Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаҳо аз фанни Фалсафаи ҳуқуқ

 

Фалсафаи њуќуќ чист?

+Фалсафаи њукуки илмест,ки мохият, маъно ,мафхуми хукук ,арзишу ахамият ва накши онро дар хаёти инсон ,чомеа ва давлат ,дар сарнавишти халкхо ва умуман тамоми инсоният тахлил ва барраси мекунад;

— Фалсафаи хукуки илмест,ки хаёти харрузаи инсон,иштироки фард дар чамомадхо ва доир ба фаъолияти шахсро меомузад;

— Фалсафаи хукуки илмест,ки масъалахои умуминазариявиеро доир ба хаёти одамони ибтидои барраси мекунад;

— Фалсафаи хукуки илмест,ки асоси таълимоти онро фалсафаи дин ташкил медихад.

 

 

#Њадафи фалсафаи њуќуќ чист?

+Чустучуи хакикат дар бораи дониш;

— Хадафи он худшиносии милли доштан;

— Чустучуи хакикат дар бораи хукук;

— Хукук ин хакикат аст.

 

 

# Њастии њуќуќ дар олами инсонї чиро ифода мекунад?

+ Муносибатхои байни инсонхо дар асоси равишу фахмиши хакикати асли хукук ва риояи меъёрхои хукуки танзим мегардад;

— Муносибати байни инсонхо дар асоси конунхои чамъияти ва риояи ахлоки неки инсони;

— Муносибати хукукии як фард нисбати дигарон;

— Хукуки худшиноси нишонаи хастии хукук аст;

 

 

#Аввалин маробита истилоњи «фалсафаи хуќуќ» дар охири кадом ќарн кор фармуда шудааст.

— 19;

— 20;

— 17;

+18.

 

 

#Асосгузори истилоњи «фалсафаи хуќуќ» кадом олим мебошад?

— И.Кант;

-Г.Гуго;

— Г.Пухта;

+ Ф.Гегел.

 

 

#Кадом олим илми њуќуќшиносиро њамчун илми «муњокимакунанда » шарњ дод?

— И.Кант;

— Г.Гуго;

— Г.Пухта;

+Ф.Гегел.

 

#Нахустин давлат дар куљо ба вуљуд омад?

— Юнон;

— Порт;

-Миср;

+ Бобул.

 

 

#Ба сохти давлатдории шоњигарии куњан кадом намуди њокимият хос мебошад?

+ Хокимияти гуломдорї;

— Хокимияти рухониён;

— Хокимияти ичроия;

-Хокимияти мутамарказ.

 

 

# Кињо пеш аз сохтани конунхои ичтимои дар давлаташон аз усули дини истифода мекарданд?

— Портхо;

+ Мисрхо;

— Шумерхо;

-Бобулихо.

 

 

# «Касе ки ба рости нек аст, харгих бадбахт нест, касе ки ба рости доност, харгиз бечора нест, касе ки ба рости далер хаст, харгис зиёне надорад» -ба гуфтахои кадом файласуфи Хитойи тааллуќ дорад:

— Хсун сзи;

— Мунг Сзи;

— Моти;

+ Конфутсий.

 

 

# Усули таълимоти Маздак чи гуна буд?

— Мардумро ба бутпарасти хидоят мекард;

+Хифзи башарияти инсони;

— Зан миёни халк умуми аст;

— Хифзи занону духтарон ах чохилият.

 

 

# Арасту кадом сохтхои давлатдориро номбар кардааст?

— Монархия ,гуломдори , феодали;

+Монархия ,аристократия,политика;

— Феодали демоктари ,буржуазии;

— Монархия,гуломдори ,буржуазии.

 

 

# Асоси таълимоти асрхои миёна чанд мархила дора д ва онхо кадомхоянд ?

— 2мархила калисо ва буддои;

— 3 мархила схоластика ва фалсафаи умуми;

+2мархила патристика ва схоластика;

— 2 мархила патристикаи баркамол ва миёна.

 

 

#Охирин низоми хуќуќи мазњабї.

— Канфутси;

+_Ислом;

— Масехи;

— Яхуди.

 

 

#Имруз усули меъёрхои хукуки табии тахти кадом унвон накши махсусеро дар чахон адо мекунад?

— Тахти унвони СММ;

— Тахти унвони хукуки кудак;

_+Тахти унвони хукуки башар;

— Тахти унвони хукуки табии.

 

#Аввалин мутаффакири сиёсии реалисти асри чадидро нишон дињед?

+Макиавелли;

— Томас Гоббс;

— Монтескё;

— Жан жак Руссо.

 

 

# Маорифпарвари Фаронса Монтескё хукуматро ба кадом навъхо таксим мекунад?

+чумхури,салтанати,истибдоди;

— Шохигари буржуази маорифпарвари;

— Маорифпарвари дини ,фалсафи;

— Чадидия , подшохи ,монархия.

 

 

#Аз нигохи Монтескиё асли њукумати љумхурияви чист?

— шараф;

— пархезкории маъдани;

— Кавли мардона;

+ Номуси ахли башар.

 

# Фалсафаи хукук аз нигохи мутаффакири замони нав Гобб чї буд?

+инсонхо вокеан дар пайи ташкили чомеахои созмонёфта бармеоянд ва сар ба тобеьияти хукумат месупоранд,яъне конунхо ба конунхои моддии табиат монанди доранд

— Инсон озод аст, хохад ба хукумат итоат кунад нахохад касе хак надорад уро мачбур созанд;

— Як синф болои синфи дигар бояд хукмрон бошад;

— Инсонхо сар ба тобеьияти хукумат месупоранд,аммо конунхо ба конунхои модии табиат монанд шуда наметавонанд.

 

# Њадафи асосии илми љадид ?

— Пахн намудани назарияхои дини;

— Гурухбандии табакахои мехнат;

— Чудо намудани синфи коргар аз дарбориён;

— Созмон додани чомеаи башари.

 

#Ба акидаи файласуфи точик А.Фороби инсон кадом нерухои барои иртибот ба Акли фаъолро дорад?

— Зехни ва аклони;

+ Тахайюл ва тафаккур;

— Хираду дониш;

— Дини ва дуняви.

 

#Хирадгарої чист?

— Чараёни ин равия бар он акидаанд,,ки миёни кудрати сиёси ва табиати инсони алокаи инконнопазир вучуд дорад;

+ кудрат вазъкунандаву офаринандаи хукук нест,акл аст,ки кадамхои инсониятро муназзам мекунад;

— Хирадгарои ин хирадманд будан аст;

— Кудрат офаринандаи хукук буда , ба акли инсони ниёзе надорад.

 

#Њукуки табии чист?

+ Коидахое њаст, ки ба хукми акл барои хамоханг сохтани озодихо лозим аст:

— Коидахое ас т, ки озодии инсонро тарафдори намекунад;

— Коидахоест,ки хукуки инсон ва хукуки табииро баробар хисоб намекунад;

— Коидахое аст,ки ба хукми акл барои хамоханг сохтани озодихо лозим нест;

 

 

#Њукукро аз нигохи Кант нишон дињед?.

+ Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди метавонад ихтиёри хар касро бо ихтиёри дигарон чамъ кунад;

-Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди метавонад ихтиёри хар касро бо ихтиёри дигарон пароканда кунад;

— Мачмуи шароите аст,ки дар макоми ичрои конуни кулли озоди макоми аввалро сохиб шуда наметавонад.

 

#Асосгузорони фалсафаи материализми диалектикї кист?

+ К.Маркс ва Ф.Эегелс;

— Гегел ва Руссо;

— Кант ва Волтер;

— Чон Лок ва Август.

 

 

#Давлат аз нигоњи Гегел чист?

— Давлаи ин дастгохи озод ва мачбури нест;

+ Давлат ин фикри Худое аст , ки дар замин љилва менамояд;

— Давлат дар хаёти инсон ягон накши мухиме надорад;

— Инсон бе давлат хам хадафашро медонад.

 

#Пояњои асосии фалсафаи Гегел чиро ташкил медиханд?

— 3 чараён «фалсафи», «аклони», «дини»;

— 3 макула «хасти » ,«нести» , «шудан»;

+3 низом «хукук» «гуманизм » «давлатдори»;

 

#Ба акидаи Маркс чи чиз аст, ки инсонро аз дигар мавчудот чудо мекунад?

— Ин кор аст,ки ба инсон кудрати эчод медихад ва уро аз дигар мавчудот чудо мекунад;

+ Ин акл аст,ки инсонро аз чохилият нигох медорад ва аз хайвон фарк мекунад;

— Ин забони инсон буда ба воситаи гап задан аз хайвон фарк мекунад;

— Тафовуди инсон аз дигар мавчудот факат дар зохири инсон маълум мегардад.

 

#Маънои прагматизм чист?

— Зуран кашида гирифтан;

— Маслихатгарои;

— Истеъдод;

+ Фардшиноси.

 

 

#Ин суханон ба кадоме аз устодони мактаби «маслихатгарои »тааллук доранд: «зиндагии хукуки хеч гох мантик набудааст,ин зиндаги хамеша тачриба будааст»

— Чон Дюн;

+ Влям Чеймс;

— Холмс;

— Роско Понд.

 

#Вожаи утилитаризм чи маъно дорад?

+ Чамъи одамоне,ки ба хам алокаи кави дошта хар кас барои фоидаи худ кор мекунад;

— гурухе аз инсонхое,ки бо хам вобастагии наздик доранд ва барои расидан ба хадафи муштарак хамкори мекунанд;

— гурухе аз инсонхое,ки бо хам вобастагии наздик доранд ва барои расидан ба хадафи муштарак талош намекунанд;

— Чамъи одамоне,ки ба хам хамкори мекунанд,аммо дар асл нисбати хамдигар низ ракобат доранд.

 

#Дар давлати фашизм,ки шахси якум хисобида мешуд?

+ Раиси давлат;

— Вазир;

— Сафири корхои хоричи;

— Аъзоёни мачлис.

 

#Маркс чанд асарашро дар заминаи хукук таълиф кардааст?

— 3;

— 2;

— 4;

+ 1.

 

#Чараёни сотсиалистии милли –натсизм халкро аз кадом чихат чудо мекарданд?

— Кобилияти одамон;

— Авлоди;

— Кабилави;

+Нажод.

 

# Инсон аз кай дорои хукуки озоди шуда метавонад?

— Аз синни 18 солаги;

— Баъди издивоч;

— Ичозат гирифтан аз давлат;

+ Аз лахзаи таваллуд.

 

# Асари «назарияи хукуки махз» ба кадом хукукдон мансуб аст?

— Гитлер;

+ Келзен;

— Сан Саймун;

— Ленин.

 

#Аз назари файласуфи бузург Конт инсоният кадом даврахоро аз сар гузаронидааст?

+ Ибтидои, гуломдори, ичтимои;

— Дини ,гуломдори сармоядои;

— Гуломдори ,фалсафаи илохи , дини;

— дини,фалсафаи илохи,тахаккуки (тадбики);

 

# Дюркгейм дар кадом асараш чомеашиносиро ба сурати илми мустакил дарованд.

— Коидахои равиши чомеашиноси;

+ Чомеашиноси хамчун илми мустакил;

— Таксими кори ичтимои дар чомеа;

— Капитал.

 

#Маркс мафхуми хукукро чи гуна шарх дод?

+ Хеч як гурух бояд иродаи худро бар дигар гурух зуран бор накунанд , хама бояд баробар ва хадафи ягона дошта бошанд;

— Бо маслихат дар чомеа амал кунанд то чомеа дорои хукук гардад;

— гурухе бар дигаре хукумату сарвари кунанд ва иродаи худро ба онхо зуран бор кунанд то чомеа дорои хукук шавад;

— Маркс ягон акида доир ба ин мавзуъ надош.

 

# Адолат чист?

+ яке аз макулахои илмхои ахлок ва хукук аст,ки ба вокеият мувофик омадан у наомадани мохият ва хукуки инсонро ифода менамояд;

— яке аз макулахои илмхои ахлок ва хукук аст,ки ба вокеият мувофик омадан у наомадани мохият ва хукуки инсонро ифода менамояд;

— яке аз макулахои илмхои фикх ва чомеа аст,ки хадафи хар як инсонро дар чомеа муайян мекунад;

— Алодат ин озодии дину вичдон аст.

 

#Илми ахлок чиноятро чи гуна мефахмад?

— Амалест,ки онро содиркунанда ба сабаби надонистани дигар усулу воситахои окилона ,ки барои халли масъалаи хаётан мухим дар муносибат бо дигар афрод содир мекунад;

+ чиноят чабрест,ки аз чониби як афрод ба дигар расонида ё тахмил карда мешавад;

— Амалест,ки содиркунанда пешаги намехохад ичро шавад;

— Чиноят кастан набудачизи тасодуфи аст.

 

#Аввалин хадаф ва конунгузори истикрори назму амният ва вазифахои одамон дар кадом намуди равобит зохир мегардад?

+ Сиёси;

— Иктисоди;

— Фарханги;

— ичтимои.

 

# арзишхо кадомхоянд?

+ Дини, фалсафи ,ахлоки;

— Озоди,баробари,адолат;

  1. Фарханг,бойгари,мерос;

— Рахмдили,озоди,хамгарои.

 

# Оё истикрори назму низом бе устуворияти конунхо вучуд дошта метавонад?

— Ха;

+ не;

-Баъзе вакт;

— Намедонам.

 

#Панчгонаи шариат ба кадом файласуфи Хитои тааллук дорад?

+ Ксун-сзун;

— Мунг Ези;

— Конфутси;

— Лао Сзи.

 

#Асарњои «Ал-мустазхари», «Ал-иктисод фил этикод» ба кадом файласуф тааллук доранд.

— Феридрх Энгелс;

— Сукрот;

+ М.Газоли;

— Сисерон.

 

Кадом мактабро мухолиф ба аклгарон ва мехварон гуфтанд?

+ Позитивизм;

— Либерализм;

— Маркс;

— Исмоилия.

 

#Таълимоте,ки зидди хукуки Зардуштия амал мекард?

+ Монавия

— Юнон ва Рим

-Марксизм

— Фетишизм.

 

# «Њар ки аз шуњрат чашм пушад ба ѓам наафтад»-таълимоти кадом файласуф аст?

— Мони;

+ Вут Сзи;

— Гегел;

— Чон Локк.

 

#. Кадоме аз философон аќли башарро монанди китоби муќаддаси масењи ва иродаи илоњи танќид намуд.

— Сон Тумон;

— Н.Хусрав;

— Маркс;

+ Афлотун.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *