Мувофиқати хабар бо мубтадо

Хабар бо мубтадои љумла аз рўйи шахсу шумора мутобиќ мешавад:

What are you doing? – I am preparing for my lessons.

Чї кор карда истодаї? – Ба дарсњо тайёр шуда истодаам.

Агар мубтадо бо воситаи љонишини номуайянї, инкорї ё љамъбасткунанда ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танњо меояд:

knows it.

Њама инро медонад.

Either month is all right.

Дилхоњ моњ мешавад.

Агар мубтадо бо герундия ё масдар ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танњо меояд:

Meeting her was a pleasure.

Шиносої бо вай хуш буд.

Агар мубтадо исми љомеъ бошад, он гоњ хабар метавонад вобаста ба он ки ашё ё шахси бо воситаи исми љомеъ ифодашуда њамчун як чизи том ва ё предметњои алоњида, ки як љузъи томро ташкил медињад, хабар метавонад дар шакли танњо ва ё љамъ ояд:

The crowd was helpless.

Издињом њељ кор карда наметавонист.

Thе fleeing crowd were scattered by the mounted police.

Издињоми давидаистода бополиси савора пароканда карда шуд.

Агар мубтадо бо воситаи шумора ва ё исме, ки ченаки ваќт, масофа, вазн ва ѓайраро мефањмонад, бо шумора њамчун муайянкунанда омада бошад, вобаста ба он ки ин миќдор (шумора) њамчун як чизи яклухт ва ё љузъи ин кул аст, хабар метавонад дар шумораи танњо ё љамъ ифода ёбад:

30 miles is a day’s journey in these hills.

30 мил – ин роњи якрўза байни ин теппањост.

6 cm of aluminum are required to stop all beta rays.

Барои нигоњ доштани њамаи бета њиссачањо 6 сантиметр алюминий

лозим аст.

Агар ду мубтадои чидаи бо исм ё љонишин ифодаёфтаи бо пайвандакњои and ё both… аnd алоќаманд гардида бошад, хабар дар шумораи љамъ меояд:

Тhе Earth and other planets movе .

Замин ва сайёрањои дигар дар атрофии Офтоб давр мезананд.

Both the dog and his master were dragged ashore by Peter and Hans.

Њам саг ва њам соњиби онро Пит ва Ганс ба соњил бароварданд.

Агар ду мубтадои бо љонишин ё исм ифодашудаи бо пайвандакњои neither…nor, either…or, not only…but also пайвастшуда оянд, хабари феълї бо мубтадои баъдина аз рўйи шахсу шумора мутобиќ мешавад:[1]

Either Margaret or I’m going with you.

Маргарэт ё ман бо шумо меравем.

Neither Margaret nor her sisters were ready.

На Маргарэт, на хоњаронаш тайёр набуданд.

Агар ду мубтадои бо пайвандакњои as well as алоќаманд оянд, хабар бо мубтадои аввала аз рўйи шахсу шумора мутобиќ мешавад:

John, as well as his brothers, doesn’t bear townsfolk.

Джон, мисли бародаронаш шањриёнро дўст намедорад.

  1. Каменский А.И., Каменская И.Б. Практическая грамматика наглийского языка. Справочное пособие для неязыковых вузов. – Часть 1. -Харьков: ИНЭМ, 2002. – 278 с.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *