Тести Протокол ва этикет

 

#. Ба фикри шумо дар чї ќадар ваќт шахс метавонад таассуроти аввалини худро дар бораи дигар шахс омода созад?

+дар як нишаст

– дар ду нишаст

– дар се нишаст

– дар чор нишаст

 

#. Оё соњибхонањо (мизбонон) метавонанд мењмонњоро ба сари миз даъват намоянд, дар њолате, ки њамаи даъватшудагон љамъ нашудаанд?

– бале, метавонанд;

+наметавонанд;

-мењмони омадаро шинондан мегиранд;

– агар аз соати муайян шуда 15 даќиќа гузашта бошад, мумкин;

-омадани њамаи мењмонњоро интизор шудан лозим аст.

 

#. Маданияти рафтор чист?

– маљмўи муносибатњои байни инсонњо;

+ як соњаи пурраи муносибати одам ба одам, љамъият, табиат, ашё, ки аз насл ба насл гузашта ташаккул меёбад;

– арзишњои фарњангист;

– маљмўи арзишњои наслњои гузаштааст;

– комёбињои моддиву маънавист.

 

#. Оё мумкин аст, ки дар ќабулгоњои расмии корї ба ягон шахс тўњфа намоянд?

-мумкин аст;

-мумкин нест;

+танњо дар њолати њамкорро ба нафаќа гусел кардан ё якумра ба давлати дигар рафтан;

-дар ваќти тўйи фарзанд;

-дар ваќти љашни зодрўз.

 

#. Агар раќс дар љамъомаде дар ваќти нишаст дар сари миз ба амал ояд, мард бояд аввал киро ба раќс даъват намояд?

+аввал оилаи худро;

– зани дар бари худ нишастаро (агар танњо бошад) баъд оилаи худро;

– аввал соњибљашнро;

– чї хеле, ки ба ў маъќул бошад;

– зани рў ба рўяш нишастаро.

 

#.Бенизомї дар либос инъикоскунандаи бетартибї дар рўњи инсон аст.Суханњои кист?

+ А.Апшерон

-Афлотун

-Демокрит

-Форобї

 

#.Дар лањзањои нохуши худи тољикон одатан чигуна либосњо пўшанд?

+Сабз, кабуд, ва сиёњ

-сафед, сиёњ

-бо таъби дили худ

– њар гуна

 

#. “Либос на танњо тарњи бадан балки хулќро низ дигар мекунад”. Ин суханњо ба ки таалќ дорад?

+ Волтер

-Руссо

-Арасту

-Декарт

 

#.Инсонро бояд њама чиз зебо бошад: чењра,либос,рўњ ва андешањо!

баёнгари ин суханњо кист?

+А.П.Чехов

– А.С.Пушкин

-Арасту

-Декарт

 

#.Одатан иззату икроми мењмон бояд дар зарфи чанд рўз бошад?

+3-руз

-5-руз

-1-њафта

-2-руз

 

 

#.Дар кадом давлат: мењмонро бо мехчагули сурх ва равѓани садбарг пеш аз суруд пазирои мекунанд.

+Булѓористон

-Ќазоќистон

-Украина

-Туркманистон

 

#.Халќи тољик дар миёни халќњои дигар бо кадом хислаташон машњур мебошанд.

+њамчун халќи инсондўст, рањмдил, тањаммулгаро ва мењмоннавоз мебошанд.

-њамчун халќи рањмдил мебошад.

-њамчун халќи дурандеш мебошад.

-њамчун халќи бо маърифат мебошад.

 

#.Зиёда аз ин љунбонидан, болову поин алвољ додан ва тањдид кардан бо дастњо ва ангуштон дар ваќти сўњбат кардан чигуна хислат ба шумор меравад?

+бисёр ношоиста ва зишт ба шумор меравад.

-бо ангуштон ишора кардан равост.

-зишт будани инсонро нишон медињад.

– бисёр ношоиста аст.

 

 

#Мафњуми этикет аз кадом забон гирифта шудааст?

+ фаронсавї;

– тољикї;

-англисї;

– юнонї;

 

#Шаклњои этикетро номбар кунед?

– динї;

– идеалистї;

-материалистї;

+хизматї, дипломатї, њарбї, тиббї, педагогї, дар љойњои љамъиятї;

-фалсафї.

 

# Кадом намуди тўњфаро танњо ба шахсони наздик кардан мумкин аст?

– гулро;

– китобро;

-ашёњои рўзгорро;

– ашёњои заргарї;

+ашёњои шахсиро ба мисли галстук, курта, миёнбанд, сумкаи занона, либосњои тањпўш ва ѓайра.

 

# Агар раќс дар љамъомаде дар ваќти нишаст дар сари миз ба амал ояд, мард бояд аввал киро ба раќс даъват намояд?

– аввал оилаи худро;

+ зани дар бари худ нишастаро (агар танњо бошад) баъд оилаи худро;

-аввал соњибљашнро;

– чї хеле, ки ба ў маъќул бошад;

-зани рў ба рўяш нишастаро.

 

# Агар ваќти ба раќс таклиф кардани мард, зан таклифро ќабул нанамояд, мард бояд чї кор кунад?

+ оромона таъзим намуда аз зан дур шавад;

– занро маљбурї ба раќс кашад;

-ўро розї намояд;

– сабаби раќс накарданашро фањмад;

-дастафшонда аз зан дур шавад.

 

#Агар љавон духтарро ба раќс оварда бошад, метавонад бо дигар духтар раќс намояд?

-метавонад;

– не наметавонад;

+агар духтарак иљозат дињад;

– ин ба хоњиши љавон вобаста аст;

-ин аз рўи одоби љавонмардї нест.

 

#Дар ваќти раќс гап задан мумкин аст?

+ ња, бо овози паст;

– не;

-ин ба раќскунандањо вобаста аст;

– мард бояд гап занад;

-чї хеле, ки ба онњо маъќул бошад.

 

#Зери мафхуми этикати хизмати чи фахмида мешавад?

+Этикети хизмати ин маљмўи муносибатњои коргарон байни худ ва муносибати онњо бо коргарон аст.

-Ин муносибати байни коргарон.

-Ин муносибати байни коргару роњбар.

-Ин маљмўи муносибатњои байни роњбарони ташкилоњо.

-Ин муносибатњо байни роњбарони ташкилотњо.

 

# Шумо хеле љавон роњбари ягон корхона шудед? Дар вохўри ба онњо шумо якум бояд салом дињед ё онњо?

-Онњо.

-Фарќ надорад.

-Агар зан ва коргарони калонсол бошанд, ман бояд аввал салом дињам.

+Ман.

-Ин аз шароит вобаста аст.

 

#Агар барои кори хуб шуморо роњбар таъриф кард, шумо чи мегўед?

+Боэњтиромона, рањмат, хеле минатдорам, мегўям.

-Намеарзад, мегўям.

-Хизмат мекунам, мегўям.

-Ин вазифаи ман аст, мегўям.

-Фахр карда, рањмат мегўям.

 

#Роњбар бояд чї хел бошад?

– Чиддї.

-Серталаб

– Корашро хуб донад.

+Дар системае, ки роњбари менамояд дониши баланд доштан, худро мутахассиси ягонаю ивазнашаванда ноњисобидан, нисбати кор љиддї, бовиљдон, нисбати коргарони худ мењрубон, ташкилотчи, серталаб.

-Бовиќор, серталаб, мењрубон.

 

# Агар иловаги аз ваќти кори кор кардани коргарон (зердастон) лозим шуда монад, шумо њамчун роњбар чї кор мекунед.

-Фармон медињам.

+Эњтиромона аз онњо хоњиш менамоям.

– Маљбур менамоям.

-Рўзи кориро пура намедињем гуфта метарсонем.

-Воситањои гуногуни маљбуркуниро истифода мебарам.

 

# Муносибати коргар бо роњбар бояд чи гуна бошад?

-Коргар бояд вазифаи худро аз рўи шартнома бе каму кост иљро намояд, супоришњои аз тарафи маъмурият шударо сари ваќт иљро намояд, вазифањои хизматии худро фаромўш нанамояд, роњбар танњо муносибати рассмии кори дошта бошад, ба тарафи роњбар дод нагўяд (њатто дар њолате, ки дар ягон масъалаи њаќ аст), дарро сахт напушад.

+Расмї.

– Чидди ва боэњтиромона.

-Хушомадомезона.

-Корї.

 

# Барои онки дар каллектив вазъи носолим ба амал наояд чї кор кардан лозим аст?

+бо њамдигар танњо муносибатњои расмї доштан лозим аст.

-якдигарро њурмат кардан лозим аст.

-аз паси якдигар гап задан лозим нест.

-танќид кардан лозим нест

 

# Зери мафхуми этикати хизмати чи фахмида мешавад?

+Этикети хизмати ин маљмўи муносибатњои коргарон байни худ ва муносибати онњо бо коргарон аст.

– Ин муносибати байни коргарон.

-Ин муносибати байни коргару роњбар.

– Ин маљмўи муносибатњои байни роњбарони ташкилоњо.

-Ин муносибатњо байни роњбарони ташкилотњо.

 

# Оё мумкин аст, ки дар ќабулгоњои расмии корї ба ягон шахс тўњфа намоянд?

– мумкин аст;

– мумкин нест;

+танњо дар њолати њамкорро ба нафаќа гусел кардан ё якумро ба давлати дигар рафтан;

– дар ваќти тўйи фарзанд;

-дар ваќти љашни зодрўз.

 

# Агар Шумо занро бо мошин то хонааш гусел намоед чи хел бояд рафтор намоед?

-хайру хуш намоям,

-ба ў шаби хушро орзу менамоям.

-њељ кор намекунам.

-то аз мошин фаромадан нигоњ карда,роњамро давом медињам.

+аввал аз мошин фаромада,дар и занро кушода ўро то дари хонааш гусел менамоям.

 

# Суњбат чист?

-суњбати расми гуфтугўи байни ду шахс.

-суњбати расми гуфтугўии байни њамкорон

-суњбат ин як шакли муошират.

+ин якшакли гуфтугўиест,ки дар он вобаста ба масъалаи сўњбат њамкор (партнёри)-ри шум обо фикру андеша ва наќшањои кори худ рози менамоед.

-сўњбати ин гуфтугў байни аъзоёни оила.

 

# Дар сўњбатњои расми бо чи хел сару либос њозир шудан лозим аст?

– чи хеле ки ба Шумо мањќул бошад.

-ба вазъият нигоњ намуда амал менамоям.

+ бо сару либоси расми бо назардошти фаслњои сол (костюми сиёњ,куртаи сафед,галстук),муйи сар ва риши ба тартиб оварда.

– бо либоси корї.

-хонагї.

 

#Сухани авввлин ва љамъбастиро дар туй ки мегўяд?

-падару модари келину домод.

+шахси аз њама мўътабар (бобо,биби,дўсти калонсоли хонадон).

-дўстони хонадон.

њамкорон.

роњбарияти корхона.

 

# Дар ваќти туйи арўсию домоди (никоњ) падару модарон дар куљо бояд истанд?

– куљое ки ба онњо маъќул бошад.

-дар байни маърака.

+падару модари арўс аз тарафи рости нављавонњо,падару модари домод аз тарафи чапи онњо бояд истанд.

-дар пеш истанд.

– аз ду тараф истанд.

 

#Агар шумо-зан-роњбар бошед аз пўшидани кадом либосњо бояд худдори намоед.

-либосњои ќиммату гаронбањо

-либосњои оддї

-тунук

-замонавї

+аз либосњои бо моддаи нав дўхташуда,либоси њарир.пойдомани нињоят кўтоњ,чулки ранга,либосњои мардона,пойдомани дарозу палтои кўтоњ.

 

#Дар вохўрї,сўњбат,маљлисњои расми,куртаи ранга пўшидан мумкин аст?

-ња

+не

-чи хеле, ки ба шахс маъќул бошад.

-дар вохўри мумкин аст.

-дар сњбат мумкин аст.

 

#Кабули махсуси расми чист?

-љеѓ задани мењмонон дар оила.

-љамъшавии ањли оила.

-маљлис дар коллектив.

+ќабули махсуси расми ин ќабулест,ки даъватшудагон вобаста ба њалли масъалањо аз рўи вазифањои доштаашон даъват шудаанд.

 

# Оё ба ќабули махсус дер мондан лозим аст?

+не

-ња

-кори зарур бошад,мумкин.

-ин ба Шумо вобаста аст.

-ин ба шакли ќабул вобаста аст.

 

# Дар ќабулњои махсус чи хел љой љойи махсус њисоб мехўрад.

+тарафи рости мизбон.

-тарафи чап.

-њамаи љойњо

-рў ба руї мизбон.

-тарафи рости оилаи мизбон

 

# Дар ваќти ќабул дар кабинети кори ки аввал бояд нишинад?

+мизбон

-мењмонон

-њарду баробар

-ба синну соли мењмон вобаста аст.

-фарќ надорад.

 

# Оё дар бораи даромади оилаи савол додан мумкин аст?

-ња,мумкин.

+не,мукин нест

-ин ба шахс вобаста аст.

-ба наздикон мумкин.

-ба дўстон мумкин.

 

# Ба мењмонон кадом давлат нўшокињои спирти пешнињод карда намешавад?

– Тољикистон

+давлатњои мусулмонии исломи.

-мусулмонон

-Узбекистон.

-Россия.

 

# Тўњфа намуданм гули сурх рамзи муњаббат аст,хоси кадом мамлакат аст?

– Фаронса

-Голландия

+Германия

-Узбекистон

-Тољикистон

 

#Ранги сафеди гул рамзи мотам аст, хоси кадом давлат аст?

-Туркия

-Сурия

-Россия

+Хитой

-Испания.

 

#Ќабули дипломатї чист?

+Ин яке аз шаклњои пањншуда ва умуми ќабулшудаи сиёсатї берунаи фаъолияти њукуматї, диломатї аст

-Ин яке аз шаклњои ќабули мењмонони хориљист ва яке аз шаклњои бастани шартномањои савдоист

-Ин яке аз шаклњои ќабули мењмонон аст

-Ин яке аз шаклњои ќабули њарбист

 

# Дар муносибатњои расми чї чизро тўњфа намудан мумкин аст?

+Гул, расм, китоб, альбом, сувенир

-Ашёњои шахси (курта. духи)

-Гул, пул, курта, костюм

-Зару зевар

 

# Дар ваќти љавоб ба зангњои телефонии кори аз чї худдори бояд намуд?

+Аз чунин љавоб бояд худдори намуд: Салом , ба Шумо ки лозим, Шумо ки? Ба шум о чи лозим, пагоњ телефон кунед

-Бубахшед худатонро шиносонед

-Оё ба Шумо ёрии ман лозим аст

-Баътар занг занед

-Оё ба Шумо ёрдам дода метвонам.

 

# Оё бо телефонии кори (корхона) дурру дароз сўњбат кардан мумкин аст

-Бале мумкин аст

-Зарур бошад, лозим аст

-Ин ба роњбар вобаста

-Ин ба вазифааш вобаста аст

+Мумкин нест.

 

# «Аслан барои одами мадани нутќи нобоб њам мисли он ки хондану навиштан натавонад, ношоиста аст»сухани кист?

– Абуали ибни Сино:

+ А.П,Чехов:

– А.С.Пушкин:

– Форобї:

– Закариёи Розї.

 

# Дар ресторан ё ќањвахона барои пешхизматро назди худ љеѓ задан бо корд ба миз табаќча задан оё мумкин аст?

-бале мумкин аст:

+ не мумкин нест:

-пешхизмат гуфта љеѓ задан лозим:

– ба табаќча зада љеѓзадан лозим:

-бо ангуштон зада садо бароварда љеѓ задан лозим.

 

# Дар ќањвахона, ресторан баланд гап задан равост?

– бале, равост:

+ баланд гап задан норавост:

– бо овози паст сўњбат кардан равост:

– ин ба њамсўњбаттон вобаста аст:

– бо овози баланд гап задан равост.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru