Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаи тестӣ аз фанни Этика ва Эстетика бо чавобхояш

Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?

 – дар асри IХ–Хмелодӣ;

+ дар асрҳои V – IV;                                                                                                                                 – дар асрҳои IV-III пеш аз мелод;

– дар асрҳои XX – XXI;

– дар асри I мелодӣ;

Ахлоқ чиро меомӯзад?

+ илм дар бораи рафтори одамон;

– илм дар бораи ҷабру некӣ;

– илм дар бораи тафаккури дуруст;

– илм дар бораи табиати инсон;

– муносибатҳои ҷамъиятиро;

Марҳилаҳои инкишофи илми ахлоқ кадомҳоянд?

– мезозой, кайнозой, неозой;

– капитализм, сотсиализмва коммунизм;

+ бостон, эҳё, нав ва муосир;

– модаршоҳӣ, падаршоҳӣ;

– давраи ғуломдорӣ;

Нахустин мактабҳои ахлоқию фалсафии Эҳёи Аҷам кадомҳоянд?

– гадонизм, эвдомонизм;
– материализмва идеализм;

+ машшоия ва калом;

– эфтаназия ва фатализм;

– донишкадаҳо;

 Категорияҳои марказии илми ахлоқ.

+некӣ, бадӣ, адолат, фазилат ва ғайра;

– сахтию ноҳинҷорӣ;

– базис, надстройка;

– ҷанг, аҷал, зулм;

 – ноҳинҷорӣ;

Некӣ дар таълимоти ахлоқии Ибни Сино.

– некӣ- ҳаракатҳои майл ба инқироздошта;

+ ҳаракатҳои майл ба камолотдошта;

– андоза, меъёр ва танзими рафторҳо;

– иттиҳоди ду ва ё якчанд одамон;

– андоза;

 Бадӣ дар таълимоти ахлоқии Ибни Сино.

+ ҳаракатҳое, ки майл ба инқироз доранд;

– ҳаракатҳои майл ба камолотдошта;

– беэътиноӣ ба меҳнати дигарон;

– гуфторе, ки бар зидди ҷомеа мебошад;

– гуфтор, ҳаракатҳои майл ба камолот дошта;

Хушбахтӣ чист?

– эгоизм ва алтуризм;

+ормонҳои неки амалигашта;

– шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ;

– некӣ, бадӣ;

– саховатмандӣ, бадӣ;

Китоби муқаддаси дини зардуштия чӣ ном дорад?

– Рамаяна;

+Авесто;

-Библия;

-Чорунсур;

– Кобуснома;

 Афкори ахлоқии тоисломии форсу тоҷик дар кадом асар акси худро ёфтааст?

– Донишнома;

 – Ахлоқи Муҳсинӣ;

 – Ахлоқи Ҷалолӣ;

+ Авесто;

 – Қобуснома;

 Афкори ахлоқии тоисломии мардуми форсу тоҷик дар кадом дин инъикос ёфтааст?

+Дини Зардуштия;

– Дини ислом;

– Дини насрония;

– Дини яҳудия;

– Буддоия;

Виҷдон чист? 

– Мақсади олии инсон;

+Эҳсосоти ботинии инсон;

 – Хотима ёфтани фаъолияти биологӣ;

 – Иттиҳоди ду ва ё зиёда одамон;

 – Фаъол будан;

 Оила чист?  

+ Иттиҳоди зан, шавҳар ва фарзандон;

– Иттиҳоди ду ва зиёда одамон;

– Ҳамроҳ зиндагӣ кардан;

– Иттиҳоди гурӯҳӣ;

– Соҳибхона будан;

Вазифаи оила аз чӣ иборат аст?

– Рушду такомули ҷамъият;

– Қонеъ гардонидани талаботҳо;

+Давом додани насл, тарбияи насл, хоҷагидорӣ;

– Хоҷагидорӣ, соҳибкорӣ;

– Тарбияи насл, Соҳибкорӣ;

Никоҳ чист?

 – Ӯҳдадории ҳар як фард;

+Бо розигии тарафайн дар шоҳидии ҷомеа ба амри қонун даровардани муносибатҳои маҳрамона;

 – Қонеъ гардонидани талаботҳои шаҳвонии мардвазан;

 – Шартномаи молумулкӣ;

 – Уҳдадории ҳар як фард, Шартномаи молу мулкӣ;

 Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд?  

+Дини масеҳӣ, буддоия, ислом;

 – Дини зардуштия, яҳудия, буддоия;

– Дини ислом, синтоизм, ҳиндуия;

 – тотемизм, фетишизм, магия;

 – Дини зардуштия, Дини тотемизм;

Вазифаҳои иҷтимоии ахлоқ кадомҳоянд?

+тарбиявӣ, танзимӣ, маърифатӣ, амрӣ;

– эътиқод, идрок, тасаввур, озодӣ;

– ҳавасмандгардонӣ, ҷазодиҳӣ, ҷубронкунӣ;

– тарбияиҷисмонӣ, камолотиҷисмонӣ;

– тасаввур, озодӣ;

Қобуснома асари кист?

– Ҷомӣ;

– Навоӣ;

+ Кайковус;

– Саъдӣ;

– Айнӣ;

 Дини тоисломии мардуми форсу тоҷик чӣ ном дорад?

+ Зардуштия;

– Масеҳия;

– Буддо;

– Яҳудия;

-Насронӣ;

Муалифи китоби «Ахлоқи Носирӣ» кист?

– Абубакри Розӣ;

+Насриддини Тусӣ;

– Форобӣ;

– Кайковус;

-Бедил;

 Истилоҳи  «футувват» – чӣ маъно дорад?

+ ҷавонмардӣ;

– саховатмандӣ;

– шуҷоат;

– олиҳимматӣ;

– ҷавонмардӣ, саховатмандӣ;

 «Футувватномаи султонӣ» – асари кадом мутафаккир аст?

-Ибни Сино;

 – Кайковус;

 + Кошифӣ;

 – Тусӣ;

 – Рудаки

 Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

– Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ ва олиҳимматӣ;

-Вафодорӣ, сахопешагӣ, сарватмандӣ;

– Вафо, аҳд, сахо;

+ Сафо, сахо,  вафо;

-Вафо, сахо;

Идеал чист?

+ Мақсади олии инсон;

-Масъулияти шахсӣ дар назди ҷомеа;

– Эҳсосоти ботинии инсон;

– Ормон, ҳасрат;

– Ормон, Максади олии инсон;

«Ахлоқи Муҳсинӣ» –     асари кадом мутафаккир аст?

-Бедил;

-Нӯшервон;

+ Кошифӣ;

– Самаки Айёр;

– Cино;

Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ҳикмати ахлоқии кадом таълимот аст?

+ Зардуштия;

– Монавия;

– Маздакия;

– Асҳоби ҳаюло

– Буддо;

Мазҳабҳои суннӣ кадомҳоянд?

-Шиа ва суннӣ;

– Ханафия, ашъария, исмоилия;

+ Шофеия, моликия, ханбалия, ханафия;

– Тарбияи ҷисмонӣ, камолоти ҷисмонӣ;

-Нақшбандӣ;

Одоби муошират чист?

– Қоида ва қонунҳои оиладорӣ;

– Одоби занушуӣ;

+ Маҷмуи қонун ва қоидаҳои рафтор;

– Адаби хоҷагидорӣ;

– Камолоти маънави;

Дини тоисломии мардуми форс-тоҷик

– Ислом;

– Масеҳият;

– Яҳудия;

+ Маздоясно;

– Будоия;

Муаллифи китоби «Ахлоқи Носирӣ» кист?

– Абубакри Розӣ;

+ Насриддини Тусӣ;

– Абунасри Форобӣ;

– Ибни Мискавейҳ;

– Носири Хусрав;

Нахустин  поягузори илми ахлоқи форсу тоҷик  кадом мутафаккир буд?

– Абуалӣ ибни Сино;

– Абубакри Розӣ;

+ Абунасри Форобӣ;

– У. Кайковус;

– Рудаки;

Маънои калимаи «Фатӣ» чист?

+ Ҷавонмард;

– Саховатманд;

– Шуҷоатманд;

– Олиҳиммат;

– Беозор;

«Футувватномаи Султонӣ» асари кист?

– Ибни Сино;

– Закариёи Розӣ;

+ Кошифӣ;

– Тусӣ;

– Айни;

Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

– Шуҷоат, саховат, олиҳимматӣ.

– Саховат, сахо, вафо

– Шуҷоат. саховат, вафо

+ Сафо, сахо, вафо

– Далери;

«Худдорӣ аз ғазаб» бобби алоҳидаи кадом китоби ахлоқӣ аст?

– Ахлоқи Мӯҳсинӣ;

– Ахлоқи Ҷалолӣ;

– Қобуснома;

+Тибби Рӯҳонӣ;

– Авесто;

Китобҳои ахлоқии зикршуда кадоме ба аҳди Сомониён мансубият дорад?

– Авесто, Ахлоқи Носирӣ;

+ Донишнома;

– Ас-саодат;

– Ахлоқи Муҳсинӣ, Футувватнома;

 – Этикаи Никомах, Сиёсатнома;

Дӯстӣ чист?

– Дӯстӣ саодати абадист;

– Дӯстӣ – иттиҳоди ҳамсолон;

 +Иттиҳоди ду ё якчанд одамони аз ҷиҳати фикру табиат, муроду мақсад ва ормонҳо як;

– дӯстӣ – мустааҳкамкунандаи вафою меҳр ва душманист;

– Ҳамдигарфаҳмӣ;

Поягузори илми ахлоқ кадом мутафаккир аст?

– Афлотун;

+ Арасту;

 – Суқрот;

– Зардушт;

– Кошифи;

Адолат чист?

– Тақсимоти баробари меҳнат;

– Тақсимоти баробари вазифҳо;

+Тақсимоти баробари комёбиҳои моддӣ, маънавӣ;

– Тақсимоти баробари  молу мулк;

– Ғамхорӣ;

Беадолатӣ чист?

– зулм ва разолат;

+ нобаробар тақсим кардани комёбиҳои моддию маънавӣ;

– андешаи солим аст;
– беадолатӣ – тамоюли рушд аст;

– озор додан;

Ахлоқ чиро меомӯзад?

+ Илм дар бораи рафтори одамон;

– Илм дар бораи муносибатҳои одамон;

– Илм дар бораи тафаккури дуруст;

– Илм дар бораи табиаишиносӣ;

– Панду ҳикмат;

Нахустин мактабҳои ахлоқию фалсафии давраи Эҳёи Аҷам.

– гедонизм, эвдомонизм;

– материализм, идеализм,;

+ машшоия, калом;

– эфтаназия, фатализм;

– оташкадахо;

Закариёи Розӣ намояндаи кадом мактаб буд?

 – Футувват;

– Машшоиён;

+ Асҳоби ҳаюло;

– Идеализм;

– Милет;

1 2 3Следующая страница

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *