Саволномаи тестӣ аз фанни Этика ва Эстетика бо чавобхояш

Шакли таърихии ахлоқ

– ахлоқи ҷомеаи демократӣ, коммунистӣ;

+ ахлоқи ҷомеаи ибтидоӣ, ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ;

– ахлоқи даврони то исломӣ;

– ахлоқи ҷомеаи бостон, қадим, нав;

– ахлоки замони эхё;

Хушбахтӣ чист?

– эгоизм ва алтуризм;

+ормонҳои неки амалигашта;

– шуҷоатмандӣ;

– саховатмандӣ;

– некӣ, бадӣ;

Китоби муқаддаси дини зардуштия чӣ ном дорад?

– Рамаяна;

+ Апастак;

– Библия;

– Чор унсур;

– Чор китоб;

 «Зарари пурхурӣ» дар кадом асар нигошта шудааст?

– «Донишнома»-и И. Сино;

– «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Кошифи;

– «Шифо»-и И. Сино;

– «Чаҳор китоб»-и Аттор;

+ «Тибби рӯҳонӣ»-и  Ар-Розӣ;

Кадом файласуф оиди боби ҷимоъ муфассал андеша меронад? 

– Насриддини Тусӣ;

– Шайх Аттор;

+Закариёи Розӣ;

– Ҳусайн Кошифӣ;

– Ибни Сино;

Мазҳабҳои суннӣ кадомҳоянд?

– Шиа ва суннӣ;

– Ҳанафия, ашъория, исломия;

+ Шофеия, моликия, ҳанбалия, ҳанафия;

– Тарбияи ҷисмонӣ, камолоти ҷисмонӣ;

– Суфия;

 «Худдорӣ аз ғазаб» бобби алоҳидаи кадом китоби ахлоқӣ аст?

– Ахлоқи Мӯҳсинӣ;

– Ахлоқи Ҷалолӣ;

– Қобуснома;

+Тибби Рӯҳонӣ;

– Гулистон;

«Дар баёни ғанимат донистани умр» моли кадом мутафаккир аст?

– Ф. Нитсше;

– А. Рӯдакӣ;

– А. Розӣ;

+ Ф. Аттор;

– Саъди;

«Дар боби саховату эҳсон, хайрот ва хубӣ, амонату диёнат, тааннӣ ватаамул дар кадом китоб сухан рафтааст »?

– Чаҳор китоб;

– Қобуснома;

– Авесто;

+ Ахлоқи Муҳсинӣ;

– Кимиёи саодат;

Марг чист?

+ қатъ гаштани фаъолияти биологию иҷтимоӣ;

– давоми умр;.

– камолоти ҷисмонист;

– ҳаёт аст;

– бенишони;

Зери мафҳуми «Худро бишнос» чӣ маъноро метавон фаҳмид?

– шинохти дӯст аз душман;

+фаҳмидан ва дарк кардани асолати инсонӣ;

– ғурури худро баланд гирифтан;

– аз дигарон худро боло гузоштан;

– Шиор;

Андар одоби ба гармоба (ҳамом) рафтан дар кадом китоб омадааст?

+ Тибби рӯҳонӣ;

– Ахлоқи Носирӣ;

– Қобуснома;

– Ахлоқи Мӯҳсинӣ;

– Гулистон;

– Бустон;

Мафҳуми асосиву марказии ахлоқ аз назари Суқрот

+ андоза ё меъёр;

– некӣ ва бадӣ;

– хушбахтӣ;

– саховатмандӣ;

– ростгӯӣ;

Рукнҳои хушбахтӣ ба андешаи Арасту.

– хирадмандӣ;

– ақли фаъол;

+ тани сиҳат, ақли расо, хирад, ганҷ, ғулом;

– сарвату мансаб доштан;

– дӯстони зиёд доштан;

Яке аз хусусиятҳои категорияи некӣ ва бадӣ.

+ тағйирпазирӣ-нисбӣ;

– ҳаракатҳои намоён;

– дониш омӯхтан;

– сафар кардан;

– якрангӣ;

Заминаи асосии этикаи Ибни Сино

– саодати инсонӣ;

+ эътирофи сиришти чамъиятии инсон;

– категорияхои ахлок;

– омузиши нафси инсони;

Вазифаҳои виҷдон

– назорат, танбехдиҳӣ;

+ худбаҳодиҳи, худназоратӣ, худтанқидкунӣ;

– эҳсос кардан;

– ростқавлӣ;

– худназоратӣ, худшиносӣ;

Навъҳои неки ба андешаи Ибни Сино.

– некии беғаразона ;

– хайр кардан;

+ некии табиатан нек, некии бо  дониш нек;

– саховатмандӣ ва накукорӣ;

– некии бо тамаъ;

Истилоҳи эстетика бори аввал аз ҷониби кӣ ҳамчун қисми мустақили фалсафа қабул карда шуд?

– Эмпедокл;

– Демокрит;

+Баумгартен;

– Лесинг;

– Аквини;

Категорияҳои эстетикӣ кадомҳоянд?

– некӣ, бадӣ, виҷдон, адл, ишқ;

+ мазҳака, фоҷиа, зебоӣ, зиштӣ;

– ишқ, оила, никох, нафосат;

– қарз, ормон, зиштӣ, фоҷиа;

– виҷдон, қарз, идеал, ишқ;

Зинаҳои саодати шаҳрвандӣ аз нигоҳи Абунасри Форобӣ.

+ шоҳи ҳаким , сипоҳиёни оқил, меҳнаткашони содиқ;

– хушбахт будан;

– соҳиби ақл будан;

– донишмандӣ, ҳалими, ростқавлӣ;

– худфаъолиятӣ;

Мафҳуми марказии фалсафаи амалӣ дар таълимоти ахлоқии Афлотун

– некӣ ва бадӣ;

– бахт;

– ишқ;

+адолат;

– категориҳои ахлоқӣ;

Идеал чист?

– орзу;

– худаҳамиятдиҳӣ;

+маъқулаи ахлоқие, ки мақсади олии инсонро инъикос мекунад;

– назар ба оянда;

– уфуқ;

Дар ҷомеаи муосир таҳти мафҳуми «этика» чӣ фаҳмида мешавад?

– Анъанаи маънавӣ;

– Рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ;

– Ҷавонмардӣ;

+ Илм, соҳаи дониш, анъанаи маънавӣ, ки ба нигахдошти муносибатҳо кумак мерасонад ва меъёрҳои муносибатро дар ҷомеа тавсиф медиҳад;

– Рафтори маданӣ;

Дустӣ дар таомул ва фарҳанги мардуми тоҷик.

– Риояи рукнҳои ахлоқӣ;

– Дӯстӣ бо аҳли зиё;

+Дӯстони ҷонӣ, нонӣ ва забонӣ;

– Ҳифзи шаҳрвандон;

– Ҳамнишинӣ бо уламо;

Мақсад ва маънии ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст?

– Ба гузашта ва имрӯза назар кардан;

+ Сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокӣ;

– Сарфаҳм рафтани рафтору кирдор;

– Аз накӯи кардан;

– Ростгуӣ;

Андешаи Суқрот ҷихати хушбахт ва саодатманд гардидани инсон.

– Бо роҳи донишомузи;

– Донистани забонҳо;

+Дар тамоми рафторҳо андозаро риоя намудан;

– Бо роҳи худшиноси;

– Маърифатноки;

Этика чист?

– Расму таомули муқаррарӣ;

– Рафтору кирдор;

+ Таълимоти фалсафи дар бораи ахлоқ;

– Зебоиписанди;

– Адолатпарвари;

Мафҳумҳои асосии анъанаҳои ахлоқии бостони ҳиндӣ

– Конфутсиячиги;

– Парастиши бутхо;

+ Барахман, майя, сансара, карма, нирвана;

– Ведхо;

– Кришна;

Манбаи адабӣ барои фарҳанги Ҳинди бостон

+ Ведаҳо;

– Парастиши бутҳо;

– Махабхарата;

– Матни сурудҳо;

– Таҷлили идҳо;

Вижагиҳои этикаи бостони чинӣ

– Таълимоти Буддо;

– Даосизм;

– конфутсиячиги;

+ Эхтироми калонсолон, дастурхои мушаххаси рафтор, муносибати инсон ва чомеа;

– Инсондусти;

Иезунтизм (иезунтство) чист?

+ Низоми гайриинсонгароёнаи принсипхои ахлоки;

– Воситаро ҳак баровардан;

– Амалиётхои таҳкиромез;

– Дуруги пинхони;

– Дағалмуомилаги;

Хусусияти тафаккури ахлоқии асримиёнагӣ

– Хирад ва тафсири хулку одоб;

– Худхокимиятии эътикод;

+ Ҳамчун этикоди дини баромад кардан;

– Ахлоки фарди;

– Ратсионализм;

Маркази консепсияи ахлоқии насрония

+ Ғояи «муҳаббат ба худо»;

– Муносибати ахлоки ба шахси наздик;

– Бахшидани гуноххо;

– Ёри ба дармондагон;

– Ратсионализм;

Маънои «ригоризм»

+ Ҷиддият, сахтгири;

– Сиёсат кардан;

– Махфият;

– Инсонгарои; – Мачбуркуни;

Андешаи Афлотун дар бораи вазифаи шахсият

– Маърифатомузи;

+ Маърифат кардани гояи неки тавассути кисмати аклонии рух;

– Донистани илмхо;

– Риояи одоби муошират;

– Ободсози;

Мақулаҳо  (категорияҳо)-и этикаи педагогӣ

+ Қарзи касбии педагоги,   адолати педагоги,  шарафи педагоги ва обруи педагоги;

– Принсипхои ахлоки;

– Садокатманди;

– Шаъну шараф;

– Одамдусти;

Марҳилаҳои асосии инкишофи илми этика

– Бостони ва муосир;

– Даврахои таърихи;

+Антика, асрхои миёна, эхё, замони нав, муосир;

– А. Y-IY пеш аз мелод;

– Антики – муосир;

Хусусиятҳои этикаи бостони юнонӣ

– Фитри шуморидани ахлоқ;

+ Дунявӣ, этикаи ақлони, ормони ахлоки, этикаи инфироди;

– Мақоми устурави;

– Элинисти;

– Архаисти;

Вазифаи шахсият ба андешаи Суқрот

+Маърифат кардан, шинохтани худи худ;

– Андешахо оид ба неки;

– Мухокимаи масъалахои хайр ва шар;

– Риояи меъёрхои ахлоки;

– Адолатпешаги;

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.