Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тести Фарҳангшиноси

 

 

#Ин гуфтањо ба кї таалуќ дорад? «Гарбиёнро зиракї сози њаёт, Шарќиёнро ишќ рози коинот»:

+ Муњаммад Иќбол;

— Муњаммад Афѓонї;

— Лоиќ;

— Саъдї.

 

#Ин гуфтањо ба кї тааллуќ доранд?

«Акнун бозори љањонї дар њаќиќат њам вуљуд дорад. Бо ворид шудани Калифорния ва Япония ба бозори љањонї, љањонишавї ба вуќўъ омад».

-Ф.Энгелс

+К.Маркс

— Д.Юм

-Ф. Нитсше

 

#Истилоњи маданият дар куљо пайдо шудааст?

-дар Чин;

— дар Рим;

— дар Юнон;

+дар Арабистон.

 

#Истилоњи маданиятро маънидод кунед.

-калимаи тољикї, маънои шањрнишинї;

— калимаи юнонї, маънои маълумотнок;

— калимаи лотинї, маънои боадаб;

+калимаи арабї, маънои њаёти шањрї, шањрнишинї.

 

#Истилоњи фарњангро маънидод кунед.

-калимаи араби, маънояш кор кардан;

+ калимамаи форсї, маънояш комёбињои давраи пешро овардан;

— калимаи лотинї, маънояш одобу рафтор;

-калимаи юнонї, маънояш зебої.

 

#Кадоми ин арзишњои маънавї асоси таълимоти зардуштиро ташкил мекунад?

-номи нек, кори нек;

-сухани хуб, фикри хуб;

— рафтори нек, амали нек;

+ пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек.

 

#Ќонуниятњои рушди фарњанг кадомњоянд?

+Ќонуни инкишоф ва таназзул;

— Қонуни томияти таърихии фарҳанг;

— Қонуни ирсияти таърихй дар рушди фарҳанг;

— Ќонуни ягонаги ва муборизаи ба њам зидњо.

 

#Љомеаи љањонї чї маъно дорад?

-Тамоми мардуми Замин бо њам дўсту бародар мебошанд.

+Тамоми мардуми рўйи Замин шањрванди љомеаи ягонаи љањонї мебошанд.

-Тамоми мардуми дунё дорои њуќуќи ягона ва баробар мебошанд.

-Тамоми мардуми рўйи Замин дорои вањтат ва сулњ бошанд.

 

#Мањсули фаъолияти инсон:

— табиати зинда ва ѓайризинда;

— муњити маънавї;

— мањсули фикри инсон;

+ табиати дуюм.

 

#Мафњуми «инсонгарої»хоси кадом давра мебошад?

-дараи Маорифпарварї;

— дараи Замони нав;

+ дара Эњё;

— давараи ќадим.

 

#Навъњои маданиятро номбар кунед.

— маданияти шарќї, љанубї;

— маданияти соњавї, маданияти ќадим;

+ маданияти моддї ва маънавї;

— маданияти њуќуќї, сиёсї, техникї.

 

#Омилњои муњимтарини фарњанг?

-фарњангї , љисмонї, дини, аќлї;

-берунї, дохилї, хориљї, иќтисодї, тиббї, фарњангї ;

+ сиёсї, иќтисодї, иљтимои, фарњангї, мазњабї;

— фикрї, љисмонї, психологї, сиёсї, иљтимої.

 

#Политеизм чист?

-яккахудої;

-бехудої;

+ бисёрхудої;

— мутлаќ.

 

 

#Пулюрализми фарњангї чиро мефањмонад?

+Гуногунфарњангиро;

— Якафарњангиро;

-Робитаи байни фарњангњоро;

— Ихтилофи фарњангиро.

 

#Равияњои дини насронияро номбар кунед:

-Хрестянї, масењї, католикї;

+ Католикї, православї, протестантї;

-Томистї, схоластикї, апологетикї;

-Номиналистї, реалистї, теистї.

 

#Субъекти маданиятро номбар кунед:

— гурўњњои иљтимої;

— љамъият, синфњо;

— гурўњњои сиёсї;

+фард, инсоният.

 

 

#Таълимоте, ки њастии Худоро инкор мекунад:

-сенсуализм;

-ратсионализм;

+атеизм;

-аскетизм.

 

#Унсурњои фарњангро номбар кунед.

+ хат, забон, алифбо, асотир, санъат , расму русум;

— наќш, мусиќї, суруд, раќс, анъана, забон, фалсафа, дин

-дин, мактаб, илм, китоб, иќтисодиёт, техника,забон, грамматика;

-фалсафа, дин, таърих, суруд, дониш аќл, асотир,забон, грамматика.

 

#Фарњангшиносї чиро меомўзад?

— илм дар бораи ќонуниятхои умумии сохти маданї ва равшаннамої мебошад;

— илм дар бораи ќонуниятхои рушди сохаи модди ва маънави мебошад;

+ илм дар бораи ќонуниятњои умумии раванди таърихї ва фархангї, дар бораи таърихи дастовардњои беназири халќњо ва кишварњои дунё мебошад;

— илм дар бора и ќонуниятњои умумитарини рушди фарњанг, сиёсат ва таърихи инкишофи онњо мебошад;

 

#Аз рўи умумияти динї маданиятро чї гунна таќсимбандї кардаанд ?-маданияти хориљї, ватанї, бегона;

— маданияти занон, духтурон, техникї;

-маданияти , њуќуќї, сиёсї, техникї,;

+маданияти исломї, яњудї, правосавї, католикї, зардуштї;

#Анемизм, тотемизм, фетишизм, магия чї гуна дин мебошанд?

— дини юнонињо ва римињо;

— динњои асрњои миёна ва давраи ѓуломдорї;

-динњои африкоињо ва арабњо;

+динњои ибтидої;

 

# Равияњои дини исломро номбар кунед.

-Заммия;

-Фотимия;

-Аббосия;

+ Суннї ва шиъа;

 

#Дар маданияти љомеаи ибтидої кадом унсури фарњангї асосї ба шумор мерафт?

+асотир;

-дин;

-санъат;

— илм;

 

#Дар маданияти асрњои миёна кадом таркиби маданият муайянкунанда ба шумор мерафт?

-фалсафа;

-ахлоќ;

-илм;

+дин;

 

#Хусусияти асосии фарњанги даврони Эњё

— реализм;

— консерватизм;

— либерализм;

+ гуманизм;

 

#Ба маданияти кадом давра сицентизм хос аст?

+Эњё;

-Асрњои миёна;

-атиќа;

-Замони нав;

 

#Дар кадом дин усули монотеистї ба таври комил вуљуд дорад?

-насрония;

-яњудия;

-ислом;

-њиндуия;

 

#Дар маданияти асрњои миёна аз илм болотар буд:

-фалсафа;

-табиат;

-космология;

+теология.

 

#Маркази асосии маданияти асрњои миёна:

-донишгоњњо;

-мактабњо;

+калиссо;

-китобхона.

 

#Муаллифи «Маснавии маънавї»:

-Саъдї Шерозї;

-Форидуддини Аттор;

+ Љалолуддини Румї;

— Насируддини Тусї.

 

#Китоби муќаддаси дини зардуштия:

-Ќуръон;

+Авасто;

-Таврот;

-Инљил.

 

#Таълимоти муќобили сциентизм:

-неосциентизм;

+антисциентизм;

-макросцентизм;

-полеосциентизм.

 

#Ба табиати дуюм чї дохил мегардад?

-муњити атроф;

-муњити маънавї;

+санъати дасти инсон;

-санъату мусиќї.

 

 

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Один комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *