Саволхои тести бо чавобхояш аз фанни забоншиносии умуми

#. Муайян кунед, ки камбуди луғати арабҳо дар чӣ буд?

– бо алифбои арабӣ навишта мешуд;

– бо алифбои лотинӣ навишта мешуд;

– калимаҳои лаҳҷаю шеваҳо ҷой дода шуда буд;

– онҳо луғат тартиб надодаанд;

– надоштани китоб барои луғат.

#. Асари Асадии Тӯсӣ доир ба забоншиносӣ

– Махориҷ-ул-ҳуруф

+Луғати фурс

–    Асос-ул-иқтибос

– Китоб-уш-шифо

#. Муайян кунед, ки рисолаи  Ибни Сино доир ба забоншиносӣ кадом аст?

+ Махориҷ-ул-ҳуруф;

–  Луғати фурс;

–    Асос-ул-иқтибос;

–     Китоб-уш-шифо.

#. Асари Носири Хусрав доир ба забоншиносӣ

 -Махориҷ-ул-ҳуруф

–   Луғати фурс

–  Асос-ул-иқтибос

+Чомеъ-ул-ҳикматайн

#. Асари Насриддини Тӯсӣ доир ба забоншиносӣ

– Махориҷ-ул-ҳуруф;

-Луғати фурс;

+ Асос-ул-иқтибос

– Китоб-уш-шифо

#. Забоншиносони арабро нишон диҳед.

– Сино, Арасту, Гумболд

+ Абӯубайда, Фирӯзободӣ, Маҳмуди Қошғарӣ

– Насриддини Тӯсӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Себуя

– Маҳмуди Қошғарӣ, Себуя, Гумболд.

#. Баҳси фалсафӣ-забоншиносӣ дар байни реалистону номиналистон дар кадом давра ба амал омад?

– давраи қадим

+асрҳои миёна

– давраи Эҳё

-асрҳои Х1Х-ХХ

#. Дар кадом давра суффиксро фарқ мекарданд.

+ дар асрҳои миёна;

– давраи атиқа;

-давраи Эҳё;

– хилофати арабҳо.

#. Асари забоншиносии Насриддини Тӯсӣ кадом аст?

– Ал-Муъчам;

– Махориҷ-ул-ҳуруф;

+ Асос-ул-иқтибос;

– Фавоиди зиёия;

– Чаҳор гулзор.

#. Асари забоншиносии Абдураҳмони Ҷомӣ кадом аст?

– Ал-Муъчам;

– Махориҷ-ул-ҳуруф;

– Асос-ул-иқтибос;

– Фавоиди зиёия;

– Чаҳор гулзор.

#. Асари забоншиносии Хоҷа Ҳасани Нисорӣ кадом аст?

– Ал-Муъчам;

– Махориҷ-ул-ҳуруф;

– Асос-ул-иқтибос;

– Фавоиди зиёия;

+Чаҳор гулзор.

#.Кадом ҷараёни забоншиносӣ аниқ намудани аспекти тадқиқот ва таснифи фанни лингвистикаро  масъалаи назариявии асосии забоншиносии умумӣ мешомориданд:

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

+ ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ба ягон ҷараён вобаста нест.

#. Фердинанд де Соссюр ва А. Мейеро асосгузори кадом ҷараён шуморида мешавад?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

+ ҷараёни сотсиологӣ.

Ф.Ф.Фортунатовро асосгузори кадом мактаби забоншиносӣ медонанд?

– Қазон;

– неограмматистҳо;

+ Москва;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

#. «Забон шакл аст, на асос» андешаи кист?

– Буслаев;

– Гумболд;

– Бодуэн;

+ Фердинанд де Соссюр;

– Г.Штейнтал.

#. Дар садаи ХХ ҷараёни нави забоншиносӣ ба амал омада буд, чӣ ном дошт?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

+ҷараёни структуравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

#.Кадоме аз олимони зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

– Буслаев, Гумболд;

+Щерба, Бодуэн, Боп;

–  Мещанников, Виноградов;

– Фортунатов,Гумболдт,  Крушевский;

– Штейнтал, Ф.Боп.

#. Кадоме аз олимони тоҷики зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

– Сино, Тӯсӣ;

– Айнӣ, Сино;                                                                                                                                                                                      

+ Ш. Ниёзӣ,Д. Тоҷиев;

– Айнӣ, Б. Ғафуров, Маъсуми;

– Форобӣ, Розӣ.

#. Аввалиин Грамматикаи забони тоҷикӣ (нашри академӣ) кай нашр шудааст?

– 1956;

– 1960;

+1985;

– 1989;

– 1961.

#. Д. Тоҷиев, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

– луғат;

– фонетика;

– морфология;

+ синтаксис;

– шева.

#. Ш. Рустамов, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

– луғат;

– фонетика;

+морфология;

– синтаксис;

– шева.

#. Сарвари мактаби забоншиносии Қазон кӣ буд?

– Ф.Бопп;

+ Бодуэн де Куртене;

– В.Виноградов;

– Ф.Фортунатов;

– Бругман.

#. Дар Тоҷикистон пеш аз хатти кириллӣ бо кадом хат менавиштанд?

– Форсӣ;

– арабӣ;

+ лотинӣ;

– мехӣ;

– тоҷикӣ.

#. Дар Тоҷикистон хатти кириллӣ кай ҷорӣ карда шуд?

– 1956;

+ 1940;

– 1911;

– 1928;

– 1989.

#. Таълими хатти арабиасос то кадом сол дар Тоҷикистон роиҷ буд?

– 1956;

 -1940;

– 1911;

+1928;

– 1989.

#. Кадоме аз ин олимон ба забоншиносии умумӣ асос гузоштаанд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

+Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

#. Методи муқоисавӣ-таърихӣ дар кадоме аз ин асрҳо ба вуҷуд омад?

– асрҳои 17-18;

+  асри 19;

– охири асри 20;

– асрҳои 18-16;

– асри 21.

#. Намояндагони кадоме аз ҷараёнҳои зерин забонро чун  фаъолияти фард ва инъикоси  психологии халқ мешуморанд?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни структуравӣ;

+ ҷараёни психологӣ.

#. «Забон ҳодисаи ҷамъиятист»- андешаи кадом олим буд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+Ф.де Соссюр

#. Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ кардан ба кадом ҷараён вобаста аст?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ;

+ ҷараёни структурализм.

#. Сарвари мактаби забоншиносии Прага кӣ аст?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+Ф.де Соссюр

#. Бодуэн де Куртене забонро чӣ гуна маънидод мекард?

– оғоз, саршавӣ, нестшавӣ;

– саршавӣ, гулгулшукуфӣ ва нестшавӣ;

+тайирнаёбанда;

– ҳамеша дар инкишоф;

– шахшуда.

#. Бодуэн де Куртене ба забоншиносӣ кадом истилоҳотро илова намуд?

– фонетика, морфология ва синтаксис;

+ фонема, морфема, лексема;

– фонетика, лексикология, морфология, синтаксис;

– фонема, лексикография, ономия;

– фонетика, лексикография, морфология.

#. «Курси забоншиносии умумӣ» асари кист?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+Ф.де Соссюр

#. Қисмати дохиливу берунии забонро кадом олим ҷудо кардааст?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+Ф.де Соссюр

#. Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро аввалин маротиба кадом олим фарқ мекард.

 – Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

+Бодуэн де Куртене

– Ф.де Соссюр.

#. Забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ гирифт?

– 1956;

– 1940;

– 1911;

– 1928;

+1989.

#.. «Забон кулл бошад, нутқ ҷузъ» -андешаи кист?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+Ф.де Соссюр

#. Сарвари мактаби забоншиносии Женева кӣ буд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+ Ф.де Соссюр.

#.. Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро дар асоси консепсияи  кадом олим ҷудо мегардад.

 – Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Ниёзмуҳаммадов Б.

+Ф.де Соссюр

 #.. Дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ кадом ҷараёни забоншиносӣ ба амал омад кадомҳо буданд?

– давраи шӯравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ, биологӣ?

– ҷараёни мантикӣ ва психологӣ ва миллӣ;

+ҷараёни неограмматистҳо ва сотсиологӣ;        

– намояндаи ягон ҷараён набуд.

#.. Омӯзиши ҷиҳати фалсафии забон дар нимаи аввали асри 19 дар чанд ҷараён инкишоф ёфта буд?

+ 2 ҷараён;

– 3 ҷараён;

– 4 ҷараён

– 5 ҷараён;

– ҳеч ҷараёни инкишофёфта набуд.

#.. Ф.И. Буслаев намояндаи кадом ҷараёни забоншиносӣ буд?

– давраи шӯравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ?

+ ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;         

– намояндаи ягон ҷараён набуд.

#. Бештар ба кадом қисмати забон Буслаев диққат медод?

– фонетика;

– лексикология;

– морфология;

– фразеология;

+синтаксис.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.