Тестхо аз Рафтори мутташакил

@1. Мафҳуми рафтори мутташакил ин.

$A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда рафтори мутташакил мебошад; $B) таҳлилй илмии рафтори фард, гурӯҳ, ташкилот ба пуррагй, пешгӯй ва такмили иҷроиши фардйва функсионалии ташкилот; $C) усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон рафтори мутташакил номида мешавад; $D) ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои рафтори мутташакилро дорад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                       

@2.Сабабҳои  асосии срзадани низоъро дар корхонаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд онҳоро номбар кунед.                                                                                                     

$A) бо гуноҳи истеъмолгарон ва рақибон;  $B) бо гуноҳи роҳбарон ва тобеон; $C) бо гуноҳи тобеон ва рақибон; $D) бо гуноҳи истеъмолгарон ва роҳбарон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3. Дар навбати худ рафтори мутташакил аз як қатор усулҳои тадқиқотбарӣ иборат мебошад, ки инҳоянд,

$A) пурсиш байни корхона ва мухити берунии он, иртиботи байни корхона ва давлат, $B) пурсиш, ҷамъкунии ахборотҳои бақайдгирифташуда, мушоҳида, $C) иртиботи байни шуъбахои корхона, иртиботи байни рохбарон ва тобеон; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                    

@4.Илм рафтори мутташакил дар асосӣ якқатор меъёрҳои фанҳои тахассусӣ гурӯҳбанди мешавад, ки инҳоянд.                                                            

$A) тавассути иртиботи расмӣ, тавассути васоити ахбори умум; $B) дараҷаи таҳлил ва ҷамъбасткунй, ҷамбаҳои хоси ҳайёти ташкилот, меъёрхои ҷудонамоии ташкилот ба қисмҳо; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) асосҳои алоқамандӣ бо мақсади ташкилот, бо маҳсулот ё хизмат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

 @5.  Рафтори мутташакил ба худ на камтар комбинатсияи ду илмӣ анъанавии мактаби бизнесро инъикос мекунад, ки инҳоянд:                     

$A) таҳвилгар, ва қабулкунанда; $B) мактаби идоракунй, ва «муносибатҳои инсонй»; $C) хабар, кабулкунанда, шабака ва системаи иттилоотӣ; $D) шабака ва тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                    

@6. Хусусиятҳои пешворо номбар намоед.                                                                                                                                $A)  хоксор ва меҳнатдӯстбошад; $B)  ақлу фаросати расова дониши ҳаматарафа, аз ҷумла дониши касби дошта бошад; $C) қавиирода ва дар ҳалли масъалаҳои хоҳаги устувору нотарс бошад; $D)  вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

 @7.Усулҳои   асосии   бартараф   намудани   ҳолатҳои низоиро номбар кунед.                           

$A) дури ҷустан аз низоъ  маҷбуркунӣ  ҳамкорӣ дохилшавй ба мавқеи тарафи муқобил  созиш; $B) усули иҷтимоӣ ҳамкорӣ созиш  ҳавасмандкунӣ; $C) мачбуркунӣ розӣ кунонидан  бахшидан иқтисодӣ; $D) вобаста ба усули пешгирифтаи роҳбар; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                     

@8. Роҳбари ширкати тиҷоратӣ барои сафари хидматӣ ба ҷопон рафт. Вале надонистани забони хориҷӣ ба у монеа гашт. Нишон диҳед, ки ин омил ба кодом гуруҳи монеаҳои иртиботи дохил мешавад.                                                                                                              $ А)  микромонеаҳои иртиботӣ; $B)  макромонаехои иртиботӣ; $C) надонистани забон монеаи иртиботи нест; $D) монеаи иктисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

 @9. Сабабхои пайдоиши низоъро ба ду гуруҳ уудо мекунанд:                                                                    

$A) бо айби роҳбар ва менеҷерон; $B) бо айби роҳбар ва бо айби кормандон ё гуруҳи онҳо; $C) бо айби кормандон ё гуруҳи онҳо; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                 

