Саволхои тести аз фанни Забоншиносии Умуми

#Кадом ҷараёни забоншиносӣ аниқ намудани аспекти тадқиқот ва таснифи фанни лингвистикаро масъалаи назариявии асосии забоншиносии умумӣ мешомориданд:

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

+ ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ба ягон ҷараён вобаста нест.

# Фердинанд де Соссюр ва А. Мейеро асосгузори кадом ҷараён шуморида мешавад?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

+ ҷараёни сотсиологӣ.

# Ф.Ф.Фортунатовро асосгузори кадом мактаби забоншиносӣ медонанд?

– Қазон;

– неограмматистҳо;

+ Москва;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

# «Забон шакл аст, на асос» андешаи кист?

– Буслаев;

– Гумболд;

– Бодуэн;

+ Фердинанд де Соссюр;

– Г.Штейнтал.

# Дар садаи ХХ ҷараёни нави забоншиносӣ ба амал омада буд, чӣ ном дошт?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

+ҷараёни структуравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

#Кадоме аз олимони зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

– Буслаев, Гумболд;

– Щерба, Бодуэн, Боп;

+ Мещанников, Виноградов;

– Фортунатов,Гумболдт, Крушевский;

– Штейнтал, Ф.Боп.

# Кадоме аз олимони тоҷики зерин ба забоншиносони давраи шӯравӣ марбутанд:

– Сино, Тӯсӣ;

– Айнӣ, Сино;

+Ш. Ниёзӣ,Д. Тоҷиев;

– Айнӣ, Б. Ғафуров, Маъсуми;

– Форобӣ, Розӣ.

# Аввалиин Грамматикаи забони тоҷикӣ (нашри академӣ) кай нашр шудааст?

+ 1956;

– 1960;

– 1985;

– 1989;

– 1961.

# Д. Тоҷиев, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

– луғат;

– фонетика;

– морфология;

+ синтаксис;

– шева.

# Ш. Рустамов, забоншиноси тоҷик бештар ба кадом қисмати забон кор кардааст?

– луғат;

– фонетика;

+ морфология;

– синтаксис;

– шева.

# Сарвари мактаби забоншиносии Қазон кӣ буд?

– Ф.Бопп;

+ Бодуэн де Куртене;

– В.Виноградов;

– Ф.Фортунатов;

– Бругман.

# Дар Тоҷикистон пеш аз хатти кириллӣ бо кадом хат менавиштанд?

– Форсӣ;

– арабӣ;

+ лотинӣ;

– мехӣ;

– тоҷикӣ.

# Дар Тоҷикистон хатти кириллӣ кай ҷорӣ карда шуд?

– 1956;

+ 1940;

– 1911;

– 1928;

– 1989.

# Таълими хатти арабиасос то кадом сол дар Тоҷикистон роиҷ буд?

– 1956;

– 1940;

– 1911;

+ 1928;

– 1989.

# Кадоме аз ин олимон ба забоншиносии умумӣ асос гузоштаанд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

+ Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

# Методи муқоисавӣ-таърихӣ дар кадоме аз ин асрҳо ба вуҷуд омад?

– асрҳои 17-18;

+ асри 19;

– охири асри 20;

– асрҳои 18-16;

– асри 21.

# Намояндагони кадоме аз ҷараёнҳои зерин забонро чун фаъолияти фард ва инъикоси психологии халқ мешуморанд?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни структуравӣ;

+ ҷараёни психологӣ.

# «Забон ҳодисаи ҷамъиятист»- андешаи кадом олим буд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+Ф.де Соссюр

# Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ кардан ба кадом ҷараён вобаста аст?

– ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ;

+ ҷараёни структурализм.

# Сарвари мактаби забоншиносии Прага кӣ аст?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+Ф.де Соссюр

# Бодуэн де Куртене забонро чӣ гуна маънидод мекард?

– оғоз, саршавӣ, нестшавӣ;

– саршавӣ, гулгулшукуфӣ ва нестшавӣ;

– тағйирнаёбанда;

+ ҳамеша дар инкишоф;

– шахшуда.

# Бодуэн де Куртене ба забоншиносӣ кадом истилоҳотро илова намуд?

– фонетика, морфология ва синтаксис;

+ фонема, морфема, лексема;

– фонетика, лексикология, морфология, синтаксис;

– фонема, лексикография, ономия;

– фонетика, лексикография, морфология.

# «Курси забоншиносии умумӣ» асари кист?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+Ф.де Соссюр

# Қисмати дохиливу берунии забонро кадом олим ҷудо кардааст?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+ Ф.де Соссюр

# Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро аввалин маротиба кадом олим фарқ мекард.

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

+ Бодуэн де Куртене

– Ф.де Соссюр

# Забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ гирифт?

– 1956;

– 1940;

– 1911;

– 1928;

+ 1989.

# «Забон кулл бошад, нутқ ҷузъ» -андешаи кист?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Сарвари мактаби забоншиносии Женева кӣ буд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Ду аспекти забон- диахрония ва синхронияро дар асоси консепсияи кадом олим ҷудо мегардад.

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Ниёзмуҳаммадов Б.

+ Ф.де Соссюр

# Дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ кадом ҷараёни забоншиносӣ ба амал омад кадомҳо буданд?

– давраи шӯравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ, биологӣ?

– ҷараёни мантикӣ ва психологӣ ва миллӣ;

+ ҷараёни неограмматистҳо ва сотсиологӣ;

– намояндаи ягон ҷараён набуд.

# Омӯзиши ҷиҳати фалсафии забон дар нимаи аввали асри 19 дар чанд ҷараён инкишоф ёфта буд?

+ 2 ҷараён;

– 3 ҷараён;

– 4 ҷараён

– 5 ҷараён;

– ҳеч ҷараёни инкишофёфта набуд.

# Ф.И. Буслаев намояндаи кадом ҷараёни забоншиносӣ буд?

– давраи шӯравӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ?

+ ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– намояндаи ягон ҷараён набуд.

# Бештар ба кадом қисмати забон Буслаев диққат медод?

– фонетика;

– лексикология;

– морфология;

– фразеология;

+ синтаксис.

# Андешаи кадом олим: «Морфология мисли калима як қисми синтаксис аст»?

+ Буслаев;

– Гумболд;

– Бодуэн;

– Фердинанд де Соссюр;

– Г.Штейнтал.

# Мафҳуми – «Калима- мафҳум, ҷумла –муҳокима ва ҷумлаҳои мураккабу матн хулосабарорӣ» ба кадом ҷараён вобаста аст?

– мактаби лингвистии Москва;

– ҷараёни сотсиологӣ?

+ ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ба ягон ҷараён вобаста нест.

# Асосгузори ҷараёни психологӣ кӣ буд?

– Буслаев;

– Гумболд;

– Лейбсиг;

– Фердинанд де Соссюр;

+ Г.Штейнтал.

# Кадоме аз олимони зерин намояндаи ҷараёни ҷавонграмматикҳост?

– Буслаев;

– Гумболд;

+ Лейбсиг;

– Фердинанд де Соссюр;

– Г. Штейнтал.

# Ҷараёни ҷавонграмматикҳо кай ба амал омадааст?

– асрҳои 17-18;

+ охири асри 19;

– охири асри 20;

– асрҳои 18-19;

– асри 21.

# «Курси забоншиносии умумӣ»-ро кадом олим навиштааст, ки аз он дар донишгоҳхо дарс медод?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Бодуэн де Куртене

+ Ф.де Соссюр

# Асосгузори мактаби забоншиносии Казон кист?

– Ф. Фортунатов

– А. Шлейхер

– Гумболд

+ Бодуэн де Куртене

– Ф.де Соссюр

# Забоншиносии давраи Таҷаддуд кадом асрҳоро дар бар мегирад?

– асрҳои 5-4 пеш аз милод;

– то асрҳои XV;

+ асрҳои XV-XVIII;

– ХХ-ХХ1;

– ягон давраеро дар бар намегирад.

# Дар кадом давра ба тартиб додани грамматикаҳо шурӯъ мекунанд?

– давраи пеш аз милод;

+ давраи Эҳё;

– асрҳои 5-4 то милод;

– давраи неограмматистҳо;

– асрҳои 7-8 ва Таҷассум.

# Забонҳои англисӣ, испанӣ, славянӣ, фаронсавӣ… дар кадом давра тартиб дода шудааст?

– давраи пеш аз милод;

+ давраи Таҷаддуд;

– асрҳои 5-4 то милод;

– давраи неограмматистҳо;

– асрҳои 7-8.

# Кадом олимро сарвари мактаби забоншиносии Прага медонанд?

– Панинӣ

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Буслаев

+ Ф.де Соссюр

# Олимон- забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед:

– Буслаев, Гумболд;

– Щерба, Бодуэн, Боп;

+ Щерба, Мещанников, Виноградов;

– Фортунатов, Крушевский,Гумболд;

– Штейнтал, Ф.Боп, Лейбсиг.

# Забоншиносони давраи шӯравиро ҷудо кунед.

– Сино, Тӯсӣ;

– Айнӣ, Сино;

+Ниёзӣ, Тоҷиев;

– Айнӣ, Б. Ғафуров;

– Форобӣ, Розӣ.

# Кадоме аз ин ҷараёнҳои забоншиносӣ забонро ҳодисаи ҷамъиятӣ медонистанд ва мавҷудияти онро берун аз ҷамъият эътироф намекарданд;

ҷараёни натуралистӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷавонграмматикҳо;

+ ҷараёни сотсиологӣ;

– неограмматикҳо;

# Сарвари мактаби забоншиносии Москва кадоме аз олимони зерин маҳсуб меёбад:

– Шахматов А.А.

– Пешковский А.М.

– Крушевский В.А.

+ Фортунатов Ф.Ф.

– Бодуэн де Куртенэ;

# Кадоме аз ҷараёнҳои зерини забоншиносӣ назарияи забонро проблемаи илми мантиқ мешуморанд:

+ ҷараёни мантиқӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни натуралисӣ;

– ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни структурализм.

# Асари «Синтаксиси забони русӣ»-ро кадом олим навиштааст?

+ Шахматов А.А.

– Пешковский А.М.

– Крушевский В.А.

– Фортунатов Ф.Ф.

– Бодуэн де Куртенэ.

#Асосгузори мактаби забоншиносии сотсиологӣ кадом олим аст?

– Шахматов А.А.

– Пешковский А.М.

– Крушевский В.А.

+ Ф. де Соссюр

– Бодуэн де Куртенэ;

# Кадом ҷараён ба диалектҳо бештар диққат медоданд?

– ҷараёни мантиқӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни натуралисӣ;

+ ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни структурализм.

# Ҷиҳати синхронии забонро тадқиқ намудан, забонро чун система донистан, кадом ҷараён зарур медонистанд?

+ҷараёни ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни неограмматистҳо;

– ҷараёни мантикӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷараёни сотсиологӣ.

# Забонҳоро аз рӯйи хусусияти грамматикиашон Август Шлейхер ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунад?

– оғоз, гулгулшукуфӣ, нестшавӣ;

– ҳамеша дар инкишоф;

+ решагӣ, агллютинативӣ, флективӣ;

– тағйирёбанда;

– зинда, забонҳои рӯ ба рушд, мурда.

# «Грамматикаи забони немисӣ»-ро (соли 1819) кадом олим менависад?

– Гумболд;

+Я.Грим ;

– Бодеэн;

– Фортунатов;

– А. Востоков.

# «Грамматикаи забони русӣ»-ро (соли 1831) кадом олим менависад?

– Щерба;

– Я.Грим ;

– Бодеэн де Куртене;

– Фортунатов;

+ А. Востоков.

# Хоҷа Ҳасани Нисорӣ кадом ҳиссаҳои нутқро нишон дода буд:

– исм, сифат, феъл;

+исм, феъл ва ҳарф;

– исм, сифат, шумора, ҷонишин;

-исм, сифат ва калимаҳои ёридиҳанда;

– исм, сифат, шумора ва феъл.

# Хоҷа Ҳасани Нисорӣ исмро ба чанд гурӯҳ нишон дода буд:

+ 8 – зот, сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

– 4 – сифот, зарф, масдар, фоил;

– 6 – зот, сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс;

-5 – хос, адад, ҷамъ, ҷинс, фоил;

-7 – сафот, зарф, адад, ҷамъ, ҷинс, масдар, фоил;

# Саҳми кадоме аз олимони зерин ба забони точикӣ бештар аст:

+ Эделман;

– Франс Бопп;

– Герман Остгоф;

– Лейбсиг;

– Гумболдт.

# Кадоме аз олимони зеринро асосгузори методи муқоисавӣ-таърихӣ меноманд?

– Лейбсиг;

+Ф.Бопп;

-Гумболдт;

– Буслаев Ф.И.;

– Ф.Соссюр.

# «Дар хусуси морфологияи забон» асари кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

+ А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

# «Грамматикаи муқоисавии забонҳои ҳиндугерманӣ» асари кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

+ А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев.

# «Дар бораи забони кави аз ҷазираи Ява» асари кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

– А. Шлейхер

+ Гумболд

– Ф. де Соссюр

– Буслаев

# А. Шлейхерро асосгузори кадом ҷараёни забоншиносӣ медонанд?

+ҷараёни натурбиологӣ;

– ҷараёни психологӣ;

– ҷавонграмматикҳо;

– ҷараёни сотсиологӣ;

– неограмматикҳо;

# «Грамматика бояд ба мантиқ такя намояд» андешаи кадом олим аст?

– Г.Штейнтал;

– А. Шлейхер

– Гумболд

– Ф. де Соссюр

+ Буслаев

# «Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм» асари кадоме аз олимони зерин мебошад?

– Ш. Ниёзӣ,

– Д. Тоҷиев;

-Б. Ғафуров,

– Н.Маъсумӣ;

+ Ш.Рустамов.

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *