Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаҳо аз фанни Фалсафаи ҳуқуқ

 

Фалсафаи њуќуќ чист?

+Фалсафаи њукуки илмест,ки мохият, маъно ,мафхуми хукук ,арзишу ахамият ва накши онро дар хаёти инсон ,чомеа ва давлат ,дар сарнавишти халкхо ва умуман тамоми инсоният тахлил ва барраси мекунад;

– Фалсафаи хукуки илмест,ки хаёти харрузаи инсон,иштироки фард дар чамомадхо ва доир ба фаъолияти шахсро меомузад;

– Фалсафаи хукуки илмест,ки масъалахои умуминазариявиеро доир ба хаёти одамони ибтидои барраси мекунад;

– Фалсафаи хукуки илмест,ки асоси таълимоти онро фалсафаи дин ташкил медихад.

 

 

#Њадафи фалсафаи њуќуќ чист?

+Чустучуи хакикат дар бораи дониш;

– Хадафи он худшиносии милли доштан;

– Чустучуи хакикат дар бораи хукук;

– Хукук ин хакикат аст.

 

 

# Њастии њуќуќ дар олами инсонї чиро ифода мекунад?

+ Муносибатхои байни инсонхо дар асоси равишу фахмиши хакикати асли хукук ва риояи меъёрхои хукуки танзим мегардад;

– Муносибати байни инсонхо дар асоси конунхои чамъияти ва риояи ахлоки неки инсони;

– Муносибати хукукии як фард нисбати дигарон;

– Хукуки худшиноси нишонаи хастии хукук аст;

 

 

#Аввалин маробита истилоњи «фалсафаи хуќуќ» дар охири кадом ќарн кор фармуда шудааст.

– 19;

– 20;

– 17;

+18.

 

 

#Асосгузори истилоњи «фалсафаи хуќуќ» кадом олим мебошад?

– И.Кант;

-Г.Гуго;

– Г.Пухта;

+ Ф.Гегел.

 

 

#Кадом олим илми њуќуќшиносиро њамчун илми «муњокимакунанда » шарњ дод?

– И.Кант;

– Г.Гуго;

– Г.Пухта;

+Ф.Гегел.

 

#Нахустин давлат дар куљо ба вуљуд омад?

– Юнон;

– Порт;

-Миср;

+ Бобул.

 

 

#Ба сохти давлатдории шоњигарии куњан кадом намуди њокимият хос мебошад?

+ Хокимияти гуломдорї;

– Хокимияти рухониён;

– Хокимияти ичроия;

-Хокимияти мутамарказ.

 

 

# Кињо пеш аз сохтани конунхои ичтимои дар давлаташон аз усули дини истифода мекарданд?

– Портхо;

+ Мисрхо;

– Шумерхо;

-Бобулихо.

 

 

# «Касе ки ба рости нек аст, харгих бадбахт нест, касе ки ба рости доност, харгиз бечора нест, касе ки ба рости далер хаст, харгис зиёне надорад» -ба гуфтахои кадом файласуфи Хитойи тааллуќ дорад:

– Хсун сзи;

– Мунг Сзи;

– Моти;

+ Конфутсий.

 

 

# Усули таълимоти Маздак чи гуна буд?

– Мардумро ба бутпарасти хидоят мекард;

+Хифзи башарияти инсони;

– Зан миёни халк умуми аст;

– Хифзи занону духтарон ах чохилият.

 

 

# Арасту кадом сохтхои давлатдориро номбар кардааст?

– Монархия ,гуломдори , феодали;

+Монархия ,аристократия,политика;

– Феодали демоктари ,буржуазии;

– Монархия,гуломдори ,буржуазии.

 

 

# Асоси таълимоти асрхои миёна чанд мархила дора д ва онхо кадомхоянд ?

– 2мархила калисо ва буддои;

– 3 мархила схоластика ва фалсафаи умуми;

+2мархила патристика ва схоластика;

– 2 мархила патристикаи баркамол ва миёна.

 

 

#Охирин низоми хуќуќи мазњабї.

– Канфутси;

+_Ислом;

– Масехи;

– Яхуди.

 

 

#Имруз усули меъёрхои хукуки табии тахти кадом унвон накши махсусеро дар чахон адо мекунад?

– Тахти унвони СММ;

– Тахти унвони хукуки кудак;

_+Тахти унвони хукуки башар;

– Тахти унвони хукуки табии.

 

#Аввалин мутаффакири сиёсии реалисти асри чадидро нишон дињед?

+Макиавелли;

– Томас Гоббс;

– Монтескё;

– Жан жак Руссо.

 

 

# Маорифпарвари Фаронса Монтескё хукуматро ба кадом навъхо таксим мекунад?

+чумхури,салтанати,истибдоди;

– Шохигари буржуази маорифпарвари;

– Маорифпарвари дини ,фалсафи;

– Чадидия , подшохи ,монархия.

 

 

#Аз нигохи Монтескиё асли њукумати љумхурияви чист?

– шараф;

– пархезкории маъдани;

– Кавли мардона;

+ Номуси ахли башар.

 

# Фалсафаи хукук аз нигохи мутаффакири замони нав Гобб чї буд?

+инсонхо вокеан дар пайи ташкили чомеахои созмонёфта бармеоянд ва сар ба тобеьияти хукумат месупоранд,яъне конунхо ба конунхои моддии табиат монанди доранд

– Инсон озод аст, хохад ба хукумат итоат кунад нахохад касе хак надорад уро мачбур созанд;

– Як синф болои синфи дигар бояд хукмрон бошад;

– Инсонхо сар ба тобеьияти хукумат месупоранд,аммо конунхо ба конунхои модии табиат монанд шуда наметавонанд.

 

# Њадафи асосии илми љадид ?

– Пахн намудани назарияхои дини;

– Гурухбандии табакахои мехнат;

– Чудо намудани синфи коргар аз дарбориён;

– Созмон додани чомеаи башари.

 

#Ба акидаи файласуфи точик А.Фороби инсон кадом нерухои барои иртибот ба Акли фаъолро дорад?

– Зехни ва аклони;

+ Тахайюл ва тафаккур;

– Хираду дониш;

– Дини ва дуняви.

 

#Хирадгарої чист?

– Чараёни ин равия бар он акидаанд,,ки миёни кудрати сиёси ва табиати инсони алокаи инконнопазир вучуд дорад;

+ кудрат вазъкунандаву офаринандаи хукук нест,акл аст,ки кадамхои инсониятро муназзам мекунад;

– Хирадгарои ин хирадманд будан аст;

– Кудрат офаринандаи хукук буда , ба акли инсони ниёзе надорад.

 

#Њукуки табии чист?

+ Коидахое њаст, ки ба хукми акл барои хамоханг сохтани озодихо лозим аст:

– Коидахое ас т, ки озодии инсонро тарафдори намекунад;

– Коидахоест,ки хукуки инсон ва хукуки табииро баробар хисоб намекунад;

– Коидахое аст,ки ба хукми акл барои хамоханг сохтани озодихо лозим нест;

 

 

#Њукукро аз нигохи Кант нишон дињед?.

+ Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди метавонад ихтиёри хар касро бо ихтиёри дигарон чамъ кунад;

-Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди метавонад ихтиёри хар касро бо ихтиёри дигарон пароканда кунад;

– Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди макоми аввалро сохиб шуда наметавонад.

 

#Асосгузорони фалсафаи материализми диалектикї кист?

+ К.Маркс ва Ф.Эегелс;

– Гегел ва Руссо;

– Кант ва Волтер;

– Чон Лок ва Август.

 

 

#Давлат аз нигоњи Гегел чист?

– Давлаи ин дастгохи озод ва мачбури нест;

+ Давлат ин фикри Худое аст , ки дар замин љилва менамояд;

– Давлат дар хаёти инсон ягон накши мухиме надорад;

– Инсон бе давлат хам хадафашро медонад.

 

#Пояњои асосии фалсафаи Гегел чиро ташкил медиханд?

– 3 чараён «фалсафи», «аклони», «дини»;

– 3 макула «хасти » ,«нести» , «шудан»;

+3 низом «хукук» «гуманизм » «давлатдори»;

 

#Ба акидаи Маркс чи чиз аст, ки инсонро аз дигар мавчудот чудо мекунад?

– Ин кор аст,ки ба инсон кудрати эчод медихад ва уро аз дигар мавчудот чудо мекунад;

+ Ин акл аст,ки инсонро аз чохилият нигох медорад ва аз хайвон фарк мекунад;

– Ин забони инсон буда ба воситаи гап задан аз хайвон фарк мекунад;

– Тафовуди инсон аз дигар мавчудот факат дар зохири инсон маълум мегардад.

 

#Маънои прагматизм чист?

– Зуран кашида гирифтан;

– Маслихатгарои;

– Истеъдод;

+ Фардшиноси.

 

 

#Ин суханон ба кадоме аз устодони мактаби «маслихатгарои »тааллук доранд: «зиндагии хукуки хеч гох мантик набудааст,ин зиндаги хамеша тачриба будааст»

– Чон Дюн;

+ Влям Чеймс;

– Холмс;

– Роско Понд.

 

#Вожаи утилитаризм чи маъно дорад?

+ Чамъи одамоне,ки ба хам алокаи кави дошта хар кас барои фоидаи худ кор мекунад;

– гурухе аз инсонхое,ки бо хам вобастагии наздик доранд ва барои расидан ба хадафи муштарак хамкори мекунанд;

– гурухе аз инсонхое,ки бо хам вобастагии наздик доранд ва барои расидан ба хадафи муштарак талош намекунанд;

– Чамъи одамоне,ки ба хам хамкори мекунанд,аммо дар асл нисбати хамдигар низ ракобат доранд.

 

#Дар давлати фашизм,ки шахси якум хисобида мешуд?

+ Раиси давлат;

– Вазир;

– Сафири корхои хоричи;

– Аъзоёни мачлис.

 

#Маркс чанд асарашро дар заминаи хукук таълиф кардааст?

– 3;

– 2;

– 4;

+ 1.

 

#Чараёни сотсиалистии милли –натсизм халкро аз кадом чихат чудо мекарданд?

– Кобилияти одамон;

– Авлоди;

– Кабилави;

+Нажод.

 

# Инсон аз кай дорои хукуки озоди шуда метавонад?

– Аз синни 18 солаги;

– Баъди издивоч;

– Ичозат гирифтан аз давлат;

+ Аз лахзаи таваллуд.

 

# Асари «назарияи хукуки махз» ба кадом хукукдон мансуб аст?

– Гитлер;

+ Келзен;

– Сан Саймун;

– Ленин.

 

#Аз назари файласуфи бузург Конт инсоният кадом даврахоро аз сар гузаронидааст?

+ Ибтидои, гуломдори, ичтимои;

– Дини ,гуломдори сармоядои;

– Гуломдори ,фалсафаи илохи , дини;

– дини,фалсафаи илохи,тахаккуки (тадбики);

 

# Дюркгейм дар кадом асараш чомеашиносиро ба сурати илми мустакил дарованд.

– Коидахои равиши чомеашиноси;

+ Чомеашиноси хамчун илми мустакил;

– Таксими кори ичтимои дар чомеа;

– Капитал.

 

#Маркс мафхуми хукукро чи гуна шарх дод?

+ Хеч як гурух бояд иродаи худро бар дигар гурух зуран бор накунанд , хама бояд баробар ва хадафи ягона дошта бошанд;

– Бо маслихат дар чомеа амал кунанд то чомеа дорои хукук гардад;

– гурухе бар дигаре хукумату сарвари кунанд ва иродаи худро ба онхо зуран бор кунанд то чомеа дорои хукук шавад;

– Маркс ягон акида доир ба ин мавзуъ надош.

 

# Адолат чист?

+ яке аз макулахои илмхои ахлок ва хукук аст,ки ба вокеият мувофик омадан у наомадани мохият ва хукуки инсонро ифода менамояд;

– яке аз макулахои илмхои ахлок ва хукук аст,ки ба вокеият мувофик омадан у наомадани мохият ва хукуки инсонро ифода менамояд;

– яке аз макулахои илмхои фикх ва чомеа аст,ки хадафи хар як инсонро дар чомеа муайян мекунад;

– Алодат ин озодии дину вичдон аст.

 

#Илми ахлок чиноятро чи гуна мефахмад?

– Амалест,ки онро содиркунанда ба сабаби надонистани дигар усулу воситахои окилона ,ки барои халли масъалаи хаётан мухим дар муносибат бо дигар афрод содир мекунад;

+ чиноят чабрест,ки аз чониби як афрод ба дигар расонида ё тахмил карда мешавад;

– Амалест,ки содиркунанда пешаги намехохад ичро шавад;

– Чиноят кастан набудачизи тасодуфи аст.

 

#Аввалин хадаф ва конунгузори истикрори назму амният ва вазифахои одамон дар кадом намуди равобит зохир мегардад?

+ Сиёси;

– Иктисоди;

– Фарханги;

– ичтимои.

 

# арзишхо кадомхоянд?

+ Дини, фалсафи ,ахлоки;

– Озоди,баробари,адолат;

  1. Фарханг,бойгари,мерос;

– Рахмдили,озоди,хамгарои.

 

# Оё истикрори назму низом бе устуворияти конунхо вучуд дошта метавонад?

– Ха;

+ не;

-Баъзе вакт;

– Намедонам.

 

#Панчгонаи шариат ба кадом файласуфи Хитои тааллук дорад?

+ Ксун-сзун;

– Мунг Ези;

– Конфутси;

– Лао Сзи.

 

#Асарњои «Ал-мустазхари», «Ал-иктисод фил этикод» ба кадом файласуф тааллук доранд.

– Феридрх Энгелс;

– Сукрот;

+ М.Газоли;

– Сисерон.

 

Кадом мактабро мухолиф ба аклгарон ва мехварон гуфтанд?

+ Позитивизм;

– Либерализм;

– Маркс;

– Исмоилия.

 

#Таълимоте,ки зидди хукуки Зардуштия амал мекард?

+ Монавия

– Юнон ва Рим

-Марксизм

– Фетишизм.

 

# «Њар ки аз шуњрат чашм пушад ба ѓам наафтад»-таълимоти кадом файласуф аст?

– Мони;

+ Вут Сзи;

– Гегел;

– Чон Локк.

 

#. Кадоме аз философон аќли башарро монанди китоби муќаддаси масењи ва иродаи илоњи танќид намуд.

– Сон Тумон;

– Н.Хусрав;

– Маркс;

+ Афлотун.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *