Саволхои тести Сиёсатшиноси

Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад?

+ таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош;

– таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат;

– ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият;

– таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироҳат;

– Таъмини кафолати иҷтимоӣ, таъмини озодии фаъолият.

# Структураи иҷтимоии Тоҷикистон аз кадом табақаҳо иборат аст?

– Сарватмандон ва камбизоатон, ҳарбиён;

– Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;

+ Сарватмандон, камбаѓалон, миёна;

– Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

– Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

# Миллат чист?

– Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятҳои маданию психологӣ,забон ташаккул меёбад;

+ Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

– Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ,забон ва конун ташкил медихад;

– Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

– Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медиҳад.

# Шаклҳои шуури сиёсиро нишон дихед?

+ шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

– шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, интихобӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

– шуури давлатӣ, мукаррарӣ, интихоби, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

– шуури давлатӣ, интихобӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

-шуури давлатӣ, мукаррарӣ,касбӣ,илми-назарявӣ, шахси алоҳида ва гуруҳӣ, интихобӣ.

# Кадоме аз методхои сиёсатшиносӣ таҳлили рафтори одамони алоҳида, гурухи иҷтимоиро фаро мегирад?

– коммуникативӣ;

– системанокӣ;

+ бихевиорестӣ;

– миқдорӣ;

– муқоисавӣ.

# Мафҳуми «метод» чи маъно дорад?

– тарзи кор;

– фаъолият;

+ роҳ,усул;

– рафтор;

– гуфтор.

# Сиёсатшиносӣ чун илм чиро меомузад?

– батартибандозии чомеа, роҳбарӣ, баровардани қонунҳоро;

+ қонуниятҳои раванди хаёти сиёсӣ ,инкишофи хокимияти сиёсӣ, шаклу усулҳои идоркунии хаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро;

– шаклу усулҳои идоркунии ҳаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани қонунҳо,иҷроиши онро;

– қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи ҳокимияти сиёсӣ, иҷроиши қонунҳо ва пешравии иқтисодиётро;

– қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи хочагӣ, иктисодиёт, нақлиёт ва

тартиботи ҷомеаро.

# Методхои асосии илми сиёсатшиносӣ кадомхоянд?

– демократӣ,системанокӣ,баҳодиҳӣ, қабули қарор, муқоисавӣ;

+ қабули қарор,бихевиористӣ, баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ;

– баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ, пешгуй, бароҳмонӣ;

– қабули қарор, пешгуй, баҳодихӣ,муқоисави,системанокӣ,демократӣ;

– анъанавӣ, пешгӯӣ, системанокӣ, таърихӣ.

# Мутафаккирони сиёсии Замони Эҳёро дарёбед.

– Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;

– Афлотун, Арасту, Сукурот;

+ Макиавеллӣ,Ҷон Локк, Томас Гоббс;

– Ҷон Локк, Афлотун, Арасту;

– Арасту, Афлотун,Демокрит.

# Киҳо асосгузори марксизм буданд?

– Ҷон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

+ К.Маркс, Ф. Энгелс;

– Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

– К.Маркс, Ҷ.Локк;

– Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс.

# Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарқ мебошад?

– А.Дониш;

+ М.Газзолӣ;

– А.Ҷомӣ;

– А.Форобӣ;

– А .Сино.

# «Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарқ мебошад?

– М.Ѓаззолӣ;

– А.Сино;

– У.Кайковус;

+ Ҳасан Ибни Алии Тусӣ-Низомулмулк;

– А.Ҷомӣ.

# Ин мутафакирон: Ҳ.В. Кошифӣ, А.Ҷомӣ, Н.Ганҷавӣ, М.С. Ҳамадонӣ дар кадом

марҳила зиндагӣ карда, ақидаҳои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?

– Қадим;

– Эхё;

+ Асрҳои Миёна;

– Замони нав;

– Давраи муосир.

# Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?

+ қувва,мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

– муносибатҳо, зӯроварӣ,бойгарӣ,ташкилот;

– қонун ва маҷбурнамоӣ ,зӯроварӣ;

– бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият;

– Қонун, зӯроварӣ, мавқеъ дар ҷамъият.

# Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед

+ субъект, объект ва восита;

– конун, субъект ,объект;

– восита, қонун,субъект;

– шахс,субъект,қонун;

– объект,шахс, қонун.

# Ҳокимияти легитимӣ чи гуна ҳокимият аст?

– Ҳокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст;

+ Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

– Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда бо зӯроварии асос ёфтааст;

– Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда ба воситаи зӯрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст;

– Ҳокимияте мебошад, ки бо асосҳои иқтисодӣ асос ёфтааст.

# Системаҳои сиёсии ҷомеа кадомхоянд?

– маҷмӯй институтхои сиёсии ҷамъияти, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо дар ҳудудҳои муайян дастурҳои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;

– маҷмӯй институтҳои сиёсии ҷамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо қонунҳои худро амалӣ менамоянд;

– маҷмӯй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон ба воситаи онхо ҳуқуқҳои худро ҳимоя менамоянд;

+ маҷмӯй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда ,синфҳои ҳукумрон бавоситаи он барномаи худро амалӣ менамояд;

– маҷмӯй институтҳои сиёсии чҷмъиятӣ, давлатӣ буда синфҳои хукумрон ба воситаи он ҳукмҳои худро амалӣ менамояд.

# Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

– револютсия;

– эволютсия;

– идиология;

+ терророризм;

– оппозитсия.

# Асоси ҷомеаи шаҳрвандию ҳуқуқӣ чиро дар бар мегирад?

– Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,назорат аз руй қонун ва қарорҳо,тақсими ҳокимият ба шоҳаҳо;

– Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он, озодии шахс,

масъулиятшиносӣ, тартиботи иқтисодӣ;

+ Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,муносибатҳои сиёсии одамон;

-Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руи муносибати шаҳрвандон;

– Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руй қонун ва қарорҳо, муносибатҳои маданӣ.

# Ба таркиби системаҳои сиёсӣ чиҳо дохил мегарданд?

– ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва объектҳои сиёсӣ;

+ ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқ, шуур ва маданияти сиёсӣ;

– ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва обектҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

– ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳо ва муносибаҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

– ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуур, иқтисод.

# Шаклҳои системаҳои сиёсӣ

+ ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои институтсионалӣ, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ,иттилоотӣ;

– ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

– ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои иқтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

– ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ;

– ҷабҳаҳои муқарарӣ меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

# Маҷлиси олии Тоҷикистон(парлумонӣ) чун системаи сиёсӣ ба кадом палатаҳо тақсим мешавад:

– Маҷлиси Олӣ ва намояндагӣ;

+ Маҷлиси намояндагӣ ва миллӣ;

– Маҷлиси Олӣ ва миллӣ;

– Маҷлиси Миллӣ ва президент;

– Маҷлиси Олӣва президент.

# Режими сиёсӣ кадом масъалаҳоро таъмин менамояд?

+ ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

– ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои худ;

– ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои худ;

– ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

– ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани мақсадхои худ.

# Шаклхои режими сиёсӣ ин

+ автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ, демократӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

– автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, тирания, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ,анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

– автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, озодӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

– автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ,охлократӣ, монархӣ, олигархӣ, мустакилӣ, диктаторӣ;

– демократӣ, тоториторӣ, ҳарбӣ, монархӣ, полиархӣ, теократӣ.

# Шаклхои режими сиёсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешаванд?

+Тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ;

– Авторитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

– Тоталитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

– Авторитари , тоталитарӣ ва бюрократӣ;

– Бюрократӣ , авторитарӣ ва демократӣ.

# Режими авторитарӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мегардад?

+ тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

– тирания, диктатураи мутлақ, демократӣ, режими якҳизбӣ;

– тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, демократӣ;

– тирания, демократӣ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

– демократӣ, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ.

# Хусусиятҳои хоси сарвари сиёсӣ

– Ташкилотчигӣ, иродаи миёна, нотиқи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

+ Ташкилотчигӣ, иродаи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

– Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маънавиёти баланд;

– Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран зебо, маданияти баланд, маҳорати максадҳои худро аввал гузоштан;

– Ташкилотчигӣ, мақсадгузори аник, нотиқи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *