Тести Сиёсатшиноси

# Сиёсати иљтимої чиро дар бар мегирад?

+ таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат, тайёр намудани кадрњо, таъмини кафолати иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти таъмини маош;

– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, гирифтани маош, истироњат;

– њуќуќи интихоби мењнат,таъмини маош,истироњат , озодии фаъолият;

– таъмини озодї, њуќуќ ба мењнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироњат;

– Таъмини кафолати иљтимої, таъмини озодии фаъолият.

# Структураи иљтимоии Тољикистон аз кадом табаќањо иборат аст?

– Сарватмандон ва камбизоатон, њарбиён;

– Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;

+ Сарватмандон, камбаѓалон, миёна;

– Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

– Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

# Миллат чист?

– Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятњои маданию психологї,забон ташаккул меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихї,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодї, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

– Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологї,забон ва конун ташкил медихад;

– Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

– Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медињад.

# Шаклњои шуури сиёсиро нишон дихед?

+ шуури давлатї, мукаррарї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, мукаррарї, касбї, интихобї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, мукаррарї, интихоби, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, интихобї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

-шуури давлатї, мукаррарї,касбї,илми-назарявї, шахси алоњида ва гуруњї, интихобї.

# Кадоме аз методхои сиёсатшиносї тањлили рафтори одамони алоњида, гурухи иљтимоиро фаро мегирад?

– коммуникативї;

– системанокї;

+ бихевиорестї;

– миќдорї;

– муќоисавї.

# Мафњуми «метод» чи маъно дорад?

– тарзи кор;

– фаъолият;

+ роњ,усул;

– рафтор;

– гуфтор.

# Сиёсатшиносї чун илм чиро меомузад?

– батартибандозии чомеа, роњбарї, баровардани ќонунњоро;

+ ќонуниятњои раванди хаёти сиёсї ,инкишофи хокимияти сиёсї, шаклу усулњои идоркунии хаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро;

– шаклу усулњои идоркунии њаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани ќонунњо,иљроиши онро;

– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи њокимияти сиёсї, иљроиши ќонунњо ва пешравии иќтисодиётро;

– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи хочагї, иктисодиёт, наќлиёт ва

тартиботи љомеаро.

# Методхои асосии илми сиёсатшиносї кадомхоянд?

– демократї,системанокї,бањодињї, ќабули ќарор, муќоисавї;

+ ќабули ќарор,бихевиористї, бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї;

– бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї, пешгуй, бароњмонї;

– ќабули ќарор, пешгуй, бањодихї,муќоисави,системанокї,демократї;

– анъанавї, пешгўї, системанокї, таърихї.

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эњёро дарёбед.

– Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;

– Афлотун, Арасту, Сукурот;

+ Макиавеллї,Љон Локк, Томас Гоббс;

– Љон Локк, Афлотун, Арасту;

– Арасту, Афлотун,Демокрит.

# Кињо асосгузори марксизм буданд?

– Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

– Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

– К.Маркс, Љ.Локк;

– Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс.

# Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарќ мебошад?

– А.Дониш;

+ М.Газзолї;

– А.Љомї;

– А.Форобї;

– А .Сино.

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарќ мебошад?

– М.Ѓаззолї;

– А.Сино;

– У.Кайковус;

+ Њасан Ибни Алии Тусї-Низомулмулк;

– А.Љомї.

# Ин мутафакирон: Њ.В. Кошифї, А.Љомї, Н.Ганљавї, М.С. Њамадонї дар кадом

марњила зиндагї карда, аќидањои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?

– Ќадим;

– Эхё;

+ Асрњои Миёна;

– Замони нав;

– Давраи муосир.

# Сарчашмањои њокимияти сиёсї кадомњоянд?

+ ќувва,мавќеъ дар љомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

– муносибатњо, зўроварї,бойгарї,ташкилот;

– ќонун ва маљбурнамої ,зўроварї;

– бойгарї, сарватњои арзишї,маданият;

– Ќонун, зўроварї, мавќеъ дар љамъият.

# Элементњои асосї њокимиятро људо созед

+ субъект, объект ва восита;

– конун, субъект ,объект;

– восита, ќонун,субъект;

– шахс,субъект,ќонун;

– объект,шахс, ќонун.

# Њокимияти легитимї чи гуна њокимият аст?

– Њокимиятест, ки ба шоњон тааллуќ дорад ва бо боварї асос ёфтааст;

+ Њокимияти њуќуќї буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда бо зўроварии асос ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда ба воситаи зўрї ва маљбурсозї асос ёфтааст;

– Њокимияте мебошад, ки бо асосњои иќтисодї асос ёфтааст.

 

# Системањои сиёсии љомеа кадомхоянд?

– маљмўй институтхои сиёсии љамъияти, давлатї буда, синфњои њукумрон бавоситаи онхо дар њудудњои муайян дастурњои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;

– маљмўй институтњои сиёсии љамъиятї, давлатї буда, синфњои њукумрон бавоситаи онхо ќонунњои худро амалї менамоянд;

– маљмўй институтњои сиёсии чамъиятї, давлатї буда, синфњои њукумрон ба воситаи онхо њуќуќњои худро њимоя менамоянд;

+ маљмўй институтњои сиёсии чамъиятї, давлатї буда ,синфњои њукумрон бавоситаи он барномаи худро амалї менамояд;

– маљмўй институтњои сиёсии чљмъиятї, давлатї буда синфњои хукумрон ба воситаи он њукмњои худро амалї менамояд.

# Кадоме аз ин мафњумхои сиёсї маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

– револютсия;

– эволютсия;

– идиология;

+ терророризм;

– оппозитсия.

# Асоси љомеаи шањрвандию њуќуќї чиро дар бар мегирад?

– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,назорат аз руй ќонун ва ќарорњо,таќсими њокимият ба шоњањо;

– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он, озодии шахс,

масъулиятшиносї, тартиботи иќтисодї;

+ Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,муносибатњои сиёсии одамон;

-Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз руи муносибати шањрвандон;

– Волояти ќонун, алоќаи давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз руй ќонун ва ќарорњо, муносибатњои маданї.

# Ба таркиби системањои сиёсї чињо дохил мегарданд?

– ташкилотњои сиёсї, субъектњо ва объектњои сиёсї;

+ ташкилотњои сиёсї, муносибатњои сиёсї, меъёрњои сиёсї ва њуќуќ, шуур ва маданияти сиёсї;

– ташкилотњои сиёсї, субъектњо ва обектњои сиёсї , маданияти сиёсї;

– ташкилотњои сиёсї,субъектњо ва муносибањои сиёсї , маданияти сиёсї;

– ташкилотњои сиёсї,субъектњои сиёсї, маданияти сиёсї, шуур, иќтисод.

# Шаклњои системањои сиёсї

+ љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои институтсионалї, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї,иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои иќтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї;

– љабњањои муќарарї меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

# Маљлиси олии Тољикистон(парлумонї) чун системаи сиёсї ба кадом палатањо таќсим мешавад:

– Маљлиси Олї ва намояндагї;

+ Маљлиси намояндагї ва миллї;

– Маљлиси Олї ва миллї;

– Маљлиси Миллї ва президент;

– Маљлиси Олїва президент.

# Режими сиёсї кадом масъалањоро таъмин менамояд?

+ ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани маќсадњои сиёсї ва амали кардани маќсадњои элитаи њукумрон;

– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани маќсадњои худ;

– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани маќсадњои сиёсї ва амали кардани маќсадњои худ;

– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани маќсадњои элитаи њукумрон;

– ороми њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани маќсадхои худ.

# Шаклхои режими сиёсї ин

+ автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї, демократї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї,теократї, тирания, охлократї,монархї, олигархї, полиархї,анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї, теократї, озодї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї,охлократї, монархї, олигархї, мустакилї, диктаторї;

– демократї, тоториторї, њарбї, монархї, полиархї, теократї.

# Шаклхои режими сиёсї ба кадом намудњо таќсим мешаванд?

+Тоталитарї, авторитарї ва демократї;

– Авторитарї, бюрократї ва демократї;

– Тоталитарї, бюрократї ва демократї;

– Авторитари , тоталитарї ва бюрократї;

– Бюрократї , авторитарї ва демократї.

# Режими авторитарї ба кадом ќисмњо људо мегардад?

+ тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, режими якњизбї;

– тирания, диктатураи мутлаќ, демократї, режими якњизбї;

– тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, демократї;

– тирания, демократї, режими њарбї, режими якњизбї;

– демократї, диктатураи мутлаќ, режими њарбї, режими якњизбї.

# Хусусиятњои хоси сарвари сиёсї

– Ташкилотчигї, иродаи миёна, нотиќи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварї;

+ Ташкилотчигї, иродаи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварї;

– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маънавиёти баланд;

– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран зебо, маданияти баланд, мањорати максадњои худро аввал гузоштан;

– Ташкилотчигї, маќсадгузори аник, нотиќи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият.

# Намудњои пайдоиши сарварї

+ анъанавї,расмї, харизматикї;

– Расмї, анъанавї , бо зурї;

– Харизматикї , расмї,бо зурї;

– анъанавї ,харизматикї , бо зурї;

– Таърихї, расмї, анъанавї.

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиљаи бо њамдигар тобеъ гаштани авлодњо, ќабилањо ба вуљуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

– теологї;

– тобеъшавї;

+ патриархалї;

– психологї;

– шартномаи чамъиятї.

# Назарияи «Давлат дар натиљаи пайдо шудани моликияти хусусї ва ба синфњо таќсим гаштани љомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

– партиархалї;

+ марксистї;

– теологї;

– психологї;

– тобеъшавї.

# Нишонањои давлат кадомњоянд?

– иќтисодиёт, ќонун, ањолї;

– ќонун, њудуд, тиљорат, њокимият;

– ќонун, ањолї, бозори тиљоратї, њокимият;

+ њудуд, ањолї, бозори тиљорат,њокимият,љињатњои маънавї ва психологї;

– иќтисодиёт,ањолї, тиљорат ,њокимият.

# Нишонањои асосии давлат кадомњоянд?

– Аппарати давлатї,артиш, ќоѓази кимматнок,забон;

– Аппарати давлатї, истиќлолият ,ќонун,забон;

– Аппрати давлатї, истиќлолият, таќсими худудї,истиќлолоят;

+Аппарати давлатї, њокимият,андоз,артиш,ќоѓази ќимматнок, таќсими худудии ањоли,истиќлолият,ќонун;

– Аппарати давлатї,андоз , коѓази ќимматнок таќсими худудии ањолї, забон, муносибатњо.

# Иттифоќи касаба чист?

– њаракати оммавист;

+ ташкилоти оммавист;

– њизби сиёсист;

– њаракати сиёсист;

– кружоки сиёсист.

# Ин назария ба кї тааллуќ дорад? «Демократия ин њукуматест, ки халќ интихоб кардааст ва самти худро дорад.»

– Бентлї;

– Уэллс;

– Медисон;

+ Дарендорф;

– Шумпетр.

 

# Кадоме аз ин шаклњои демократия маънои иштироки сиёсиро дорад?

– репрезентивї;

– идоракунї;

– антиќї;

+ партисипорї;

– универсалї.

# Даврањои тайёри ба гузариши интихоботњо

– Пешбарї, мушоњида пешнињод,овоздихї,ташвиќот;

+ ташкилї, пешнињоди номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї;

– ташкилї,пешниходи номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї,ташкилї;

– ташкилї,пешниходи номзадњо, мушоњида ,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї;

– мушоњида ва пешниходи номзадњо,таѓрибот, овоздихї.

# Кадоме аз ин мафњумњо маънои «тањаввулот»-ро дорад?

– революсия;

– идиология;

– демократия;

+ эволюсия;

– психология.

# Кадоме аз ин мафхумњо маънои «тарс, дањшат»-ро дорад?

– революсия;

– эволюсия;

+ терроризм;

– репрессия;

– оппозисия.

# Вазифањои асосии давлат кадомњоянд?

– сиёсї ва конунгузорї;

+ дохили ва беруна;

– њарбї ва маъмурї;

– итќтисодї ва маъмурї;

– иќтисодї ва сиёсї.

40# Нишонањои давлати соњибистиќлол кадомњоянд?

– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани њокимият ва парламент;

– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани њокимият ва президент;

+Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, мустаќилият дар муносибатњои байналхалќї;

– Волояти њокимияти давлатї дар дохили давлат , мустакилият ва парламент;

– Волояти њокимияти давлатї дар дохили давлат, иштироки парламент дар муносибатхои байналхалќї.

# Вазифањои муќадасї шахрвандии чумњурии Тољикистон чист?

– мухофизати маљмуй фаъолиятхои давлатї;

– мухофизати маљмуй моликиятхои хусусї ва чамъиятї;

+ њурмат ва њимояи ќонунхои давлат ва иљрои онњо;

– мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиќлолият,бехатарї ва ёрии харбї;

– мухофизати мачмуй фаъолиятхои давлатї ва иљрои онхо.

# Маќоми забони Руси ва тољикї дар ЧТ

– забони русї ва тољикї забони давлатианд;

+ Забони тољикї забони давлатї , забони русї њамчун забони хориљї ё муоширати байни гуруњњои этникї истифода мешавад;

– Забони тољикї ва русї забони расмианд;

– Забони русї – забони муошират;

– Забони русї давлатї буда, забони тољикї расми аст.

# Конститутсия Чумњурии Тољикистон бо кадом сатрхо оѓоз меёбад?

– «Мо, шањрвандони Тољикистон…;

+ «Мо, халки Тољикистон…;

– «Мо,халќи тољик…;

– «Мо, ањоли ЧТ…;

– «Мо, тољикони љумхури…

# Референдиум чист?

– интихоб шудан ва интихоб кардан;

+ овоздихї оид ба масъалахои мухими давлатї,хаиёти љомеа бо ихтиёри худ;

– иштирок дар масъалахои мухими давлатї;

– интихоб шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатї;

– интихоб кардан ва овоздихи дар масъалахои мухими давлатї.

# Њаёти чамъиятї дар Тољикистон бо кадом асос инкишоф ёфта истодааст?

– бо асосњои сиёси ва идораи плюралистї;

– бо асоси ягонагии давлат ва дин;

– Бо асоси хукумронии давлат бар дигар ташкилотхои љамъиятї;

+ Бо асоси эхтиром байни њамдигарї;

– Бо асоси њукумронии идиологї.

# Шахрвандї чист?

– тааллук доштани шахс ба ягон њизб;

– тааллуќ доштан ба ягон миллат ва халкият;

+ тааллуќ доштан ба ягон давлат;

– тааллуќ доштан ба ягон ташкилот;

– тааллуќ доштан ба ягон љамъият.

# Маќоми дин дар љумњурии Тољикистон

– Фаъолияти динї маън карда шудааст;

– ташкилотњои динї ва давлат баробархуќуќанд;

– ташкилотњои динї ба фаъолиятњои давлати хамрох мешавад;

+Ташкилотњои динї аз давлат људо буда ба корњои давлатї хамроњ намешаванд;

– Ташкилотњои динї масъалањои муњими давлатиро њал менамоянд.

# Вазифањои шуури сиёси кадомњоянд?

– Даркнамой, мушохида ва назорат;

+ батартибандозї,даркнамой, баходињї,сафарбаркунонї;

– батартибандозх,мушоњида, бањодињї,назорат;

– даркнамої,бањодихї ,назорат;

– даркнамої ,мушохида,сафарбаркунонї.

# Аввалин љамъияти сиёсатшиносон дар Тољикистон бо роњбарии ки ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?

– Э.Ш.Рахмонов;

– А.А.Рањмонов;

– М.Иноятова;

+ С.А.Раљабов;

– М. Иноятова.

# Категорияњои умумии фанни сиёсатшиносиро нишон дињед.

– институтњо, ташкилотњо ва муассисањои тањсилотии умумї;

+ Сиёсат, сохтори иљтимої, сохтори сиёсї, њокимияти сиёсї;

– Сохтори иљтимої, ташкилотњо, њокимияти сиёсї;

– Институтњо, муассисањо, сохторњои иљтимої;

– Муасисањои тањсилоти умумї.

50.# Кадоме аз ин асархо ба Мир Саиди Алии Њамадонї мансуб аст?

– Луби лубоби маснавї;

– Ахлоќи Муњсинї;

+ Захират-ул-мулук;

– Насињат-ул-мулук;

– Ќобуснома.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru