Главная / Тег Архивы грамматикаи забони англиси

Тег Архивы грамматикаи забони англиси

Маълумоти умуми дар бораи сараъзохои чумла дар забонхои точики ва англиси

Мубтадо ва хабар аъзоҳои асосӣ ва ташкилднхандаи ҷумла буда, аломатҳои асосии грамматикии ҷумла маҳз дар он инъикос меёбанд. Мубтадо аъзои асосии ҷумлаи дутаркиба ба шумор меравад. Хабар онро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Хабар аз бобати маъво, шакл танҳо ба мубтадо вобаста буда, амалу ҳолат, аломату хусусияти мубтадоро, ки дар замони муайяне вокеъ гардида, ба шахсу шумораи муайян таъллуқ дорад мефаҳмонад. Хабар дар натиҷан бастагӣ ба мубтадо вазифаи худро пурра …

Читать дальше »

Full English Regular verbs / феълҳои дурусти забони англиси

REGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ ДУРУСТ to manage [‘mænidʒ] идора кардан to accept [ək ‘sept] қабул кардан, розӣ шудан to ache [eik] дард кардан to acknowledge иқрор кардан, дарк кардан to act [ækt] рафтор кардан, иҷро кардан to admit [əd ‘mit] иҷозат додан to adore [ə’do:] парастидан, беҳад дӯст доштан to adorn [ə’do:] оро додан to afford [ə’fo:d] имконият доштан (дар иҷрои коре) to agree [ə ‘gri:] розӣ шудан to aid …

Читать дальше »

Full English Irregular verbs / феълхои нодурусти забони англиси

IRREGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ НОДУРУСТ Infinitive Past indefinite Participle II Participle I   to abide abode/ abided abode/abided/ abidden Abiding 1) интизор шудан 2) тоб овардан to alight alit/alighted alit/alighted Alighting 1) берун шудан, фаромандан; 2) фуруд омадан to arise arose arisen arising пайдо шудан, хестан to awake awoke awoken Awaking 1) бедор кардан 2) бедор шудан to backbite backbit backbitten Backbiting ғайбат кардан to be was, were been Being …

Читать дальше »

Зарбулмасалхои англиси

PROVERBS–ЗАРБУЛМАСАЛХО-ПОСЛОВИЦЫ 1 Live and learn Хонед,хонед,хонед,боз хонед. Век живи,век учись. 2 Never put off till tomorrow what can be done today. Кори имрузро ба фардо магузор. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 3 Art is long, life is short. Санъат абадист, Умр кутох. Искусство вечно, Жизнь коротка. 4 Claw me and I will claw you. аз як даст садо намебарояд. Рука руку моет. 5 Don’t make …

Читать дальше »

Дарачаи мукоисавии сифатхо

Degrees of comparison of adjectives Дарачаи мукоисавии сифатхо. Сифатхо дар забони англиси ба монанди забони точики се дарача доранд: Одди – Positive DegreeМукоисави – Comparative DegreeОли – Superlative DegreeДарачаи мукоисави ва олии сифатхои якхиљоги ва духичоги бо ёрии суффиксхои ”er”, “est” сохта мешавад. Суффикси “er” барои фахмонидани дарачаи мукоисавии сифат кор фармуда мешавад. Large – larger калон – калонтар Small – smaller хурд – хурдтар Суффикси “est” барои фахмонидани дарачаи …

Читать дальше »

Тарҷумаи хабар дар ҷумлаҳои гуногун

  Чї тавре, ки аллакай ќайд карда шуд, хабар дар љумлаи забони англисї мењвари њаќиќие мебошад, ки њамаи аъзоёни љумла љазб мешаванд. Алалхусус, љои таъиншудаи инкорро пеш за хабар новобаста аз ба чї дахл доштани он аз рўи мазмун ќайд кардан љоиз аст. We do not advocate the rights of black Africans in order to drive white Africans. Мо њуќуќњои африкоињои сиёњпустро њимоя мекунем, на аз барои он ки сафедпустони …

Читать дальше »

Ифодаи хабар бо феъли to have ва тарҷумаи онҳо

  Феъли to have њам ба мисли to be нисбат ба феъли «доштан»-и забони тољикї сермазмунтар аст. Дар он ба мисли феъли to be имконияти васеи амал бар дўш аст. Магу has a pencil in her hand. (баробари Mary is holding a pencil in her hand.) Мэри дар даст ќалам дорад.. The city has 100,000 inhabitants. Ањолии шањр 100 000 мебошад. Дар чунин намуд љумлањо мавриди мављуд будани мубтадо-шахси ќобили …

Читать дальше »

Ифодаи хабар бо феъли to be ва тарҷумаи он

  Феъли to be –и забони англисї дар забони тољикї феъли будан мувофиќ меояд. Чи хеле, ки маълум аст, бо мазмуни асосии «љойгир будан» феъли будан дар забони тољикї дар замонњои гузашта ва оянда истифода бурда мешавад вале дар замони њозира баъзан истифода бурда намешавад. Ман дар хона будам. Ман дар хона хохам буд. Ман-дар хона. Дар забони англисї истифодаи феъли to be дар замони њозира њатмї аст. I was …

Читать дальше »

Мувофиқати хабар бо мубтадо

Хабар бо мубтадои љумла аз рўйи шахсу шумора мутобиќ мешавад: What are you doing? – I am preparing for my lessons. Чї кор карда истодаї? – Ба дарсњо тайёр шуда истодаам. Агар мубтадо бо воситаи љонишини номуайянї, инкорї ё љамъбасткунанда ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танњо меояд: knows it. Њама инро медонад. Either month is all right. Дилхоњ моњ мешавад. Агар мубтадо бо герундия ё масдар ифода ёфта бошад, …

Читать дальше »

Таснифи хабарҳо аз лиҳози морфологӣ

  1.2.1. Хабари феълии сода (Тhе Simple Verbal Predicate) Хабари феълии сода бо феъли маънодори тасрифї ифода мешавад, ки он феъл метавонад шакли сода ё мураккаби дилхоњ замон тарз ва сиѓа бошад. Мисол:   Ман имрўз ба китобхона рафта истодаам. Китоби туро иваз намоям? Маро мунтазир бошед. Ман њам омада истодаам. Анна дар хона нест. Шакли хоси хабари феълии сода хабари бо there is ифодаёбанда мањсуб меёбад: Дар шањри мо …

Читать дальше »