Саволномаҳои тести аз фанни фалсафаи забон

#Забон дар чамъият кадом вазифаро адоъ мекунад?

– воситаи донишомузи ;

+  воситаи мубодилаи афкори одамон;

–  воситаи нигариш ;

– воситаи эљоди осори бадеї.

 

#Сарчашмањои асосии инкишофи фалсафаи забони тољики кадомхоянд ?

+  адабиёти точик ва эчодиёти дахонии халк ;

– адабиёти классикии тољик, эљодиёти дањанаки ва забони зиндаи халќ ва адабиёти халкњои дигар;

–  забони халќњои њамсоя (узбекї, руси, араби);

–  адабиёти муосири тољик, лахљаву гуишњои халќ;

 

#Забони точики ба кадом гурухи забонхо дохил мешавад ?

– њиндї;

– арабї;

+  эронї;

– германї;

 

#Муаллифи асари «Алвидо гулсарї» ва «Дуроњаи бўронї» кист?

–  Данте;-

– И.Гёте;

–  Л.Толстой;

+ Ч.Айтматов;

–  Њ.Юсуфї.

 

# Муаллифи ин байт кист ?

Гарчи хинди дар узубат шаккар аст,

Тарзи гуфтори дарї ширинтар аст.

+  Mухаммад Иќбол;

–  Саъди Шерози;
– Абдурахмони Чоми;
– Низомии Ганчави;
– Носири Хусрав.

# «Забон муњимтарин воситаи алоќа аст» гуфта буд:

– М.Ќаноат;
–  Л.Толстой;
– А.Пушкин;
–  Д.Менделеев;
+  В.Ленин.

# Ифодахои «худї», «тафаккури эљодї», «кайњонигардонии тафаккур» чиро ифода мекунанд ?

+озодии субектро;
– фразеологи;
–  чуфт;
–  такрор;
– мураккаб.

#Алифбои арабиасоси точики кай кабул шуда буд ?

–  дар асри VII;
+ дар асри X;
–  дар асри IX;
– дар асри VIII;
–  дар асри XI.

#Маќолаи «Наќши забон дар худшиносии миллї»-ро ки навиштаст?

– М.Ќаноат;
+ А.Турсон;
– М.Турсунзода;
–  С.Айнї;
– Њ.Юсуфї;

#Калимаро њамчун воњиди луѓави кадом бахши илми забоншиноси меомузад ?

–  морфология;
+  фразеология;
–  лексикология;
–  фонетика;
– лексикография.

#Дар ин драмма гуфта шудаст, ки: «Фикратро аз забонат дур нигањ дор»:

+ «Њамлет»-и Шекспир

– «Писари Ватан»-и Турсунзода;
– «Робензон Крузо»-и Д.Дефо;
– «Гора»- Р.Такур;
– «Ёдоштњо»- С.Айнї.

#Муаллифи асари «Доѓистони ман» кист?
– М.Ќаноат;
+ Р.Ѓамзатов;
–  М.Турсунзода;
– С.Айнї;
–  Њ.Юсуфї;

#Ду рукни асоси ва љавхари зебоии нутќ чист ?

– фасохат;
–  балоѓат;
–  фонограмма;
+ балоѓат, фасоњат;
–  логограмма.

#Кадоме аз ин калимањо ба маънои маљози омадаанд ?

+ одами хом, бахти сафед;
–  барфи сафед, меваи хом, хавои гарм;
– ранги сафед, ангури ширин, хавои хунук;
– китоби худ, дусти ман, чоки гиребон;
– марди доно, сафари дур, рохи калон.

#Ин нависанда муалифи асарњои «Њољимурод», «Анна Каренина» аст:

–  М.Ќаноат;
+ B) Л.Толстой;
–  М.Турсунзода;
– С.Айнї;

–  Њ.Юсуфї.

#Муаллифи ин байти кист ?

Ба сухан зинда шавад номи њама,

Ба сухан пухта шавад хоми њама.

– А. Фирдавси;
-С. Шерози;
+ А. Чоми;
–  Низомии Ганчави;
–  Носири Хисрав;

#Ифодахои таркибан ва мазмунан рехтаву устуворро дар илми забоншиноси чї меноманд?

ибораи озод;
+  ибораи фразеологи (рехта);
–  таркиб;
–  љумла;
–  таъбир;

#Хати акси, ки вай ба воситаи суратхо, тасвирхо ифода мегардад, чи ном дорад ?

+  пиктография;

–  силлаббограмма;
–  логограмма;
– фразограмма;
– фонограмма.

 

#Омили аввали суханпайванди кадом аст?

–  накли вокеа;
– тарњи матлаб ва таќсими он;
–  исботи муддао ва њалли шаклхо;
– њусни хотима;
+  даромади сухан;

 

#Шарти аввали суханвар кадом аст ?

+ модди ва зоњири;
–  маънави;
–  ботини;
– маънави ва ботини;
– даромади сухан.

#Кадом хати форсии ќадим хати расмии сулолаи Хахоманишиён шинохта шудааст ?

–  хати авестої;
+  хати мехї;
–  хати пахлавї;
– хати сугдї;
–  хати арабї;

#Шарти дуюми суханвар кадом аст ?

–  модди ва зохирї;
–  маънавї;
– ботинї;
+ маънави ва ботинї;
–  баромади сухан;

#Кадом  шоири тољик достони «суруши сталинград»-ро навиштааст?
+  М.Ќаноат;
– Њ.Юсуфї;
–  У.Шекпир;
– М.Турсунзода;
– С.Айнї.

#Фразеологизњо бештар барои кадом услубњои забон хосанд ?

– оммавї;
– гуфтугуї;
+ бадеи ва гуфтугуї;
–  китобї;
– идорї.

#Дар суханвари гуфтугуи ду шахсро чї меноманд ?

– љаласаи илмї;
+  диалог;
– симпозиум;
– мунозира;
– бањси расмї;

 

#Омили дуюми суханпайвандї кадом аст?

–  накли вокеа;
+ тарњи матлаб ва таксими он;
–  исботи муддао ва халли шаклхо;
– њусни хотима;
– даромади сухан;

 

# «Авесто» китоби мукаддаси пйравони кадом оин аст ?

– Маздакиён;

– Бутпарастон;

–  Мехрпарастон;

+- Зардуштиён;

Масехиён.

 

#Забони порсии дарї дар давраи кадом сулолаи шохи забони расмии давлати гардид ?

+  Сомониён;
– Тохириён;
– Саффориён;
– Сосониён;
– Ашкониён.

#Муаллифи ин байтхо кист?

Осоиши ду гети тафсири ин ду харф аст,

Бо дустон муравват, бо душманон мадоро.

–  А. Фирдавси;
–  С. Шерози;
+   Х. Шерози;
– Низомии Ганчави;
–  Носири Хусрав.

#Омили саввуми суханпайванди кадом аст ?

+  накли вокеа;
–  тарњи матлаб ва таќсими он;
– исботи муддао ва халли шаклхо;
– хусни хотима;
– даромади сухан.

 

#Иборањои «худшиносии миллї», «идеяи миллї»,  ба кадом навъи иборањо мансубанд ?

– исмї;
+ сифатї;
–  љонишинї;
–  шуморагї;
– феълї.

#Истилоњоти махсус бештар дар кадом услуб кор фармуда мешаванд?

– оммавї;
– бадеї;

–  идорї;
+ илмї;
–  гуфтугуї;

 

#Хати русии хозира аз кадом хат ибтидо гирифтааст?

–  хати арабї;
–  хати сугдї;
– хати авестої;
–  хати пахлавї;
+ хати кириллї.

#Суханронињо дар телевизион, радио, маљлису машваратњои расми ба кадом шакли забон вокеъ мегарданд?

илмї;
–  адабї;
+ публитсистї;
– идорї;
–  гуфтугуї;

 

#Омили чањоруми суханпайванди кадом аст?

–  наќли вокеа;
–  тарњи матлаб ва таќсими он;
+  исботи муддао ва њалли шаклњо;
– хусни хотима;
–  даромади сухан.

 

#Калимањои рўи, чењра, лико, андом, симо, ки аз љињати маъно як ё бо њам наздиканд, чї ном доранд ?

+  cиноним;
–  пароним;
– омоним;
–  сермаъно;
–  антоним.

#Аз мисолњои зерин гуруњи калимањои аслан точикиро  муайян кунед!

–  китоб,калам, дафтар;
+  хона, об, замин;
–  кишлок, каймок, ботлок;
– чарог, кулох, пол;
– бензин, керосин, мошин.

#Муаллифи асари «Субњи љавонии мо»- кист?

+  С.Улуѓзода;

– У.Шекспир;

– Л.Толстой;

– Њ.Юсуфї.

 

# Услубшиносї чиро меомузад?

– таркиби луѓавии забон;
+  услубњо ва воситахои услубии забонро;
– хиссахои нуткро;
–  чихати ифоданокии вохидхои забонро;
– иборахи рехта ва образнокро;

 

#Услубхои корбасти забонро гуед !

–  бадеї, илмї;
– илмї, коргузорї;
–  оммавї, идорї;
+  илми,бадеи, коргузори, публисисти,гуфтугуи;
–  оммави ва бадеї.

 

#Омили панљуми суханпайванди кадом аст ?

– наќли вокеа;
+ тарњи матлаб ва таќсими он;
–  исботи муддао ва њалли шаклњо;
–  њусни хотима;
– даромади сухан;

#Ибора аз љињати сохт чанд хел мешавад ?

– як хел;
–  се хел;
+ ду хел;
– чор хел;
–  панљ хел;

#Агар пурсанд, ки аркони шогирди чанд аст?

+  чахор;
–  шаш;
– хашт;
–  панч;
– дањ;

 

#Аз ин воњидњои забон кадоме воњиди асосии синтаксис аст!

– калима;
– ибора;
– љумла;
+ ибора ва љумла;
– калима ва ибора;

 

#Образноки бештар ба кадом услуб хос аст?

+ бадеї;
илмї;

–  идориву коргузорї;
– публисистї;
–  гуфтугуї;

 

#Соддагиву оммафахми хосияти кадом фалсафаи забони аст?

_  бадеї;
–  илмї;
–  идориву коргузорї;
–  публисистї;
+  гуфтугуї.

#Таркибњои навъи «гаму андух», «урфу одат», «шоду хандон», «тобу токат» чи ном доранд ?

– таркибхои чуфт;
– таъбирхо;
+  муродифоти чуфт;
– иборахои синоними;
–  ном надоранд;

#Калимањои «синоним», «грамматика», «секунља», «хуљайра», «тобу тоќат» чї ном доранд ?

– бадеї;
+  илмї;
– публитсистї;
– идорї;
–  гуфтугуї.

#Агар калима ба маънои аслии худ омада бошад, чї меноманд?

+ маънои аслї;
– маънои мачозї;
–  ташбењ;
–  истиора;
–  услуб.

#Агар калима ба маънои гайриаслии худ омада бошад, чї меноманд?

– маънои аслї;
–  истиора;
–  ташбех;
+  маънои маъљозї;
–  услуб.

# комёбињои зењнию моддиеки ин ё он халку миллат дар тулии таърихи мавчудияти худ то кунун ба даст овардааст чи меноманд?

– забон;

– таърих;

– адабиёт;

+ фарханги милли.
 

 

 

 

О L-BRO Admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.