Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тестхои менечмент

@1.Менеҷмент –ин:

$A) намуди фаъолиятест, ки мақсади асосии он ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор аст; $B)  фаъолияти иктисодиест, ки бо воситаи он дар корхонаву ташкилотҳо ҳаҷми истехсоли мол ба накша гирифта мешавад; $C)   зерсохтори корхона мебошад, ки фаъолияти он нақшагирии фаъолияти иктисодии хоричии корхона мебошад; $D)    низоми принсипхо, усулхо ва воситахои идоракунӣ барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва афзун намудани фоида; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@2. Менеҷер кист:                                                                                                                      

$A) корманди шӯъбаи молиявию хисобдории корхонаи тиҷоратӣ; $B)  намояндаи босалоҳияти як мамлакат дар мамлакати дигар; $C)   корманди масъули корхонаву ташкилотхо, ки тобеон дораду муттасаддии кабули карор аст; $D)     корманде, ки аъзои кумитаи иттифоқи касабаи корхона мебошад;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                             

@3.  Нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон дихед.                                                     

$A) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба кабули карор;  $B)  иттилоотӣ, ташкилӣ, рохбарӣ;

$C)   байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалкй; $D)     дойр ба кабули карор, байналхалкй, иктисодй; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@4.  Зинахои идоракуниро номбар кунед.                                                                                     

$A) олӣ, миёна, поёнӣ; $B)  кум, дуюм, сеюм; $C)   баланд; паст; миёна; $D)      а, б ва в нодурустанд; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                             

@5. Корманде, ки дар корхона poҳбapии шӯъбаро ба  ӯҳдадорад,  ба  кадом зинаи идоракунӣ дохил мешавад?                                                          

$A) ба зинаи олии идоракунӣ; $B)  ба зинаи миёнаи идоракунӣ; $C)   ба зинаи поёнии идоракунӣ; $D)     ба зинахои идоракунй дохил намешавад; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                           

@6. Қонуниятҳои асосии идоракунӣ инҳоянд:                                                                            

 $A) ҳамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда, самаранокии идоракунй; мутаносибии истехсолот ва идораунй; ягонагии низоми идоракунй.

$B)  ягонагии низоми идоракунй; хавасмандгардонии моддй ва маънавй; самаранокии идоракунй; максаднок будан;$C)   ягонагии низоми идоракунй; мутаносибии истехсолот ва идоракунй; мутамарказонидан ва идоракунии гайримарказонй; хамохангсозии низомхои идоракунанда ва идорашаванда;$D)     максаднок будан; ягонагии низоми идоракунй; хавасмандгардонии моддй ва маънавй; хамоханг­созии низомхои идоракунанда ва идорашаванда; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                             

@7.Маҷмуи тартиботи рохбарикунанда, қоидахои асосӣ ва   меъёри   рафтори   кормандон,   ки   мақомоти идоракунии  корхона   истифода  мебаранд,  

номида мешавад.                                                                                                                                             

$A) функсияхои идоракунӣ; $B) усулхои идоракунӣ;$C) принсипҳои идоракунӣ;$D)     қарорҳои идоракунӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                         

@8. Кадоме аз ин классикони илми идоракунӣ 14 принсипи  идоракуниро асоснок намудааст?                                                                                                                      $A)  Анри Файол; б)  Макс Вебер; $B)     Гарингтон Эмерсон; $D)      Генри Форд;                                                                                                                                

@9.  Асосгузор ё «падар»-и менеҷменти илмӣ кист?                                                                                        

$A) Анри Файол;$B)  Фредерик Тейлор;$C)Владимир Ленин;$D)     Генри Форд;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

@10.Фредерик Тейлор асари худ – «Принсипҳо ва усулҳои илмии идоракунӣ»-ро кай аз чоп баровардааст?                                                                                                                                                   

$A)соли 1920; $б)соли 1901;$B)соли 1911;$D)     соли 1921; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;   

@11. Намояндагони мактаби идоракунии илмиро номбар кунед.                                      

$A) Ф.Тейлор, Г.Ганнт, Ф. ва Л.Гилбретхо, Г.Эмерсон, Г Форд; $B)  Ф.Тейлор, Г.Мюнстербсрг, Эмерсон, Г.Форд, И.Сталин; $C)   Ф.Тейлор, Г.Ганнт,    Г.Эмерсон,    А.Файол,М.Фоллет; $D)     Ф.Тейлор,  А.Файол,   А.Маслоу,   В.ЛснинЮ, К.Маркс;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                        

@12. Саҳми Г.Эмерсонро дар илми идоракунӣ нишон диҳед.                                                    

$A) у асосгузори системаи хавасмандкунии моддӣ ва маънавӣ мебошад; $B)  у дувоздах  принсипхон  асосии  идоракуниро асоснок карда, пешниход намудааст; $C)   у функсияхои асосии идоракуниро пешниход кардааст; $D)      у тахиягари системаи «кирояи якумра» мебошад;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                               

@13. Намояндагони    «мактаби   маъмурӣ»-и    идоракунӣ киҳоянд?                                    

$A) Ф.Тейлор, Г.Форд, Г.Эмерсон, А.Файол;$B)  А.Файол, Л.Урвик, Д.Муни, М.Вебер ;

$C)   А.Файол. Д.Муни, Р.Лайкерт. К.Маркс;$D)     Д.Муни, Л.Урвик, Ф.Энгелс, М.Вебер;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

@14. Асосгузори «мактаби маъмурӣ»-и идоракунӣ кист?                                                  

$A) Г.Ганнт;$B)  Ф.Тейлор;$C)   А.Файол ;$D)      Д.Мунӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                               

@15.Кодом    олим    назарияи    идоракуниро    бо    номи  «бюрократия» пешниҳод намудааст?                                                                                                                                       $A) Анри Файол; $B)  Карл Маркс;$C)   Макс Вебер;$D)     Давид Мунӣ;   $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

@16. Нақши  асосии мактаби  «Муносибатхои  инсонӣ»-ро нишон диҳед.                            

$A) зохир намудани диккати махсус ба омили инсонй
дар чараёни илоракунй;$B)  омузиши техникаю техлогияи пешкадам аз чониби кормандони корхона;$C)   интихоби озодонаи рохбари корхона;$D)     пешниход   намудани   рухсатии   36-руза   ба кормандон; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                

@17. Намояндагони машҳури мактаби «Муносибатҳои инсонӣ»-ро номбар кунед.    

$A) А.Файол,   М.Фоллет,   О.Шелдон,   Ч-Бернард, А.Маслоу;$B)  Г.Мюнстерберг, М.Фоллет, О. Шелдон, Э.Мейо, Ч-Бернард;$C)   М.Фоллет, А.Файол, А.Маслоу Ч.Бернард;

$D)      Д. Мак-Грегор, О.Шелдон, Э.Мейо, А.Маслоу;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     @18.Озмоишҳое, ки равоншиносӣ намоён ва яке аз намоянагони мактаби «Муносибатҳои инсонӣ» – Э.Мейо гузаронидааст, бо кадом ном машҳур аст?           

$A) «озмоишҳои Мейо»; $B)  «озмоишҳои Чикаго»;$C)   «озмоишҳои Хоторнӣ»; $D)     «озмоишҳои инсонӣ»; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                

@19. Фаркияти байни назарияхои «Муносибатхои инсонӣ» ва «Илмҳои рафторӣ» дар чист?                                                                                                                              $A) фарқият надоранд;$B)  ғояи асосии назарияи «Муносибатҳои инсонӣ» ин омӯзиши муносибатҳои байнишахсии кормандон мебошад. Ғояи асосии назарияи «Илмҳои рафторӣ» бошад, ин омӯзиши муносибатҳои байнишахсии роҳбарон аст;$C)   максади назарияи «Муносибатхои инсонӣ» омузиши муносибатхои байнишахсй дар ташкилот мебошад. Максади асосии назарияи«Илмҳои  рафторӣ» – ин баланд бардоштани самаранокии меҳнати кормандони алоҳида бо истифода аз дастовардҳои илмҳои психологӣ;$D)      мақсади асосии ҳарду назария хам хавасманд-гардонии мехнат мебошад, вале мактаби «Муносибатхои инсонӣ» ҳавасмандгардонии кормандони бахши идоракуниро меомӯзад;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            @20. Намояндагони машҳури мактаби «Илмҳои рафторӣ» киҳоянд?                             

$A) Р.Лайкерт, Д.Мак-Грегор, А.Маслоу; $B)  Д.Мак-Грегор, А.Маслоу, И.Ансофф ;

$C)   А.Маслоу, И.Ансофф, К.Маркс; $D)    . А.Маслоу, М.Горбачёв, Р.Лайкерт;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                             

@21. Маълум аст, ки дар менеҷменти муосир се нуктаи назари асосӣ ҷой дорад. Оноро номбар кунед.                                                                                                        

$A) фаврӣ, холати, системавӣ; $B)  системавӣ, фаврӣ, чараёнӣ; $C)   инсонӣ, рухӣ, ичтимоӣ;

$D)     ҷараёнӣ, системавӣ, холатӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                            

@22.Консепсияе, ки дар охири асри XX дар асоси дастовардҳои илмҳои риёзиёт, информатика ва омор дар илми идоракунӣ ташаккул ёфтааст, чӣ ном дорад?                          

$A) «усулхои риёзӣ»; $B)  «усулхои микдорӣ»; $C)   «усулхои оморӣ»; $D)     «усулхои оморй-риёзӣ»; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@23.   Корхона чист?                                                                                                                                       

$A) корхона субъекта мустақили хоҷагидорие мебошад, ки дар асоси кридаву тартиботи дохилӣ ба истеҳсоли маҳсулот бо максади крнеъ намудани талаботи кормандони худ машгул аст;$B)  корхона субъекта мустакили хочагидорй буда, барои тавлид ва фуруши махсулот ва ичрои хар гуна хадамот бо максади ба даст овардани фонда ва крнеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор фаъолият мекунад;$C)   корхона сохтори давлатиест, ки назорати ичрои ко ну ну коидахоро б а ухда дорад ва максади асосии он таъмини амнияти сохибкорон аст;$D)     корхона субъекти хочдгидориест, ки ба таксим намудани фонда аз истифодабарии саҳмияҳои ҷамъиятҳои саҳҳомӣ машғул аст; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                    

@24.  Захираҳои  иктисодии корхонаро номбар кунед.                                                                         

 $A) меҳнатӣ, моддӣ, молиявӣ, крбилияти соҳибкорӣ, иттилоот; $B)  иттилоот, кормандон, пул, бино, роҳбарият;$C)   молиявӣ, мехнатӣ, зеризаминӣ, об,  иттилоот;
$D)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

@25.  Гуруҳҳои расмӣ  аз  гайрирасмӣ  аз  ҳамдигар   чӣ тафовут доранд?                                    

$A) тафовут надоранд; $B)  гуруҳҳои расмӣ дар асоси тартибот ва қоидаҳои амалкунандаи корхона созмон дода мешаванд. Гуруҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби гуруҳи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; $C)   гуруҳҳои расмӣ бо хохиши менеҷерони зинаи олӣ ва гуруххои гайрирасми бо фармони менеҷерони зинаи миёна ташкил мешаванд;

$D)     гуруҳҳои расмӣ аз ҷониби макрмоти идоракунии давлатӣ ташкил карда мешаванд. Гуруҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби иттифоқҳои касаба созмон меёбанд;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                     @26.  Сабабҳои   томил   шудани   одамонро   ба  гуруҳҳои гайрирасмӣ нишон диҳед.                

$A) ниёз ба ҳокимият, муомила, ҳусни таваҷҷӯҳ, муҳофизат; $B)  ниёз ба мансубият, ёрӣ ба хамдигар, муҳофизат, муомила, ҳусни таваҷҷуҳ; $C)   ниёзҳои физиологӣ, муомила, ниёз ба мансубият; $D)     муомила, муҳофизат, мансубият, эхтиром;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                

@27.   Ба омилҳои муҳити дохилии  корхона дохил мешаванд:                                                     

 $A) омилҳои иҷтимоӣ-маъданӣ, технология, одамон, истеъмолгарон, иттифоқҳои касаба;

$B)  мақсадҳо, иттифоқҳои касаба, пешрафти илмӣ-техникӣ, робита бо ташкилотҳои байналхалкӣ; $C)   мақсадхо, вазифахр, технология, сохтори корхона, одамон; $D)     мақсадхо, одамон, технология, рақибон, сохтор; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                       

@28. Хусусиятҳои хоси омилҳои муҳити беруна:                                                              

$A)  номуайянӣ, имконнопазирӣ, маркетинга;   $B)   муайянӣ, тағирнопазирӣ, мураккабӣ; $C)    муайянӣ, ракобатпазирӣ, ғайриоддӣ; $D)      мураккаббӣ, тағирпазирӣ, номуайянӣ;   $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                       

@29. Омилҳои муҳити берунии корхона ба омилҳои таъсири_______ва_______чудо мешаванд.                                                                                                                                   $A) мустақим ва ғайримустақим;  $B)  комил ва нокомил;  $C)   оддӣ ва мураккаб; $D)     инфиродӣ ва коллективӣ;    $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                               

@30. Кадом омилҳои муҳити берунӣ ба фаъолияти корхона таъсири мустақим доранд?                                                                                                                                     $A) тахвилгарон, вазъи чамъиятӣ-сиёсӣ, рақибон,пешрафти илмӣ-техникӣ, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ;                                                                                                                                               $B)  тахвилгарон, истеъмолгарон, рақибон, ресурсҳои меҳнатӣ, иттифоқҳои касаба, конунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари иқтисодиёт; $C)   қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари   иктисодиёт, истеъмолгарон,   вазъи ҷамъиятӣ-  сиёсӣ, пешрафти илмӣ-техникӣ, ракибон;

 $D)     рақибон, иттифоқхои касаба, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, робита бо;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст.                                 

@31. Омилҳои таъсири ғайримустакими муҳити берунии корхонаро номбар кунед.  

$A) таҳвилгарон, вазъи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, рақибон, пешрафти илмӣ-техникӣ, омилҳои иҷтимоӣ- маданӣ, вазъи иқтисодии мамлакат; $B)  таҳвилгарон, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари -иктисодиёт, ракибон;  $C)    қонунҳо ва сохторҳои давлатии танзимгари иктисдиёт, вазъи ҷамъияти-сиёсӣ, пешрафтиилмӣ-техникӣ, истеъмолгарон, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ;$D)     вазъи иктисодии мамлакат, вазъи ҷамъиятӣ-сиёсӣ, омилҳои иҷтимоӣ-маданӣ, пешрафти илмӣ-техникӣ, муносибатҳои хориҷии мамлакат, руйдодҳои байналхалкӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                 

@32. Пешрафти илмӣ-техникӣ ҳамчун омили мустакқили берунӣ ба фаъолияти  корхона чӣ тавр ва бо кадом роҳ таъсир мерасонад?                                                      

$A)  мустақим; $B)  ғайримустаким; $C)   иктисодӣ; $D)     инфиродӣ;  $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст.                             

@33.  Таъсири омилҳои иҷтимоӣ-маданиро ба фаъолияти корхона нишон диҳед.

$A)  инфиродӣ;  $B)   мустақим;   $C)   райримустақим; $D)     ин омилҳо таъсир намерасонанд; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

@34.  Ба амрикоиҳои миёнаҳол пешниҳод намудани нақлиёти арзон миссияи кадом ширкат буд?                                                                                                                                                   $A) ширкати «Ченерал Моторс»; $B)  ширкати «Тойота»; $C)   ширкати «Форд»; $D)     ширкати «Рено»; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

@35.Мақсад чист?                                                                                                                                             

$A) миссияи корхонаро одатан максад мепиндоранд;  $B)  ҳолати нихрии мушаххас ва натичди матлубе, ки корхона барои ба он расидан пайваста саъю кӯшиш мекунад; $C)   ҳолати   аввалаи   корхона   ва   нақшагирии фаъолияти он мақсад ном дорад; $D)     натиҷаҳои ба даст омадаи корхона ва назорати иҷрои онҳо мақсад мебошад; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                           

@36.  Корхонаи «Шифо» барои 2,5 сол дар назди худ мақсад гузоштааст. Нишон диҳед, ки ин ба кадом намуди мақсадҳо дохил мешавад.                                                                                 

 $A) миёнамуддат; $B)  дарозмуддат; $C) кутоҳмуддат; $D)      стратегия;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

@37.     Функсияҳои менеҷмент – ин …                                                                                                         

$A) маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд; $B)  фаъолияти мақсадноке, ки бо ёрии он дар корхонаву ташкилотҳо менечерон ба объекта идорашаванда таъсир мерасонанд;

$C)   амали пешгуй ва асоснок намудани максаду мароми корхона ва роххои афзалиятдору камхарҷи ба даст овардани он; $D)     маҷмуи тарзу воситахои таъсирасонии субъекта идоракунанда ба объекта идорашаванда барои ба даст овардани мақсадхои муайяни корхона;   $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                               

@38.  Амали муқаррар намудан ё интихоби мақсаду миссияи корхона,    тарҳрезии барнома ва стратегияи тараккиёти иқтисодии он функсияи_______ номида  мешавад.                         

$A)  назорат; $B)   мотиватсия; $C)    кабули карор; $D)      нақшагирӣ;   $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@39.  Чараёни нақшагирии стратегиро дар корхона нишон   диҳед.                                               

 $A) интихоби стратегия – тахлили алтернативаи стратегия – мукаррар намудани миссия – муайян намудани максад – чамъоварӣ ва тахлили иттилоот – баҳодихӣ ба иҷрои стратегия;

$B)  муқаррар намудани миссияи корхона – гузориши максадхо- ҷамъоварӣ ва тахлили иттилоот -тахлили фаъолияти хочагии корхона – тахлили алтернативаи стратегия – интихоби стратегия – татбики амалии стратегия – баходихи ба ичрои стратегия;  $C)   татбики амалии стратегия – мукаррар намудани миссия ва максад – тахлили стратегия – интихоби стратегия – чамъоварй ва тахлили иттилоот -тахлили фаъолияти хочагӣ;  $D)     мукаррар намудани миссия – гузориши максадхо -тахлили фаъолияти хочагй – интихоби стратегия-татбики амалии стратегия – баходихй ба ичрои стратегия;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                            

@40. Ташкил хамчун функсияи менеҷменти кадом вазифаҳоро амалӣ мегардонад?       

$A)  ҳавасмандгардонии кормандон ба натиҷаҳои баланди меҳнат ва истеҳсолот, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо;  $B)   мукаррар намудан ва интихоби максаду миссияи корхона, тархрезии барнома ва стратегияи тараккиёти иктисодии он; $C)   фарохам сохтани шароити мусоид барои кори самараноки якчояи одамон, амалй намудани накшахои корхона ва ба даст овардани максадхо;

$D)      мукаррар намудани миссияи корхона, интихоби шаклхои асосии мубодилаи иттилоот, ешниходи рохбарон ба рухсатии мехнатӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

@41. Функсияи менеҷмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба мқсаду миссияи корхона хавасманд мегардонад, _________          номида мешавад.                           

$A) мотиватсия;   $B)  ташкил;  $C)   миссия;  $D)     нақшагирӣ;   $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

@42. Омили асосии хавасмандгардонии мехнатӣ кормандон чист?                         

$A) аз кор озод намудани кормандон;  $B)  конеъ намудани ниёзҳои гуногуни онхо;  $C)   ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон;  $D)      аҳамият надодан ба натиҷхои меҳнатӣ онхо;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@43. Кадом олим «Аҳроми ниёзхои инсон»-ро пешниход кардааст.                          

$A) Фредерик Тейлор;  $B)  Карл Маркс;  $C)   Абрахам Маслоу;  $D)     Фредерик Херсберг;   $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

@44. Панҷ гурӯҳи ниёзҳои пешниҳоднамудаи А.Маслоуро нишон диҳед.                

$A) ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $B)  ниёзхои физиологи ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба хокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $C)   ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзҳо оиди таъмини бехатарии ҳаёт ва боварӣ ба оянда, ниёзхои ичтимоӣ, ниёзхо ба хурмату эхтиром,худшукуфоӣ; $D)     ниёзхои физиологӣ, ниёзхои гигиенӣ, ниёзхои ичтимоӣ, ниёзхо ба ҳурмату эхтиром, ниёз ба худшукуфоӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст.                                                                                                                                                                                                                                                     

@45. Ниёзҳои инсон, ки аз ҷониби Давид Мак-Клелланд пешниҳод шудаанд, кадомҳоянд?                                                                                                                               $A) ниёзхои физиологӣ, ниёз ба хурмату эхтиром, ниёз ба мансубият; $B)  ниёзхои биологӣ, ниёз ба муваффақият, ниёзхои иҷтимоӣ; $C)   ниёз ба ҳокимият, ниёз ба муваффакият, ниёз ба мансубият;

$D)     ниёз ба мансубият, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба хурмату эхтиром;   $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

@46. Ҳерсберг модели мотиватсионии дуомиларо тархрезӣ намуд ва омилҳоеро, ки ба рафтори кормандон таъсир мерасонанд, ба ду гурух; кцсмат намуд. Онҳоро номбар кунед.                                                                                                                      $A) омилхои гигиенй ва физиологӣ; $B)  омилхои гигиенй ва ангезишй (мотиватсионй); $C)   омилхои ангезишй (мотиватсионй) ва ичтимоӣ;  $D)     омилхои ичтимой ва биологӣ;   $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@47. Омилҳои гигиенӣ ба кадом назарияи мотиватсионӣ дохил мешаванд?                    

$A) «ахроми ниёзхо»-и А.Маслоу; $B)  назарияи дуомилаи Ф Ҳерсберг; $C)   назарияи интизории Врум;$D)     назарияи мотиватсионии Портер-Лоулер; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

@48. Назорат чист?                                                                                                                                

$A) системаи мушохида ва тафтиши ичрои нақшахое мебошад, ки дар асоси максадхои стратегии корхона тартиб дода шудааст; $B)  чараёни хавасмандгардонии мехнат барои ноил шудан ба макеадхои асосии корхона; $C)   истифодаи принсипҳои илмӣ дар чараёни идоракунии корхонаҳо барои ноил шудан ба ҳосилнокии баланди мехнат; $D)     тархрезии зинахо ва гуруххои сохтори ташкилии идоракунй ва аник кардани ҳуқуқу ухдадорихои рохбарону тобеон;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@49. Намудҳои асосии назоратро аз руи вақт муайян намоед.                                          

$A) молиявӣ, фаврӣ, пешакӣ; $B)  пешакӣ, чорӣ, стратегӣ; $C)   пешакӣ, чорӣ, хотимавӣ; $D)     хотимавӣ, фаврӣ, маъмурӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@50. Функсияи назорат барои кадоме аз се зинаи идоракунӣ муҳим мебошад?       

$A)  барои зинаи олии идоракунӣ; б ) барои зинаи миёнаи идоракунӣ;  $C)    барои зинаи поёнии идоракунӣ; $D)      барои ҳамаашон муҳим аст;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

@51. Маҷмуи ботартиби зинахои идоракунӣ, ки алоқамандии устуворро дар байни системами идоракунандаву идорашаванда фароҳам месозад ва барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоии корхона мусоидат мекунад,___________номида мешавад.                                                                   $A)  зинаҳои идоракунӣ; $B)  сохтори ташкилии идоракунӣ;  $C)   шӯъбаю қисматҳои корхона; $D)     бахшу ҷанбаҳои корхона;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@52. Яке аз унсурҳои мухимтарини сохтори ташкилии идоракунӣ кадом аст.

$A) функсияҳо; $B)  бахшҳо; $C)   принсипҳо; $D) алоқаҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@53.  Намудҳои асосии алоқаҳоро дар сохтори ташкилии идоракунӣ нишон диҳед.                

$A) илмӣ, тадқиқотӣ, функсионалӣ, хаттӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $B)  илмӣ, уфукӣ, амудӣ, хаттӣ, тадкикотӣ, расмӣ; $C)   уфукӣ, амудӣ, хаттӣ, функсионалӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $D)     уфукӣ, хаттӣ, тахдилӣ, илмӣ, расмӣ, гайрирасмӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                   

@54.  Алоқаҳое, ки дар сохтори ташкилии идоракунӣ алокаҳои тобеият буда, пайвастагии зинаҳои гуногуни идоракунии корхона ва бахшҳои алоҳидаи онро таъмин месозанд, __________ меноманд.                                                                                                                                 $A) алоқаҳои зинагӣ; $B)  алоқаҳои амудӣ; $C)   алоқаҳои хаттӣ; $D) алоқаҳои функсионалӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                         

@55.  Алоқаҳои хаттӣ чӣ маъно доранд.

$A) муносибатхое мебошанд, ки дар доираи онхо рохбарону мененерон хукукхои худро тавассути таъсири бевосита ба тобеон амалй мегардонанд; $B)  робитахо дар байни ду ва ё зиёда бахшу чанбахои корхона мебошанд, ки одатан дар доираи як зинаи идоракунй сурат мегиранд ва онхо хукуку ухдадорихои баробар доранд; $C)   муносибатҳое мебошанд, ки бо назардошти мақсаду сиёсат ва тартибу қоидаҳои муқаррарнамудаи корхона сари вакт танзим карда мешаванд; $D)     ин алокахои тобеият буда, пайвастагии зинахои гуногуни идоракунии корхона ва бахшхои алохидаи онро таъмин месозанд; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                       

@56.  Усулҳои  асосии  тарҳрезии   сохторҳои   ташкилии идоракунӣ инҳоянд:                          

$A) усули риёзӣ, усули микдорӣ, усули кибернетики, усули моделсозии ташкилӣ; $B)  усули истифодаи намунахо, усулхои экспертӣ, усули ба кисматхои таркибӣ чудо кардани максадхо, усули моделсозии ташкилӣ; $C)   усули истифодаи намунахо, усулхои микдорӣ, усули ба кисматхои таркибӣ чудо кардани максадхо, усули кимиёвӣ; $D) усулхои риёзй-оморӣ, усули моделсозии ташкилӣ, усулхои микдорӣ, усули экспертӣ;  $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                          @57.   Шаклҳои асосии сохторҳои ташкилии идоракуниро номбар кунед.                                    

 $A) зинагй ва маъмурӣ; $B)  иктисодй ва ташкилӣ; $C)   зинагй ва чузъӣ; $D)      идоракунй ва маъмурӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                         

@58. Шакли сохтори идоракунӣ, ки дар доираӣ он зинаҳои идоракунӣ ба ҳамдигар тобеъ мебошанд, чӣ ном дорад.                                                                                            

$A) шакли функсионалии сохтори ташкилӣ;  $B)  шакли дивизоналии сохтори ташкилӣ; $C)   шакли матрисавии сохтори ташкилӣ; $D)     шакли хатии сохтори ташкилӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

@59. Сохтори махсусе, ки бо мақсади кумак расонидан ба менеҷерони сохтори хаттӣ дар иҷрои функсияҳои алоҳидаи идоракунӣ ташкил мешавад ва он ҳукуқи кабули қаpop ва рохбарии бахшҳои поёниро надорад__________ номида мешавад.                                                                   $A) сохтори функсионалӣ; $B)  сохтори хаттй-функсионалӣ; $C)   сохтори хаттй-штабӣ; $D)     сохтори матрисавӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

@60.  Имконоти сохтори хаттӣ-штабиро бори нахуст кӣ ва барои чӣ истифода намудааст.                                                                                                                               $A)  Карл Маркс зимни таълифи китоби «Капитал»; $B)   Искандари Макдунй зимни ташкилй лашкари худ; $C)          Сергей Королёв зимни тадкикотхои кайхонӣ; $D)      Исмоили Сомонй дар даврони хукмронии худ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                       

@61.Мохияти шакли функсионалии сохтори ташкилии идоракуниро шарҳ диҳед.    

$A)  дар доираи он хар як зинаи идоракуни сохтор ба ичрои функсияхои алохидаи идоракунӣ махсус гардонида шудааст; $B)   дар доираи он зинаҳои алоҳидаи сохтор ба ҳамдигар тобеъ мебошанд; $C)   дар доираи он корхонаҳои гуногунҷабҳа ё гуногунсоҳае, ки миқдори зиёди кормандон дорад, идора карда мешаванд; $D)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                 

@62. Сохтори ташкилӣ, ки дар чорчубаи он алоқахои хаттӣ накши фармондиҳӣ доранд ва алоқаҳои функсионалӣ бештар нақши машваратдиҳиро иҷромекунанд, чӣ ном дорад.                                                                                                      

$A) сохтори хаттй-функсионалӣ; $B)  сохтори хаттй-штабӣ; $C)   сохтори дивизионалӣ; $D)     сохтори матрисавӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

@63. Шакли сохтори ташкилие, ки дар корхонаҳои гуногунҷабҳа ё гуногунсоҳае, ки миқдори зиёди кормандон доранд ва аз якдигар дар масофаҳои хеле дур ҷойгир шудаанд, истифода мешавад, чӣ ном дорад.                                                                    

$A)  сохтори хаттй-функсионалй; $B)   сохтори хаттй-штабй; $C)    сохтори дивизионалй; $D)      сохтори матрисавй; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                          

@64.  Аз вариантҳои зерин таърифи усулҳои идоракуниро интихоб намоед.                

$A) мачмуи тартиботи рохбарикунанда, коидахои асосй ва меъёри рафтори кормандон, ки макомоти идоракунии корхона истифода мебаранд; $B)  фаъолияти максадноке, ки бо ёрии он рохбарону менечерон ба объекта идорашаванда таъсир мерасонанд; $C)   мачмуи тарзу воситахои таъсиррасонии субъекти идоракунанда ба объекта идорашаванда барои ба даст овардани макеадхои муайяни корхона; $D)     амали мукаррар намудан ё интихоби максаду миссиям корхона ва тархрезии барномаи тараккиёти иктисодии он;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                        

@65.  Мафхуми   «усул»-и  идоракунй  тарҷумаи  калимаи юнони «metodos» буда, воситаи ноил гаштан ба ягон ҳадаф мебошад.                                                                                                     

$A)  «Conflictus»;  $B)  «Methodos»; $C)   «Function»;  $D)     «Busness»; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@66.  Тавре маълум аст, ҳамаи усулҳои идоракунӣ аз руи мазмунашон ба се гуруҳи асосӣ тасниф мешаванд. Онҳоро номбар кунед.                                                                             

 $A) усулхои иктисодӣ, тахлилӣ ва ичтимоӣ; $B)  усулхои иктисодӣ, ичтимоӣ ва илмӣ; $C)   усулхои маъмурӣ, ичтимоӣ ва руҳӣ; $D)     усулхои иктисодӣ, маъмурӣ ва ичтимоӣ-рухӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                  

@67.  Зери   мафхуми __________истифодаи   максадноки  категория ва фишангҳои иктисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хочагидорӣ фахмида мешавад.     

$A) усулҳои маъмурии идоракунӣ;  $B)  усулҳои иҷтимоии идоракунӣ; $C)   усулҳои рухии идоракунӣ; $D)     усулҳои иқтисодии идоракунӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@68. Унсурҳои   асосии   усулҳои   иқтисодии   идоракунӣ инҳоянд:                                              

$A) накшагири фаъолияти хочагӣ, хисоби тиҷоратӣ, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҳавасмандгардонии иктисодӣ, музди мехнат; $B)  таъсиррасонии ташкилӣ, нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, низоми нархгузорӣ; $C)   ҳавасмандкунии иқтисодӣ, низоми нархгузорӣ, хисоби хочагӣ, музди меҳнат, таъсиррасонии ташкилӣ; $D)     нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҷавобгарии интизомӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                          

@69.  Унсурҳои асосии ҳисоби тичоратиро номбар кунед.                                                                

$A) накшагирии фаъолияти хочагӣ, мустакилияти корхонаҳо, худкифоӣ; $B)  худкифоӣ, низоми нархгузорӣ, сиёсати андоз; $C)   хавасмандгадонӣ, худкифоӣ, худмаблаггузоӣ;
$D)     ҳисоби хоҷагӣ, худкифоӣ, худмаблаггузорӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

@70. Низоми  ҳавасмандкунии  иктисодӣ ба  кадоме  аз усулҳои идоракунӣ дохил мешавад.                                                                                                                                                          $A) ичтимоӣ-рухӣ; $B)  маъмурӣ; $C)   иктисодӣ; $D)     ташкилӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

@71. Усулҳои   маъмурии  идоракунӣ-ин:

$A)  истифодаи роху воситаҳои хавасмандгардонии меҳнати кормандони зинаю бахшхои мухталифи корхона барои ба даст овардани натичахои баландтарини истехсолӣ мебошад;

$B)истифодаи мачмуи роху воситахои таъсири  бевоситаи рохбарону менечерон ба объекта идорашаванда мебошад, ки фаъолияти максаднок ва мураттаби низоми идоракунии корхонаро танзим месозад; $C)истифодаи максадноки категория ва фишангхои иктисодй барои фарохам овардани шароитхои мусоиди хочагидорӣ мебошад; $D)  истифодаи имконоти илми сотсиология ва психология барои хавасмандгардонии кормандони зинаи идоракунии корхонаву ташкилотҳо мебошад;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                          

@72.  Аз вариантҳой   зерин  унсурҳои   асосии  усулҳои маъмурии идоракуниро ҷудо намоед.                                                                                                                                     $A)  таъсиррасонии ташкилӣ, таъсиррасонии фармоишӣ, таъсиррасонии рохбарӣ, таъсир- расонии интизомӣ, таъсиррасонии инфиродӣ; $B)   ҷавобгарии моддӣва чаримаситонӣ, чавобгарии маъмурӣ ва чаримаситонӣ, ҷавобгарии ҷиноятй ва чаримаситонӣ, таъсиррасонии интизомӣ; $C)    таъсиррасонии ташкилй, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонй, ҷавобгарии , ҷавобгарии иҷтимой, таъсиррасонии коллективӣ; $D)      таъсиррасонии ташкилӣ, таъсиррасонии фармоишӣ, чавобгарии интизомӣ ва танбехдихӣ, чавобгарии моддӣ  ва ҷаримаситонӣ, чавобгарии маъмурӣ ва ҷаримаситонӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                @73. Оинномаи корхона ба кадом намуди усулхои маъмурии идоракунӣ дохил мешавад.

$A) таъсиррасонии фармоишӣ;  $B)  ҷавобгарии маъмурӣ; $C)   таъсиррасонии ташкилӣ;  $D)     таъсиррасонии маъмурӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                       

@74.Корманди шӯъбаи маркетинг мунтаззам ба кор дер меояд. Рохбарӣ корхона ба ӯ бо кадом намудаи таъсиррасониро истифода намояд.

$A) таъсиррасонии ташкилӣ; $B)   таъсиррасонии фармоишӣ; $C)    ҷавобгарии маъмурй ва чаримаситонӣ; $D)      ҷавобгарии интизомй ва чаримаситонӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло дуруст;                                                                                         

@75. Фарқияти байни усулҳои ичтимоӣ ва руҳиро нишон диҳед.                                         

$A)  ин усулхо аз хамдигар фарқ надоранд; $B)    усулхои ичтимой ба гурухи кормандон ва хамкории онхо дар чараёни истехсолот, аммо усулхои рухй бошанд, ба тагйир додани майлу рафтори кормандони алохида нигаронида шудааст;      $C)    тавассути усулхои ичтимой ба рафтору рухияи рохбарону менечерон таъсир расонида мешавад.Усулхои рухӣ бошанд, одатан ба тобеон ва фаъолияти меҳнатии онҳо нигаронида шудаанд;  $D)      тавассути усулхои ичтимой рохбарон ба рухияи корманцони корхона таъсир мерасонанд ва бо усулхои рухй ба омилхои мухити берунии корхона; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                             

@76. Қарор чист.                                                                                                                 

$A)  интихоби ин ё он амал аз алтернативаи мавчуда;  $B)   интихоби услуби идоракунй бо максади таъсир расоницан ба рафтори кормандон; $C)   функсияи менеҷмент мебошад, ки кормандонро барои ноил гаштан ба максадҳои корхона хавасманд месозад; $E) ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                  

@77.Ҷараёни қабули қарор аз кадом марҳила оғоз меёбад.                                                                 

 $A)  интихоби варианти карор;  $B)   назорати ичрои карор; $C)    қабули қарор; $D)      гузориши масъалаи ҳалталаб; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                     

@78. Уулҳои кабули карорҳои идоракуниро номбар кунед.                                                                

 $A) усулхои иктисодӣ, усулхои ичтимоӣ, усулхои комплексӣ, усулхои моделсозии имитатсионӣ(такдидкорй);  $B)  усулхои сифатӣ, усулхои микдорӣ, усулхои комплексӣ, моделсозии имитатсионӣ; $C)   усулхои риёзӣ, усулхои оморӣ, усулҳои кимиёвӣ, усулхои интихоби микдорӣ; $D)     усулхои интихоби микдорӣ, усулхои иктисодӣ, моделсозии имитатсионӣ;  $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                           

@79. Яке аз  усулҳои қабули    қарор   «ҳуҷуми майнагӣ»ин усулҳои қабули     қарорҳои идоракунӣ дохил    мешавад.                                                                                           

 $A) усулхои комплексӣ; $B)  усулхои сифатӣ; $C)   усулхои микдорӣ; $D)     моделсозии имитатсионӣ;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                              

@80. Иртибот    чист.

$A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда иртибот мебошад; $B)  мубодилаи иттилоот дар байни ду субъект, шахсони алоҳида ё гуруҳи одамон иртибот ном дорад;

$C)   усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон иртибот номида мешавад;

$D)     ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои иртиботро дорад; $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                          @81.  Вазифаҳои  асосии  иртиботро номбар кунед.                                                                            

$A) муаяйн намудани максаду вазифахо, нақшагирии фаъолияти хочдгӣ, назорат, таҳлил ва баҳо додан ба фаъолияти гуруҳҳои корӣ, омӯхтани хислату рафтор ва баланд бардоштани сатхи касбии хар як корманди корхона;

$B)  интихоб ва ба кор кабул кардани кормандон, истифодаи шаклу намудхои пешкадами ташкили музди мехнат, хамкории зич дар байни рохбарияти  корхона, ба эътидол овардани шароити мехнат дар корхона; $C)   муайянкунӣ ва накшагирии эхтиёч ба иттилоот, ташкили таъмини иттилоотии низоми идоракунӣ, татбики технологияхои иттилоотии пешқадам дар раванди идоракунӣ, танзими иттилоот, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ барои мубодилаи иттилоот; $D)     тадқиқи бозор барои маҳсулоти нав, ояндабинии фаъолият, муайян намудани воситаҳои фуруши махсулоти нав, тадқиқи вазъи бозори манобеъ, таҳлили арзиши аслии маҳсулот, нархи он;  $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                     

@82.   Иртиботро  одатан ба ду гуруҳ   қисмат мекунанд  онҳоро номбар кунед.

$A) иртиботи байни корхона ва мухити берунии он; иртиботи байни корхона ва давлат;

$B)  иртиботи  байни  рохбарон;  иртиботи  байни кормандон; $C)   иртиботи байни шуъбахои корхона; иртиботи       байни рохбарон ва тобеон;  $D)     иртиботи байни корхона ва муҳити берунии он; иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона;  $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                               

@83. Иттилооти гуногун дар корхона, ба монанди ихтисори ҷойҳои кори, чораҳои нави қазодихӣ, истеъфои роҳбарон, муносибати оила ва ашхоси алоҳида ва ғ. бо воситаи кодом шакли иртибот паҳн мегарданд.                                                              

$A) тавассути иртиботи расмӣ; $B)  тавассути васоити ахбори умум; $C)   тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D)     тавассути иртиботи «рохбар-тобеон»;   $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

@84.  Унсурҳои асосии ҷараёни мубодилаи  иттилоотро интихоб намоед.                      

$A) таҳвилгар, хабар, шабака, қабулкунанда; $B)  тахвилгар, хабар, кабулкунанда, рохбари корхона;

$C)   хабар, кабулкунанда, шабака, системаи иттилооти;$D)     шабака, хабар, рохбарон, тобеон;   $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

@85. Мархилщои асосии иртиботро номбар кунед.                                                             

$A) тавлиди фикру андеша, ҳамоҳангсозӣ бо роҳбарон, таҳвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс;$B)  тавлиди фикр, тахвили фикр, тафсири фикр, омузиши фикр, алокаи баръакс; $C)   омузиши шабака, интихоби шабака, тахлили вариатхои тахвил, тахвил, тафсир; $D)     тавлиди фикру андеша, интихоби шабака, тахвили хабар, тафсири хабар, алоқаи баръакс;   $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              @86.  Омилҳе, ки имконоти самара бахшидани иртиботро паст мекунанд,         номида мешаванд.                                                                                                                                                      $A)  функсияҳои иртиботӣ;  $B)   монеаҳои иртиботӣ; $C)          системаҳои иртиботӣ; $D) бартариҳои иртиботӣ;   $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

@87.   Гуруҳҳои асосии монеаҳои иртиботиро номбар  кунед.                                       

$A) монеаҳои ташкилотӣ ва гурухӣ; $B)  макромонеаҳо ва микромонаҳои иртиботӣ; $C)   монеаҳои субективӣ ва обективӣ; $D)     монеаҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

@88. Роҳбари ширкати тиҷоратӣ барои сафари хидматӣ ба ҷопон рафт. Вале надонистани забони хориҷӣ ба у монеа гашт. Нишон диҳед, ки ин омил ба кодом гуруҳи монеаҳои иртиботи дохил мешавад.                                                                     

$A)  микромонеаҳои иртиботӣ;  $B)   макромонаехои иртиботӣ; $C)   надонистани забон монеаи иртиботи нест; $D)     монеаи иктисодӣ;   $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                         

@89. Идоракунии кормандон -ин …                                                                    

$A) функсия менеҷмент мебошад, ки кормандони корхонаву ташкилотро барои ноил гаштан ба миссияву макеад хавасманд месозад; $B)  яке аз бахшхои менеҷмент буда, маҷмуи шарту усулҳо ва тарзу воситаҳои таъсиррасони ба рафтор ва фаъолияти кормандон, самарабахш истифода бурдани неруи кори, кобилияти зехнии онҳоро дар бар мегирад; $C)   низоми   хислату  рафтори  роҳбарон  нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳо идоракунии кормандон номида мешавад; $D)     маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асоси ва меъёри рафтори кормандон мебошад, ки мақомоти   идоракунии   корхона   дар   амали хочагидорӣ истифода мебарад; $E)     ҳамаи чавобхои боло нодуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 @90.  Низоми  идоракунии кормандон  аз кадом  аломатҳои таркибӣ иборат аст.                      

$A)ташаккули   ҳайати   кормандон     истифодаи кормандон  устувории хайати кормандон;

$B)  интихоби    кадрҳо     чобачогузории    кадрҳо  хавасмандгардонии кадрҳо; $C)   накшагирии кадрҳо; бехсозии мухити маънавӣ- рухӣ таъмини кормандон бо манзил; $D)     баҳодиҳии кормандон  назорати кори кормандон  бозомузии кормандон;  $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст.                                                                                                    

@91.  Ҷараёни ташаккули   кадрҳои  корхона аз   кадом марҳила оғоз меёбад?                            

$A) накшагири кадрҳо; $B)  аттестатсияи кадрҳо; $C)   муайян намудани эҳтиёҷ ба кадрҳо;
$D)     хавасмандгардонии меҳнат; $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст.                                                                                           

@92.  Ҳокимият  чист?                                                                                                                                      

$A) низоми  хислату  рафтори  роҳбарон  нисбати тобеон дар корхонаҳои гуногун;

$B)  функсияи менеҷмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба мақсаду миссияи корхона хавасманд мегардонад; $C)   имконият ва кобилияти таъсир расонидан ба рафтори одамон ҳокимият номида мешавад;   $E)     ҳамаи ҷавобҳои боло  дурустанд;                                                                                 

@93. Шаклҳои асосии ҳокимиятро номбар кунед.                                                                                 

$A)ҳокимияти маҷбуркунӣ; хокимияти хавасманд- гардонӣ ҳокимияти ибрат ҳокимияти эксперта  ҳокимияти конунӣ; $б)ҳокимияти иктисодӣ хокимияти ичтимоӣ хокимияти марказӣ хокимияти эксперта хокимияти конунӣ; $C)ҳокимияти конунӣ ҳокимияти ибрат  ҳокимияти иқтисодӣ ҳокимияти эксперта; $D)    ҳокимияти маҷбуркунӣ ҳокимияти ибрат  ҳокимияти ичтимоӣ ҳокимияти эксперта;  $E) ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд                                                                                                                                 @94.  Сарчашмаҳои ҳокимиятро нишон диҳед.                                                                                        

$A) инфиродӣ ва коллективӣ; $B)  иқтисодй ва ичтимоӣ; $C)   назорат ва баҳодиҳӣ; $D)     шахсӣ ва ташкил.;  $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст.                                                                                                                                                                                                       

@95. Ҳокимияти бо унвони «харизма» чӣ маъно дорад.                                                                      

$A) ҳокимияти ҳуқуқӣ; $B)  ҳокимияти маҷбуркунӣ; $C)   ҳокимяти хавасмандгардонӣ; $D)     ҳокимияти ибрат; $E)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;                                                                                                                               

@96. Хокимияти ибрат ба кадом гурухи сарчашмаҳои ҳокимият такя мекунад.               

$A)  иқтисодӣ; $B)   шахсӣ; $C)   ташкилӣ; $D)      ичтимоӣ;   $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

@97.Роҳбаре, ки корманди худро то як давраи муайян аз ҳуқуқи гирифтани мукофотпулӣ маҳрум мегардонад, кадом шакли ҳокимиятро истифода мебарад.

$A) ҳокимияти хдвасмандгардонӣ;  $B)  ҳокимияти маҷбуркунӣ; $C)   ҳокимияти ибрат; $D)     ҳокимияти экспертӣ; $E)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд;                                                                                                     

@98.  Пешсафӣ  чист?                                                                                                   

$A) пешсафӣ санъатест барои таъсир расонидан ба рафтори одамоне, ки онҳо ба таври ихтиёрӣ ва бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат мекунанд; $B)  низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳо; $C)   маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд, пешсафӣ номида мешавад; $D)     ҳдмаи ҷавобхои зикршуда нодурустанд;    $E)      ҳамаи ҷавобҳои боло  дуруст;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

@99.   Аз вариантҳои  зерин таърифи услубҳои роҳбариро ҷудо намоед.             

$A) услуби   рохбарӣ   санъатест   барои   таъсир расонидан ба рафтородамоне, ки онхо ба таври ихтиёрӣ ва бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат мекунанд;  $B)  имконият ва қобилияти таъсир расонидани роҳбарону менеҷерон ба рафтори кормандони алоҳидаи корхона «Услубҳои рохбарӣ» ном дорад; $C)   низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон, маҷмуи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онхо; $D)     маҷмуи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон, ки мақомоти идоракунии корхона истифода мебаранд, услубҳои роҳбарӣ номида мешавад;  $E)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд ;                                                                                                                                                                                                       

@100.Услубҳои роҳбариро номбар кунед.                                                                                                                                     $A)  автократӣ, сотсиалистӣ, либерал-демократӣ;  $B)  демократа, сотсиал-демократӣ, либералӣ; $C)   автократӣ, демократӣ, либералӣ; $D)     демократӣ, автократӣ, иктисодӣ; $E)     ҳамаи ҷавобҳои боло нодурустанд.                                                                                 

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *