Тег Архивы: Лугати англиси

The most popular english phrasial verbs

THE MOST POPULAR ENGLISH PHRASIAL VERBS ФЕЪЛҲОИ ИБОРАВИИ АНГЛИСӣ, КИ БЕШТАР МАВРИДИ ИСТИФОДААНД САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ back away ақиб гаштан, баргаштан, аз чизе даст кашидан, розӣ нашудан отступать, пятиться back off ақибнишинӣ кардан, таваққуф кардан отступить, притормозить be back баргаштан вернуться, возвращаться be off рафтан, тарк кардан, озод …

Читать полностью......

International words / калимахои байналхалки/ международные слова

INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy – n. академия академия acrobat – n. акробат акробат action – n. ҳаракат действие; деятельность activate – v. фаъолкардан активизировать administrative – a. маъмӯрӣ административный …

Читать полностью......

Шуморахо ба забони англиси(Numerals)

NUMERALS / ШУМОРАҲО zero [‘ziərəu] Сифр one [wʌn] Як two [tu:] Ду three [θri:] Се four [fo:] Чор five [faiv] Панҷ six [siks] Шаш seven [‘sev(ə)n] Ҳафт eight [eit] Ҳашт nine [nain] Нӯҳ ten [ten] Даҳ eleven [ilev(ə)n] Ёздаҳ twelve [twelv] Дувоздаҳ thirteen [θə:’ti:n] Сездаҳ fourteen [,fo: ‘ti:n] Чордаҳ fifteen …

Читать полностью......

Калимахои дар мавзуи the weather and seasons обу хаво ва фаслхои сол

THE WEATHER AND SEASONS ОБУ ҲАВО ВА ФАСЛҲОИ СОЛ weather [‘weðə] Обуҳаво sunny [‘sʌni] Офтобӣ hot [hot] хеле гарм, тафсон warm [wo:m] Гарм cool [ku:l] Салқин cold [kəuld] Хунук wind [wind] Шамол windy [‘windi] … и шамолӣ cloud [klaud] Абр cloudy [‘klaudi] Абрнок fog [fog] тумани ғализ foggy [fogy] … …

Читать полностью......

Вожахои англия дар мавзухои domastic animals / хайвоноти хонаги, вахши ва хазагдахо

ВоANIMALS / ҲАЙВОНОТ DOMASTIC ANIMALS / ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӣ cow [kau] Гов calf [ka:f] Гӯсола bull [bul] Буққа sheep [∫i:p] Гӯсфанд lamb [læm] Баррача goat [gəut] буз, такка goatling [gəutliŋ] Бузича dog [dog] саг puppy [‘pʌpi] Сагча cat [kæt] гурбаи нар, гурба, пишак kitten [kit(ə)n] Гурбача rabbit [‘ræbit] Заргӯш hare [hεə] …

Читать полностью......

Калимахо дар мавзуи country /мамлакат

IN THE COUNTRY / ДАР МАМЛАКАТ country Мамлакат republic Ҷумҳурӣ state Штат democratic Демократӣ sovereign [‘sɔv(ə)rɪn] Ҳуқуқбунёд region вилоят, минтақа, ноҳия district Ноҳия urban district ноҳияи шаҳр IN THE CITY / ДАР ШАҲР street [‘stri:t] Кӯча alley, side-street тангкӯча litterbin [‘litəbin] қуттии ахлот letter-box [‘letə,boks] қуттии почта advertisement [əd ‘və:tismənt] …

Читать полностью......

Калимахои англиси дар мавзуи hobbies / шугли дустдошта

HOBBIES / ШУҒЛИ ДӯСТДОШТА painting [‘peintiŋ] мусаввий, расмкашӣ collecting computer games коллексияи бозиҳои компютерӣ collecting tape recordings коллексияи сабтҳои магнитафонӣ collecting beautiful stones сангҳои қиматбаҳо collecting postcard коллексияи откриткаҳо collecting toys коллексияи бозичаҳо making models Моделсозӣ photography [fə’togrəfi] Суратгирӣ reading [‘ridiŋ] Хониш sewing [souiŋ] Либосдузӣ embroidery [im ‘broid(ə) ri] Гулдузӣ …

Читать полностью......

Касбу хунар (калимахои англиси)

PROFESSIONS / КАСБУ ҲУНАР teacher [‘ti:t∫ə] муаллим, муаллима doctor [‘doktə] Духтур engineer [,end3i ‘niə] Муҳандис architect [‘a:kitekt] Меъмор worker [‘wo:kə] Коргар actor [‘æktə] Актиёр actress [‘æktrəs] Актриса poet [‘pouit] Шоир poetess [,poui ‘tes] Шоира writer [‘raitə] Нависанда artist [‘a:tist] наққош, рассом journalist [‘d3ə:n (ə) list] Рӯзноманигор correspondent [,kori ‘spond(ə)nt] мухбир …

Читать полностью......

Калимахо дар мавзухои мактаб, коллеч ва донишгох

SCHOOL, COLLEGE AND UNIVERSITY МАКТАБ, КОЛЛЕҶ ВА ДОНИШГОҲ school [sku:l] Мактаб secondary school мактаби миёна high school мактаби миёна (аз синфи 9 то 12) school-house [‘sku:lhaus] бинои мактаб schoolyard [‘sku:lja:d] ҳавлии мактаб schoolboy [‘sku:lboi] Мактаббача schoolgirl [‘sku:lgə:l] Толиба teachers room [‘ti:t∫əz ru:m] хонаи муаллимон classroom [‘kla:srum] Синф teacher [‘ti:t∫ə] Муаллим …

Читать полностью......

Рангхо (калимахои англиси)

COLOURS / РАНГҲО black [blæk] сиёҳ bronze [bronz] зардтоб, заррин brown [braun] каҳваранг cream [kri:m] сафед (қаймоқранг) dark [da:k] торик, сиёҳча dark blue [da:k blu:] кабуди баланд golden[gəuld(ə)n] Тиллоӣ green [gri:n] сабз grey [grei] хокистарранг light [lait] равшан light blue [lait blu:] кабуд orange [‘ɔrind3] Норинҷӣ pink [piŋk] Гулобӣ red …

Читать полностью......