Тести Сиёсатшиноси

 # Сиёсати иљтимої чиро   дар  бар   мегирад?

+ таъмини озодї, њуќуќи интихоб, њуќуќ ба мењнат,  тайёр   намудани кадрњо,  таъмини кафолати    иљтимои (нафакахурон,маљруњон),имконияти  таъмини маош;

– таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат, гирифтани    маош, истироњат;

– њуќуќи интихоби мењнат,таъмини   маош,истироњат  , озодии фаъолият;

– таъмини озодї, њуќуќ ба    мењнат,  озодии  шахс, гирифтани    маош, истироњат;

– Таъмини кафолати иљтимої, таъмини озодии фаъолият.

 

# Структураи иљтимоии Тољикистон  аз кадом  табаќањо  иборат аст?

– Сарватмандон   ва камбизоатон, њарбиён;

– Сарватмандони  олию миена ва  поёни миёна;

+ Сарватмандон, камбаѓалон, миёна;

– Сарватмандон,сарватмандони  олию  миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

– Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

 

# Миллат чист?

– Шакли олии  этникии буда, асоси онро умумиятњои   маданию психологї,забон ташаккул  меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихї,этникии одамон,ки дар   асоси   умумиятхои  хаёти  икодї, забон, худуд, маданият, шуур ва психология  ташаккул  меёбад;

– Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои   мадани психологї,забон   ва  конун ташкил  медихад;

– Шакли олии  умумияти  одамон   мебошад,ки  дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият,   иктисодиёт  ташаккул меёбад;

– Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медињад.

 

# Шаклњои  шуури сиёсиро  нишон дихед?

+ шуури давлатї,  мукаррарї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, мукаррарї, касбї, интихобї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, мукаррарї, интихоби, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

– шуури давлатї, интихобї, касбї, илми-назарявї, шахси алохида ва гуруњї, љамъиятї;

-шуури давлатї, мукаррарї,касбї,илми-назарявї, шахси алоњида ва гуруњї, интихобї.

 

# Кадоме аз  методхои  сиёсатшиносї тањлили  рафтори одамони алоњида, гурухи   иљтимоиро  фаро мегирад?

– коммуникативї;

– системанокї;

+ бихевиорестї;

– миќдорї;

– муќоисавї.

 

# Мафњуми  «метод»  чи маъно  дорад?

– тарзи  кор;

– фаъолият;

+ роњ,усул;

– рафтор;

– гуфтор.

 

# Сиёсатшиносї  чун  илм чиро меомузад?

– батартибандозии чомеа, роњбарї, баровардани ќонунњоро;

+ ќонуниятњои раванди хаёти сиёсї ,инкишофи хокимияти сиёсї, шаклу  усулњои идоркунии  хаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро;

– шаклу  усулњои идоркунии  њаёти сиёсї ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани  ќонунњо,иљроиши онро;

– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи њокимияти сиёсї, иљроиши ќонунњо ва   пешравии иќтисодиётро;

– ќонуниятњои раванди њаёти сиёсї ,инкишофи  хочагї, иктисодиёт, наќлиёт ва

тартиботи  љомеаро.

 

# Методхои  асосии илми  сиёсатшиносї кадомхоянд?

– демократї,системанокї,бањодињї, ќабули ќарор, муќоисавї;

+ ќабули ќарор,бихевиористї, бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї;

– бањодињї, муќоисавї,системанокї,миќдорї,  пешгуй, бароњмонї;

– ќабули  ќарор, пешгуй, бањодихї,муќоисави,системанокї,демократї;

– анъанавї, пешгўї, системанокї, таърихї.

 

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эњёро  дарёбед.

– Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;

– Афлотун, Арасту, Сукурот;

+ Макиавеллї,Љон  Локк,  Томас  Гоббс;

– Љон Локк, Афлотун, Арасту;

– Арасту, Афлотун,Демокрит.

 

# Кињо  асосгузори  марксизм буданд?

– Љон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

– Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

– К.Маркс,  Љ.Локк;

– Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс.

 

# Асари фалсафи-сиёсии   «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарќ мебошад?

–  А.Дониш;

+  М.Газзолї;

–  А.Љомї;

–  А.Форобї;

–  А .Сино.

 

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз  мутафаккирони шарќ мебошад?

– М.Ѓаззолї;

– А.Сино;

– У.Кайковус;

+ Њасан Ибни Алии Тусї-Низомулмулк;

– А.Љомї.

 

# Ин мутафакирон: Њ.В. Кошифї, А.Љомї, Н.Ганљавї, М.С. Њамадонї дар кадом          

марњила  зиндагї карда,  аќидањои сиёсию фалсафии худро  баён намудаанд?

– Ќадим;

– Эхё;

+ Асрњои Миёна;

– Замони нав;

– Давраи муосир.

 

# Сарчашмањои њокимияти сиёсї  кадомњоянд?

+ ќувва,мавќеъ дар љомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

– муносибатњо, зўроварї,бойгарї,ташкилот;

– ќонун ва маљбурнамої ,зўроварї;

– бойгарї, сарватњои арзишї,маданият;

– Ќонун, зўроварї, мавќеъ дар љамъият.

 

# Элементњои асосї њокимиятро   људо созед

+ субъект, объект ва  восита;

– конун, субъект ,объект;

– восита, ќонун,субъект;

– шахс,субъект,ќонун;

– объект,шахс, ќонун.

 

# Њокимияти легитимї чи гуна    њокимият аст?

– Њокимиятест, ки   ба  шоњон  тааллуќ дорад ва бо боварї  асос  ёфтааст;

+ Њокимияти   њуќуќї буда, дар асоси  боварии аксарият асос  ёфтааст;

– Њокимияти њуќуќї буда бо  зўроварии асос  ёфтааст;

– Њокимияти  њуќуќї   буда ба воситаи зўрї ва  маљбурсозї асос   ёфтааст;

– Њокимияте мебошад, ки бо асосњои иќтисодї асос ёфтааст.

 

# Системањои сиёсии љомеа кадомхоянд?

– маљмўй  институтхои  сиёсии   љамъияти, давлатї   буда, синфњои њукумрон бавоситаи онхо  дар  њудудњои  муайян дастурњои  сиёсию меъёрии амали  худро   таъмин мекунанд;

– маљмўй  институтњои  сиёсии   љамъиятї, давлатї   буда, синфњои њукумрон бавоситаи  онхо  ќонунњои   худро амалї  менамоянд;

–  маљмўй  институтњои  сиёсии   чамъиятї, давлатї   буда, синфњои њукумрон  ба  воситаи  онхо  њуќуќњои   худро њимоя   менамоянд;

+ маљмўй  институтњои  сиёсии   чамъиятї, давлатї   буда ,синфњои њукумрон  бавоситаи  он барномаи худро  амалї менамояд;

– маљмўй  институтњои  сиёсии   чљмъиятї, давлатї   буда синфњои хукумрон ба воситаи он  њукмњои  худро   амалї менамояд.

 

# Кадоме аз ин мафњумхои сиёсї  маъно  «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

– револютсия;

– эволютсия;

– идиология;

+ терророризм;

– оппозитсия.

 

# Асоси  љомеаи шањрвандию њуќуќї чиро дар   бар мегирад?

– Волояти ќонун, алоќаи  давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,назорат аз  руй ќонун ва ќарорњо,таќсими њокимият ба шоњањо;

– Волояти ќонун, алоќаи  давлат ва ташкилотњои он, озодии шахс,

масъулиятшиносї,  тартиботи иќтисодї;

+ Волояти ќонун, алоќаи  давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї,муносибатњои   сиёсии  одамон;

-Волояти ќонун, алоќаи  давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз  руи  муносибати   шањрвандон;

– Волояти ќонун, алоќаи  давлат ва ташкилотњои он,озодии шахс, масъулиятшиносї, назорат аз  руй ќонун ва ќарорњо, муносибатњои   маданї.

 

# Ба таркиби системањои сиёсї  чињо дохил  мегарданд?

– ташкилотњои сиёсї,  субъектњо ва объектњои сиёсї;

+ ташкилотњои сиёсї, муносибатњои сиёсї, меъёрњои сиёсї ва њуќуќ, шуур ва  маданияти сиёсї;

– ташкилотњои сиёсї, субъектњо ва обектњои сиёсї , маданияти сиёсї;

–  ташкилотњои сиёсї,субъектњо ва муносибањои сиёсї , маданияти сиёсї;

– ташкилотњои сиёсї,субъектњои сиёсї, маданияти сиёсї, шуур, иќтисод.

 

# Шаклњои системањои сиёсї

+ љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои институтсионалї, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї,иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои иќтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

– љабњањои шахсию ташкилї, ташкилотњои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї;

– љабњањои муќарарї меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалї-психологї, иттилоотї;

 

# Маљлиси олии Тољикистон(парлумонї) чун системаи сиёсї  ба кадом палатањо таќсим  мешавад:

– Маљлиси  Олї ва  намояндагї;

+ Маљлиси намояндагї ва  миллї;

– Маљлиси  Олї ва миллї;

– Маљлиси   Миллї ва президент;

– Маљлиси Олїва  президент.

 

# Режими сиёсї  кадом масъалањоро  таъмин менамояд?

+ ороми  њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон,  ба даст овардани маќсадњои сиёсї  ва амали  кардани  маќсадњои  элитаи њукумрон;

– ороми  њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон,  ба даст овардани режими давлати  ва амали  кардани  маќсадњои худ;

– ороми  њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон,  ба даст овардани маќсадњои сиёсї  ва амали  кардани  маќсадњои худ;

– ороми  њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон,  ба даст овардани режими давлати  ва амали  кардани  маќсадњои  элитаи њукумрон;

– ороми  њокимияти сиёсї, идораи шањрвандон,  ба даст овардани хокимият  ва амали  кардани  маќсадхои  худ.

 

# Шаклхои режими сиёсї ин

+ автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї, демократї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї,теократї, тирания, охлократї,монархї, олигархї, полиархї,анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї, теократї, озодї, охлократї,монархї, олигархї, полиархї, анархистї, диктаторї, бюрократї;

– автократї, аристократї, плутократї,теократї, геронтократї,охлократї, монархї, олигархї, мустакилї, диктаторї;

– демократї, тоториторї, њарбї, монархї, полиархї, теократї.

 

# Шаклхои режими  сиёсї ба кадом намудњо таќсим мешаванд?

+Тоталитарї, авторитарї ва  демократї;

– Авторитарї, бюрократї ва  демократї;

– Тоталитарї, бюрократї ва  демократї;

– Авторитари , тоталитарї ва  бюрократї;

– Бюрократї , авторитарї ва  демократї.

 

# Режими авторитарї  ба  кадом  ќисмњо људо  мегардад?

+ тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї,  режими якњизбї;

– тирания, диктатураи мутлаќ, демократї,  режими якњизбї;

– тирания, диктатураи мутлаќ, режими њарбї,  демократї;

– тирания, демократї, режими њарбї,  режими якњизбї;

– демократї, диктатураи мутлаќ, режими њарбї,  режими якњизбї.

 

# Хусусиятњои хоси сарвари сиёсї

– Ташкилотчигї, иродаи миёна, нотиќи хуб,  маданияти баланд,захираи  хуби дониш ва махорати сарварї;

+ Ташкилотчигї, иродаи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маданияти баланд, захираи  хуби дониш ва махорати сарварї;

– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран диќќатљалбкунанда, маънавиёти  баланд;

– Ташкилотчигї, идораи тавоно, нотиќи хуб, зоњиран зебо, маданияти баланд, мањорати  максадњои худро  аввал гузоштан;

– Ташкилотчигї, маќсадгузори  аник, нотиќи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият.

 

# Намудњои пайдоиши сарварї

+ анъанавї,расмї, харизматикї;

– Расмї, анъанавї ,  бо зурї;

– Харизматикї , расмї,бо зурї;

– анъанавї ,харизматикї , бо зурї;

– Таърихї, расмї, анъанавї.

 

# Назарияи мазкур- «Давлат дар натиљаи бо њамдигар тобеъ гаштани авлодњо, ќабилањо  ба вуљуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

– теологї;

– тобеъшавї;

+ патриархалї;

– психологї;

– шартномаи чамъиятї.

 

# Назарияи «Давлат   дар натиљаи  пайдо шудани моликияти хусусї  ва ба синфњо  таќсим гаштани љомеа  пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

– партиархалї;

+ марксистї;

– теологї;

– психологї;

– тобеъшавї.

 

# Нишонањои  давлат кадомњоянд?

– иќтисодиёт, ќонун, ањолї;

– ќонун, њудуд, тиљорат, њокимият;

– ќонун, ањолї, бозори тиљоратї, њокимият;

+ њудуд, ањолї, бозори тиљорат,њокимият,љињатњои маънавї ва  психологї;

– иќтисодиёт,ањолї, тиљорат ,њокимият.

 

# Нишонањои асосии  давлат кадомњоянд?

– Аппарати давлатї,артиш, ќоѓази кимматнок,забон;

– Аппарати давлатї, истиќлолият ,ќонун,забон;

– Аппрати давлатї, истиќлолият, таќсими худудї,истиќлолоят;

+Аппарати давлатї, њокимият,андоз,артиш,ќоѓази ќимматнок, таќсими худудии ањоли,истиќлолият,ќонун;

– Аппарати давлатї,андоз , коѓази ќимматнок  таќсими худудии ањолї, забон, муносибатњо.

 

# Иттифоќи касаба чист?

– њаракати оммавист;

+ ташкилоти оммавист;

– њизби сиёсист;

– њаракати сиёсист;

– кружоки сиёсист.

 

# Ин назария ба кї тааллуќ дорад? «Демократия ин  њукуматест, ки  халќ интихоб кардааст ва самти худро дорад.»

– Бентлї;

– Уэллс;

– Медисон;

+ Дарендорф;

– Шумпетр.

 

# Кадоме аз ин шаклњои демократия маънои  иштироки сиёсиро дорад?

– репрезентивї;

– идоракунї;

– антиќї;

+ партисипорї;

– универсалї.

 

# Даврањои  тайёри ба гузариши  интихоботњо

– Пешбарї, мушоњида пешнињод,овоздихї,ташвиќот;

+ ташкилї, пешнињоди  номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї;

– ташкилї,пешниходи  номзадњо,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї,ташкилї;

– ташкилї,пешниходи  номзадњо, мушоњида ,ташвиќот ва таѓрибот,овоздињї;

– мушоњида ва пешниходи  номзадњо,таѓрибот, овоздихї.

 

# Кадоме аз ин мафњумњо маънои «тањаввулот»-ро дорад?

– революсия;

– идиология;

– демократия;

+ эволюсия;

– психология.

 

# Кадоме аз ин мафхумњо  маънои «тарс, дањшат»-ро дорад?

– революсия;

– эволюсия;

+ терроризм;

– репрессия;

– оппозисия.

 

 

# Вазифањои асосии давлат кадомњоянд?

– сиёсї ва  конунгузорї;

+ дохили ва беруна;

– њарбї ва маъмурї;

– итќтисодї  ва маъмурї;

– иќтисодї ва сиёсї.

 

40# Нишонањои давлати  соњибистиќлол кадомњоянд?

– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани  њокимият ва парламент;

– Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, вуљуд доштани  њокимият ва президент;

+Волояти хокимияи давлатї дар дохили давлатї, мустаќилият дар муносибатњои  байналхалќї;

– Волояти њокимияти давлатї дар дохили давлат , мустакилият ва парламент;

– Волояти њокимияти  давлатї дар дохили давлат, иштироки парламент дар муносибатхои байналхалќї.

 

# Вазифањои муќадасї шахрвандии чумњурии Тољикистон чист?

– мухофизати маљмуй фаъолиятхои давлатї;

– мухофизати  маљмуй  моликиятхои хусусї ва чамъиятї;

+ њурмат ва њимояи ќонунхои давлат ва иљрои онњо;

– мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиќлолият,бехатарї ва ёрии харбї;

– мухофизати мачмуй фаъолиятхои давлатї ва иљрои онхо.

 

# Маќоми забони  Руси ва тољикї дар ЧТ

– забони русї ва тољикї забони давлатианд;

+ Забони тољикї  забони давлатї , забони русї  њамчун забони хориљї ё муоширати  байни гуруњњои этникї истифода  мешавад;

– Забони тољикї ва русї  забони расмианд;

– Забони русї – забони муошират;

– Забони русї давлатї буда, забони  тољикї расми аст.

 

# Конститутсия  Чумњурии Тољикистон бо кадом сатрхо  оѓоз меёбад?

– «Мо, шањрвандони Тољикистон…;

+ «Мо, халки Тољикистон…;

– «Мо,халќи тољик…;

– «Мо, ањоли  ЧТ…;

– «Мо, тољикони  љумхури…

 

# Референдиум чист?

– интихоб  шудан ва интихоб кардан;

+ овоздихї  оид ба масъалахои мухими давлатї,хаиёти љомеа  бо ихтиёри худ;

– иштирок дар  масъалахои мухими давлатї;

– интихоб  шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатї;

– интихоб кардан ва овоздихи дар масъалахои мухими давлатї.

 

# Њаёти чамъиятї дар Тољикистон бо кадом  асос инкишоф  ёфта истодааст?

– бо асосњои сиёси ва  идораи  плюралистї;

– бо асоси ягонагии давлат ва дин;

– Бо асоси  хукумронии  давлат бар дигар  ташкилотхои љамъиятї;

+ Бо асоси эхтиром   байни њамдигарї;

– Бо асоси њукумронии идиологї.

 

# Шахрвандї чист?

– тааллук доштани шахс ба  ягон њизб;

– тааллуќ доштан ба ягон миллат ва халкият;

+ тааллуќ доштан ба ягон  давлат;

– тааллуќ доштан ба ягон ташкилот;

– тааллуќ доштан ба ягон љамъият.

 

# Маќоми дин дар  љумњурии Тољикистон

– Фаъолияти динї  маън карда шудааст;

– ташкилотњои динї ва давлат баробархуќуќанд;

– ташкилотњои динї ба фаъолиятњои  давлати хамрох мешавад;

+Ташкилотњои динї аз давлат људо буда ба корњои давлатї хамроњ намешаванд;

– Ташкилотњои динї масъалањои муњими давлатиро  њал менамоянд.

 

# Вазифањои шуури сиёси кадомњоянд?

– Даркнамой, мушохида ва назорат;

+ батартибандозї,даркнамой, баходињї,сафарбаркунонї;

– батартибандозх,мушоњида, бањодињї,назорат;

– даркнамої,бањодихї ,назорат;

– даркнамої ,мушохида,сафарбаркунонї.

 

# Аввалин љамъияти сиёсатшиносон дар Тољикистон бо роњбарии ки  ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?

– Э.Ш.Рахмонов;

– А.А.Рањмонов;

– М.Иноятова;

+ С.А.Раљабов;

– М. Иноятова.

 

# Категорияњои умумии фанни сиёсатшиносиро  нишон дињед.

– институтњо, ташкилотњо ва  муассисањои тањсилотии умумї;

+ Сиёсат,  сохтори иљтимої, сохтори сиёсї, њокимияти сиёсї;

– Сохтори иљтимої, ташкилотњо, њокимияти сиёсї;

– Институтњо, муассисањо, сохторњои иљтимої;

– Муасисањои тањсилоти умумї.

 

50.# Кадоме аз ин асархо  ба Мир Саиди Алии Њамадонї мансуб аст?

– Луби лубоби маснавї;

– Ахлоќи  Муњсинї;

+ Захират-ул-мулук;

– Насињат-ул-мулук;

– Ќобуснома.

 

О L-BRO Admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.