@10. Ташкилот ин

$A) банацқагирй; $B) гурухи одамон ба мақсади ягона; $C) технология ; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                   

@11.  Асоси омӯзиш  рафтори мутташакил аз чи иборат аст.                                                                             

$A) муаяйн намудани максаду вазифахо, нақшагирии фаъолияти хочагӣ, назорат, таҳлил ва баҳо додан ба фаъолияти гуруҳҳои корӣ, омӯхтани хислату
рафтор ва баланд бардоштани сатхи касбии хар як корманди корхона; $B) ташаккули рафтори фард ва гурӯҳ барои ба даст даровардани мақсадҳои дар пеш гузошташуда ва барои баландбардории самаранокии фаъолияти ташкилот; $C) муайянкунӣ ва накшагирии эхтиёч ба иттилоот, ташкили таъмини иттилоотии низоми идоракунӣ, татбики технологияхои иттилоотии пешқадам дар раванди идоракунӣ, танзими иттилоот, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ барои мубодилаи иттилоот; $D) тадқиқи бозор барои маҳсулоти нав, ояндабинии фаъолият, муайян намудани воситаҳои фуруши махсулоти нав, тадқиқи вазъи бозори манобеъ, таҳлили арзиши аслии маҳсулот, нархи он; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

 @12.Одатан стресс дар ду ҳолати асосӣ ба вуҷуд меояд:

$A) иртиботи байни корхона ва мухити берунии он; иртиботи байни корхона ва давлат; $B) ҳангоми ба вуҷуд омадани монеъа ва дар ҳолати амали нагардидани хоҳиш; $C) баҳои баланд гирифтан дар ҷамбасти аттестатсия метавонад ба пешрафти фаъолияти хизматӣ ва зиёдшавии маош таъсир расонад; $D) дар ин ҳол ду шароит зарур аст, ки стресс аз ҳолати потенсиалӣ ба ҳақиқӣ гузарад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                  

@13. Иттилооти гуногун дар корхона, ба монанди ихтисори ҷойҳои кори, чораҳои нави қазодихӣ, истеъфои роҳбарон, муносибати оила ва ашхоси алоҳида ва ѓ. бо воситаи кодом шакли иртибот паҳн мегарданд?                                                              

$A) тавассути иртиботи расмӣ; $B) тавассути васоити ахбори умум; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) тавассути иртиботи «рохбар-тобеон»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

 @14.  Ҳамаи манбаҳои стресро шартан ба се гурӯҳи калон ҷудо кардан мумкин аст:                      

$A) омилҳои  таҳвилгар, ва қабулкунанда; $B) омилҳои берунй, омилҳои аз ташкилот вобастаги дошта; $C) омилҳои хабар ва иттилоотӣ; $D) омилҳои шабака ва тобеон;  $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                             

@15. Мархилахои асосии иртиботро номбар кунед:                                                             

$A) тавлиди фикру андеша, ҳамоҳангсозӣ бо роҳбарон, таҳвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс; $B) тавлиди фикр, тахвили фикр, тафсири фикр, омузиши фикр, алокаи баръакс;

$C) омузиши шабака, интихоби шабака, таҳлили вариантхои таҳвил, таҳвил, тафсир; $D) тавлиди фикру андеша, интихоби шабака, таҳвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс;   »;     $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@16.  Се намуди самтро ҷудо мекунанд, ки якҷоя дар ин ё он дараҷа хоси бисёр одамон мебошанд:                                                                                                                                           $A) функсиявӣ, иртиботӣ ва монеаҳои иртиботӣ; $B) ба ҳамкорӣ, ба вазифа ва барои худ;

$C)  системавӣ ва иртиботию субъективӣ; $D)  бартариҳои иртиботию объективӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                

@17. Таърихан 3 нуқтаи назар оиди ҳалли проблемаи пешвоӣ мавҷуд аст                                        

$A) монеаҳои ташкилотӣ ва гурухӣ; $B) сифатҳои шахсй, рафторй, ҳолатй; $C) сифатҳои таъҷилӣ, субективӣ ва обективӣ; $D) монеаҳои колективӣ, хусусӣ ва ҷамъиятӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@18. Мафҳуми «низоъ» тарҷумаи кадом вожа аст.                                                     

$A)  вожаи англисии «Union»;   $B)  вожаи русии «Свобода»; $C) вожаи Испании «Veritas»;

$D)  вожаи лотинии «Conflictus»; $E) ҳамаи чавобхои боло дурруc;                                        @19. Стресс метавонад бо роҳҳои гуногун зоҳир гардад. Шартан аломатҳои стресро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд:

$A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда стрес мебошад; $B) аломатҳои физиологӣ, психологӣ ва рафтории стресс; $C) аломатҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон стресс номида мешавад; $D) ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои стресро дорад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

@20. Намудҳои асосии ҳолатҳои  низои дар дохили корхонаро  нишон диҳед.                        

$ А) амудӣ, хаттӣ, матрисавӣ, дивизоналӣ; $B) хаттӣ, байнишахсӣ, фармоишӣ, ташкилӣ; $C) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ; $D) амудӣ, уфуқӣ, хаттӣ-функсионалӣ, нақшӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@21.   Стресс – ин

$A) иртиботи байни корхона ва мухити берунии он, иртиботи байни корхона ва давлат; $B) ҳолати динамикии,  ҳангоми мавҳудияти мушкилӣ ё монеъае, ки ба даст даровардани натиҷаҳои дилхоҳро мураккаб мегардонад  мебошад; $C) иртиботи байни шуъбахои корхона, иртиботи байни рохбарон ва тобеон; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

@22. Умуман, сифатҳои шахсият дар  зери таъсири шароитҳои зерин меистанд:                                                              

$A) тавассути иртиботи расмӣ, тавассути васоити ахбори умум; $B) хусусиятҳои инфиродии одамон, мавқеи инсон дар муҳит, ҷинсият; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) тавассути иртиботи «рохбар-тобеон»;  $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@23.  Сармояи инсонӣ чист:                      

$A) таҳвилгар, хабар, шабака, қабулкунанда; $B) қобилият, илм, дониш, таҷрибаи корӣ; $C) хабар, кабулкунанда, шабака, системаи иттилооти; $D) шабака, хабар, рохбарон, тобеон;  $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                        

@24. Чунин намудҳои сармояи инсониро ҷудо мекунанд:                                                             

$A) тавлиди фикру андеша, (ҳамоҳангсозӣ бо роҳбарон), таҳвили хабар, (тафсири хабар), алоқаи баръакс; $B) умумй (таѓирёбанда), махсус (бетаѓир);  $C) омузиши шабака, (интихоби шабака), таҳлили вариантхои таҳвил, (таҳвил, тафсир); $D) тавлиди фикру андеша, интихоби шабака, таҳвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс»;  $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@25.  Омилҳое, ки имконоти самара бахшидани иртиботро паст мекунанд, чӣ номида мешаванд.                                                                                                                                          $A) функсияҳои иртиботӣ; $B) монеаҳои иртиботӣ; $C) системаҳои иртиботӣ; $D)  бартариҳои иртиботӣ;    $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@26. Гуруҳҳои асосии монеаҳои иртиботиро номбар  кунед.                                        

$A) монеаҳои ташкилотӣ ва гурухӣ; $B) макромонеаҳо ва микромонаҳои иртиботӣ; $C) монеаҳои субективӣ ва обективӣ;  $D) монеаҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ;  $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@27. Кормандонро аз рӯи хислатҳои кордониашон ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд ва кадоме аз онҳо дуруст аст

$A) одамони меҳнатдӯст; $B) одамони бад; $C) одамони танбал; $D) одамони бепарво; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@28. Рафтори кормандон чанд хел мешавад

$A) рафтори муқарарӣ, ҳолатӣ; $B) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ; $D)  хаттӣ ва шифоҳӣ;   $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                  

@29. Моҳият ва хусусиятҳои ахлоци муташшакил                                                         $A)мафҳум ва моҳияти ахлоци муташшакил; $B)Усулҳои тадқиқотбарй дар ахлоқи муташаккил; $C)Таркиб ва хусусиятҳои ахлоқи муташаккил; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@30. Тамоулҳои нав дар тараққиёти ташкилот

 $A)Таъсири технологияи ахборй ба фаъолияти ташкилот; $B)Аломатҳои хос ва нишонаҳои ташкилот; $C)Самтҳои асосй тараққиҳти ташкилотҳои тиҷоратй; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона;$E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                

@31Ҷараёни дарксозй ва идоракунии таасурот.

 $A)қоидаҳои равоншиносй (психологй) ҳангоми идоракунии одамон;         $B)Психологияи шахсият ва усулҳои таркибии он; $C)Таснифи одамон вобаста ба қобилияти мутобиқшавй; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@32. Шахсият ва нишондодҳо

$A)Мафҳуми умумии шахсият; $B)ҷараҳни тараққиёти шахсият; $C)ҷараёни ташаккули нишондодҳо ва вазифаҳои иҷроиши онҳо; $D) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                  

@33. Мотивасия талаботҳо, таркиб ваҷараёни кор.

$A)Муайянсозии мафҳумҳои «мотив» ва «мотивасия»; $B)Усулҳои асосии мотивасия; $C)ҳавасмангардонии ѓайримоддии ҷараёни мотивасия; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

@34. Мотивасияи меҳнат тавассути банақшагирии ҷои корй ва мақсадгузорй

$A)Банақшагирии ҷои корй-ҳамчун заминаи мотивасияи меҳнатй; $B)Баҳисобгирии хусусиятҳои кор ҳангоми банақшагирии ои корй ;$C)Назарияи мақсадгузорй ва принсипҳои асосй дар раванди тадқиқотбарии ташаккулёфта; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд ; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                  

@35. Таълим ҷараён, низоми мукофотдиҳй ва идолракунии  ахлоци муташаккил.

 $A)ҷараёнҳои назариявии таълим рафторй, маърифатй ва иҷтимой; $B)Таҳлили низоми ташкили мукофотдиҳй; $C)Марҳилаҳо ва натиҷаҳои идоракунии рафторй; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                 

@36.  ҷараёни инкишофи гуруҳй ва коллективй.

$A)Моҳияти дараҷаи инкишофёби ва намудҳои гуногуни он; $B)Нақши тадқиқотбарии гуруҳ дар менеҷменти ташкилот; $C)Сохтор ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи гуруҳҳои  ѓайрирасмй ва ташкилот; $D) омилҳои шабака ва тобеон;  $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                  

@37. Муноқиша ва аҳамияти гузаронидани гуфтушунидҳо.

$A)Марҳилаҳои ташаккулёбии ва авҷи муноқишаҳо; $B)Оқибатҳои мусбй ва манфии муноқишаҳо; $C)Марҳилаҳои ҷараёни гуфтушунидҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@38. Стресс дар ҷои кор.

$A)Мафҳум ва моҳияти стресс; $B)Омилҳои ташкилы: ва щайриташкилы;         $C)Таъсири стрессҳои ҷисмонй, психологй ва масъалаҳои рафторй ба ташкилот; ;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона;  $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                  

@39. Маданияти ташкилй.

$A)ҷанбаҳои муҳити ташкилй; $B)ҷанбаҳои маданияти ташкилй; $C)ҷараёнҳои кории дохилии гуруҳй ва байнигуруҳй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@40. Мотивасияи меҳнат тавассути банақшагирии ҷои корй  ва  мақсадгузорй.

$A)Банақшагирии ҷои корй-ҳамчун заминаи мотивасияи  меҳнатй;           $B)Баҳисобгириит хусусиятҳои корҳангоми банақшагирии ҷои корй;          $C)Назарияи мақсадгузорй ва принсипҳои асосй дар раванди тадқиқотбарии ташаккулёфта; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона;  $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                  

@41. Таълим ҷараён, низоми мукофотдиҳй ва идоракунии    

          ахлоқи муташаккил.

 $A)ҷараёнҳои назариявии таълим рафторй, маърифатй ва иҷтимой;           $B)Таҳлили низоми ташкили мукофотдиҳй; $C)Марҳилаҳо ва натиҷаҳои идоракунии рафторй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@42. Ҷараёни инкишофи гуруҳй ва коллективй.

 $A)Моҳияти дараҷаи инкишофёби ва намудҳои гуногуни он; $B)Нақши тадқиқотбарии гуруҳ дар менеҷменти ташкилот; $C)Сохтор ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи гуруҳҳои ѓайрирасмй ва ташкилот; $D) омилҳои шабака ва тобеон;  $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                  

@43. Муноқиша ва аҳамияти гузаронидани гуфтушунидҳо.

$A)Марҳилаҳои ташаккулёбии ва авҷи муноқишаҳо; $B)Оқибатҳои мусбй ва манфии муноқишаҳо; $C)Марҳилаҳои ҷараёни гуфтушунидҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@44. Стресс дар ҷои кор.

$A)Мафҳум ва моҳияти стресс; $B)Омилҳои ташкилй, ва щайриташкилй;          $C)Таъсири стресҳои ҷисмонй ва психологй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@45. Моҳият ва хусусиятҳои ахлоци муташшакил.

$A)мафҳум ва моҳияти ахлоқи муташшакил; $B)Усулҳои тадқиқотбарй дар ахлоқи муташаккил; $С)Таркиб ва хусусиятҳои ахлоци муташаккил; $D) омилҳои шабака ва тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@46. Тамоулҳои нав дар тарацциьти ташкилот

$A)Таъсири технологияи ахборй ба фаъолияти ташкилот; $B)Аломатҳои хос ва нишонаҳои ташкилот; $C)Самтҳои асосй тараққиёти ташкилотҳои тиҷоратй; ;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                                            @47. Ҷараёни дарксозй ва идоракунии  таассурот.

$A)Цоидаёои равоншиносй (психологй) ҳангоми идоракунии одамон;         $B)Психологияи шахсият ва усулҳои таркибии он; $C)Таснифи одамон вобаста ба қобилияти мутобиқшавй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;     

@48. Шахсият ва нишондодҳо.

$A)Мафҳуми умумии шахсият; $B)ҷараёни тарақиёти шахсият; $C)ҷараёни ташаккули нишондодҳо ва вазифаҳои иҷроиши онҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруc;

@49. Мотивасия талаботҳо, таркиб ва ҷараёни кор.

$A)Муайянсозии мафҳумҳои «мотив» ва «мотивасия»; $B)Усулҳои асосии мотивасия;        $C)ҳавасмангардонии ѓайримоддии ҷараёни мотивасия; $D) омилҳои шабака ва тобеон;  $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                           @50Таълим ҷараён, низоми мукофотдиҳй ва идолракунии ахлоци муташаккил.

 $A)ҷараёнҳои назариявии таълим рафторй, маърифатй ва иҷтимой; $B)Таҳлили низоми ташкили мукофотдиҳй; $C)Марҳилаҳо ва натиҷаҳои идоракунии рафторй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруc;

@50. Мотивасияи меҳнат тавассути банақшагирии ҷои коры ва  мақсадгузорй.

 $A)Банақшагирии ҷои корй-ҳамчун заминаи мотивасияи меҳнатй;          $B)Баҳисобгириит хусусиятҳои корҳангоми банақшагирии ҷои корй;         $C)Назарияи мақсадгузорй ва принсипҳои асосй дар раванди тадқиқотбарии ташаккулёфта; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@52. Муноқиша ва аҳамияти гузаронидани гуфтушунидҳо.

$A)Марҳилаҳои ташаккулёбии ва авҷи муноқишаҳо; $B)Оқибатҳои мусбё ва манфии муноқишаҳо; $C)Марҳилаҳои ҷараёни гуфтушунидҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@53. Стресс дар ҷои кор

$A)Мафҳум ва моҳияти стресс; $B)Омилҳои ташкилй ва ѓайриташкилй;           $C)Таъсири стрессҳои ҷисмонй ва психологй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@54. Муноқиша ва аҳамияти гузаронидани гуфтушунидҳо;                                    $A)Марҳилаҳои ташаккулёбии ва авҷи муноқишаҳо; $В)Оқибатҳои мусбй ва манфии муноқишаҳо; $С)Марҳилаҳои ҷараёни гуфтушунидҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@55. Тамоулҳои нав дар тараққиёти ташкилот

$A)Таъсири технологияи ахборй ба фаъолияти ташкилот; $B)Аломатҳои хос ва нишонаҳои ташкилот; $C)Самтҳои асосй тараққиҳти ташкилотҳои тиҷоратй; $D) омилҳои шабака ва тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@56. Ҷараёни дарксозй ва идоракунии  таассурот.

$A)қоидаҳои равоншиносй (психологй) ҳангоми идоракунии одамон;          $B)Психологияи шахсият ва усулёои таркибии он; $C)Таснифи одамон вобаста ба қобилияти мутобиқшавй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@57. Шахсият ва нишондодҳо.

$A)Мафҳуми умумии шахсият; $B)ҷараёни тараққиёти шахсият; $C)ҷараёни ташаккули нишондодҳо ва вазифаҳои иҷроиши онҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@58. Мотивасия, талаботҳо,таркиб ва ҷараёни кор.

$A)Муайянсозии мафҳумҳои «мотив» ва «мотивасия»; $B)Усулҳои асосии мотивасия;        $C)ҳавасмангардонии ѓайримоддии ҷараёни мотивасия; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@59. Маданияти ташкилй.

$A)ҷанбаҳои муҳити ташкилй;  $B)ҷанбаҳои маданиятй ташкилй; $C)ҷараёнҳои кории дохилии гуруҳй ва байнигуруҳй ;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@60.Стресс дар ҷои кор.

$A)Мафҳум ва моҳияти стресс; $B)Омилҳои ташкилй ва ѓайриташкилй;          $C)Таъсири стрессҳои ҷисмоны ва психологй; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                           

@61. Муноқиша ва аҳамияти гузаронидани гуфтушунидҳо.

$A)Марҳилаҳои ташаккулёбии ва авҷи муноқишаҳо; $B)Оқибатҳои мусбй ва манфии муноқишаҳо; $C)Марҳилаҳои ҷараёни гуфтушунидҳо; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@62. Тамоулҳои нав дар тараққиёти ташкилот

$A)Таъсири технологияи ахбор ба фаъолияти ташкилот; $B)Аломатҳои хос ва нишонаҳои ташкилот; $C)Самтҳои асосё тараққиёти ташкилотҳои тиҷорат;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;                                                                                           

@63. Ҷараёни дарксозй ва идоракунии таассурот.

$A)Қоидаҳои равоншиносй (психологй) ҳангоми  идоракунии одамон; $B)Психологияи шахсият ва усулҳои таркибии он; $C)Таснифи одамон вобаста ба цобилияти мутобиқшавй;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст

@64. Шахсият ва нишондодҳо.

$A)Мафҳуми умумии шахсият; $B)ҷараёни тараққиёти шахсият; $C)ҷараёни;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

 @65. Мотивасия талаботҳо, таркиб ва ҷараёни кор.

$А)Муайянсозии мафҳумҳои «мотив» ва «мотивасия»; $B)Усулҳои асосии мотивасия;  $C)ҳавасмангардонии ѓайримоддии ҷараёни мотивасия; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

 @66. Маданияти ташкилй.

 $A)ҷанбаҳои муҳити ташкилы; $B)ҷанбаҳои маданиятй ташкилы; $C)ҷараьнҳои кории дохилии гуруҳы ва байнигуруҳй ;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@67. Таълимҷараён, низоми мукофотдиҳй ва идолракунии ахлоқи муташаккил.

 $A)ҷараёнҳои назариявии таълим рафторй  маърифатй ва иҷтимой; $B)Таҳлили низоми ташкили мукофотдиҳй; $C)Марёилаҳо ва натиҷаҳои идоракунии рафторй ;  $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68. Мотивасияи меҳнат тавассути банақшагирии ҷои корй  ва  мақсадгузорй.

 $A)Банақшагирии ҷои корй-ҳамчун заминаи мотивасияи меҳнатй; $B)Баҳисобгириит хусусиятҳои корҳангоми банақшагирии  ҷои коры; $С)Назарияи мақсадгузорй ва принсипҳои асосй дар раванди тадқиқотбарии ташаккулёфта; D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло  дуруст;

@60 ҷараёни инкишофи гуруҳй ва коллективй.

$A)Моҳияти дараҷаи инкишофёби ва намудҳои гуногуни он; $B)Нақши тадқиқотбарии гуруҳ дар менеҷменти ташкилот; $C)Сохтор ва қувваҳои ҳаракатдиҳандаи гуруҳҳои ѓайрирасмй ва ташкилот; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

 @70.Ахборро аз руи кадом хуссият фарз мекунанд

$A) аз руи мундариҷа, таинот; $B) аз руи имконияти нигоҳдорӣ, дараҷаи истифодабарӣ;  $C) аз руи дараҷаи муҳимият, хусусияти ахбор;  $D) вариантҳо дурустанд; $E) ҳамаивариантҳо нодурустанд;

 @71.Ахбор аз руи хусусият чанд намуд мешвад

$A) 6 то; $B) 2 то; $C) 5 то; $D) вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст

  @72.Стратегияи мақсадгузорӣ барои ба дастории натиҷаи маѓлуб як чанд омилҳоро дар худ дошта бошад

$A) чиро қайд ккард ва ба кадом сифат бояд истеҳсол намуд; $B) дар каддом бозорҳо ва чи тавр бояд фаъолият кард; $C) каддом амалиётҳоро чи тавр ва дар навбати аввал бояд иҷро ккард;  $D) вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст;

@73.Барои интихоби вазифаҳои асосии инкишофи корхона таҳлилҳоро гузаронидан лозим аст, ки ин ______ва ______мебошад

$A) микромуҳит ва макромуҳит; $B) сармояи нақди ва ѓайри нақди; $C) нарх, рақобат, талабот,таклифот; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст;

@74.Ба таҳлили микромуҳит ин омилҳо расанд

$A) имкониятҳои бозорӣ, сохтори соҳаи яаъолият, ки корхона интихоб намудаанд; $B) баҳодиҳии хусусиятҳои бозор, баҳодиҳии фоиданокии бозор; $C) баҳодиҳии восит, технолдлогия ва мақсади стратегия, корхона, баҳодиҳии муҳити иқтисодии бозор; $D) варианти дуруст нест; $E) а, в,с дурустанд;

@75.Ба омили микромуҳит дохиласт

$A) баҳодиҳии хусусиятҳои бозор, баҳодиҳии фоиданокии бозор; $B) бекор кардани ифодаи вақти корӣ; $C) камкунии меҳнатѓунҷоиши маҳсулот; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст

@76.Омилҳои микромуҳит чанд намуд мешаванд

$A) 15 то $B) 6 то; $C) 9 то;  $D) 1 то; $E) 3 то;

@77.Таҳлили макромуҳит ин

$A) ҷанбаҳои макроиқтисодӣ; $B) бозоорҳои якҷояшуда (мутаҳидшуда);  $C) муҳити иқтисодии бозор;  $D) варианти дуруст надорад; $E) а ва в дурустанд;                    

@78.Намудҳои таҳлили макромуҳит чандтоянд

$A) 2 то; $B) 3 то; $C) 5 то; $D) 7 то; $E) 9 то;

@79.Ба омилҳои таҳлили макромуҳит

$A)ҷанбаҳои макроиқтисоди, бозорҳои мутаҳидшуда; $B) баҳодиҳии вазъи сармоягузорӣ; $C) бозори қувваи корӣ, захираҳо; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) вариантҳои зикршуда нодурустанд;

@80.Муҳити берунаи  корхоонаро дар ду сайт месозанд

$A)муҳити  ҷанбаҳои макроиқтисоди, бозорҳои мутаҳидшуда; $B) муҳити баҳодиҳии вазъи сармоягузорӣ; $C) муҳити умумӣ, муайян; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст;

@81.Муҳити умумии корохона чиро меомузад

$A)вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ,инкишоф, илму техника; $B) бозор, ашёи хом, ҳамкории тарафайн; $C) истеҳсол, мол, ҳаракати фуруши мол;  $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст; 

@82.Муҳити муайяни корхона чиро меомузад

$A)таъминкунандагони ашёи хом ва масолеҳ; $B) таҷҳизот, истеъмолкунандагони молу хадамоти корхона; $C) сохттори молиявӣ, рақибон; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст; 

@83.Нишондиҳандаҳои таҳлили иқтисодӣ

$A)ассосӣ, ҷорӣ, ниҳоӣ; $B) аввалин, ҷорӣ; $C) нарх, молия, пул; $D) варианти а, в дурустанд; $E) варианти дуруст нест; 

@84.Ба нишгондиҳандаҳои асосӣ дохил мешаванд

$A) Мафҳуми умумии шахсият; $B) фармоишҳои нав,арзиши молҳои истифодаи тулонӣ;  $C) аз руи дараҷаи муҳимият, хусусияти ахбор;  $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) вариантҳо нодуруст;

@85. Нишон, ҷори ин.

$A)Қоидаҳои равоншиносй (психологй) ҳангоми идоракунии одамон;         $B)Психологияи шахсият ва усулҳои таркибии он; $C) сатҳи бекорӣ, фоидаи  корхонаҳо пас аз пардохти андозҳо, ҳаҷми истеҳсоли фуруш, МММ;  $D) ҷараёни; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;  

@86. Нишон, ниҳои ин.

$A)даромади шахсӣ, савдои чакана,меъёри бонкӣ, истеҳсол ва фуруши воситаҳои истеҳсолот; $B) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $C) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $D) Усулҳои тадқиқотбарй дар ахлоқи муташаккил; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@87. Асосгузори инкишофи  қисмҳои асосии назарияи клоссики инҳоянд.

$A) иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он, иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $B) Ф,Тейлор, Гибергҳо, Х.Мюнстиберг, Эмерсон, Л.Таун, Л.Кук; $C) монеаҳои ташкилотӣ ва гурухӣ; $D) бо гуноҳи роҳбарон ва тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@88. Асосгузори инкишофи қисмҳои асосии назарияи ташкилот инҳоянд.

$A) тавассути иртиботи расмӣ, тавассути васоити ахбори умум; $B) дараҷаи таҳлил ва ҷамъбасткунй, ҷамбаҳои хоси ҳайёти ташкилот, меъёрхои ҷудонамоии ташкилот ба қисмҳо; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) А.Файол, Д.Лизинг,С.Пеян,А.Уд Вик; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@89. Асосгузори инкишофи назарияи бюрокротия:

$A) Тейлор; $B) Фаёл; $C) Эмерсон; $D) Вебер; $E) Котлер;

@90. Тадқиқот  оиди назарияи ташкилот дар кадом солҳо рост меояд:

$A) 1920-1976; $B) 1890-1940; $C) 1856-1914; $D) 1990-2004; $E) 1876-1934;

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.