавсї, А. Рудакї,Ф.Розї

– М. Турсунзода,С.Айнї, Лоиќ Ш.,Гулрухсор, Фарзона;

– Хилолї, А.Розї, А.Хофиз, с. Шерозї, Хаирандеш:

# 13. « … амали мантиќиест, ки бо ёрии он фикран монандї ва фарќи ашёхо тадќиќ ва муайян карда мешавад.» Ин амал чї ном дорад?

– Семантика;

– Мафњум ;

+ Муњокиа;

– Муќоиса;

– Исбот:

# 14. «..амали мантиќиест, ки бо ёрии он ашё, њодисаи мавриди омўзиши фикран ба ќисмхо, чузъхо, элементњо, чихатхои таркиби чудо карда шуда, хар яке дар алохидаги ва харчониба тадќиќ карда мешаванд.

– Семантика;

– Мафњум;

– Муњокима;

– Муќоиса;

+ Анализ(тањлил):

# 15. Шакли дуюми донишњое, ки ба воситаи узвњои њиссї гиифта мешаванд, нишон дихед

– Мафњум;

-Эњсос;

– Идрок;

+ Тасаввур;

– Тањлил:

# 16. Ќонуни асосии басандаро кї баён намудааст? «Њељ чиз бе сабаб ба вуљуд намеояд, лекин њама чиз бо ягон асос ва боа мри зарурат пайдо мешавад».

– Афлотун;

– Арасту;

+ Левкип;

– Дониш;

– А.Сино:

# 17. Асари «Мантиќ –ул-машриќин» кадом мутафаккири шарќ навиштааст?

– А. Дониш;

– Саъдї Шерозї;

– А.Фирдавсї;

– У.Хайём;

+ А.Сино:

# 18. «Фикрхое, ки алока, муносибат, ашё, хусусият ва нишонахои онхоро ба воситаи тасдик ва ё инкор инъикос менамояд, …. ном дорад.» Ин чї гуна амали мантиќ аст?

– Синтез;

– Мафњум;

+ Муњокима;

– Муќоиса;

-Анализ(тањлил);

# 19. Мафњумњои «миллат», «халќ», «ќонун» ба чї гуруњи мафњумњо дохил мегарданд?

-. умумии оддї;

– умумии чамъкунанда;

– муњокимашаванда;

+ муќоисашаванда;

– бенисбият:

# 20. Мафхум аз чихати мазмун ба кадом гурўњњо таќсим мешаванд?

– мафхумхои мусбат ва манфї;

+ мафњумњои тоќа ва умумї;

– мафњумњои љуфт;

– мафњумњои муќоисашаванда;

-мафњумњои бенисбият:

 

# 21.«Ќатрањои мантиќ» асари кист?

– Афлотун –мутафаккири Юнон;

– Арасту- мутафаккии Юнон;

– Дармакритї- мутафаккири Њиндустон;

– А.Сино-мутафаќќири Асрњои Миёна;

+ Љ.Локк-мутафаккири ѓарб:

# 22. «Органон» (аслињаи дониш), ки љамъи асарњо оид ба илми мантиќ аст, ба кї тааллуќ дорад?.

– Афлотун –мутафаккири Юнон;

+ Арасту- мутафаккири Юнон;

– Дармакритї- мутафаккири Њиндустон;

– А.Сино-мутафаќќири Асрњои Миёна;

– Љ.Локк-мутафаккири ѓарб:

# 23.”… шаклї илмест дар бораи шаклњои тафаккур, ќонунњои алоќамандии фикрњо дар хулосабарорї ва исботкунї”. Ин таърифи чист?

– забон;

+ мантиќ;

– фалсафа;

– њуќуќ;

– экология:

# 24. “… фикрест, ки вай бо тариќи савол дониши ба миёнгузоштаро аниќтар ва муќаммалтар менамояд”. Калимаро дар љойяш гўзоред.

– забон;

– мантиќ;

– фалсафа;

– њуќуќ;

+ љавоб:

# 25.Мафхумхои «инќилоби иљтимої» ва «дарахти бед» хеч наздики надорад, чї гунна мафњуманд?

– мафњумњои бенисбат;

– мафњумњои нисбатдор;

+ мафњумњои мукоисашаванда;

– мафњумњои муќоисанашаванда;

– мафхўмњои умумї

# 26. Њар як муњокимаи содда, ќатъи назар аз мазмуни конкретии худ, аз се ќисми таркибї иборат аст:

+ забони мантиќї, усули мантиќї, шакли мантиќї;

– фалсафаи мантиќї, сотсиологияи мантиќї;

– фалсафаи мантиќї ва услубњои мантиќї;

– њуќуќ , бандаки мантиќї ва хабари мантиќї;

– мубтадои мантикї, хабари мантиќї ва бандаки мантиќї:

 

# 27. Муњокима ба кадом навњо таќсим мешавад.

– муњокимаи забонї ва ѓаиризабонї

– муњокимаи мантиќї, сотсиологияи ва фалсафї;

– муњокимаи фалсафаи мантиќї ва услубњои мантиќї;

– муњокимаи њуќуќи , мантиќї ва хабари ;

+ Муњокимаи вуљудї.,муњокимаи хусусият,муњокимаи муносибат:

 

# 28. “ …ба талаботи фикр, ки он ба тараќќиёт, аниќтар сањењтар ва мукаммалтар намудани дониши маълум нигаронида шуда, бо ёрии чумлаи грамматикии саволї ифода мешавад”. Дар љой нуќтањо чї меояд?

– љавоб ;

+ савол ;

– мафњум ;

– муњокима ;

– забон:

 

# 29. “…чунин шакли тафаккурест, ки дар вай аз як ё якчанд муњокимањои мантиќан алоќадор њамчун хулоса муњокимаи нав бароварда, дониш аз чизи маълум ба чизи номаълум мегузарад”.

– мафњум;

– муњокима;

– хулосабарорї;

+ љавоб;

– савол.

 

# 30.”… фикрест, ки вай бо тариќи савол дониши ба миёнгузоштаро аниќтар ва муќаммалтар менамояд”Чавоби дурустро ёбед.

+ љавоб ;

– савол ;

– мафњум ;

– муњокима;

– забон;

 

# 31. Навъњои саволњои мураккабро нишон дињед.

– саволњои мураккаби ѓалат, бевосита ва бавосита;

– саволњои мураккаби пурра ва нопурра ;

– саволњои мураккаби ѓалат , пурра ва нопурра;

+ саволњои мураккаби муттасил, мунфасила ва омехта

– саволњои мураккаби бевосита ва бавосита

 

#32. Табдил чист?

– Табдил чунин хуласабарории бевосита аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир ёфта, мазмунаш дигаргун намешавад;

– Табдил чунин хуласабарории пурра аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир наёфта, мазмунаш дигаргун намешавад;

+ Табдил чунин хуласабарории бавосита аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир наёфта, мазмунаш дигаргун мешавад;

– Табдил чунин хуласабарории бевосита аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир меёбад, мазмунаш дигаргун мешавад;

– Табдил чунин хуласабарории бевосита аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир ёфта, мазмунаш дигар намешавад.

#33

“…чунин хулосабарории бавоситаи дедуктивї мебошад, ки дар вай муносибати ду истилоњоти бо ёрии истилоњи сеюм муайян карда мешавад.” Ин чигуна хулосабарорист? Чавобро ёбед.

+ силлогизм;

– дедуктивї;

– индукт тридективї ;

– намедонам

#34.”… чунин шакли хулосабарории бевосита аст, ки дар вай мубтадои муњокимаи маќадимавї ба хабари муњокимаи хулосавї ва хабари муњокимаи муќадимавї ба мубтадои муњокимаи хулосабарорї мубаддал мегардад.” Љавобро ёбед.

+ силлогизм;

– дедуктивї;

– индуктивї;

– тридективї ;

– гардониш

# 35. “… чунин хуласабарории бевосита аст, ки дар натиљаи он сифати муњокима таѓйир ёфта, мазмунаш дигаргун намешавад. “ Љавоби дурустро нишон дињед

– гардониш ;

+ табдил ;

– муњокима;

– муќоиса ;

– намедонам.

 

 

# 36.Љавоби дурустро нишон дињед.

– Дар натиљаи табдил муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи инкорї ва баръакс – муњокимаи инкорї ба муњокимаи тасдиќї мубаддал намегардад;

+ Дар натиљаи табдил муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи инкорї ва баръакс – муњокимаи инкорї ба муњокимаи тасдиќї мубаддал мегардад ;

– Дар натиљаи табдил муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи инкорї ва баръакс – муњокимаи инкорї ба муњокимаи инкорї мубаддал мегардад;

– Дар натиљаи табдил муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи инкорї ва баръакс – муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи тасдиќї мубаддал мегардад;

– Дар натиљаи табдил муњокимаи тасдиќї ба муњокимаи тасдиќї ва баръакс – муњокимаи инкорї ба муњокимаи тасдиќї мубаддал мегардад.

 

# 37. Љавоби дурустро нишон дињед.

– Дар натиљаи хулосабарории бавосита сифат ё миќдори муњокимаи њамчун муќаддима гирифта нашуда таѓйир меёбад,вале маънои объкетивии он дигаргун намешавад ;

– Дар натиљаи хулосабарории бавосита сифат ё миќдори муњокимаи њамчун муќаддима гирифташуда таѓйир намеёбад,вале маънои объкетивии он дигаргун намешавад ;

– Дар натиљаи хулосабарории бавосита миќдори муњокимаи њамчун муќаддима гирифташуда таѓйир меёбад,вале маънои объкетивии он дигаргун намешавад ;

– Дар натиљаи хулосабарории бавосита сифати муњокимаи њамчун муќаддима гирифташуда таѓйир меёбад,вале маънои объкетивии он дигаргун мешавад;

+ Дар натиљаи хулосабарории бавосита сифат ё миќдори муњокимаи њамчун муќаддима

гирифташуда таѓйир меёбад,вале маънои объкетивии он дигаргун намешавад.

# 38.

Савол ба навъ таќсим мешавад?

– саволњои аниќ, саволњои пуркунанда ;

– саволњои бетартиб;

– саволњои ноаниќ ва пуркунанда ;

– саолњои љавобдор ва бељавоб ;

+ саволњои содда ва мураккаб:

# 39. “… чунин шакли хулосабарории бевосита аст, ки дар вай мубтандои муњокимаи маќадимавї ба хабари муњокимаи хулосавї ва хабари муњокимаи муќадимавї ба мубтадои муњокимаи хулосабарорї мубаддал мегардад .” Ин чи гуна хулосабарорист.

– гардониш ;

+ табдил ;

– муњокима ;

– муќоиса ;

– хулоса.

 

# 40. Хулособарорї аз љињати ќатъиян бароварданихулоса ба чанд навъ таќсим?

+ дедуктивї ва индуктивї ;

– хулосабарории тазоњурї ва ѓайри тазоњурї ;

– воситавї ва бевоситавї ;

– зарурї ва муќадимавї ;

-олї ва нисбї:

# 41. Асарњои “Аналитикаи якум” ва “Аналитикаи дуюм” асарњои мантиќии кадом мутафаккир мебошад?

+ Арасту ;

– Афлотун;

– Суќурот;

– Сино;

– Љ.Локк

 

– 42. “ќиёси …, ки ба воситаи он хулосаи њаќиќии эътиборнок хосил мешавад”-ин љо кадом навъи ќиёс ба назар дошта шудааст?

+ даќиќ ;

– нодаќиќ ;

– ээњтимолї ;

– ѓаиридаќиќ;

– намедонам

 

# 43 “ќиёсе …, ки хулосаи он тахминї, эњтимолист”- ин чи навъи киёсаст?

– даќиќ ;

+ ѓайридаќиќ;

– эњтимолї ;

– хулосавї ;

– намедонам.

 

# 44. Хулосабарории бевосита якчанд шакл дорад.

Шаклњои дурустро нишон дињед.

– Гардониш; табдил ва муќобилгузории муњокима.;

+ табдил, мукоиса ва ќиёс ;

– ќиёс, силлогизм, муќоиса ;

– гардониш, силлогизм ;

– дедуктивї, гардонишї ва табдил.

 

# 45. Аз љињати сохти грамматикї љовобњо чанд хел мешаванд?

+ љавобњои аниќ ва ноаниќ;

– љавобњои мухтасар;

– љавобњои пурра ва нопурра ;

– љавобњои мусбї ва манфї;

– љавобњои сањењ ва аниќ:

 

# 46. “муњокимаи наве, ки аз муќаддимањо бармеояд, онњоро …. меноманд”. Љавобро ёбед?

+ хулоса;

– љавоб;

– савол;

– муќаддима ;

– намедонам:

 

# 47.Аз љихати миќдорї муќаддимањо хулосабарорї ба чанд навъ таќсим мешаванд?

+ хулосабарории бевосита ва бавосита ;

-хулосабарории калон ва хурд ;

– хулосабарории кулли ва љузъи;

– хулосабарории нисби ва амалї;

– хулосабарории дедуктивї ва реалї:

 

# 48. “Дониш ва муњокимањои аввалине, ки аз онњо муњокимаи нав бармеояд, … номида мешавад”. Љавобро ёбед.

– хулоса;

– љавоб;

– савол;

+ муќаддима ;

– намедонам:

 

# 49. Љавобњо ба кадом навъњо таќсим мешаванд?

+ љавобњои дуруст ва ѓалат ;љавобњои бевосита ва бавосита (мустаќим ва номустаќим); љавобњои мухтасар ва муфассал; љавобњои пурра ва нопурра;

– љавобњои пурра ва мунфсила ;

– љавобњои пурра ва нопурра ;

– љавобњои мустаќим ва номустаќим ;

– намедонам:

 

# 50. Хулосабарори иќиёсї аз љињати саљияи чизњои дар он муќоисашаванда чанд навъанд

– ќиёсї ашёњо ва чизњо;

– ќиёсї муносибатњо ва ахборотњо;

– ќиёсї ашёњо ва муносибатњо;

+ ќиёсї эњтимолї ва дараљавї ;

– ќиёсї махсус ва манфї:

 

 

 

 

 

 

 

# 51.Мантик илм дар бораи чист?

+ Мантиқ илм дар бораи тафаккури инсон, шакл, қонун ва қоидаҳои он мебошад;

– илм дар бораи табиат;

– қонунҳои инкищофи љомеа ;

– илм дар бораи ҳоидисаҳои табиат;

– илм дар бораи узвҳои дохилї:

 

# 52.Дониш чист?

– мувофиқати ҳақиқат бо табиат;

+Дониш ин инъикоси ашё ва ходисахои олами модди дар майнаи инсон ва шуури вай мебошад.

– Риштаи пайвасткунандаи тафаккур бо олами воқеи;

-Дониш ин илм аст;

– дониш ин маърифати инсон аст:

 

# 53.Инсон бо ёрии чи дониш пайдо мекунад?

+ бо воситаи узвҳои ҳискунанда;

– бо васитаи дарки олам;

– Инсон бо ёрии усулхои муайян ва воситахои гуногуни ашёвк

ходисахо олами моддиро дар шуур инъикос намуда дар бораи онхо дониш пайдо мекунад;

– бо востаи ақл:

 

-.Дарачаи аввалини дониш аз чи сар мешавад ?

-аз дидан;

– аз шунидан;

– маълумот;

+Дарачаи аввалини дониш аз хиссиёт сар мешавад.

– аз дарк:

 

# 55.Узвхои хис чандтоанд?

-10-то;

– 6-то;

– 3-то;

– 4-то;

+ Узвхои хис 5-тоанд: босира, сомеа,таъм, шомеа, ломиса.

 

# 56. Дониши бо ёрии хис пайдошаванда чанд шакл дорад?

+Дониши бо ёрии хис пайдошаванда 3 шакл дорад.

– як шакл;

– ду шакл;

– чор шакл;

– панљ шакл:

 

# 57. Шаклхои дониши хиссро номбар кунед?

– тассавур, ҳукм;

+ Шаклхои ассосии дониши хисси ин эхсос, идрок, тассавур мебошад.

– мафҳум хулосабарори;

– моҳият, гипотеза;

– умумиятдиҳї моделсози:

 

 

# 58. Эхсос чист?

– эҳсос ин донистани ҳодисаҳо;

– шунидани овозҳо;

+ Эхсос ин зиннаи оддитарини шакли дониши бо ёрии узвхои хиспайдошаванда мебошанд.

– фаҳмидани воқеаҳо;

– зинаи охирини дониш буда бо ёрии узви зоиқа пайдо мешавад:

 

# 59. Идрок чист?

– донише, ки тавассути органҳои ҳис пайдо мешавад;

– идрок зинаи аввалини донишбуда ба воситаи дарки олам пайдо мешавад;

– инъикоси воқеъият дар шуури инсон;

+ он донише, ки инъикоси ашё ходисаи том мебошад идрок ном дорад.

– дониши даргузашта пайдошуда:

 

 

# 60. Дар идрок чи чамбаст мешавад?

-дониш;

-ҳис;

– фаҳмиш;

– тассавур;

+ Дар идрок хамаи эхсосот чамбаст мешавад.

 

 

# 61. Идрок аз чи иборат аст?

+ Идрок аз мачмуи эхсосот иборат аст.

-аз маљмуи ҳиссёт;

-аз маљмуи тассавурот;

-аз маљмуи хулосаҳо;

– аз маљмуи фарзияҳо:

 

# 62. Тассавур чигуна дониш аст?

– дониши дар амал;

+ Тассавур донишест, ки вай аз ин пеш дар шуури инсон бо ёрири органхои хиссиёташ дар натичаи ба вучуд омадани, дарк шудани ашёхо, ходисахо пайдо шуда дар айни хол аз назар дур шудааст ва метавонад аз нав баркарор шавад;

-дониши, ки дар эҳсосот љой дошта вале дарк нашуда;

-донише, ки ҳоли ҳозир пайдо шудааст;

– донише , ки пурра љамъбаст нашудааст;

 

 

# 63. Оё инсон ба воситаи узвхои хис хамаи конуну мохияти ходисаву конунхои ашёхоро хис карда метавонад?

+ мохият, конуният, робитахои инкишофи зарурии ашё ва ходисахоро бо ёрии узвхои хис донистан мумкин нест,;

– мохият, конуният, робитахои инкишофи зарурии ашё ва ходисахоро бо ёрии узвхои хис донистан имконнопазир аст,

– мохият, конуният, робитахои инкишофи зарурии ашё ва ходисахоро бо ёрии узвхои хис донистан мумкин аст,

– мохият, конуният, робитахои инкишофи зарурии ашё ва ходисахоро бо ёрии узвхои хис донистан шарт нест

 

мохият, конуният, робитахои инкишофи зарурии ашё ва ходисахоро бо ёрии узвхои хис донистан на хама вакт мумкин аст,

 

# 64. Тафаккур чист?

-Дониши санчидашуда аст,

-Инъикоси бевоситаи чизхоро дониста наметавонад

-Тафаккур инъикоси бавоситаи олами моддист. Ки инсон онхоро дониста наметавонад.

+ Тафаккур инъикоси бевосита ва умумиятёфтаи олами моддист, к ибо ёрии он инсон чизхои хиснашавандаро низ дониста мегирад.

-Донишхои гуногун мебошад.

 

# 65. Донишхои бевосита чи гунна донишанд?

– Донишхое к ибо ёрии узвхои хис пайдо шуда ходисахои мухитро инъикос наменамояд, дониши бевосита ном дорад.

– Донишхое к ибо ёрии узвхои хис пайдо шуда ходисахои оламро менамояд, дониши бевосита ном дорад.

– Донишхое к ибо ёрии узвхои хис пайдо шуда ходисахои чамъиятиро инъикос менамояд, дониши бевосита ном дорад.

– Донишхое к ибо ёрии тасаввурот пайдо шуда ходисахои мухитро инъикос менамояд, дониши бевосита ном дорад.

+ Донишхое к ибо ёрии узвхои хис пайдо шуда ходисахои мухитро инъикос менамояд, дониши бевосита ном дорад.

 

  1. Тафаккур ба чи вобаста аст?

+ Тафаккур маълумотхои хакики донишхое, ки дар натичаи мушохида хис кардани ашё пайдо мешавад вобаста аст.

– Тафаккур маълумотхои хакики

– Тафаккур дониш аст;

– Тафаккур ба шуур вобаста аст;

– Тафаккур як љузъи шуур аст:

 

# 67. Тафаккур дарачаи чандуми дониш аст?

– Тафаккур дониш аст;

+ Тафаккур Дарачаи дуюми дониш аст.

– Тафаккур ба шуур вобаста аст;

– Тафаккур як љузъи шуур аст

– намедонам:

 

# 68. Тафаккур чанд шакл дорад?

– панљ шакл;

-шаш шакл;

– Тафаккур 3 шакл дорад: мафхум, мухокима, хулосаи акли.

– ду шакл;

– чор шакл:

# 69. Мафхум чист?

– Мафхум чунин шакли тафаккур мебошад;

– мафҳум шакли бошууронаи дониш аст;

– мафҳум шакли мураккаби шуур аст;

+ Мафхум чунин шакли тафаккур мебошад, ки тамоми нишонахои мухими ашёро инъикос менамояд.

– мафҳум вуљуд надорад:

# 70. Тафаккур бо чи алокаманд аст?

-Алокаманд нест,

– Тафаккур бо забон ва нутк алокаманд аст.

– Бо майна ва нутк алокаманд аст,

-Бо чашм ва гуш алокаманд аст,

+ Бо хиссиёт ва забон алокаманд аст,

# 71. Мантик аз кадом калима гирифта шуд?

-Калимаи лотини маънояш андеша аст.

-Калимаи руси маънояш меомузам аст,

– Мантик аз калимаи араби гирифта шуда маънояш нутк. Забон мебошад.

– Калимаи форси маънояш фикр аст,

-Калимаи англиси маънояш одам аст

 

# 72. Оё илми мантик тафаккурро хаматарафа омухта метавонад?

+ Илми мантик тафаккурро хаматарафа меомузад.

$В)Боз илмхои дигар низ меомузад,

$С)Бо воситаи илмхои дигар меомузад,

$D) Илми мантик тафаккурро хаматарафа омухта наметавонад.

$Е) Кисман меомузад..

# 73. Тафаккурро гайр аз илми мантик боз кадом илмхо меомузад?

– математика, адабиёт ,

-физика, химия, сотсиология,

-демография, таърих, фалсафа,

– сиёсатшиноси, мусики, астрономия ,

+ Тафаккурро ба гайр аз илми мантик психология. Фалсафа, физиологияи фаъолияти олами асаб меомузад.

# 74. Психология кадом чихатхои тафаккурро меомузад?

+ Психология хамаи ходисахои рухии инсон ва хусусиятхо ин ходисахои рухиро таткик менамояд.

– Психология хамаи тагйиротхои дилро ва хусусиятхо ин ходисахои рухиро таткик менамояд.

– Психология хамаи ходисахои рухии инсон ва хусусиятхо органхои дохилиро таткик менамояд.

– Психология хамаи ба инсон дахл доштаро ва хусусиятхо ин ходисахои рухиро таткик менамояд.

– Психология холати чисмони инсон ва хусусиятхо ин ходисахои рухиро таткик менамояд.

 

# 75. Физиология кадом чихатхои тафаккурро меомузад?

– Физиология фаъолияти олии дил, чараёнхои моддии майнаи сарро меомўзад.

+ Физиология фаъолияти олии асаб, чараёнхои моддии майнаи сарро меомўзад.

– Физиология фаъолияти олии рагхои хунгузар, чараёнхои моддии майнаи сарро меомўзад

– Физиология фаъолияти олии асаб, органхои берунаромеомўзад.

– Физиология фаъолияти олии узвхои дохили, чараёнхои моддии майнаи сарро меомўзад.

# 76. Фалсафа кадом чихатхои тафаккурро меомузад?

– Фалсафа масъалахои муносибати тафаккурро бо олами гайримодди, пайдоиш, ташшакул ва шаклхои тафаккурро меомўзад.

-Фалсафа масъалахои муносибати тафаккурро бо олами маънави, пайдоиш, ташшакул ва шаклхои тафаккурро меомўзад.

+ Фалсафа масъалахои муносибати тафаккурро бо олами модди, пайдоиш, ташшакул ва шаклхои тафаккурро меомўзад.

– Фалсафа масъалахои муносибати тафаккурро бо олами беруна, пайдоиш, ташшакул ва шаклхои тафаккурро меомўзад.

– Фалсафа масъалахои муносибати тафаккурро бо олами бегона, пайдоиш, ташшакул ва шаклхои тафаккурро меомўзад.

# 77. Илми мантик кадом тарафхои тафаккурро меомузад?

– Тарафхои берунии тафаккур,

– Тарафхои дохилии тафаккур,

– Тарафи сохти таркибии тафаккур,

+ Илми мантик шаклхои тафаккур аз чихати сохти дохили ва тартиби ботини меомузад.

– Тарафи сохти мобайнии тафаккур,

# 78. Конунхои мантики чист?

– Конунхои асоси,

– Конунхои зарури,

– Конунхои хаёт,

– Конунхои чамъияти,

+ Конунхои умумию алокаи зарури ва мухими фикрро конунхои мантики меноманд.

# 79. Дар илми мантик чанд конунхои мантик аст?

+ Дар илми мантик 4 конуни мантик аст: конуни айёният, зиддият, истиснои салоса, асоси басанда.

– 4 конун 6 конуни табиат, конуни чамъият, конунизиддият, конуни умуми,

– 2 конун: конуи инкори инкор, конуни айният,

– 1 конун: конуни ягонаги ва муборизаи ба хам зидхо,

– ягон конун нест,

# 80. Мантики шакли чист?

Дар бораи намудхои гуногуни донишхои хисси,

+ Мантики шакли илмест, ки дар бораи шаклхои тафаккур, конунхои алокамандии фикрхо дар хулосабарори ва исботкуни.

-Дар пайванди шахс ва чомеа,

– Дар дарки мухаббат,

– Дар бедории эхсосот,

# 81. Ахамияти конунхои мантики дар чист?

– Дар бедор сохтани эхсосот,

– Дар фахмидани мохияти ашёхо,

+ Ахамияти конунхои мантики дар он аст, ки онхо дар хамаи сохахои дониш амал мекунанд ва барои хулосабарори истифода мешаванд.

– Дар санчидани неруи аклони,

– Дар амали шудани хохишхо,

# 82. Шаклхои хулосабарории мантикшиносони хиндро номбар кунед.

– йога, упомая.миманса,

– Нигамана, чайния, ведхо,

-кшатра, ваши, сали.

+ 5- тоанд: протизина, хетту, удахарона, упомая, нигамана.

– кришна, индра,хетту

# 83. Ибни Сино дар бораи илми мантик чи мегуяд?

– Мантик илми хак аст.

– Мантик дониши инсонро пурра мекунад.

– Мантик воситаии омухтани хакикат аст.

– мантик фикрро тоза мекунад.

+ Мантик воситаест, ки рохи дониста гирифтани фикрхои хакикиро муайян мекунанд.

# 84. Асари мантики Арасту чи ном дорад?

+ «Органон»

– «Давлат»

– «Сиёсат»

– «Шифо»

– «Начот»

# 85. «Органон»-и Арасту аз чанд китоб иборат аст?

– Аз 2 китоб иборат аст.

+ $В) Аз 6 китоб иборат аст.

– Аз 4 китоб иборат аст.

– Аз 9 китоб иборат аст.

– Аз 3 китоб иборат аст.

# 86. Илми мантикро «аналитика» ки меномид?

-Демокрит ;

-Зенон;

+ Арасту;

– Гераклит ;

– Гиппократ;

# 87. Кадом олими мантики ба илм оиди тафаккур «логика» ном гузошт?

– Арасту;

– Маркс;

– Фороби;

+ Зенон;

– Афлотун ;

# 88. –Акидахои Абунасри Фароби оиди мантик дар кадом асархояш байн шудааст?

– «Конунҳо»

– «Шифо»

– «Донишнома»

– «рисола оид ба ҳастї»

+ «Чавхарнома», муносибати байни Арасту ва Гален, «Манбаҳои фалсафаги», «Рисола дар бораи акл», «Пеш аз фалсафа» чиро бояд омўхт.

# 89. Номи асари Насриддини Тусро оиди мантик гуед.

– «Наводирулвақое»;

+ «Асос-ул-иктибос»

– «Сиёсатнома»;

– «Насиҳатнома»;

– «Бустон»;

# 90. Мафхум чиро инъикос менамояд?

– ходисаҳои беруни;

– аломатҳои табии;

– Мафхуми нишонахои асоси ва мухими ашёро инъикос менамояд.

– нишонаҳои дохилї;

мазмун мундариља:

# 91. Мукоиса чист?

– Мукоиса чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он фикран бегона ва фарки ашёхо таткик ва муайян карда мешавад.

– Мукоиса чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он фикран якхела ва фарки ашёхо таткик ва муайян карда мешавад.

– Мукоиса чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он фикран дигар ва фарки ашёхо таткик ва муайян карда мешавад.

+ Мукоиса чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он фикран монанди ва фарки ашёхо таткик ва муайян карда мешавад.

$Е) Мукоиса чунин амали мантиқиест, к ибо ёрии он фикран ҳархела ва фарки ашёхо таткик ва муайян карда мешавад.

# 92. Бо ёрии мукоиса кадом муносибатхои ашё ошкор мегардад?

+Бо ёрии мукоиса танхо муносибатхои дохили ашёхо ошкор мегардад.

– Бо ёрии мукоиса танхо муносибатхои ҳамдигар ашёхо ошкор мегардад.

– Бо ёрии мукоиса танхо муносибатхои доими ашёхо ошкор мегардад.

– Бо ёрии мукоиса танхо муносибатхои хоричї ашёхо ошкор мегардад.

– Бо ёрии мукоиса танхо муносибатхои берунии ашёхо ошкор мегардад.

# 93. Чихатхои дохилии ашёхо бо ёрии чи таткик карда мешавад?

+ Чихатхои дохили, кисмхои таркибии ашёхо ва алокамандии онхо бо ёрии дигар амали мантики таткик карда мешавад, ки анализ ном дорад.

– бо ёрии методҳо;

– бо ёрии амалҳои иљрошаванда;

– бо ёрии синтез ва анализ;

– бо ёрии амалҳои мантиқи:

# 94. Анализ чист?

– таҳлили факту рақамҳо

+ Анализ чунин амали мантикиест, ки бо ёрии он ашё, ходисаи мавриди омузиши фикран ба кисмхо, чузъхо, элементхо, чихатхои таркиби чудо карда шуда, хар яке дар алохидаги ва харчониба таткик карда мешавад.

– анализ чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он кисмхо, чихатхои таркиби ба воситаи анализ чудо гардида, фикран якчоя муттахид карда мешавад ва алокаманди, ба хам таъсиррасонии кисмхои таркиби ашёи том омухта мешавад.

– таъсиррасони як қисми таркибёбии ашё;

– амали мантиқест, к ибо ёрии он мақсаду мундариљаи фикр таҳлил карда мешавад:

# 95. Синтез чист?

– таҳлили факту рақамҳо;

– муқоиса кардани фикри дигар;

+ Синтез чунин амали мантикиест, к ибо ёрии он кисмхо, чихатхои таркиби ба воситаи анализ чудо гардида, фикран якчоя муттахид карда мешавад ва алокаманди, ба хам таъсиррасонии кисмхои таркиби ашёи том омухта мешавад.

– таъсиррасони як қисми таркибёбии ашё;

– амали мантиқест, к ибо ёрии он мақсаду мундариљаи фикр таҳлил карда мешавад:

# 96. Кисмхои таркибии ашёхо дар вакти анализ чик ор карда мешавад?

– људо карда мешавад;

– тақсим карда мешавад;

– пурра карда мешавад;

– Чудо карда мешавад.

– яклухт карда мешавад

# 97. Кисмхои таркибии ашёхо дар вакти синтех чик ор карда мешавад.

– људо карда мешавад;

+ тақсим карда мешавад;

– пурра карда мешавад;

– яклухт карда мешавад;

– Якчоя карда мешавад.

# 98. Анализ ва синтез дар таълиму тарбия истифода мешавад ё не?

+ Истифода мешавад.

– на ҳама вақт;

– дар баъзе ҳолатҳо;

– қисман;

– нопурра:

# 99. Чудо карда гирифтани хусусиятхои ашёро дар мантик чи меноманд?

– ирода;

+ Тачрид;

– мантиқ;

– фарзия;

– индуксия:

# 100. Таљрид чист?

+ Тачрид чунин амали мантикиест, ки дар рафти он нишона, хусусиятхои мухими ашёхо ходисахо фикран чудо карда шуда, дигар нишонахо, хусусиятхо, алока ва чихатхои хамон ашё аз назар дур карда мешавад.

– амали мантиқест, ки дар рафти он фикр баён карда мешавад;

амали мантиқест.ки дар рафти он хулосабароварда мешавад;

– амали мантиқест.ки дар рафти он муҳокимарони карда мешавад;

– амали мантиқест.ки дар рафти он мазмуну мундариљаи ҳодисаҳо кушода дода мешавад:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru