Тег Архивы: Мухоавараи англиси

Шуморахо ба забони англиси(Numerals)

NUMERALS / ШУМОРАҲО zero [‘ziərəu] Сифр one [wʌn] Як two [tu:] Ду three [θri:] Се four [fo:] Чор five [faiv] Панҷ six [siks] Шаш seven [‘sev(ə)n] Ҳафт eight [eit] Ҳашт nine [nain] Нӯҳ ten [ten] Даҳ eleven [ilev(ə)n] Ёздаҳ twelve [twelv] Дувоздаҳ thirteen [θə:’ti:n] Сездаҳ fourteen [,fo: ‘ti:n] Чордаҳ fifteen …

Читать полностью......

Вожахои англия дар мавзухои domastic animals / хайвоноти хонаги, вахши ва хазагдахо

ВоANIMALS / ҲАЙВОНОТ DOMASTIC ANIMALS / ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӣ cow [kau] Гов calf [ka:f] Гӯсола bull [bul] Буққа sheep [∫i:p] Гӯсфанд lamb [læm] Баррача goat [gəut] буз, такка goatling [gəutliŋ] Бузича dog [dog] саг puppy [‘pʌpi] Сагча cat [kæt] гурбаи нар, гурба, пишак kitten [kit(ə)n] Гурбача rabbit [‘ræbit] Заргӯш hare [hεə] …

Читать полностью......

Калимахо дар мавзуи country /мамлакат

IN THE COUNTRY / ДАР МАМЛАКАТ country Мамлакат republic Ҷумҳурӣ state Штат democratic Демократӣ sovereign [‘sɔv(ə)rɪn] Ҳуқуқбунёд region вилоят, минтақа, ноҳия district Ноҳия urban district ноҳияи шаҳр IN THE CITY / ДАР ШАҲР street [‘stri:t] Кӯча alley, side-street тангкӯча litterbin [‘litəbin] қуттии ахлот letter-box [‘letə,boks] қуттии почта advertisement [əd ‘və:tismənt] …

Читать полностью......

Калимахои англиси дар мавзуи hobbies / шугли дустдошта

HOBBIES / ШУҒЛИ ДӯСТДОШТА painting [‘peintiŋ] мусаввий, расмкашӣ collecting computer games коллексияи бозиҳои компютерӣ collecting tape recordings коллексияи сабтҳои магнитафонӣ collecting beautiful stones сангҳои қиматбаҳо collecting postcard коллексияи откриткаҳо collecting toys коллексияи бозичаҳо making models Моделсозӣ photography [fə’togrəfi] Суратгирӣ reading [‘ridiŋ] Хониш sewing [souiŋ] Либосдузӣ embroidery [im ‘broid(ə) ri] Гулдузӣ …

Читать полностью......

Калимахо дар мавзухои мактаб, коллеч ва донишгох

SCHOOL, COLLEGE AND UNIVERSITY МАКТАБ, КОЛЛЕҶ ВА ДОНИШГОҲ school [sku:l] Мактаб secondary school мактаби миёна high school мактаби миёна (аз синфи 9 то 12) school-house [‘sku:lhaus] бинои мактаб schoolyard [‘sku:lja:d] ҳавлии мактаб schoolboy [‘sku:lboi] Мактаббача schoolgirl [‘sku:lgə:l] Толиба teachers room [‘ti:t∫əz ru:m] хонаи муаллимон classroom [‘kla:srum] Синф teacher [‘ti:t∫ə] Муаллим …

Читать полностью......

Рангхо (калимахои англиси)

COLOURS / РАНГҲО black [blæk] сиёҳ bronze [bronz] зардтоб, заррин brown [braun] каҳваранг cream [kri:m] сафед (қаймоқранг) dark [da:k] торик, сиёҳча dark blue [da:k blu:] кабуди баланд golden[gəuld(ə)n] Тиллоӣ green [gri:n] сабз grey [grei] хокистарранг light [lait] равшан light blue [lait blu:] кабуд orange [‘ɔrind3] Норинҷӣ pink [piŋk] Гулобӣ red …

Читать полностью......

Калимахои англиси дар мавзуи олоти мехнат

TOOLS / ОЛОТИ МЕҲНАТ toolbox [‘tu:lboks] қуттии олатҳои меҳнат mallet [‘mælit] болғаи чӯбӣ hammer [‘hæmə] болға nail [neil] мех to drive a nail to hammer a nail (Am.) мех задан to remove a nail мехро кашида гирифтан pliers [paiəz] анбури паҳннӯл handsaw [‘hændsɔ:] арраи дастӣ cross-cut saw [‘kroskʌt sɔ:] арраи …

Читать полностью......

Калимахо дар мавзхои Хона, Мехмонхона, Хонаи таомхури, Хонаи хоб, Ошхона, Хонаи либосшуи , Ғаммом (гармоба)

NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин …

Читать полностью......

Калимахои англиси дар мавзухои хурокхо, таомхо, нахори, хуроки нисфирузи

NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин …

Читать полностью......

Вожахои англиси дар мавзухои сабзавот ва мевачот

VEGETABLES / САБЗАВОТ bean [bi:n] лубиё beet [bi:t] лаблабу cabbage [‘kæbid3] карам carrot [‘kærət] Сабзӣ capsicum [‘kæpsɪkəm] Қаламфур cayenne [keɪ’en] қаламфури сурх sweet bell red pepper қаланфури ширин cucumber [‘kju:kʌmbə] бодиринг dill [dil] шибит (укроп) eggplant [‘egplɑːnt] (Am.) aubergine [əubed3i:n] (Brit.) бойимҷон, бодинҷон garlic [‘ga:lik] Сир lettuce [‘letis] Кохӯ onion …

Читать полностью......