Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тестии Фанни Геополитика

#Геополитика   ҳамчун илм чиро меомӯзад ?

Геополитика –  ин шакли олии умумияти  таърихӣ, этникии одамон буда, дар асоси умумиятҳои ҳаёти иқтисодӣ, забон, ҳудуд, хусусиятҳои ҳаёти маданӣ, шуур ва психология ташаккул меёбад.

+-Геополитика – ин  илмест, ки  ба  омӯзиши қонуниятҳо ва  ҳаракати  қувваҳои  инкишофии муносибатҳои   сиёсии давлатҳо ва минтақаҳо, мақоми давлатҳо, таъсири фаъолияти факторҳои  баҳрӣ,  ҳавой-қайҳонӣ, демографӣ, иттилоотӣ, ҳарбӣ, маънавӣ-ахлокӣ,  иктисодӣ- ҷамъятӣ, умумӣ  равона  карда  шудааст.

Геополитика-ин шакли универсалии фаъолияти худмуайянкунии инсон бо тарзи тасаввури мафхумхо, кӯшиши кушодан ва тасдиқ намудани мохияти хаёти инсонидар мутаносибии вай бо мохияти аслӣ». Дигар хел карда гӯем, маданият дараҷаи муайяни тараққиёти ҷамъиятро инъикос менамояд, ки дар намуд ва шаклхои ташкили хаёт, фаъолиятмандии одамон ва дар сарватхои моддива маънавии онхо зохир мегардад.

Геополитика – ташкилотест, ки  ба  омӯзиши қонуниятҳо ва  ҳаракати  қувваҳои  инкишофии муносибатҳои   сиёсии аморатхо, факторҳои  зеризамини,  ҳавой-қосмоми, демократи, маънавӣ-асотири,  умумӣ  равона  карда  шудааст.

#Решаи «гео» дар мафхуми геополитика аз кадом забон гирифта шуда аст?

-лотини

-французи

+-юнони

-форси

#Мафхуми геополитикаро бори аввал ба манои илми ва амик кадом олим истифода бурдааст?

-Ф.Фукуяма

+-Р.Челлен

-А. Мехен

-И.Кант

#Асари С.Хангтингтон чи ном дорад?

 -Инсони вопасин ва фарчоми тарих

-Никомахова этика

+°-Бархурди таммадунхо

-Равзаи таслим

#С.Хангитингон дар он акида буд, ки мочароххо ва мухолифатхо дар а ХХ1 чи гуна хоханд буд?

-идеологи

-иктисоди

+-таммадуни

-демографи

#Обектхои геополитикаро чи ташкил мекунад?

+-фазои сайёравӣ- хушкиҳо, обҳо(океан, бахрҳо), қабатҳои ҳавоӣ,   дар муносибат  бо давлатҳо ва факторҳои  дигари сиёсати ҷаҳонӣ;

-муносибати хамаҷонибаи инсонхо ба ҷахон, ки бо воситаи он инсон, ҷахон ва шахсияти худро меофарад;

— ин  муносибатҳои  байниҳамдигарии субъектҳо дар ҳалли масъалаҳои  ҷаҳонӣ  ва  минтақавӣ   мебошад

-ин моликияти давлати ва умумии миллатхо, ки дар раванди таърих аз худ карда шудааст ва моликияти инфиродии одамон.

#Субъектхои геополитикаро чи ташкил менамояд?

-фазои сайёравӣ- хушкиҳо, обҳо(океан, бахрҳо), қабатҳои ҳавоӣ,   дар муносибат  бо давлатҳо ва факторҳои  дигари сиёсати ҷаҳонӣ;

— муносибати хамаҷонибаи инсонхо ба ҷахон, ки бо воситаи он инсон, ҷахон ва шахсияти худро меофарад;

—  ин  муносибатҳои  байниҳамдигарии субъектҳо дар ҳалли масъалаҳои  ҷаҳонӣ  ва  минтақавӣ   мебошад

+-Миллатхо, давлатхо, иттиходияхо, созмонхои байналхалки

#Придмети омузиши геополитика чи мебошад?

-фазои сайёравӣ- хушкиҳо, обҳо(океан, бахрҳо), қабатҳои ҳавоӣ,   дар муносибат  бо давлатҳо ва факторҳои  дигари сиёсати ҷаҳонӣ;

— муносибати хамаҷонибаи инсонхо ба ҷахон, ки бо воситаи он инсон, ҷахон ва шахсияти худро меофарад;

— +ин  муносибатҳои  байниҳамдигарии субъектҳо дар ҳалли масъалаҳои  ҷаҳонӣ  ва  минтақавӣ   мебошад

-Миллатхо, давлатхо, иттиходияхо, созмонхои байналхалки

#Ин тарифи мафхуми геополитика ба ки таалук дорад: «Тасавуроти харитагии муносибати байни миллатхои асосии мубориз»?

-А Энштейн

-М Новицский

+Р.Гаркави

-А. Мэхен

#Дар инкишофи илми геополитика кадом факторхои асоси мавкеи худашонро доранд?

— фактори чамъияти ва  фактори этики

+Факторхои иктисоди ва факторхои чугрофи(географи)

-фактори харби ва илми

-фактори омори ва бахисобгири (бакайдгири)

#Талоссократия чист?

низоми хушкӣ,

+-низоми  баҳрӣ,

— Низоми  хунукӣ,    

  -низоми  гармӣ,

— низоми фазоӣ

#теллурократия  чист?

+низоми хушкӣ,

низоми  баҳрӣ,

-Низоми  хунукӣ,

   -низоми  гармӣ,

— низоми фазоӣ

#Ӯ асосгузори  Институти  геполитикии  Мюнхен  ва   аввалин таъсисдиҳандаи журналӣ «Геополитика» буд.  Кӣ?

+- К. Хаусхофер;

— Фон  Бисмарк,

-Генри  Ратсель, 

— Зигмунд  Фрейд. 

— В. Путин.

#Дар раванди  ташаккули  геополитика  саҳми  3(се)  тарзи  муносибати илмӣ назаррасанд, нишон диҳед:

+-.консепсияи  «тамаддун»:  назарияи ҳарбию- стратегӣ  ;  таълимоти детерминизми географӣ;

-.консепсияи  «мубориза»,  назарияи ҳарбию- фазоӣ,  таълимоти демократи;

— консепсияи  «сулх»,  назарияи дипломатии ва  —  таълимоти хамкори;

— консепсияи  «маданият»,  назарияи — стратегӣ ва  таълимоти детерминизми чамъияти;

— консепсияи  «фарханг»,  назарияи фазоӣ- ва  таълимоти детерминизми омехта;

#  Байни параллелҳои    солхои 30 -40- ум кадом олим,  минтақаи махсусро  ҷудо намуда  онро  «минтақаи моҷаро» номид?.

+Алфред  Мэхен; 

— К арл Маркс;

— Н икола  Макиавелӣ,

— Макс Вебер;  

—   Ротссель

#Яке аз олимони арабу-форс  иқлимро  омили муҳимтарини таъсиррасонӣ  ба ҳаёти  ҷамъиятию  сиёсӣ  медонист.  Ӯ  ки буд?

-.Абдураҳмон  Абузайд  Ибни  Ҳалдун;

— Абуали ибни  Сино;  

+- Абу насри Форобӣ;

—  Унсурмаоли Кайковус:

—  Абдураҳмони  Чомӣ:

#Ақидаи зерин ба кӣ  тааллуқ  дорад? «Хокимияти  иқлимро  ҳокимияти  аввалини  замин   меҳисобад».

— К арл Маркс;

— Алфред  Мэхен; 

— Макс Вебер;  

—   Ротссель;

+  Ш.Л. Монтескё ;

#Тамаддун  башари  5  мархиларо дар инкишофи  геополитика  аз сар  гузаронид:, кадомҳо

— франсавӣ,  венагӣ,  украини,  постдамӣ  ва  беловежӣ;

+-вестфалӣ,  венагӣ,  версалӣ,  постдамӣ  ва  беловежӣ;

—  ангисӣ ,  венагӣ,  версалӣ,  постдамӣ  ва московиӣ;

— украинӣ,  венагӣ,  версалӣ,  тичорати  ва  белорусӣ;

— итолиоӣ,  африкои,  версалӣ,  хитойи  ва  корейи;

# Чанги дуюми  ҷаҳони ба  кадом  марҳила  рост меояд ?

-вестфалӣ

-венагӣ,

+версалӣ, 

-постдамӣ  

— беловежӣ

#Моҳи  декабри соли 1991 дар яке аз деҳаҳои Белоруссия ҳодисае ба вуҷуд  омад, ки давлати абадқудрати СССР  фано сохт ва   марҳила  низоми  дуқутбаи  ба вуҷӯд омадаро  аз  байн  бурд. Ин  кадом  марҳила  буд?

-вестфалӣ, 

— венагӣ,  

-. версалӣ,

 — постдамӣ  

+ беловежӣ;

#Соли 1945 аз 17 июл то 2 август  конфронсияи  сеюми давлатҳои  зиддифашизм дар  шаҳри Потсдам  даъват гашт ва низоми нави  оламро   эълон  намуд ва  то соли 1991 он  фаъолият дошт. Ин кадом  марҳила  буд ?

— вестфалӣ,

— венагӣ,  

— версалӣ,

+постдамӣ 

—  беловежӣ;

#Минтақҳои  геостратегии баҳрӣ  4  минтақаи   геполитикиро фаро  мегирад. Инҳо   кадомҳоянд, ҷавоби дурустро нишон диҳед?

— 1.Англо-фаронса-  ҳавзаи  баҳри Кариб, 2. Аврупои  полшаги ва  кишварҳои скандинавия, 3. Амрикой  марказӣ,4. Осиё  ва Океан;

  -1.Македония-Америка-  ҳавзаи  баҳри Кариб, 2. Аврупои  Магриб ва  кишварҳои  хушкӣ, 3. Амрикой  Осиё,4.  ва Океания ҷанубӣ;

— 1. Африқо -Америка-  ҳавзаи  баҳри Кариб, 2. Аврупои  баҳрӣ ва  кишварҳои  Магриб, 3. Амрикой  марказӣ, 4.   Океания;

+1.Англо-Америка-  ҳавзаи  баҳри Миёназамин, 2. Аврупои  баҳрӣ ва  кишварҳои  Магриб, 3. Амрикой  фазои,4. Осиё  ва Океания;

— 1.Англо-Америка-  ҳавзаи  баҳри Кариб, 2. Аврупои  баҳрӣ ва  кишварҳои  Магриб, 3. Амрикой  ҷанубӣ,4. Осиё  ва Океания;

#Консепсияҳои геополитикиро кадом  мактабҳои ҷаҳон пешниҳод  намудаанд ?

+Мактаби  аврупоии  геополитика ва мактаби  амрикоии геополитикӣ;

— мактаби Шарқи ва мактаби  Гарбӣи геополитикӣ;

-.мактаби  Гарби ва Чини геополитикӣ;

— мактаби  аврупоӣ ва  евроазии геополитикӣ:

-мактаби  амрикоӣ ва евроазии геоплоитикӣ

#Созмони Шартномаи Амнияти Дастчамъи (СШАД)   кай таъсис ёфт?

-14 майи соли 2002:

— 14 июни 2002; 

-10  майи соли 2002;

-14 майи соли 2003;

-14 майи соли 2004.

#Ба  Созмони Шартномаи Амнияти Дастчамъи (СШАД)  кадом   давлатҳо  дохил гаштанд ?

+Русия, Чин,  Точикистон, Белорус, Узбекистон, Казокистон ва  Арманистон.

— Русия, Киргизистон,  Точикистон, Белорус, Узбекистон, Казокистон ва  Арманистон.

-Корея, Киргизистон,  Точикистон, Белорус, Узбекистон, Казокистон ва  Арманистон.

— Русия, Корея,  Точикистон, Белорус, Узбекистон, Казокистон ва  Арманистон.

— Русия, Киргизистон,  Точикистон, Белорус, Корея, Казокистон ва  Арманистон.

#СШАД аз 3 гурухи минтакавӣ таркиб ёфтааст. Ҷавоби дурустро нишон диҳед:

+ дар Гарб –гурухи русиягию белорусӣ; дар Чануб –гурухи  русиягию арманӣ; дар Осияи маркази –нерухои дастачамъии зудамал. 

— дар Ҷануб –гурухи русиягию украйнӣ; дар Ғарб –гурухи арманӣ; дар Осияи маркази –нерухои дастачамъии зудфирор. 

— дар Гарб –гурухи беловежӣ; дар Чануб –гурухи  русиягӣ; дар Осияи маркази –нерухои дастачамъии зудамал. 

— дар шимол  –гурухи олмонӣ- белорусӣ; дар Чануб –гурухи  русиягию арманӣ; дар Осияи маркази –нерухои дастачамъии зудамал. 

-дар Гарб –гурухи фаронсавӣ; дар Чануб –гурухи  русиягию арманӣ; дар Осияи маркази –нерухои дастачамъии зудамал. 

#Ду тариқи  ташхиси  вақт ва истифодаи он  бештар маъмул  аст.ҷавоби дурустро нишон диҳед?

— вақти офтобӣ ва моҳтобӣ:

+- даврагӣ ва таърихӣ; 

— вақти солгардӣ  ва моҳ;

—  вақти офтобӣ ва тарихӣ; 

-вақти  таърихӣ ва сол

#Вақти даврагӣ  чи гуна  вақт аст?

+даврзанон  такрор  меёбад;

— таърихан меояд;  

—   ҳар сол меояд;

— ҳар вақт  меояд; 

—  ҳар моҳ такрор меояд.

#Вақти таърихӣ чӣ гуна вақт аст?

—   Фақат ба таърих сару кор дорад;

+ ростхата  буда, ҳамчун  ҳаракати  бебозгашт дониста мешавад.

-авразанон меояд.

— баъди асрҳо меояд.

-баъди ҷангҳо меояд.

1 2Следующая страница

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *