Саволномаи тестӣ аз фанни Этика ва Эстетика бо чавобхояш

Дӯстӣ  дар таомул ва фарҳанги мардуми форс-тоҷик

– Ҳамдигарфаҳмӣ;

– Ҷамъ намудан сармоя;

+ Дӯстони ҷонӣ, нонӣ ва забонӣ;

– Фардият;

– Оиладорӣ;

Файласуф –классики Олмон Имануел Кант идеалро чӣ номидааст?

+ Уфук;

– Максад, тасавурот;

– Ҷахонбини;

– Орзу;

– Нуктаи оли;

Ахлоқ дар кадом шаклҳо метавонад пешниҳод гардад?

– Андешаҳо;

– Муносибатҳо;

– Сифатхои ахлоқӣ, накукори;

+Ба ҳайси тавсифи шахсият, мачмуи сифатхою неккирдорихои ахлоки, тавсифи муносибатхо миёни одамон, мачмуи меъёрхои ахлоки;

– Меъёри;

Илми этика кай арзи вуҷуд кардааст?

– а. II-I пеш аз мелод;

+а. IY то мелод;

– а. X;

– а. ХХ;

– а. I;

Ибни Сино ишқро ба кадом навъҳо ҷудо кардааст?

+ ишқи илоҳӣ ва инсонӣ;

– Ишқи заминӣ;

– Ишки мол;

– Ишки Ватан-модар;

– Сарватпарасти;

Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

+ Нормаю қоидаҳои рафтори дар чамъият маъмулро ба чо овардан ва барои рафтор дар назди ҷамъият ва  дар назди худ масъулият ҳис кардан;

– Донишманд шудан;

– Дар хаёт мавкеи худро пайдо кардан;

– Қонунхои дар чомеа амлкунандаро донистан;

– Ба калонсолон ёри расондан;

Аломатҳои эҳтироми одамон

– Одамонро дуст доштан;

– Начот додани одамон;

– Дар рафъи мусибатхо маблаггузори кардан;

– Коидахои рафторро омузонидан;

+Боинтизоми,  хоксори ва бетакалуф муомила кардан бо одамон,  ба кибру гурур ва худписанди рох надодан, мулохизакору хушмуомила ва ботамкин будан;

Ифодаи «хулку рафтор оинаест, ки дар он ҳар кас симои худро мебинад» – ро кӣ гуфтааст?

+ Гёте;

– Кант;

– Рудаки;

– Ситсерон;

– Сукрот;

Одобу услуби муошират

+Хоксори, хушмуомилаги ба фикру акида, завк, одати одамон бо камоли диккат муносибат кардан, хайрхоху гамхор, нисбат ба худ серталаб ва нисбат ба одамони атроф пурсабру токат будан;

– Нутки бурро доштан;

– Муомилаи хуб ба рох мондан;

– Ҳамсухбатро дарк кардан;

– Рафтори аз руи меъёр;

Маънои хушмуомилагӣ.

– Ёрии модди расонидан;

+ На танхо манфиат ва хузуру халовати худ, балки манфиат ва хузуру халовати дигар одамонро низ ба этибор гирифтан;

– Сиёсат накардан, чидди будан;

– Оромона сухбат кардан;

– Мехрубони  намудан ба одамон;

Маданияти муносибат чист?

– Мувофиқи талабот муносибат кардан;

– Эҳтиром кардани дигарон;

+ Маҷмуи принсип, норма ва қоидаҳои ахлоқии робитаи тарафйни одамон аст, ки ҳангоми мубодилаи ақида, фикр ва таҷриба риояи онхо ногузир аст;

– Оромона сухбат кардан;

– Меҳрубонӣ  намудан ба одамон;

Одоби сухан .

– Бо овози баланд ва фахмо сухан гуфтан;

+Ба маъни, тоза, дуруст, равшан ва ба мавкеъ баён намудан фикр, риояи талаботи забон ва мантик;

– Бо як забон сухан гуфтан;

– Дагалгуфтори накардан;

– Гуфтугуи ошкоро;

Принсипҳо (усулҳои асоси)-и ахлоқи омӯзгор.

– Таҷрибаомузӣ;

+ Садоқатмандӣ ва эътиқодманди, ваҳдати педагоги ва коллективизм, адолати педагоги, шаъну шараф ва обрую эътибори муаллим;

– Малакаю махорат;

– Донишомузи;

– Хавасмандгардони, мехру шафкат нисбат ба хонандагон;

Унсурҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ.

+ Маърифати ахлоки, ташкили тачрибаи ахлоки маданияту ахлок, худтарбияи ахлоки;

– Хоксори;

– Хушмуомилаги, муболилаи афкор;

– Инкишофи нутки хонандагон;

– Рахнамои кардан;

Яке аз тарафҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ.

– Худомузи;

+ Худтарбиякуни;

– Шуҳратпарасти;

– Хушмуомилаги;

– Хоксори;

Категория чист?

– Маъқулаҳои асосӣ;

+ Мафҳумхое, ки ҳачман васеъ буда, робитаҳои куллӣ ва ҷиҳатҳои муҳими ходисотро ифода мекунанд;

– Элементҳои асосӣ;

– Қисматхо;

– Мафҳумҳо, унсурҳо;

Муаллифи асари »Орои аҳли мадинат – ал фозила»

– Кайковус;

+ Абунасри Фороби;

– Ибни Сино;

– Аҳмади Дониш;

– Арасту;

Шаклҳои шуури маънавӣ.

+ Вазифа, вичдон, номус, кадру кимат;

– Шуури ахлоки;

– Шуури эстетики;

– Маҷмуи шаклхои гуногун;

– Мақсади шахсӣ;

Вазифа чанд хел мешавад?

– 4;

+ 2;

– 3;

– 6;

– 1;

Вазифаи ҷамъиятӣ чист?

+ Маҷмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифахои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

– Вазифа аз руи ихтисос;

– Вазифаи соҳавӣ;

– Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

– Супориши роҳбарият;

Вазифаи маънавӣ чист?

+ Муносибати одамон ба вазифаи ҷамъиятӣ, ба уҳдадории ҷамъиятиест, ки онҳо дарк гардида, бо майли ботинии маънавӣ иҷро карда мешаванд;

– Мачмуъ ва алоқаи мутақобилаи вазифаҳои обективан зарури одамон, коллектив, ташкилот ва умумияти онҳо;

– Вазифа аз руи ихтисос;

– Вазифаи соҳави;

– Супориши роҳбарият;

Виҷдон ба сифати чӣ зоҳир мешавд?

– Мутобиқи эҳсос;

+ Махкумкунанда  ё танбеҳдиҳанда;

– Идеали маънави;

– Дар алокамандибо вазифаи ҷамъияти;

– Ифтихор доштан;

Вазифаи идеал дар шуури инсон.

+ Воситаи ба рафтори дигарон баҳо додан;

– Мақсаду тасаввурот;

– Тавлиди орзу;

– Дастовардҳои ахлоқӣ;

– Самти фаъолияти муайян;

Арзишҳои волои ахлоқи кадомҳоянд?

+ Шараф ва номус, қадру қимати шахс, маънии ҳаёт;

– Намирандагӣ;

– Шахсиятпарастӣ;

– Адолатпарварӣ;

– Меъёри  инизом;

Меҳвари асосии таълимоти ахлоқии Абунасри Форобӣ.

+Таълимот дар бораи инсон;

– Тадқиқи мавзуҳои фалсафӣ;

– Тадқиқи олам;

– Масъалаи хайр ва шар;

– Ҳалли масъалаҳои ахлоқӣ;

Яке аз масъалаҳои асосии ахлоқ аз назари Абунасри Форобӣ.

+ Рохи ба саодат расидан;

– Тадкики олам;

– Муносибатхои байнихамдигарии одамон;

– Омузиши сифатхои ахлоки;

– Тарбияи атфол;

Андешаи Форобӣ дар бораи хушбахтии инсон.

– Амали неку доштан;

+Камолоти муайян, ки инсон ба воситаи акли фаъол сохиб шуда, фаъолияти хаёти бо хирад мувофик ояд;

– Хасису фиребгар набудан;

– Боргоҳи тарбия хушбахт намудан;

– Касби ахлоки нек;

Форобӣ некукориро ба чанд қисм ҷудо кардааст?

+ 2;

– 4;

– 3;
– 6;

– 5;

Ба андешаи Форобӣ фазилати интеллектуалӣ чи гуна ҳосил мешавад?

+ Хамаи хусусиятхо бо рохи тарбия, омузиш хосил мешавад;

– Бо ёрии одат ба даст меояд;

– Хангоми ба манфиати давлат равона гардидан;

– Дар вакти мувофик омадани фаъолияти хаёти бо хирад;

– Дар вакти хушбахт будан;

Мақсади инсонӣ дар таълимоти ахлоқии Форобӣ.
+ Мақбул муфид ва неку;

– Бо ахлоқ зинат додани дониш;

– Аз худ кардани санъатҳо;

– Дониш омӯхтан;

– Симои ахлоқӣ пайдо кардан;

Некӣ аз назари Абунасри Форобӣ.

– Мафҳуми марказӣ;
+ Ҳамаи он чизе, ки барои саодатманд шудани инсон муфид аст;

– Саховатмандӣ;

– Шуҳратмандӣ;

– Соҳибэҳтиромӣ;

Мавзӯи таълимоти ахлоқии Ибни Сино.

+ Риояти тозагию озодагӣ, дӯстию рафоқат, муҳаббату эҳтиром, илмомӯзӣ ва ғайраҳо;

– Хулқи инсонӣ;

– Табобати беморон;

– Маърифати айбҳо;

– Ислоҳ кардани рафтор;

Вазифаи ахлоқ ба таъкиди Ибни Сино.

+ Дар хисоби неку бади ахлок диккат додан;

– Омузиши некию рафъи бади;

– Зираки дар интихоби рафтор;

– Илмомузи;
– Мухаббату эхтиром;

Моҳияти некӣ мувофиқи таълимоти Сино.

– Бомаърифат будан;

+Табиатан ба суи камолот майл кардани ҳамаи мавҷудот;

– Набудани камолот;

– Нобудан аз ҳама некиҳо;

– Некии хақиқӣ;

Асарҳои доир ба ахлоқ офаридаи Арасту.

– «Риторика», «Поэтика»;

+ «Этикаи Никомах», «Этикаи бузург», «Этикаи Эвдомики»;

– «Метафизика»;
– «Давлат»;

– «Ахлоки мухсини»;

Асарҳои ахлоқии дар замони сосониён эҷодшуда.

– «Гулистон», «Бӯстон»;

+ «Пандномаи Бузургмехр», «Пандномаи Анушервон», «Калила ва Димна», «Андарзи Хусрави Кубоддон»;

– «Донишнома», «Пирӯзинома»;

– «Қобуснома»;

– «Футувватномаи султонӣ»;

«Кимиёи саодат» асосан кадом масъалаҳоро дар бар мегирад?

+ Дар шинохтани худ, хаққи таоло, маърифати дунё, масъалаи охират, одоби никоҳ;

– Ахлоки хамида;

– Инсондусти, адолатпарвари;

– Эхтироми волидайн;

– Масъалахои оиладори;

Ахлоқи Муҳсинӣ аз чанд боб иборат аст?

– 60 боб;

+ аз мукаддима ва 40 боб;

– 44 боб;

– 12 боб;

– хулоса ва 10 боб;

 «Ахлоқи Носирӣ» кадом мақолахоро дар бар мегирад?

– Дар бораи назарияи маърифат;

+ «Тазхиби ахлоқ», «Тадбири манзил» «Тадбири мудун»;
– Дар бораи рад кардани назарияи фитрияти ахлоқ;

– Омилҳои тарбия;

– Тагйирёбии ахлоқ;

« Ахлоқи Носирӣ» дар бораи чӣ баҳс мекунад?

– Масъалахои некӣ ва бадӣ;

+ Фалсафаи амалӣ;

– Доир ба маърифати дунё;

– Доир ба маърифатидунё;

– Дар бораи тарбия;

Яке аз вазифаҳои ахлоқ дар рӯзгору рафтори одамон.

+ Вазифаи меъёри низом;

– Муайян кардани омилҳои тарбия;

– Омӯхтани касбу кор;

– Ба камол расидан;

– Муқоиса кардани донишҳо;

Фазилатҳои некукорӣ ба андешаи Форобӣ.

+ Интеллектуалӣ ва ахлоқи накукорӣ;

– Бо роҳи тарбия;

– бо ёрии одат ба даст овардан;

– Ба воситаи санъат;

– Ба воситаи дониш;

«Дарбаёни қаноат варзидан» кадом олим мӯътакид аст?

– У. Кайковус;

– Н. Тӯсӣ;

– А. Нишопурӣ;

– И. Сино;

+ Кошифӣ;

Неки чист?

– дониш омӯхтан;

– ифтихор доштан;

+ рафторе, ки ба нафъи табиату ҷамъият ва кулли олам равона шудааст;

– беозор будан;

– хомӯшӣ;

Мафҳуми марказии этика дар таълимоти ахлоқии Арасту.

– виҷдон;

– некӣ ва бадӣ;

+«бахт», «хушбахти», «саодат»

– идеали ахлоқӣ;

– адолат;

                                       Калид (Этикаи касбӣ)

1 В 44 В 87 В                
2 А 45 В 88 А                
3 С 46 В 89 А                
4 С 47 Е 90 Е                
5 А 48 С 91 А                
6 В 49 С 92 А                
7 А 50 А 93 В                
8 В 51 D 94 С                
9 В 52 D 95 В                
10 D 53 А 96 В                
11 А 54 В 97 А                
12 В 55 А 98 В                    
13 А 56 А 99 В                
14 С 57 С 100 В                
15 В 58 А 101 А                
16 А 59 С 102 В                
17 А 60 В 103 А                
18 С 61 С 104 А                
19 А 62 С 105 В                
20 В 63 В 106 А                
21 А 64 А 107 А                
22 С 65 D 108 А                
23 D 66 С 109 А                
24 А 67 D 110 В                
25 С 68 С 111 А                
26 А 69 В 112 А                
27 С 70 С 113 А                
28 С 71 С 114 В                
29 D 72 С 115 А                
30 В 73 А 116 А                
31 С 74 D 117 В                
32 А 75 А 118 В                
33 С 76 С 119 В                
34 D 77 А 120 А                
35 D 78 А 121 В                
36 В 79 В 122 В                
37 С 80 А 123 В                
38 С 81 С 124 А                
39 С 82 В 125 А                
40 В 83 А 126 Е                
41 А 84 С 127 С                
42 С 85 А 128 С                
43 С 86 D                    
                           

О Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.