Тестҳои санчишӣ аз фанни сиёсати дохили ва хориҷи

# «Сиёсати мо дарњои кушод аст, ки он баъд аз иљлосияи таќдирсоз оѓоз гардид» мегўяд:

+ Э.Рањмон;

– А.Турсон;

– К.Олимов;

– Њ.Зарифї

 

# Ташкилоте, ки тамоми системаи љомеаро барраси намуда сиёсати дохиливу хориљии онро муайян менамояд:

– СММ;

– СЊШ;

+ Давлат;

– Маљлиси намояндагон

 

#Низоми муосири муносибатҳои байналхалқӣ чунин хислатҳоро дорост;

– дуқутбӣ,

+ бисёрқутбӣ

– якқуибӣ

– универсалӣ

– мутавозин

 

# Муаллифи идеяи сулҳи абадӣ ва федератсияи ҷаҳонӣ кист?

– Шарль Ирене де Сен Пьер,

+ Иммунаил Кант

– И.Бентам

– Франсиско де Виториа

– Эразми Роттердамӣ

 

# Муаллифи китоби « Хотимаи таърих ва инсони охирин» кист?

+ Ф.Фукуяма

– Эразми Роттердамӣ

– Франсиско Суарес

– Гуго Гроций

– Томас Гоббс.

 

# Асосгузори мактаби ҳуқуқи табиӣ кист?

– Эразми Роттердамӣ

– Франсиско де Виториа

– Франсиско Суарес

– Гуго Гроций

+ Љ.Лок.

 

#Ин мутафаккири Юнон давлатро њамчун пирамида маънидод кардааст:

+ Афлотун,

– Арасту,

– И.Кант,

– Г.Гегел.

 

# «Давлат бояд бо воситаи назорат мухолифатьои ыавмиро бартараф намояд ва ба суль гирояд»- ин таърифи кадом мутафаккири материалисти Юнон аст?

+ Арасту,

– Евклид,

– Спиноза,

– Афлотун.

 

# «Давлат бояд афзоиши аьолиро ба инобат гирад вагарна мусибати бузург рўй хоњад дод»-гуфтааст:

+ Арасту,

– Евклид,

– Спиноза,

– Афлотун.

 

#ИМА дар муборизаи иттиҳоди шурави дар солҳои баъди ҷанги аз кадом стратегия истифода кард ?

+ Стратегияи боздории коммунизм;

– Стратегияи зудамал

– Стратегияи касдгири умуми(оммавӣ)

– Стратегияи ваҳшат

– Паритети стратеги

 

# Муаллифи назарияи «Бархурди тамаддунҳо» кист ?

– иқтисодшиноси мисрӣ Самир Амин

– Ҷомеа шиноси нораегӣ Й.Галтунг

– ҷомеашиноси франсавӣ Р.Арон

– сиёсатшиноси амрикоӣ Ф.Фукуяма

+ сиёсатшиноси амрикоӣ С.Хантингтон

 

#Сукути Иттиҳоди шурави ва таъсиси ИДМ ба кадом сол рост омад ?

– 1985

+ 1991

– 2001

– 1945

– 1992

 

# Асаре, ки дар он сухан оиди сиёсати дохили ва хориљии миллатњо меравад чи ном дорад?

– «Шахриёр»

– «Таърихи ҷангҳои Пелопоннес

– «Левиафан»

+ Сиёсати миёни миллатҳо. Мубориза барои қудрат ва сулҳ»

– «Тахтаи бузугри шоҳмот»

 

#Китоби сиёсат шиноси амрикоӣ С.Хангтинтон чи ном дорад ?

– «Шахриёр»

– «Таърихи ҷангҳои Пелопоннес

– «Левиафан»

– Сиёсати миёни миллатҳо. Мубориза барои қудрат ва сулҳ»

+ «Тахтаи бузугри шоҳмот»

 

#Созмони Конфронси исломи ба кадом типии созмонҳои байналхалқи байникишвари мансуб аст?

+ байниминтакави

– глобали

– минтакави

– зерминтакави

 

# «Вањдат ва якдилии халќ баќои давлату миллат аст»- гуфта аст:

+ Э.Рањмон

– Б.Бхутто

– А.Турсон

– К.Олимов

 

#Назарияҳои асосии равобити байналмиллал кадомҳоянд?

+ глобализм,низоъшиносӣ, реализми сиёсӣ;

– реализми сиёсӣ, идеализм, марксизм

– анархизм , транснационнализм,модернизм

– нормативизм, морализм ,леберализм

 

# Методхои асосии тахлили вазъият дар МБ инхоянд;

– Мушоҳида,муқоиса,омузиши санадхо

– Озмоиш ,тарҳрези ,методи Дельфи

+ Контент-анализ , мукоиса,пешгуи кардан

 

#Ин маќола пурмўњтавотарин маќолаест, ки бахшида ба «идеяи миллї» мебошад:

– Миллатсози ва идеяи миллї-и А.Шамолов;

– Сиёсатшиносї-и Г.Зокиров;

– Давлат ва револютсия-и Ленин;

– Эњёи аљам-и А.Турсунов.

# «Марому маќсади сиёсати дохиливу хориљии мо ин пеш аз њама тањкими сулњу субот дар арсаи љомеа ва љањон мебошад» мегўяд:

+ Э.Рањмон;

– В.Путин;

– Н.Назарбоев;

– И.Каримов.

 

# Кадоме аз андешањо дуруст аст?

 • системањои сиёсии давлат – ин системаи органњои давлатї;
 • системањои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотњои љаъмиятї;

– системањои сиёсии давлат – ин ташкилотњое, ки бо максадњои сиёсї сохта шудаанд;

+ системањоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органњои давлатї; њизбњои сиёси, ташкилотњои љаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад;

 

# Нишонањои давлатро муайян намоед?

+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд ва таќсимоти ањолї дар њудуд, соњибихтиёрї ва ѓункунии андоз;

+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд, ќуввањои мусаллањ, суд ва прокуратура;

– њокимияти оммавї, маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд ва гирифтани андоз;

– њокимияти оммавї, мављудияти маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд;

 

# Давлат аз дигар созмонњою ташкилотњо бо чї фарќ мекунад?

 • бо доштани сохтор;
 • бо доштани аломат ва пулу арзи миллї;
 • бо аломатњо, вазифањо ва механизми маљбурсозї;
 • бо ќонуният, тартиботи њуќуќї ва чораандешї;

# Кадом яке аз ин иборањо нишонањои давлати њуќуќбунёдро нишон медињад?

 • доштани марзњои маъмурї;
 • доштани конститутсия ва шањрвандї;
 • доштани маќомоти олии њокимияти давлатї;

+ кафолатњои њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд;

 

# Кадоме аз андешањо ба режими сиёсии демократї рост меояд?

+ Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон, таќсимоти њокимият ва низоми бисёрњизбї вучуд дорад;

– Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон њимоя карда намешавад;

– Дар режими деморкатї танњо интихоботи президент вуљуд дорад;

– Дар режими деморкатї сохтори давлатї бояд ба таври унитарї ташкил шавад;

 

# Кадоме аз ин љавобњо дуруст аст? Таќсимоти њокимият ин:

– Асоси давлатдорї мебошад;

– Рукнњои давлат аст;

+ Шохањои њокимияти давлатї аст, нишонаи давлати демократї аст;

– Асоси сиёсати давлат аст;

# Волоияти ќонун чї маънї дорад?

+ Баробарњуќуќии њама дар назди ќонун;

-Баробарњуќуќии њама дар назди љамъият;

– Баробарњуќуќии њама дар назди давлат;

– Баробарњуќуќии њама дар назди њаёти сиёсї;

 

# Функсияи давлатро амиќ созед.

 • Инкишофи марњилавии давлат аст;

+ Вазифањои асосии давлат аст;

 • Самтњои асосии фаъолияти давлат аст;
 • Наќшањои инкишофи ояндаи давлат аст;

 

# Мисъраи мазкур ба калами ки дахл дорад: «сиёсати дохиливу хориљии мо дарњои боз аст»?

 • А. Дониш;

+ Э.Рањмон;

 • Њотамї;
 • А.Турсон;

# Намуди функсияњои давлатро нишон дињед.

 • Наќшањои дурнамои инкишофи дохил ва хориљи кишвар;
 • роњњои cиёсати дохилї ва хориљии кишвар;
 • принсипњои фаъолияти давлат дар дохил ва хориљи кишвар;

+ дохилї ва берунї.

 

# Шаклњои давлатдории Љумњуриявиро муайян созед?

 • Љумњурии иттифокї;
 • љумњурии федеративї;
 • љумњурии унитарї;

+ љумњурињои федеративї (иттифоќї) ва унитарї.

 

# Иборњои зерин ба кадоме аз њуљљатњои њуќуќи мансуб мебошад:«Њар инсон њаќ дорад, ки озодона таѓйири макон кунад ва дар њудуди њар давлат мањалли зист ихтиёр кунад»1 ё «Њар одам њуќуќ дорад, ки њар кишвар, аз љумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.

– Конститутсияи Чумњурии Тољикистон;

– Акти љамъбастии Маљлиси бехатарї ва њамкорї дар Европа;

+Эъломияи умумии њуќуќи башар;

– Эъломияи њуќуќи кудак;

 

# Фарќи љумњурии парлумонї аз президентї дар чи ифода меёбад?

 • Дар иљроиши вазифањо ва функсияњо;

+ дар таќсимоти вазифа дар сохтори њукумат;

 • дар таъсисдињии њукумат;
 • дар интихоби њукумат;

 

# Шаклњои идоракунии давлатро муайян созед.

 • идоракунии демократї, дунявї ва њуќуќбунёд;
 • идоракунии мусолињаи миллї;

+ идоракунии президентї ва парлумонї;

 • идоракунии парламентї ва монархия;

# Федератсия аз конфедератсия бо чї фарќ мекунад?

 • Бо шумораи аъзо ва маќомоти њокимияти олї;
 • бо шањрванди воњидњои марзию маъмурї;
 • бо доштани ќуввањои ягонаи мусаллањ;

+ бо марзи ягона ва сиёсати ягона;

 

# Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократї рост меояд?

+ Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад;

– Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;

– Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;

– Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад;

 

# Таърифи мазкур ба кадоме аз мафњумњо мансуб мебошад: «…маљмўи ѓояњо ва назарияњои сиёсие мебошад, ки онњоро њизбњои сиёсї ва иттињодияњои гуногуни љамъият ва фаъолияти худ ба сифати рањнамо барои мустањкам ё сарнагун кардани муносибатњои љамъияти истифода мебаранд.»

– психологияи сиёсї;

+ идеологияи сиёсї;

– шуури сиёсї;

– шуури љамъиятї;

 

# Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кї буд?

– Айни;

+ Дониш;

– Асирї;

– Возењ;

 

# Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравї мавчуд аст? (смешанная республика? )

+ Британияи Кабир;

– ИМА;

– Россия;

– Франсия;

 

# Намудњои масъалањои глобалиро ёбед:

-экологї, миллї,танзими ойла, кашшоќї;

-нашъамандї, касалињои сироятї, тозагии обњо;

-пешгирии касалињои сироятї.

+иљтимоию сиёсї, иљтимоию иќтисодї,демографї, инсон;

 

# Субъектхои сиёсат – ин:

– танхо шањрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;

– танхо шањрвандони давлате, ки дар равандњои байналмилалї иштирок мекунад;

+ њизбњои сиёсї, гурўњњои иљтимої, муассисањо ва ташкилотњо ва одамон мебошанд;

– њизбњои сиёсї ва иштироки онхо дар хаёти сиёсї;

 

# Кадоме аз давлатњои номбаршуда шакли идоракунии љумхурии парлумонї дорад:

– Испания;

+ Франсия;

+ Италия;

– Япония;

 

# Кадоме аз режимњои сиёсї хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соњањои њаёти љомеаро дорад?

– њуќуќбунёд;

+ авторитарї;

– тоталитарї;

– теократї;

 

# Давлати сохтори федеративї доштаро маълум созед?

– Британияи Кабир;

– Франсия;

+ ИМА;

– Япония;

 

# Кисмхои таркибии хокимияти давлатї кадомњоянд?

– Системаи ташкилотњои конунгузор ва намояндагї;

– ташкилотњои судї ва фармондињї;

+ системахои ташкилотњои ќонунгузор ва намояндагї, иљроя ва фармондињї,

ташкилоти судї;

– ташкилоти иљроя ва фармондињї, ташкилотњои иттиоллотї;

 

# Кадом аз ин ташкилотњо муносибатњои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?

– Системањои ќонунгузор ва судї;

– Ташкилотхои муносибатњои байни давлатї;

– Ќуввањои мусаллањ ва њокимияти иљроия;

+ Ташкилотњои муносибатњои байни давлатї, разведка, куввањои мусаллањ.

 

# Намудњои мољароњо(низоњо) аз руй сатњи фарогири кадомњоянд?

+ Мољароњои оилавї ,этникї, синфї, глобалї;

– Мољарохои дохилї ва оилавї, глобалї;

– Мољароњои глобалї, регионалї, дохилї, давлатї, синфї, этникї;

– Мољароњои шахсони алоњида ва гуруњи этникї;

 

# Сиёсати иљтимої чиро дар бар мегирад?

+ таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат, тайёр намудани кадрњо, таъмини кафолати иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти таъмини маош;

– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, гирифтани маош, истироњат;

– њуќуќи интихоби мењнат,таъмини маош,истироњат , озодии фаъолият;

– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироњат;

 

# Миллат чист?

– Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятњои маданию психологї,забон ташаккул меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихї,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодї, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

-Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологї,забон ва конун ташкил медихад;

– Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

 

# Кињо асосгузори марксизм буданд?

– Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

– Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

– К.Маркс, Љ.Локк;

 

# Сарчашмањои њокимияти сиёсї кадомњоянд?

+ ќувва,мавќеъ дар љомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

– муносибатњо, зўроварї,бойгарї,ташкилот;

– ќонун ва маљбурнамої ,зўроварї;

-бойгарї, сарватњои арзишї,маданият;

 

# Элементњои асосї њокимиятро људо созед

+ субъект, объект ва восита;

– конун, субъект ,объект;

– восита, ќонун,субъект;

– шахс,субъект,ќонун;

 

# Њокимияти легитимї чи гуна њокимият аст?

– Њокимиятест, ки ба шоњон тааллуќ дорад ва бо боварї асос ёфтааст;

+ Њокимияти њуќуќї буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда бо зўроварии асос ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда ба воситаи зўрї ва маљбурсозї асос ёфтааст;

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиљаи бо њамдигар тобеъ гаштани авлодњо, ќабилањо ба вуљуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

– теологї;

+ тобеъшавї;

– патриархалї;

– психологї;

 

# Назарияи «Давлат дар натиљаи пайдо шудани моликияти хусусї ва ба синфњо таќсим гаштани љомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

– партиархалї;

+ марксистї;

– теологї;

– психологї.

 

# Нишонањои давлат кадомњоянд?

– иќтисодиёт, ќонун, ањолї;

– ќонун, њудуд, тиљорат, њокимият;

– ќонун, ањолї, бозори тиљоратї, њокимият;

+ њудуд, ањолї, бозори тиљорат,њокимият,љињатњои маънавї ва психологї;

 

# Кадоме аз ин мафњумњо маънои «тањаввулот»-ро дорад?

– революсия;

– идиология;

– демократия;

+ эволюсия;

 

# Конститутсия Чумњурии Тољикистон бо кадом сатрхо оѓоз меёбад?

+ «Мо, шањрвандони Тољикистон…;

– «Мо, халки Тољикистон…;

– «Мо,халќи тољик…;

– «Мо, ањоли ЧТ…;

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru