Тести Сиёсати дохили  ва хориҷии Тоҷикистон

#Назарияҳои асосии равобити байналмиллал  кадомҳоянд?

+  глобализм,низоъшиносӣ, реализми сиёсӣ;

–  реализми сиёсӣ, идеализм, марксизм

–  анархизм , транснационнализм,модернизм

–  нормативизм, морализм ,леберализм

 

# Методхои асосии тахлили вазъият дар МБ инхоянд;

– Мушоҳида,муқоиса,омузиши санадхо

–  Озмоиш ,тарҳрези ,методи Дельфи

+  Контент-анализ , мукоиса,пешгуи кардан

 

#Ин маќола пурмўњтавотарин маќолаест, ки бахшида ба «идеяи миллї» мебошад:

–  Миллатсози ва идеяи миллї-и А.Шамолов;

– Сиёсатшиносї-и Г.Зокиров;

–  Давлат ва револютсия-и Ленин;

–  Эњёи аљам-и А.Турсунов.

# «Марому маќсади сиёсати дохиливу хориљии мо ин пеш аз њама тањкими сулњу субот дар арсаи љомеа ва љањон мебошад» мегўяд:

+  Э.Рањмон;

–  В.Путин;

–  Н.Назарбоев;

–  И.Каримов.

 

# Кадоме аз андешањо дуруст аст?

 • системањои сиёсии давлат – ин системаи органњои давлатї;
 • системањои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотњои љаъмиятї;

–  системањои сиёсии давлат – ин ташкилотњое, ки бо максадњои сиёсї сохта шудаанд;

+ системањоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органњои давлатї; њизбњои сиёси, ташкилотњои љаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад;

 

# Нишонањои давлатро муайян намоед?

+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд ва таќсимоти ањолї дар њудуд, соњибихтиёрї ва ѓункунии андоз;

+ њокимияти оммавї, мављудияти њудуд, ќуввањои мусаллањ, суд ва прокуратура;

–  њокимияти оммавї, маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд ва гирифтани андоз;

–  њокимияти оммавї, мављудияти маќомоти ќонунгузорї, иљроия, суд;

 

# Давлат аз дигар созмонњою ташкилотњо бо чї фарќ мекунад?

 • бо доштани сохтор;
 • бо доштани аломат ва пулу арзи миллї;
 • бо аломатњо, вазифањо ва механизми маљбурсозї;
 • бо ќонуният, тартиботи њуќуќї ва чораандешї;

# Кадом яке аз ин иборањо нишонањои давлати њуќуќбунёдро нишон медињад?

 • доштани марзњои маъмурї;
 • доштани конститутсия ва шањрвандї;
 • доштани маќомоти олии њокимияти давлатї;

+ кафолатњои њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд;

 

#  Кадоме аз андешањо ба режими сиёсии  демократї рост меояд?

+ Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон, таќсимоти њокимият ва низоми бисёрњизбї вучуд дорад;

– Дар режими деморкатї њуќуќ ва озодињои инсон њимоя карда намешавад;

–  Дар режими деморкатї танњо интихоботи президент вуљуд дорад;

– Дар режими деморкатї сохтори давлатї бояд ба таври унитарї ташкил шавад;

 

# Кадоме аз ин љавобњо дуруст аст? Таќсимоти  њокимият ин:

–  Асоси давлатдорї мебошад;

–  Рукнњои давлат аст;

+ Шохањои њокимияти давлатї аст, нишонаи давлати демократї аст;

–  Асоси сиёсати давлат аст;

# Волоияти ќонун чї маънї дорад?

+ Баробарњуќуќии њама дар назди ќонун;

-Баробарњуќуќии њама дар назди љамъият;

– Баробарњуќуќии њама дар назди давлат;

– Баробарњуќуќии њама дар назди њаёти сиёсї;

 

# Функсияи давлатро амиќ созед.

 • Инкишофи марњилавии давлат аст;

+   Вазифањои асосии давлат аст;

 • Самтњои асосии фаъолияти давлат аст;
 • Наќшањои инкишофи ояндаи давлат аст;

 

#  Мисъраи мазкур ба калами ки дахл дорад: «сиёсати дохиливу хориљии мо дарњои боз аст»?

 • А. Дониш;

+   Э.Рањмон;

 • Њотамї;
 • А.Турсон;

# Намуди функсияњои давлатро нишон дињед.

 • Наќшањои дурнамои инкишофи дохил ва хориљи кишвар;
 • роњњои cиёсати дохилї ва хориљии кишвар;
 • принсипњои фаъолияти давлат дар дохил ва хориљи кишвар;

+ дохилї ва берунї.

 

# Шаклњои давлатдории Љумњуриявиро муайян созед?

 • Љумњурии  иттифокї;
 • љумњурии федеративї;
 • љумњурии унитарї;

+   љумњурињои федеративї (иттифоќї) ва унитарї.

 

# Иборњои зерин ба кадоме аз њуљљатњои њуќуќи  мансуб  мебошад:«Њар инсон њаќ дорад, ки озодона таѓйири макон кунад ва дар њудуди њар давлат мањалли зист ихтиёр кунад»1  ё «Њар одам њуќуќ дорад, ки њар кишвар, аз љумла кишвари  худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.

– Конститутсияи  Чумњурии  Тољикистон;

– Акти  љамъбастии  Маљлиси  бехатарї  ва њамкорї дар  Европа;

+Эъломияи  умумии њуќуќи башар;

– Эъломияи њуќуќи  кудак;

 

# Фарќи љумњурии парлумонї аз президентї дар чи ифода меёбад?

 • Дар иљроиши вазифањо ва функсияњо;

+ дар таќсимоти вазифа дар сохтори њукумат;

 • дар таъсисдињии њукумат;
 • дар интихоби њукумат;

 

# Шаклњои идоракунии давлатро муайян созед.

 • идоракунии демократї, дунявї ва њуќуќбунёд;
 • идоракунии мусолињаи миллї;

+  идоракунии президентї ва парлумонї;

 • идоракунии  парламентї ва монархия;

# Федератсия аз конфедератсия бо чї фарќ мекунад?

 • Бо шумораи аъзо ва маќомоти њокимияти олї;
 • бо шањрванди воњидњои марзию маъмурї;
 • бо доштани ќуввањои ягонаи мусаллањ;

+  бо марзи ягона ва сиёсати ягона;

 

# Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии  демократї рост меояд?

+  Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад;

– Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;

–  Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;

–  Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад;

 

# Таърифи мазкур ба кадоме аз  мафњумњо мансуб мебошад: «…маљмўи  ѓояњо ва  назарияњои сиёсие мебошад, ки  онњоро њизбњои сиёсї ва иттињодияњои  гуногуни љамъият ва фаъолияти худ ба сифати рањнамо барои мустањкам ё сарнагун кардани муносибатњои љамъияти истифода мебаранд.»

–  психологияи сиёсї;

+  идеологияи  сиёсї;

–  шуури сиёсї;

–  шуури љамъиятї;

 

#  Аввалин   сафири Осиёи Миёна дар  Руссия кї буд?

–  Айни;

+ Дониш;

– Асирї;

– Возењ;

 

# Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравї мавчуд аст? (смешанная республика? )

+ Британияи Кабир;

– ИМА;

– Россия;

– Франсия;

 

# Намудњои  масъалањои глобалиро ёбед:

-экологї, миллї,танзими ойла, кашшоќї;

-нашъамандї, касалињои сироятї, тозагии обњо;

-пешгирии касалињои сироятї.

+иљтимоию сиёсї, иљтимоию иќтисодї,демографї, инсон;

 

# Субъектхои сиёсат – ин:

– танхо шањрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;

– танхо шањрвандони давлате, ки  дар равандњои байналмилалї  иштирок мекунад;

+ њизбњои сиёсї, гурўњњои иљтимої, муассисањо ва ташкилотњо ва одамон мебошанд;

– њизбњои сиёсї ва иштироки онхо дар хаёти сиёсї;

 

# Кадоме аз давлатњои номбаршуда шакли идоракунии љумхурии парлумонї дорад:

– Испания;

+  Франсия;

+ Италия;

– Япония;

 

#  Кадоме аз режимњои сиёсї хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро  ба тамоми соњањои њаёти љомеаро дорад?

– њуќуќбунёд;

+ авторитарї;

– тоталитарї;

– теократї;

 

#  Давлати  сохтори федеративї доштаро маълум созед?

– Британияи Кабир;

– Франсия;

+ ИМА;

– Япония;

 

# Кисмхои  таркибии хокимияти давлатї кадомњоянд?

– Системаи ташкилотњои конунгузор ва намояндагї;

– ташкилотњои судї ва  фармондињї;

+ системахои ташкилотњои ќонунгузор ва намояндагї, иљроя ва фармондињї,

ташкилоти судї;

–  ташкилоти иљроя  ва  фармондињї,  ташкилотњои иттиоллотї;

 

# Кадом   аз ин ташкилотњо   муносибатњои  берунаи  давлатро     адо ва назорат менамоянд?

– Системањои  ќонунгузор  ва   судї;

– Ташкилотхои   муносибатњои  байни давлатї;

–  Ќуввањои мусаллањ ва  њокимияти  иљроия;

+ Ташкилотњои муносибатњои  байни давлатї, разведка, куввањои мусаллањ.

 

#  Намудњои мољароњо(низоњо) аз руй  сатњи  фарогири кадомњоянд?

+ Мољароњои оилавї ,этникї, синфї, глобалї;

– Мољарохои  дохилї ва оилавї, глобалї;

– Мољароњои глобалї, регионалї, дохилї, давлатї, синфї, этникї;

– Мољароњои шахсони алоњида ва  гуруњи этникї;

 

#  Сиёсати иљтимої чиро   дар  бар   мегирад?

+ таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат,  тайёр   намудани кадрњо,  таъмини кафолати    иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти  таъмини маош;

– таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат, гирифтани    маош, истироњат;

– њуќуќи интихоби мењнат,таъмини   маош,истироњат  , озодии фаъолият;

– таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат,  озодии  шахс, гирифтани    маош, истироњат;

 

#  Миллат чист?

– Шакли олии  этникии буда, асоси онро умумиятњои   маданию психологї,забон ташаккул  меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихї,этникии одамон,ки дар   асоси   умумиятхои  хаёти  икодї, забон, худуд, маданият, шуур ва психология  ташаккул  меёбад;

-Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои   мадани психологї,забон   ва  конун ташкил  медихад;

– Шакли олии  умумияти  одамон   мебошад,ки  дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият,   иктисодиёт  ташаккул меёбад;

 

# Кињо  асосгузори  марксизм буданд?

– Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

– Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

– К.Маркс,  Љ.Локк;

 

# Сарчашмањои њокимияти сиёсї  кадомњоянд?

+  ќувва,мавќеъ дар љомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

–  муносибатњо, зўроварї,бойгарї,ташкилот;

– ќонун ва маљбурнамої ,зўроварї;

-бойгарї, сарватњои арзишї,маданият;

 

# Элементњои асосї њокимиятро   људо созед

+  субъект, объект ва  восита;

–  конун, субъект ,объект;

–  восита, ќонун,субъект;

–  шахс,субъект,ќонун;

 

# Њокимияти легитимї чи гуна    њокимият аст?

– Њокимиятест, ки   ба  шоњон  тааллуќ дорад ва бо боварї  асос  ёфтааст;

+ Њокимияти   њуќуќї буда, дар асоси  боварии аксарият асос  ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда бо  зўроварии асос  ёфтааст;

– Њокимияти  њуќуќї   буда ба воситаи зўрї ва  маљбурсозї асос   ёфтааст;

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиљаи бо њамдигар тобеъ гаштани авлодњо, ќабилањо  ба вуљуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

– теологї;

+ тобеъшавї;

– патриархалї;

– психологї;

 

# Назарияи «Давлат   дар натиљаи  пайдо шудани моликияти хусусї  ва ба синфњо  таќсим гаштани љомеа  пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

– партиархалї;

+ марксистї;

– теологї;

– психологї.

 

# Нишонањои  давлат кадомњоянд?

– иќтисодиёт, ќонун, ањолї;

– ќонун, њудуд, тиљорат, њокимият;

– ќонун, ањолї, бозори тиљоратї, њокимият;

+ њудуд, ањолї, бозори тиљорат,њокимият,љињатњои маънавї ва  психологї;

 

# Кадоме аз ин мафњумњо маънои «тањаввулот»-ро дорад?

– революсия;

– идиология;

– демократия;

+  эволюсия;

 

# Конститутсия  Чумњурии Тољикистон бо кадом сатрхо  оѓоз меёбад?

+ «Мо, шањрвандони Тољикистон…;

– «Мо, халки Тољикистон…;

– «Мо,халќи тољик…;

– «Мо, ањоли  ЧТ…;

 

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.