Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести аз фанни маркетинг

@1.Мухити маркетинги фирма ин. $A) маЧмуи куввахоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотхоирохбариятимаркетинги таъсир мерасонад;

$B) маЧмуи куввахоифаъоле, кибаимоконитхоиистехсолиифирматаъсирмерасонанд;

$C) маЧмуи куввахоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маЧмуи куввахои фаъоле, кибаимконотхои молиявии ташкилот таъсир мерасонад;

$E) маЧмуи куввахоифаъоле, ибарохбарияти ташкилот таъсир мерасонанд;

@2.Харончизе, ки истехсол ва бабозор барои фуруш пешниход мешавад ин. $A) мубодила; $B) арзиш; $C) махсулот; $D) тиЧорат; $E) мол;

@3. Харидорони берунмарзии давлат ин. $A) бозори молияви; $B) бозори байналхалки; $C) бозори дохили; $D) бозори махали; $E) бозори махсусгардонидашуда;

@4. Фирахои махсус оиди ташкили харакати мол. $A) агентихоихадамотимаркетинги; $B) ташкилотхоитаткикотбариимаркетинги; $C) ширкатхоитиЧорати; $D) фирмахое, кибароизахиракуни ва кашонидани мол кумак мекунанд;

$E) ташкилотхоимолияви-карзи;

@5. Ракибон ин.

$A) корхонахое, кимолхои гуногун истехсол мекунанд;

$B) корхонахое, ки молхои монанд истехсол мекунанд;

$C) кормандони дохилии ташкилот;

$D) кормандони ташкилотхои мухталиф;

$E) ташкилотхои хайрияви;

@6. ЭтиёЧоте, ки бо имконияти харидории истеъмолкунанда асос ёфтааст. $A) эхтиёЧот; $B) дархост; $C) талабот; $D) хамаашдурустат; $E) хамааш дурустаст;

@7. ЭхтиёЧот ин. $A) кобилиятихаридори; $B) хисси норасоии чизе ба инсон; $C) талабот ба махсулот; $D) Чавоби дуруст В,D; $E) хамаашдурустаст;

@8. Мухитимаркетингиифирмаиборатастаз.

$A) коргарони катори ва рорхбарон; $B) миёнаравони фирма;

$C) микро ва макромухит; $D) омили иктисоди; $E) хамааш хато аст;

@9. Ташкилотхое, кимолробомаксадиистехсолхаридори мекунанд. $A) бозори молияви; $B) бозори миёнарави; $C) бозори истехсоли;

$D) бозори байналхалки; $E) бозори давлати;

@10. Хисинорасоиичизевапайдоишихохишин.

$A) талабот; $B) дархост; $C) эхтиёЧот; $D) мол; $E) тиЧорат;

@11. Шахсоне, ки молро бо максадиистеъмолихаридоримекунандин.

$A) бозори таъминкунандагон; $B) бозори истеъмолкунандагон;

$C) бозори байналхалки; $D) бозоридавлати; $E) бозори тиЧорати;

@12. Микромухитифирмаинкуввахое, ки

.$A) бамакромухитифирматаъсирмерасонанд;

$B) ба истемолкунандагон таъсир мерасонанд;

$C) ба худи фирма таъсир мерасонанд;

$D) ба коргарони ташкилот таъсир мерасонанд;

@13. Амалии аз касе гирифтани объекте бо пешниходи чизе бар ивазаш. $A) муомилот; $B) мубодила; $C) талабот; $D) эхтиёЧот; $E) дархост.

@14. Фирмахое, киташкилотробозахирахоизаруритаъминмекунанд.

$A) молияви; $B) тиЧорати; $C) хусуси; $D) таъминкунандагон; $E) ракибон;

@15. Бозори фурушандагони мобайни ин ташкилотхое, ки. $A) молро бо максади истехсол харидори мекунанд;

$B) молро бо максади истеъмол харидори мекунанд; $C) молро бо максади аз навфуруши харидори мекунанд; $D) молро бо максади нигохдори харидори мекунанд; $E) молро харид намекунанд;

@16. Мубодилаи тиЧоратии байни ду тараф ин. $A) муомила; $B) бизнес; $C) миёнарави; $D) сохибкори; $E) маркетинг;

@17. Таъминкунандагон ин. $A) ташкилотхои тиЧорати; $B) ташкилотхои маркетинги; $C) фирмахое, ки ташкилотро бо захирахо таъмин мекунанд;

$D) фирмахое, ки ташилотро бо корагар тъмин мекунанд; $E) миёнаравон;

@18. Агентихои хизмати маркетинги ин. $A) фирмахои таткикотбари; $B) бозори корхонахои давлати; $C) бозори истехсолкунандагон; $D) агентихои рекламави; $E) хамааш дуруст аст;

@19. Маблагипулие, ки истеъмолкунанда барои сохибшудани мол пардорхт мекунадин. $A) арзиши асли; $B) хароЧот; $C) нарх; $D) мухити маркетинг;

$E) тиЧорат;

@20. Миёнаравони савдо ин фирмахое, ки. $A) ташкилотро бо захира таъмин мекунанд; $B) бо мол таъмин мекунанд; $C) барои дарёфти мизоЧ ё бевосита фуруши мол кумак мекунанд; $D) ташкилотхоимаркетинги; $E) ташкилотхоитиЧорати;

@21. Консепсияи мукамалгардонии мол тасдикмекунад, ки. $A) истеъмолкунандагон моли мавЧуд бударо мехоханд; $B) истеъмолкунандагон моли баландсифатро мехоханд; $C) истеъмолкунанда моли нархи паст доштаро мехохад; $D) молбояд баистеъмолкунанда зарарнок набошад; $E) хамааш дуруст аст;

@22. Консепсияи мукамалгардонии истехсолоттасдикмекунад, ки. $A) истеъмолкунандагон моли ташкилотро дар сатхи лозима харидори намекунанд, агар дар сохаи тиЧорат кушишхо накарда бошад;

$B) истеъмолкунандагон молеро мехоханд, ки васеъ пахн шуда нархи дастрас дошта бошад; $C) истеъмолкунандагон моли баландсифат мехоханд; $D) истеъмолкунандагон моли бехатар мехоханд; $E) истеъмолкунандагонмолхоинавмехоханд;

@23. Нигохдошатнашавандаякеазхусусиятхои. $A) хадамот; $B) мол; $C) маркетинг; $D) истехсолот; $E) бозор;

@24. Рекламаи маълумотдиханда дар кодом давраи силсилаи хаётии мол муфид аст.

$A) воридшави; $B) сабзиш; $C) камолот; $D) таназул;$E) хамааш дуруст аст;

@25. Консепсияи кушишхоисермахсулитиЧорати бештар истифода мешавад дар молхои. $A) талаботи харуза; $B) истеъмоли; $C) истехсоли; $D) талаботи камдошта; $E) талаботи пешаки;

@26. Чудокунии бозор дар асоси Чинсият, сину сол, хаЧми оила ин принсипи. $A) Чугрофи ; $B) рафтори; $C) моли; $D) демографи; $E) иктисоди;

@27. Таткикотбарии маркетинги ин. $A) хисоботхои дохилиифирма; $B) воридкунии дигаргунихо дар дохили фирма; $C) муаянкуни, Чамъоварива тахлили маълумотхо; $D) усулхои Чамъоварии ахбороти зарури оид ба фирма; $E) тахлили маъсулотхо;

@28. Даврахои силсилаи хаёти мол.

$A) гардиш, бозори, таназул, комёби; $B) воридшави, сабзиш, камолот, таназул; $C) истехсоли, бозори, фуруш, харид; $D ҳамаи ҷавобхо дуруст $E) хамаашхатоаст;

@29. Фирмахое, киташкилотродархаракат, фуруш ва таксимотимолкумак мекунанд. $A) таъминкунандагон; $B) миёнаравони маркетинги; $C) ракибон; $D) мизоЧон; $E) бозорхоибайналхалки;

@30. ХароЧотхое, ки аз сатхи истехсолот вобастаги дорад ин. $A) хароЧотхои доими; $B) хароЧотхои маркетинги; $C) хароЧотхои тиЧорати; $D) хароЧотхои тагирёбанда; $E) хароЧотхои омехта;

@31. Ахбороти маркетинги таввасути чунин системахо Чамъовари ва тахлилкарда мешавад. $A) хисоботхои дохила; $B) Чамъоварии ахборотхо; $C) таткикотбарии маркетинги; $D) тахлили ахборотхо; $E) хамааш хато аст;

@32. Таткикотбарии маркетинги аз чанд мархила ибора таст. $A) аз 10; $B) аз 8; $C) аз 15; $D) аз 5; $E) аз 3;

@33. Принсипи рафтори ин. $A) Чудокунии харидорон аз руи сатхидаромад; $B) Чудокунии харидорон аз руи хаЧми оила; $C) Чудокунии харидорон аз руи маълумот ва тавсифи истифодабарии мол; $D) Чудокунии харидорон аз руи

Чойгиршавии минтакахоиЧугррофи;$E) хамааш дуруст аст;

@34.Намудхои борЧомаи (упаковка) мол.

$A) воридшаванда, нигохдоранда, фуруши; $B) моли, воридоти, рекламави; $C) дохили, беруни, наклиёти; $D)ҳамаи ҷавобхо нодуруст $E) хамааш дуруст аст;

@35.Чудокунии харидорон аз руи мансубият ба синфхоЧамъияти. $A) принсипи психографи; $B) принсипи рафтори; $C) принсипи Чугрофи; $D) принсипи демографи; $E) хамааш дуруст аст;

@36.Чудокунии бозор ба минтакахои нпринсипи. $A) демографи; $B) рафтори; $C) психографи; $D) Чугрофи;

$E) сохибкори;

@37.ГурухбандиибозорхоиасосиимизоЧон. $A) истеъмолкунандагон, истехсолкунандагон, савдогарон, корхонахои давлати, байналхалки; $B) яклухтфурушон, чаканафурушон; $C) хизматчиён, кормандон, мутахасисон, хонашинхо; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст; $E) хамааш дуруст аст;

@38.Маълумотхои дуюмин барои таткикотбаранда ин ахборотхое, ки.

$A) уЧамъовари мекунад; $B) алакай мавЧуданд; $C) Чамъовари шуда истодаанд; $D) дигар ташкилотхоЧамъоваримекунанд; $E) хамааш дуруст аст;

@39.Бозор ин.

$A) Чои кори рохбар; $B) Чои бадастоварии фоида; $C) макони истирохати коргарон;

$D) маЧмуимуносибатхоиистехсолкунандаваистеъмолкунанда; $E) макони гирифтани маълумот;

@40.МаЧмуи хароЧотхои доими ва хароЧотхои тагирёбанда дар хар як сатхи истехсолот ин. $A) хароЧотхои мавсими; $B) хароЧотхои вазифави; $C) хароЧотхои истехсоли; $D) хароЧотхои умуми; $E) хароЧотхои тиЧорати;

@41.Сифати номуратаб яке аз хусусиятхои. $A) моли Чисми; $B) моли истехсоли; $C) бозор; $D) маркетинг;

$E) хадамот;

@42.Консепсияе, ки баланбардоии сифати молро пешниход мекунад. $A) Консепсияи кушишхои сермахсули тиЧорати; $B) Консепсияи мукамалгардонии истехсолот; $C) Консепсияи мукамалгардонии мол; $D) Консепсияи маркетинги; $E) Консепсияи маркетинги иЧтимои-ахлоки;

@43.Яке аз омилхои микромухити фирма. $A) мухитидемографи; $B) бозор; $C) талабот; $D) таъминкунандагон; $E) мизоЧон;

@44.ХароЧотхое, ки новобаста аз сатхи истехсолот бетагир мемонанд ин. $A) хароЧотхои тагирёбанда; $B) хароЧотхои мавсими; $C) хароЧотхои доими; $D) хароЧотхои истехсоли; $E) хароЧотхои нигохдории коргар;

@45.Мушохида, озмоишвапурсишин.

$A) усулхои асосии маркетинг; $B) функсияхои рохбарият маркетинги; $C) усулхои Чамъоварии ахбороти авалин; $D) тиЧорати байналхалки; $E) хамаашдурустаст;

@46.Муаянкуни, Чамъоварива тахлили маълумотхо ин. $A) усулхои асосии маркетинг; $B) функсияхои маркетинг;

$C) принсипхои маркетинг; $D) омилхои асосии микромухит;

$E) таткикотбарии маркетинг.

@47.Чудокунии харидорон аз руи маълумот ва истифодабарии мол ин принсипи $A) демократи; $B) Чугрофи; $C) демографи; $D) психографи; $E) рафтори;

@48.Куввахое, кибамикромухитифирматаъсир мерасонанд ва танзимнашавандаанд. $A) мизоЧон; $B) ракибон; $C) макромухит; $D) таъмиинкунандагон;

$E) бозор;

@49.Омилхои асосии макромухити маркетинги ин. $A) таъминкунандагон ва ракибон; $B) мизоЧон ва миёнаравон;

$C) мухити демографи ва иктисоди; $D) мухити табии ва сиёси;

$E) хамааш хато аст;

@50.Чудокунии бозор ба гуруххои аники харидорон ин. $A) мухити аркеттинги; $B) омилхои иктисоди; $C) таксимот;

$D) банду басти бозор; $E) макромухитифирма;

@51.Маълумотхо авалин ин ахбороте, ки. $A) нахустин бор Чамъовари мешавад; $B) алакай мавЧуданд;

$C) Чамъоваришуда истодаанд; $D) пеш мавЧуд буданд; $E) пахнкардамешаванд;

@52.Принсипхои асосии банду басти бозор ин. $A) якарохбари, хукмфармо, маъмури; $B) Чугрофи, демографи, психографи; $C) бозори; моли, модди; $D) шахси, колективи;

$E) дохилифирмави, беруни;

@53.Аз манбаъ Чудонашаванда яке аз хусусиятхои. $A) маркетинги байналхалки; $B) молхои талаботи харруза;

$C) маркетинг; $D) хадамот; $E) борЧома;

@54.ХароЧотхои ташкилотро дар маЧмуъ Чудо мекунанд. $A) мавсими ва гайримавсими; $B) доими ва тагирёбанда;

$C) молияви вамоли; $D) мувакати вадоими; $E) нигохдори ва истехсоли;

@55.Банду басти бозор ин. $A) таксимоти молхо дар бозор; $B) Чудокунии кисматхои алохидаи бозор; $C) Чудокунии фурушандагони мол; $D) принсипхоибозори;

$E) Чудокунии бозор ба гуруххоихаридорон;

@56.Чудокунии бозор ба вохидхои Чугрофи ин принсипи. $A) Чугрофи; $B) бозори; $C) психографи; $D) рафтори; $E) демографи.

@57.Муаянкинии проблема, интихоби сарчашмаи ахборот, Чамъовари, тахлилвапешниходинхо; $A) воситахои асосии маркетинг; $B) функсияхоимаркетинг;

$C) мархилахои таткикотбарии маркетинг; $D) принсипхои банду бастибозор; $E) принсипхои маркетинг;

@58.Принсипи демографии ин. $A) Чудокунии рафтори харидорон; $B) Чудокуни ба вохидхоиЧугрофи; $C) Чудокуни аз руи аломати мансубият; $D) Чудокуни дар асоси нишондихандахоидемографи; $E) варианти дуруст А ва В;

@59.Усулхои Чамъоварии ахборотхои аввалин. $A) авалин ва дуюмин; $B) мушохида, озмоиш, пурсиш;

$C) оммавиинфироди; $D) назорати, бахогдихиватаЧрибави;

$E) муаянкунқ, Чамъовариватахлил;

@60.МаЧмуи муносибатхои истехсолкунанда ва истеъмолкунанда ин. $A) ташкилот; $B) ахборот; $C) бозор; $D) таткикотбариимаркетинги;

$E) озмоиш;

@61.Назарнонамуд яке аз хусусиятхои. $A) мол; $B) тиЧорат; $C) хадамот; $D) мол; $E) маркетинг.

@62.Маркетинг ин. $A) фаъолияте, ки барои хариди молхо равонакарда шудааст;

$B) фаъолияте, кибароиихотаи бозор равонкардашуда аст;

$C) илме, кифаъолияти сохибкорро барои конеънамудани талаботи одамон ба воситаибозор мефахмонад; $D) илме, ки омузиши бозорро мефахмонад; $E) хамааш дуруст аст;

@63.Нарх, мол, дархост унсурони асоси мебошанд барои. $A) бозор; $B) маркетинг; $C) бизнес. $D) мухитимаркетинги;

$E) хамааш дуруст аст;

@64.Чанд-то консепсияи маркетинг мавЧуд аст. $A) се-то; $B) чор-то; $C) ПанЧ-то; $D) шаш-то; $E) як-то;

@65.Кадоме аз хелхои консепсияи маркетинги истифода мешавад, агар

Дархост нисбат ба истехсоли мол бартаридошта бошад. $A) консепсияи такмили мол; $B) консепсияи такмили истехсолот;

$C) консепсияи маркетинг; $D) консепсияи иЧтимои – ахлоки;

$E) хамааш дуруст аст;

@66.Кадоме аз принсипхои маркетинг барои дар сари вакт конеъгардонидани талаботи пайдошуда истифода мешавад. $A) принсипи мувофикоии таклифот ба дархост; $B) Принсипи тадкикоти маркетинги; $C) Принсипи итилооти; $D) хамаи чавобхо дуруст; $E) хамааш дуруст аст;

@67.Унсурхои асосии бозор кадомхоянд. $A) мол, фуруш, реклама; $B) истехсол, истеъмол, муомилот; $C) нарх, талабот, ракобат, таклифот; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст; $E) хамаашдурустаст;

@68.Танзимгари дархост ва пешниходот дар бозор чи ба хисоб меравад. $A) мол; $B) нарх; $C) фуруш; $D) талабот; $E) ракобат;

@69.Кадом намуди истеъмолкунандагон молро бо максади азнав фурухтан бадаст меоранд. $A) миёнаравон; $B) корхонахоидавлати; $C) корхонахоиистехсоли; $D) сохибкорон; $E) хамааш дуруст аст;

@70.Ба намудхои асосии ракобат кадоме аз инхоянд. $A) функсионали, предмети, намуди; $B) монополи, олигополи, озод; $C) давлати, корпоративи, хусуси; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст ; $E) хамааш дуруст аст;

@71.Аз кадом вакт косепсияи маркетинг тараккит ёфт. $A) охири асри XVIII; $B) солхои 20-уми асриXX; $C) солхои 50-уми асриXX; $D) солхои 30-уми асриXX; $E) хамааш дуруст аст;

@72.Сегментатсияи бозор гуфта инро мефахмонад.

$A) кисми масохати бозор, кимолхои гуногун фурухта мешава; $B) гурухиистеъмолкунандагони молхои муаян; $C) мавзее, ки ба молхои гуногун талабот дорад; $D) гурухбандии харидорон; $E) хамааш дурустаст;

@73. Фаъолияте, ки ба чудокуни гуруххои алохидаи харидорон аз бозори умуми равона карда шудааст чунин номида мешавад. $A) тадкикот; $B) банакшагири; $C) сегментатсия; $D) сохибкори; $E) хамааш дуруст аст;

@74.Кадом манбахои иттилоот барои тадкикоти маркетинги истифода мешавад. $A) асоси ва иловаги; $B) дохили ва беруни; $C) пушида ва кушода; $E) варианти дуруст А ва С;

@75.Воридшавии мол ба бозор, болорави, камолот ва таназул ин. $A) давраи бунёди мол; $B) сикли хаётии мол; $C) давраи воридшавии мол; $D) давраи истехсоли мол; $E) хамааш дуруст аст;

@76.Силсилаи хаётии мол аз чунин даврахо иборат аст. $A) тадкикот, коркард, бунёдваворид; $B) коркард, ворид, навкуни, гирифтан; $C) ворид, таракиёт, рушд, пастрави; $D) истехсол; $E) воридшави, коркард, навкуни;

@77. Сатхи болоии нархро чи муаян мекунад. $A) харочоти истехсоли мол; $B) арзиши аслии мол; $C) дархост дар бозор; $D) нархи моли ракибон; $E) хамааш дуруст аст;

@78.Банду басти бозор ин. $A) кисми асосии микромухити маркетинг; $B) кисми омузиши реклама; $C) яке аз принсипхои маркетинг; $D) яке аз омилхои макромухити маркетинг; $E) хамааш дуруст аст;

@79.Таъминоти моддию техники, миёнаравхо, истеъмолгарон, ракибон омилхои мухими. $A) микромухитимаркетинг; $B) болоравии талаботи ахоли; $C) омузиши робитавии низоми маркетинг; $D) макромухитимаркетинг; $E) варианти дуруст С ва D;

@80.Мухити маркетинг. $A) мухити фурушандагону харидорон; $B) микро ва макромухити маркетинг; $C) мухити миёнаравхои бозор; $D) мухити ракибон; $E) хамааш дуруст аст;

@81.Агенти харид-ин. $A) маЧмуи одамон ва ташкилотхо; $B) мутахассиси варзидаи хариди молхо;$C) тоЧир; $D) сохибкорон; $E) хамаашдурустаст;

@82. Дохили, беруни ва наклиёти. $A) намудхои реклама; $B) намудхои логистикаи молхо; $C) намуди борЧомаи молхо; $D) намуди банду басти бозор; $E) хамааш дуруст аст;

@83.Демографии, психографи, Чугрофи-ин. $A) принсипхои бандубасти бозор; $B) принсипхои фаъолияти тиЧорати; $C) принсипхои нархгузори; $D) принсипхои реклама; $E) хамаашдурустаст;

@84.Иктисоди, иЧтимои, хукуки, мадани омилхо. $A) макромухити маркетинг; $B) омузиши ракибон; $C) микромухитимаркетинг; $D) болоравии талаботи ахоли; $E) хамааш дуруст аст;

@85.Нархгузори ин. $A) ба бозор пешниход намудани мол; $B) Чараёни муаянкунии нархи мол; $C) котегорияи иктисоди; $D) фаъолият оиди гузориш ва муаянкунии нархи мол; $E) хамааш дуруст аст;

@86.Тадкикотбарии маркетинг ин. $A) Чамъовари, тахлил, коркардиахборотватартибдихиихисобот; $B) тадкикотбарии банди бозор; $C) банакшагири ва ояндабини; $D) омузиши бозор; $E) хамаашдурустаст;

@87. Расонидани ахборот оиди мол. $A) вазифаи фурушанда; $B) вазифаи реклама; $C) вазифаи миёнаравхо; $D) вазифаибозор; $E) хамааш дуруст аст;

@88.Муомилаи тиЧоратии байни ду тараф ин. $A) созиш; $B) савдои биржави; $C) бозор; $D) мубодила.

@89.Тахлили банакшагири, ташкилнамои, назорат ва ноил гаштан ба максади корхона ин. $A) вазифахои асосии харакати мол; $B) вазифахоиидоракуниимаркетинг; $C) вазифахои рекламаи молхо;

$D) вазифаи бозор.

@90.Ба навъхоЧудо куни, анборкуни, нигохдори ва наклиёткуни ин. $A) вазифаи маркетинг; $B) принсипхои маркетинг; $C) вазифаи логистика; $D) вазифаи реклама; $E) хамааш дуруст аст;

@91.Намудхои барномахои маркетинг кадомхоянд. $A) одди, мухталиф, максаднок; $B) кутохмуддатвадарозмуддат; $C) умуми ва меъёри; $D) пушида ва кушода; $E) хамаашдурустаст;

@92.Ахбори дохили ва беруни-ин. $A) намудхои ахбор; $B) максадхои асосии ахбор; $C) вазифаи тадкикотбарии маркетинг; $D) низоми маркетинг; $E) хамааш дуруст аст;

@93.Намуди пурсишномаи маркетинг-ин. $A) анкетаи мусохибаи коллективи; $B) анкетаи мусохибаи кори; $C) анкетаи мусохибаи шахси, телефонии, панели; $D) варианти дуруст А ё В; $E) хамаш нодуруст;

@94.Мушохида-ин. $A) усули тадкикотбарии маркетинг; $B) муайян кардани ахбор; $C) хавасмандкунии харидорон; $D) давраи тадкикотбарии маркетинг; $E) хамааш дуруст аст;

@95.Муайян кардани сатхи таъсиррасонии омилхои гуногун ба талабот ва пешниходот. $A) вазифаи менеЧерон; $B) вазифаи тадкикотбарии маркетинг; $C) максади маркетологхоиширкат; $D) вазифаиреклама; $E ҳамаш нодуруст;

@96.Раванди асосии тадкикотбарии маркетинг ин.

$A) рекламаи мол; $B) стратегияи нархгузори; $C) омузиши вазъ ва хаЧми бозор; $D) воситаи сиёсати моли; $E варианти В дуруст;

@97.Дигаргуншавии рафтори харидорон вобастаги дорад аз. $A) сифат, нарх ва молхои нав; $B) муносибати фурушанда; $C) реклама; $D) борЧомаи мол; $E) хамааш дуруст аст;

@98. Воситаи тадкикотбари ин. $A) санЧиш; $B) гузаронидани хронометраж; $C) мушохидабари, райпурси; $D) ояндабини; $E) хамааш дуруст аст;

@99. Воситаи тадкикотбари ин. $A) санЧиш; $B) гузаронидани хронометраж; $C) мушохидабари, райпурси; $D) ояндабини; $E) хамааш дуруст аст;

@100. Дилхох фаъолият оиди фуруши мол бевосита ба истеъмолкунандаи нихои барои ситифолаи шахсиаш ин. $A) маркетинги тиЧорати; $B) савдои чакана; $C) савдои яклухт; $D) савдои байналхалки; $E) сохибкории инфироди;

1 – A 41-B 81-B
2- E 42-C 82-C
3-B 43-E 83-A
4-D 44-C 84-A
5-B 45-C 85-C
6-C 46-E 86-A
7-B 47 – C 87-B
8-C 48-C 88-D
9-C 49-C 89-B
10-C 50-D 90-C
11—B 51-A 91-A
12-C 52-B 92-A
13—B 53-E 93-C
14-D 54-B 94-A
15-C 55-B 95-B
16—A 56-A 96-C
17-C 57-C 97-A
18-A 58-C 98-B
19-C 59-B 99-C
20-C 60-C 100-B
21-B 61-C
22-C 62-D
23-B 63-B
24-A 64-C
25-A 65-A
26-D 66-A
27-C 67-C
28-B 68-A
29-B 69-A
30-D 70-B
31-B 71-C
32-D 72-C
33-A 73-C
34-C 74-B
35-D 75-B
36-D 76-C
37-B 77-C
38-A 78-C
39-D 79-A
40—-D 80-B

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *