Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ бо чавобош

Саволномаи тестӣ аз фанни Этика касбӣ

 #Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?                                                 

–  Дар асри IХ–Х мелодӣ;

+Дар асрҳои V – IV;

–  Дар асрҳои IV- III пеш аз мелод;

–  Дар асрҳои ҶҶ – ҶҶI;

–  Дар асри I мелодӣ;

#Ахлоқ чиро меомӯзад?

+ Илм дар бораи рафтори одамон;

–  Илм дар бораи ҷабру некӣ;

–  Илм дар бораи тафаккури дуруст;

–  Илм дар бораи табиати инсон;

–  Муносибатҳои ҷамъиятиро;

#Марҳилаҳои инкишофи илми ахлоқ кадомҳоянд?

–  Мезозой, кайнозой, неозой;

–  Капитализм, сотсиализм ва коммунизм;

+ Бостон, эҳё, нав ва муосир;

–  Модаршоҳӣ, падаршоҳӣ;

–  Давраи ѓуломдорӣ;

 #Адолат умуман чиро мефаҳмонад?

 –  Накукорӣ        ва ростқавлиро;

 –  Фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ  ва  иҷрои бечунучарои  уҳдадориҳои           одамонро мефахмонад;

 –  Боадолатона иҷро намудани супоришҳоро мефаҳмонад;

 –  Бартараф кардани нобаробариҳоро мефаҳмонад;

+ Мувофиқати миёни шаъну эътибори одамон ва эътирофи ҷамъиятӣ ва ҳуқуқу  уҳдадориҳои онҳоро мефаҳмонад;

#Шуури ахлоқи чист?

+Дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ;

–  Ақидаҳо, тасаввурот ва эҳсосу одатхо;

–  Асосноккунии ҷамъбастии назариявӣ- мафкурави;

–  Бо инсон ҳамеша сару кор доштан;

–  Ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор  ;

#Хусусиятҳои муносибатҳои ахлоқӣ.

+Арзишӣ, танзимкунӣ ва мустақим- баҳодиҳӣ;

–  Накукорӣ, ростқавлӣ, боадолатӣ, дeстӣ;

–  Принсипҳо, меъёрҳо, расму оинҳо;

–  Баҳодиҳии ахлоқӣ;

–  Ташкили таҷрибаи ахлоқӣ,

#Таҳти мафҳуми «этикаи хидматӣ»  чиро мефаҳманд?

+ Маҷмӯи меъёрҳо, қоидаҳо, принсипҳои нисбатан умумии рафтори инсон дар соҳаи фаъолияти касбӣ, истеҳсолӣ ва хидматӣ;

–  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро таъмин мекунанд;

–  Фасли мустақилонаи илми этика буда, хусусиятҳои ахлоқи педагогиро меомeзад;

–  Дар ихтиёр доштани усулҳои нисбатан нозук ва илман асоснок;

–  Тадқиқи афкори ҷомеа дар соҳаи этикаи педагогӣ;

 #Этикаи касбӣ чист?

+  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро дар фаъолияти касбӣ таъмин мекунанд;

–  Яке аз вазифаҳои муҳими этикаи педагогӣ;

–  Кодексҳои рафторе, ки характери хулқии муносибатҳои тарафайни байни одамонро таъмин мекунанд;

–  Фасли мустақилонаи илми этика буда, хусусиятҳои ахлоқи педагогиро меомeзад;

–  Тадқиқи афкори ҷомеа дар соҳаи этикаи педагогӣ;

#Шуури ахлоқӣ  дар чӣ ифода меёбад?

+Дар дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ, ки дар ақоид, тасаввурот ва эҳсосоту одатҳо таҳким меёбад;

–  Дар мафкураи ахлоқӣ ва падидаи ҷамъиятӣ, ки бо он инсон ҳамеша сару кор дорад, ба он таъсир мерасонад;

 –  Дар ақидаҳои ахлоқие, ки бо мукаммалию устуворӣ тавсиф меёбанд;

–  Дар ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор  ;

–  Дар эътиқодоти ѓоявӣ, инъикоси хоссаи онҳо дар фаъолияти педагогӣ;

#Нахустин мактабҳои ахлоқию фалсафии Эҳёи Аҷам кадомҳоянд?

–  Гедонизм ва эвдомонизм;
–  Материализм ва идеализм;

+Машшоия ва калом;

–  Эфтаназия ва фатализм;

–  Донишкадахо;

#Некӣ дар таълимоти ахлокии Ибни Сино.

–  Некӣ-  ҳаракатҳои майл ба инқироздошта;

+Ҳаракатҳои майл ба камолотдошта;

–  Андоза, меъёрва танзими рафторҳо;

–  Иттиҳоди ду ва ё якчанд одамон;

–  Кӯмак ба ниёзмандон;

#Бадӣ дар таълимоти ахлокии Ибни Сино.

+Ҳаракатҳое, ки майл ба инқироз доранд;

–  Ҳаракатҳои майл ба камолот дошта;

–  Беэътиноӣ ба меҳнати дигарон;

–  Гуфторе, ки бар зидди ҷомеа мебошад;

 #Хушбахтӣ чист?

–  Эгоизм ва алтуризм;

+ Ормонҳои неки амалигашта;

–  Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ;

–  Некӣ, бадӣ;

–  Бе монеа зиндагӣ кардан;

.

#Виҷдон чист? 

–  Мақсади олии инсон;

+Эҳсосоти ботинии инсон;

–  Хотима ёфтани фаъолияти биологӣ;

–  Иттиҳоди ду ва ё зиёда одамон;

–  Ҳақиқат, ростгӯӣ;

#Вазифаҳои иҷтимоии ахлоқ кадомҳоянд?

+Тарбиявӣ, танзимӣ, маърифатӣ, амрӣ;

–  Эътиқод, идрок, тасаввур, озодӣ;

–  Ҳавасмандгардонӣ, ҷазодиҳӣ, ҷубронкунӣ;

–  Тарбияи ҷисмонӣ, камолоти ҷисмонӣ;

–  Тарбиявӣ- ахлоқӣ;

#Истилоҳи «футувват» –  чӣ маъно дорад?

+Ҷавонмардӣ;

–  Саховатмандӣ;

–  Шуҷоат;

–  Олиҳимматӣ;

–  Вафодорӣ;

#Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

–  Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ ва олиҳимматӣ;

–  Вафодорӣ, сахопешагӣ, сарватмандӣ;

–  Вафо, аҳд, сахо;

+ Сафо, сахо, вафо;

–  Дӯстонро муҳофизат кардан;

#Идеал чист?

+Мақсади олии инсон;

–  Масъулияти шахсӣ дар назди ҷомеа ;

–  Эҳсосоти ботинии инсон;

–  Ормон, ҳасрат;

–  Ояндабинӣ;

#«Ахлоқи Муҳсинӣ» –   асари кадом мутафаккир аст?

–  Бедил;

–  Нӯшервон;

+Кошифӣ;

–  Самаки Айёр;

–  Абулмуҳсин Мирзо;

#Мазҳабҳои суннӣ кадомҳоянд?

–  Шиа ва суннӣ;

–  Ҳанафия, ашъария, исмоилия; 

+Шофеия, моликия, ҳанбалия, ҳанафия;

–  Нақшбандия;

–  Зардуштия;

#Нахустин поягузори илми ахлоқи форсу тоҷик кадом мутафаккир буд?

 –  Абуалӣ ибни Сино;

 –  Абубакри Розӣ;

 +Абунасри Форобӣ;

 –  У. Кайковус;

 –  Абуабдулло Рeдакӣ;

#Давраҳои таърихии инкишофи ахлоқ.

–  Ахлоқи ҷомеаи демократӣ, коммунистӣ;

+Ахлоқи ҷомеаи ибтидоӣ, ѓуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ;

–  Аахлоқи даврони то исломӣ;

–  Ахлоқи ҷомеаи бостон, қадима;

–  Ахлоки даврони антиқӣ ва муосир;

#Зери мафҳуми «Худро бишнос» чӣ маъноро метавон фаҳмид?

–  Шинохти дӯст аз душман;

+Фаҳмидан ва дарк кардани асолати инсонӣ;

–  Ѓурури худро баланд гирифтан;

–  Аз дигарон худро боло гузоштан;

–  Ҳамнишинӣ бо инсонҳои асил;

#Яке аз хусусиятҳои категорияи некӣ ва бадӣ.

+ Таѓйирпазирӣ- нисбӣ; 

–  Ҳаракатҳои намоён;

–  Дониш омӯхтан;

–  Сафар кардан;

–  Якрангӣ;

#Вичдон ба кадом сифатҳо зоҳир мегардад?.

–  Назорат, танбеҳдиҳӣ; 

+Худбаҳодиҳӣ, худназоратӣ, худтанқидкунӣ;

–  Эҳсос кардан;

–  Ростқавлӣ; 

–  Худназоратӣ, худшиносӣ;

#Навъҳои некӣ ба андешаи Ибни Сино.

–  Некии беѓаразона ;

–  Хайр кардан;

+Некии табиатан нек, некии бо  дониш нек;

 –  Саховатмандӣ ва    Накукорӣ;

 –  Некии бо тамаъ;

#Истилоҳи этика бори аввал аз ҷониби кӣ  ҳамчун қисми мустақили фалсафа  қабул карда шуд?

–  Эмпедокл;

–  Демокрит;

–  Баумгартен;

–  Лесинг;

+Арасту;

 #Неки чист?

–  Дониш омухтан;

–  Ифтихор доштан;

+Рафторе, ки ба нафъи табиату чамъият ва кулли олам равона шудааст;

–  Беозор будан;

–  Кӯмак расонидан;

#Идеал чиро ифода мекунад?

–  Орзу;

– Мақсад, тасаввурот;

+Маъқулаи ахлоқи мебошад

–  Назар ба оянда;

–  Уфук;

#Мақсад ва маънии ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст?

–  Ба гузашта ва имрeза назар кардан;

+Сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокӣ;

–  Сарфаҳм рафтани рафтору кирдор;

–  Аз накeӣ кардан;

–  Бо идеал умр ба сар бурдан;

#Хусусияти тафаккури ахлоқии асримиёнагӣ.

–  Хирад ва тафсири хулқу одоб; 

–  Худҳокимиятии эътиқод;

+ Ҳамчун этиқоди динӣ баромад кардан; 

–  Ахлоқи фардӣ;

–  Эҳтироми калонсолон;

#Ибни Сино ишқро ба кадом навъҳо ҷудо кардааст?

+Ишқи илоҳӣ ва инсонӣ;

–  Ишқи заминӣ; 

–  Ишқи молу сарват; 

–  Ишқи Ватан- модар;

–  Меҳрпарварӣ;

#Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

+Нормаю қоидаҳои рафтори дар ҷамъият маъмулро ба ҷо овардан;

–  Донишманд шудан;

–  Дар ҳаёт мавкеи худро пайдо кардан ва барои дигарон намунаи ибрат будан;

–  Қонунҳои дар ҷомеа амлкунандаро донистан;

–  Ба калонсолон ёрӣ расондан;

#Одобу услуби муошират.

+Хоксори, хушмуомилагӣ ба фикру ақида, завқ, одати одамон бо камоли диққат муносибат  кардан, хайрхоҳу ѓамхор, нисбат ба худ серталаб ва нисбат ба одамони атроф пурсабру тоқат будан;

–  Омӯзиши илму дониш;

–  Муомилаи хуб ба роҳ мондан;

–  На танҳо манфиат ва ҳузуру  ҳаловати худ, балки манфиат ва ҳузуру ҳаловати дигар одамонро низ ба эътибор гирифтан – ҳамсуҳбатро дарк кардан;

–  Рафтори аз руи меъёр;

#Маданияти муносибат чист?

–  Мувофиқи талабот муносибат кардан;

–  Эҳтиром кардани дигарон;

+ Маҷмуи принсип, норма ва қоидаҳои ахлоқии робитаи тарафйни одамон аст, ки ҳангоми мубодилаи ақида, фикр ва таҷриба риояи онҳо ногузир аст;

–  Оромона суҳбат кардан;

–   Меҳрубони  намудан ба одамон;

#Одоби сухан дар чист.

–  Бо овози баланд ва фахмо сухан гуфтан;

+Ба маъни, тоза, дуруст, равшан ва ба мавкеъ баён намудан фикр;

–  Бо як забон шево ва бо изтиробу ҳаячон баён доштани фикри худ;

–  Оромона суҳбат кардан;

–  Гуфтугуи ошкоро;

#Яке аз тарафҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ.

–  Худомузӣ;

+Худтарбиякунӣ;

–  Шуҳратпарастӣ;

–  Хушмуомилагӣ;

–  Хоксорӣ;

#Категория чист?

–  Мақулаҳои асосӣ;

+Мафҳумҳое, ки ҳаҷман васеъ буда, робитаҳои куллӣ ва  ҷиҳатҳои муҳими ҳодисотро ифода мекунанд;

–  Элементҳои асосӣ;

–  Мафҳумҳое, ки ҳаҷман васеъ буда, робитаҳои ҷузъи ва  ҷиҳатҳои ѓайриоддии ҳодисотро ифода мекунанд ва рафтори инсонро ба тартиб медароранд;

–  Мафҳумҳо, унсурҳо;

#Вазифаҳо чанд хел мешавад?

–  4 хел;

+ 2 хел;

–  3 хел;

–  6 хел;

–  1 хел;

#Асарҳои доир ба ахлоқ офаридаи Арасту.

–  «Риторика», «Поэтика»;

+ «Этикаи Никомах», «Этикаи бузург», «Этикаи Эвдомики»;

–  «Метафизика»;
–   «Давлат»;

–   « Ахлоқи муҳсинӣ», «Ахлоқи носирӣ», «Ахлоқи ҷалолӣ»;

#Яке аз вазифаҳои ахлоқ дар рӯзгору рафтори одамон.

+Вазифаи меъёри низом;

–  Муайян кардани омилҳои тарбия;

–  Омeхтани касбу кор;

–  Ба камол расидан;

–  Муқоиса кардани донишҳо;

#Афкори ахлоқии тоисломии мардуми форсу тоҷик дар кадом дин инъикос ёфтааст?

–  Дини ислом;

+ Дини Зардуштия;

– Дини насрония;

–  Дини яҳудия;

–  Буддоия;

#Категорияҳои марказии илми ахлоқ.

-Некӣ, бадӣ, адолат, фазилат, зебоӣ, зиштӣ, фоҷиа, мазҳака, санъат,базис, надстройка;

–  Сахтию ноҳинҷорӣ;

-+Некӣ ва бадӣ

–  Ҷанг, аҷал, зулм;

–  Ноҳинҷорӣ;

#Оила чист?  

-Якҷоя зиндагӣ кардан, иттиҳоди ду ва зиёда одамон;

+Иттиҳоди зан, шавҳар ва фарзандон;

–  Ҳамроҳ зиндагӣ кардан;

–  Иттиҳоди гурӯҳӣ;

–  Соҳибхона будан;

#«Футувватномаи султонӣ» –  асари кадом мутафаккир аст?

 –  Ибни Сино;

 –  Кайковус;

 –  Кирмонӣ;

 –  Тусӣ;

+  Кошифӣ;

#Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд?  

– Ислом, дини зардуштия, тотемизм;

 –  Дини зардуштия, яҳудия, буддоия;

 –  Дини ислом, синтоизм, ҳиндуия;

 –  Тотемизм, фетишизм, магия;

+  Дини масеҳӣ, буддоия, ислом;

#«Ахлоқи Муҳсинӣ» –   асари кадом мутафаккир аст?

–   Бедил;

–  Нӯшервон;

–  Кошифӣ;

–  Самаки Айёр;

+ Cино;

#Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ҳикмати ахлоқии кадом таълимот аст?

–  Маздакия;

–  Монавия;

+Зардуштия;

–  Асҳоби ҳаюло

–  Буддо;

#Поягузори илми ахлоқ кадом мутафаккир аст?

–  Афлотун;

+ Арасту;

–  Суқрот;

–  Зардушт;

–  Кошифи;

#Адолат чист?

–  Тақсимоти баробари меҳнат;

–  Тақсимоти баробари вазифҳо;

+ Тақсимоти баробари комёбиҳои моддӣ, маънавӣ;

–  Тақсимоти баробари  молу мулк;

–  Ѓамхорӣ;

#Хушбахтӣ чист?

–  Эгоизм ва алтуризм;

+Ормонҳои неки амалигашта;

–  Шуҷоатмандӣ;

–  Саховатмандӣ;

–  Некӣ, бадӣ;

#Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

+Нормаю қоидаҳои рафтори дар чамъият маъмулро ба чо овардан ва барои рафтор дар назди ҷамъият ва  дар назди худ масъулият ҳис кардан;

–  Донишманд шудан, ба ҳайси тавсифи шахсият, мачмуи сифатхою неккирдорихои ахлоки, тавсифи муносибатхо миёни одамон, мачмуи меъёрхои ахлоки;

–  Дар хаёт мавкеи худро пайдо кардан;

–  Қонунхои дар чомеа амлкунандаро донистан;

–  Ба калонсолон ёри расондан;

#Вазифаи маънавӣ чист?

+Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

–  Мачмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифаҳои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

–  Вазифа аз руи ихтисос;

–  Вазифаи соҳави;

–  Супориши роҳбарият;

#Вазифаи идеал дар шуури инсон.

– Тавлиди орзу, воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

–  Мақсаду тасаввурот;

+Воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

–  Дастовардҳои ахлоқӣ;

–  Самти фаъолияти муайян;

#Арзишҳои волои ахлоқӣ.

–  Адолатпарварӣ, воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

–  Намирандагӣ;

–  Шахсиятпарастӣ;

+ Шараф ва номус, қадру қимати шахс, маънии ҳаёт;

–  Меъёри  инизом;

#Вазифаи ҷамъиятӣ чист?

+Маҷмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифахои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

–  Вазифа аз руи ихтисос;

–  Вазифаи соҳавӣ;

– Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

–  Супориши роҳбарият;

#Шуури ахлоқӣ чист?

+ Дарки меъёрҳои рафтори худ, характери муносибатҳои тарафайн дар ҷомеа ва арзишҳои сифатҳои инсонӣ;

–  Ақидаҳо, тасаввурот ва эҳсосу одатҳо;

–  Асосноккунии ҷамъбастии назариявӣ- мафкуравӣ;

–  Бо инсон ҳамеша сару кор доштан;

–  Ташаккули ақоиди ахлоқии омӯзгор;

#Дар ибтидо вожаи этика чиро ифода мекард?

+  Сукунати муштарак, манзил, лона;

–  Расму оин, урфу одат;

–  Ахлоӣ;

–  Илми адаб;

–  Ахлоқ, рафтору кирдор, расму оин, урфу одат;

#Муҳаббат чист?

–  Дӯст доштан, одат кардан;

–  Меҳри зиёд доштан;

– Эҳсосоти қалбӣ, ки ба муносибатҳои умумият ва қаробат, манфиатдории байни одамон мувофиқ аст;

+  Эҳсосоти комилан солимию зоҳирии инсон, меҳри зиёд доштан, дӯст доштан, одат кардан;

– Мувофиқати хирад бо амал;

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.