Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тести Этикаи касби

 

# «Насињатнома» ба кадоме аз мутафаккирони асримиёнагии форсигў таалуќ дорад?

— Низомулмулк;

-Њ.Кошифї;

+ Унсур-ул-маолии Кайковус;

— Абўалї ибни Сино.

 

# Кадом мутафаккир таносуби сиёсат ва ахлоќро мавриди омўзиш ќарор дода, наќши асосии зўриро дар сиёсат эътироф мекард. Вале, ў сиёсат ва ахлоќро тавассути таќсими соњањои фаъолияти онњо ба њам мепайваст. Ба назари ў то ќабули ќарор сиёсатмадор метавонад бо эътиќоди ѓоявї ва принсипњои ахлоќї такя намояд. Баъди ќабули ќарор бошад ѓами оќибатњо ва натиљањои онро хўрад?

-Д.Истон;

-Ж.Ж.Руссо;

+М.Вебер;

— Н.Макиавели.

 

 

# Кадом мутафаккир кодекси ягонаи ахлоќии рафторро намеписандад?

-Ж.Ж.Руссо;

+М.Вебер;

— Т.Гобс;

— Н.Макиавели.

 

# Сиёсатгардонии ахлоќро муайян намоед?

— яке аз тамоюлњои муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва ахлоќро мутањид гардонии ахлоќ ташкил медињад;

— яке аз яке аз тамоюлњои муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва ахлоќро сиёсї гардондани ахлоќ ташкил медињад;

+яке аз яке аз тамоюлњои муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва ахлоќро сиёсигардонии ахлоќ, тобеи сиёсат гардондани ахлоќ ташкил медињад;

— яке аз яке аз тамоюлњои муносибатњои байнињамдигарии сиёсат ва ахлоќро ахлоќгардонии сиёсат, тобеи ахлоќ гардондани сиёсат ташкил медињад.

 

# А.Фирдавсї Маздакро чї тавр тавсиф намудааст?

-ќањрамон, мубориз;

+донишманд, хайрхоњ, одил ва адолатпарвар;

-љањонпањлавон;

-донишманд ва хирадманд.

 

# Таълимоти «Мадинаи фозила»-ро кадом мутафаккири форсу тољик эљод намудааст?

-Унсур-ул-маолии Кайковус;

-Абўалї ибни Сино;

+Абунасри Форобї;

-М.Ѓаззолї.

 

# Чаро «пањлавонон»-и А.Фирдавсї ба шоњон доимо гузашт менамоянд?

-аз шоњон њарос доштанд;

— шоњро сояи Худо медонистанд;

+ ба хотири манфиатњои умумии давлатї ва эътирофи шоњ њамчун ифодагари вањдату ќудрат;

-ба корњои идораи давлати сарфањм намерафтанд.

 

# Низомулмулк кадом асари нодирро офаридааст, ки ба давлат, аркони давлатдорї ва роњбарї бахшида шудааст?

— «Ахлоќи Мўњсинї»;

— «Наводир-ул-ваќоеъ»;

-«Захират-ул-мулук»;

+ «Сиёсатнома»;

 

# Аз назари М. Ѓазолї бехтарин хислатњои инсонї кадомњоянд?

+ адолат ва накўкорї;

— ахлоќи њамида боодобї;

-боодобї рафтори нек;

— адолатнокї хушрафторї.

 

# Ѓазолї вазифаи мухимтарини подшоњиро чї тавр тавсиф намудааст?

-химояи адлу инсоф;

+њимояи дин, тарѓибу ташвиќи ислом ва њимояи он;

Одамонро маљбур созад, то онњо ба имон бошанд;

— тарбияи боодобї, хушрафторї, ахлоќи њамида.

 

# Андеша дар бораи «чї тавре, ки бошем, њамон тавр ба шумо њукм ронанд»-ро кадомин мутафаккири тољик ифода намудааст?

-Ибни Сино;

+ М.Ѓазолї;

-Форобї;

-С.Айнї.

 

 

# Ибораи «Рањм бар бечорагон овардан»-ро Саъдї дар кадом маъно ифода намудааст?

+ меъёри одамият ва гуманизм;

— ба накўкорї даъват намудааст;

-принсипи муросоро ифода менамояд;

— одамонро бо гузашт даъват менамояд.

 

# Муаллифи асари «Насињат-ул-мулук» кист?

— Мир Саид алии Њамадонї;

-Берунї;

-Низомулмулк;

+Муњаммад Ѓазолї

 

# Муаллифи асари «Захирот-ул-мулук» кист?

+ Мир Саид алии Њамадонї;

-Берунї;

-Низомулмулк;

-Саъдї.

 

# Аз назари Мир Саид алии Њамадонї чаро одамон дар ташаккули хислатњои золимии шоњон гунањкоранд?

-аз шоњон мењаросанд ва ба онњо муќобилат карда наметавонанд;

— дар њаќи шоњон мадњияњо месарояд;

— ба вазифањои шоњон сарфањм намераванд;

+одамон ба амалњои золимонаи шоњон муросо менамоянд.

 

# Навъбандии сиёсат аз назари Воизи Кошифї?

— сиёсати дохилї, сиёсати хориљї;

+ сиёсати нафси худ ва сиёсати ѓайри худ;

— сиёсати кабир, сиёсати омехта;

-сиёсати пинњонї, сиёсати ошкоро.

 

 

# Аз назари Њ.В.Кошифї «сиёсатгоњ» чї маъноро ифода менамоянд?

-љои бањсу мунозира;

+мавзеи ба љо овардани зўрї, љазодињї;

-љои музокирот;

-љои муколама.

 

мавзеи ба љо овардани зўрї, љазодињї чї маъноро ифода мекунад?

+ сиёсатгоњ

-љои музокирот;

-љои муколама

-љои бањсу мунозира;

 

# Кадоме аз ин мутафаккирон пайравони машшоия мебошанд?

-З. Розї, Љомї, Форобї

— А.Дониш, Фитрат,Саидо

— Фирдавсї, Даќиќї, Рудакї

+Ал – Киндї , А. Форобї

 

# Кадом олим « кўшиши бахтљўиро» асосу пояи ахлоќ меноманд?

— Фейербах;

— Кант;

+М.Ѓаззолї;

— Рўдакї;

 

 

#.Вазир бояд кадом хислатњоро доро бошад?

+донишманд,хирадманд,мењрубон ростгўй, накукор

-зирак, фиребгар, њушёр, ќалоб,нотиќ, сиёсатмадор

-адолатпарвар, хайрхоњ, забондон, зирак, бадќањр

— донишманд, ќалоб, нотиќ, сиёсатмадор

 

# Форобї љомеаро ба чанд ќисм људо кардааст?

+ба се ќисм кабир,миёна, љомеа

-ба чор ќисм

-ба ду ќисм

— ба як ќисм

 

 

# Мутафаккири Юнони ќадим Арасту масъалањои сиёсиро дар кадом асарњояш баён намудааст?

+ «Сиёсат» ва «Политияи афинагї»

— «Хирадномаи Искандарї»

— «Насињатнома»

— «Ќобуснома»

 

# А.Сино љомеа ё давлатро ба чанд ќисмат људо мекард?

+ њокимон, зањматкашон,љанговарон.

— ѓуломон, њокимон,сиёсатмадорон

— косибон, дењќонон, феодалон

— ѓуломон, феодалон, љанговарон.

 

 

# Фаслњои аввалини сиёсатномаро чи ташкил медињад?

+ масъалањои умумии давлатдориро

— масъалањои умумии сиёсатмадори

— масъалањои умумиидонишманди

— масъалањои умуми

 

# Кадом шахс бояд чењраи кушод дошта бошад?

+ шахси сиёсї ва расмї

— давлатї ва коргар

-соњибкор ва шахсони њуќуќи

-давлати ва соњибкор

 

# Инсони нек бояд кадом хислатњоро доро бошад?

+ маънавї, ахлоќи ва иљтимої.

-фарњангї, ва ахлоќї

-донишманд, хайрхоњ

— донишманд,хирадманд

 

# Эстетика чист?

+ илм дар бораи зебогї;

— илм дар бораи зиштї;

— илм дар бораи ахлоќ;

— илм дар бораи кирдори инсон;

 

 

# Кадом мутафаккир сиёсатмадору давлатдорро ба офтоб монанд менамояд. «подшоњ чу офтоб аст. Нашояд, ки ба яке тобаду бар яке натобад».

— Низомулмулк;

-Н.Тусї;

-Њ.Кошифї;

+ Унсур-ул-маолии Кайковус;

— Абўалї ибни Сино.

 

# Кадом мутафаккир адлу адолатиро чун пояи давлатдорї мењисобад. Шоњу шоњигариро ба масъалањои ахлоќї мепайвандад. Мисолњои зиёдро дар бораи нопокию бадахлоќии тоифае аз ашрофон меорад ва онњоро мањкум менамояд. Ба шоњон тавсияњои муњми дар боби ба айшу ишрат дода нашудаи ва ба корњои давлатдорї машѓул гаштанро медињад?

— Низомулмулк;

-Н.Тусї;

-Њ.Кошифї;

+ Унсур-ул-маолии Кайковус;

— Абўалї ибни Сино.

 

#Андеша дар бораи он, ки подшоњ бояд фаъолияте барад, ки раияти зањматкашро аз њар гунна бадкирдорињо рањо намояд, ба накўкорон ёрї ва подош дињад. Нагузорад, ки бадахлоќон ба фозилон зулм ва ё бадкирдоронро раво бинанд. Подшоњ ба он кўшад, ки одамон аз бадию бадкирдорї њазар намоянд, аз сиёсати ў битарсанд ва рў ба амали нек оранд ба кадом мутафаккир таалуќ дорад?

-Низомулмулк;

-Њ.Кошифї;

-Унсур-ул-маолии Кайковус;

+М.Ѓазолї.

 

#Кадом мутафаккир дар фањми адолатнокї ба Арасту наздикї дошт. Арасту адолатнокиро ба сифати хайрияти умум медонист ва ў бошад адолатнокиро воситаи нигоњ доштани баробарию мутаносибии байни одамону ањли љомеа мењисобад: «адл равият нигоњ доштан аст миёни халќ» аќидаи он буд?

-Низомулмулк;

-Н.Тусї;

+Њ.Кошифї;

-Унсур-ул-маолии Кайковус;

 

# Мафњуми одоб (этикет)-ро муайян намоед?

— усул, меъёр ва арзишњои иљтимої, маънавї ва ахлоќї натиљаи ташаккули тулонии табиї ва ќонунии инсон ва љомеаи инсонї мебошад;

— усул, меъёр ва арзишњои иљтимої, маънавї ва ахлоќї натиљаи ташаккули тулонии табиї ва ќонунии инсон ва љомеаи инсонї мебошанд;

— усул, меъёр ва арзишњои иљтимої, маънавї ва ахлоќї натиљаи ташаккули тулонии табиї ва ќонунии инсон ва љомеаи инсонї мебошад;

+усул, меъёр ва арзишњои иљтимої, маънавї ва ахлоќї натиљаи ташаккули тулонии табиї ва ќонунии инсон ва љомеаи инсонї мебошанд.

 

# Этикет чи гунна истилоњ аст ва он чи маъно дорад?

-этикет истилоњи фаронсавї аз (асли юнонї ва лотинишуда) буда маънои ахлоќро дорад ва дар фахмиши том этикет-ин тарзи кобили ќабул эътирофи умум ва њатто меъёри маънавии рафтори инсон мебошад;

-этикет истилоњи юнонї буда маънои ахлоќро дорад ва дар фањмиши том этикет-ин тарзи фаъолияти расмї, корї, дипломатї ва хидматии одамон мебошад;

— этикет истилоњи лотинї буда маънои одобро дорад ва дар фањмиши том этикет-ин тарзи фаъолияти умум ва њатто меъёри маънавии инсон мебошад;

— этикет истилоњи англисї буда маънои рафтору кирдорро дорад ва дар фањиши том этикет-ин тарзи меъёри маънавию моддии инсон мебошад;

 

# Этикети аљдодонамон бо кадом истилоњ ифода мегардид?

— этикети аљдодонамон бо истилоњи адаб ифода гардида дар осори зиёди таърихиабадї инъикос ёфтааст;

— этикети аљдодонамон бо истилоњи одоб ифода гардида дар осори зиёд инъикос ёфтааст;

+ этикети аљдодонамон бо истилоњи фарњанг ифода гардида дар осори зиёди таърихи фарњангї (ќабл аз њама андарзномањо) инъикос ёфтааст;

 

# Этикети тољикї чи хел шакл гирифт ва бо кадом истилоњ маъруф аст?

-пеш аз зуњур ва интишори ислом бо нормањо ва арзишњои халќњо омезиши табии ва органикї ёфта ва аз он этикети тољикї шакл гирифт,ки он бо истилоњи умумї «одоб» маъруф ва маъмул аст;

— пеш аз зуњур ва интишори ислом усул ва арзишњоиэтикети ниёгон (чун усулу арзишњои иљтимої дар маљмуъ) бо нормањо ва арзишњои халќњои дигар омезиши табии ва органикї ёфта ва аз он этикети тољикї шакл гирифт, ки он бо истилоњи умумї «ахлоќ» маъруф ва маъмул аст;

+баъди зуњур ва интишори ислом усул ва арзишњои этикети ниёкон (чун усулу арзишњои иљтимої дар маљмуъ) бо нормањо ва арзишњои исломї омезиши табиии ва органикї ёфта ва аз он этикети тољикїшакл гирифт, ки он бо истилоњи умумї «адаб» (ва бештар дар шакли љамъ ва умумии он –«одоб») маъруф ва маъмул аст;

-баъди истиќлолият ба даст даровардан бо нормањо ва арзишњои демократияи ѓарбї омезиши табии ва органикї ёфта ва аз он этикети тољикї шакл гирифт, ки он бо истилоњи умумї «адаб» (ва бештар дар шакли љамъ ва умумии он-«одоб») маъруф ва маъмул аст.

 

# Аз диди одоби сиёсї ва расмї шарти муњимтарин ва асоситарин симои зоњириро чи ташкил медињад?

— шарти мухимтарин ва асоситарини симои зоњирї аз диди одоби сиёсї ва расмї санъати суханварии инсон аст. Чун шахси расмї ва сиёсї баёнгари симо ва фарњанги низоми сиёсї ва давлатї мебошад ва њамзамон бо афроди зиёд сарукор дорад, бояд доимо сухандон бошад;

-шарти муњимтарин ва асоситарини симої зоњирї аз диди одоби сиёсї ва расмї чехраи бози инсон ташкил медињад. Чун шахси расмї ва сиёсї баёнгари симо ва фарњанги низоми сиёсї ва давлатї мебошад ва њамзамон бо афроди зиёд сарукор дорад, бояд доимо чењраи боз дошта бошад;

— шарти муњимтарин ва асоситарини симои зоњирї аз диди одоби сиёсї ва расмї рафтору кирдори хуби инсон аст. Чун шахси расмї ва сиёсї баёнгари симо ва фарњангии низоми сиёсї ва давлатї мебошад ва хамзамон бо афроди зиёд сару кор дорад, бояд доимо рафтору кирдораш хуб бошад;

+шарти муњимтарин ва асоситарини симої зоњирї аз диди одоби сиёсї ва расмї покии тамоми аъзои бадани инсон аст. Чун шахси расмї ва сиёсї баёнгари симо ва фарњанги низоми сиёсї ва давлатї мебошад ва хамзамон бо афроди зиёд сарукор дорад, бояд доимо поку ботароват ва дилкашу љаззоб бошад.

 

# Шарти мухимтарини покї ва таровати либосро чи ташкил медињад?

+ либос бояд доиман тоза ва дарзмолшуда бошад;

— либос бояд доиман пок ва дарзмолшуда бошад;

— либос бояд доиман якранг бошад;

— либос бояд доиман љилодор бошад;

-либос бояд замонавии муд бошад.

 

# Пўшидани кадом шакли пироњан маъмулан ќабул аст?

-пироњани танњо сафед ќабул шудааст ва пироњанњои серранг (бахусус, сурх, зард, сиёњ) маќбул нест;

+ пироњан маъмулан сафед ва ё камранг (масалан, кабуди сафедранг, сабзи сафедранг, зарди сафедранг, обї) ќабул шудааст ва пироњанњои серранг ( бахусус, сурх, зард,сиёњ) маќбул нест;

— пироњани танњо камранг ќабул шудааст ва пироњанњои серранг маќбул нест;

— пироњан маъмулан сафед ва сиёњ ќабул шудааст.

 

# Кадом ранги галстук њангоми мотам истифода мешавад?

— якранги кабут;

+якранги сиёњ;

-якранги сафед;

-якранги сабз.

 

# Шарти муњими пўшидани шимро дар фаъолияти сиёсию расмї нишон дињед?

— шим њатман њамранги костюм бошад ва дарозии он бояд дар њадде бошад, ки то туфлї расад;

— шим њамранги њамранги костюм ва туфлї бошад ва шимњои серранг, љилодор ва духти ѓайримаъмулї салох нест;

— шим маъмулан серранг, љилодор ва духти ѓайримаъмулї бо хатњои ранга, кисањои зиёд, андозањои гуногун боша два ё ба ранги он наздик боша два дарозии он бояд дар њадде бошад, ки болои туфлї хам гардад;

+ шим маъмулан њамранги костюм бошад ва ё ба ранги он наздик бошад.дарозии он бояд дар њадде бошад, ки болои туфлї хам гардад ва дар пас то пошнаи он рассад. Шимњои серранг, љилодор ва духти ѓайримаъмулї (бо хатњои ранга, кисахои зиёд, андозањои гуногун) салоњ нест;

 

# Шарти бастани миёнбанд (тасма)-ро нишон дињед?

-миёнбанд (тасма) бояд ороишоти ѓайримаъмулї ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон дошта бошад;

— миёнбанд (тасма) набояд њамранги шим ва ё аќалан наздик ба ранги он бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон) дошта бошад;

-миёнбанд (тасма) бояд хамранги шим ва ё пироњан бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфхои калон) надошта бошад;

+миёнбанд (тасма) бояд њамранги шим ва ё аќалан наздик ба ранги он бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон) надошта бошад.

 

# Шарти пўшидани туфлиро нишон дињед?

+ туфлї сиёњ ва тирранг буда, бо либос (бахусус, сафед) созгор бошад: пўшидани туфлињои ранги баланд (бахусус, сафед) љоиз нест;

— туфлї танњо сиёњ буда, бо либос ( бахусус, котюм ва шим) созгор бошад;

— тамоми навъњои туфлї инчунин туфли тираранг ва ранги баланду сафед низ љоиз аст;

— туфлї бояд бо либос (бахусус, костюм ва шим) созгор бошад: пўшидани туфлињои ранга љоиз нест;

# Шарти бастани миёнбанд (тасма)-ро нишон дињед?

-миёнбанд (тасма) бояд ороишоти ѓайримаъмулї ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон дошта бошад;

— миёнбанд (тасма) набояд њамранги шим ва ё аќалан наздик ба ранги он бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон) дошта бошад;

-миёнбанд (тасма) бояд хамранги шим ва ё пироњан бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфхои калон) надошта бошад;

+миёнбанд (тасма) бояд њамранги шим ва ё аќалан наздик ба ранги он бошад ва ороишоти ѓайримаъмулї (ситорачањо, металњои зиёд, ќулфњои калон) надошта бошад.

 

# Шарти пўшидани туфлиро нишон дињед?

+ туфлї сиёњ ва тирранг буда, бо либос (бахусус, сафед) созгор бошад: пўшидани туфлињои ранги баланд (бахусус, сафед) љоиз нест;

— туфлї танњо сиёњ буда, бо либос ( бахусус, котюм ва шим) созгор бошад;

— тамоми навъњои туфлї инчунин туфли тираранг ва ранги баланду сафед низ љоиз аст;

— туфлї бояд бо либос (бахусус, костюм ва шим) созгор бошад: пўшидани туфлињои ранга љоиз нест;

 

# Шаклњои пурраи муколама ва музокиротро нишон дињед?

+ корї, расмї, ѓайрирасмї,давлатї;

-корї ва давлатї;

-расмї, ѓайрирасмї;

-давлатї, расмї.

 

# Доираи фарогирии муколама ва музокиротро нишон дињед?

-дипломатї ва байналхалќї;

+дуљониба,сељониба,бисёрљониба;

-дохилї ва берунї;

-локалї ва минтаќавї, байнахалќї.

 

# Талаботи умумии одоби муколама ва музокиротро чи ташкил медињад?

-одоби ташрифот ва пазирої;

+одоби муошират ва суњбат;

Одоби тањамул ва сабр;

-одоби рафтор ва кирдор.

 

# Маќсади музокиротро чи ташкил медињад?

-маќсади музокиротро бунёди њамкории тарафайн ташкил медињад;

— маќсади музокиротро ташкили таќсими ашё ё чизи ба даст омада ташкил медињад;

+маќсади музокиротро бунёди созиш ё ризоияти тарафайн, ташкили бањамтаъсирбахшї ва таќсими ашё ё чизи ба даст омада ташкил медињад;

-маќсади музокиротро бунёди созиш ташкил медињад.

 

# Њангоми суханронї шахси сухангў аз чи бояд худдорї намояд?

+ аз имову ишора ва такон додани даст;

-аз чашм гурезондан;

-ба њар тараф назар кардан;

-аз хондани матн;

 

 

# Амали писандидаи одоби муоширатро нишон дињед?

-бисёр ањволпурсї накардан;

+ Ба њамагон салом додан ва аз ањволи эшон мухтасар пурсон шудан;

-руњияи ноомади кори худро ба дигарон бор накардан;

— ваќти худ ва дигаронро ќадр кардан.

 

 

# Дар муошират кадом амал писандида нест?

-агар дарбораи проблемањои зиндагии шахсии худ ба дигарон маълумот пешнињод намої;

-агар аз дигарон ањволпурсї нанамої;

— њавобаландї ва ѓурўри шахси;

+ агар ањволпурсї тулонї ба хусус дар дањлез роњрав ва љойхои корї ва

 

# Дар љараёни муошират чи гуна амал кард?

— ормона ва бо тамкин;

-бодиќќатона ва босаброна;

-њаракати амли муносиб;

+ бо чењраи боз, лањни нарм, њаракати муносиб, лањљаи сарењ ва равшан.

 

 

# Дар одоби муошират кадом амал ќатъиян раво нест?

+ хатто дар холати нињот њасос ва тезутунд будани масъала тањќир, даѓалї, дашному њаќорат раво нест;

-њолпурсии аз њад зиёд;

-њаракати нољо, забони даѓал, чењраи ќањролуд;

-ба изати наф расидан;

 

 

 

 

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *