Ифодаи хабар бо феъли to have ва тарҷумаи онҳо

Феъли to have њам ба мисли to be нисбат ба феъли «доштан»-и забони тољикї сермазмунтар аст. Дар он ба мисли феъли to be имконияти васеи амал бар дўш аст.

Магу has a pencil in her hand. (баробари Mary is holding a pencil in her hand.)

Мэри дар даст ќалам дорад..

The city has 100,000 inhabitants.

Ањолии шањр 100 000 мебошад.

Дар чунин намуд љумлањо мавриди мављуд будани мубтадо-шахси ќобили амал бо ифодаи дорои there is имкон дорад.

There is a pencil in her hand.

We haven’t any coffee in the house. = There isn’t any coffee in the house.

Аз дигар тараф феъли to have на танњо бо мубтадо истифода мешавад, ки бо исм ифода шуда, ба шахс нигаронида шудааст, балки бо предмет истифода бурда мешавад. Дар чунин маврид ањамияти он ба ањамияти ифодаи there is шабоњат доранд. Мисол:

Some houses had quite wide grass round them. = There was quite wide grass round some houses.

Jack’s eager conspirator voice seemed very close to his ear, and it had a kind of caress, a sort of embrace. = …there was a kind of caress, a sort of embrace in Jack’s voice.

Ба мисли феъли to be гарчанде ахён бошад њам, ба сифати бандак-феъл дар хабари таркибї феъли to have њам истифода бурда мешавад. Ин ба чунин ифодањо бо исм ба монанди как to have dinner хўроки нисфирўзї хурдан, to have a talk суњбат крадан, to have a quarrel љанљолл кардан, to have a rest истироњат кардан, to have a walk пиёда сайр кардан, to have a smoke сигор кашидан, to have a good time ваќтро хуб гузаронидан ва ѓ. Феъли to have дар ин маврид мазмуни асосии худро гум мекунад.

Агар ба ин мавридњои истифодаи феъли to be ва to have назар андозем ва њастии фаъоли онро дар забони англисї ба њисоб гирем, зоњир гардидани хусусиятњои ситемавии забони англисиро нодида гирифтан намешавад. Дар њаќиќат англисњо метавонанд to rest гўянд аммо онњо гуфтани to have a rest-ро афзал медонанд. Моњият дар он аст, ки барои дилхоњ феъли ифодакунандаи амали муайян ва инъикоскунандаи пањлуњои сифатии амал ё њолат аллакай пањлуњои миќдории худи факти ин амал гузошта шудааст. Тамоюли аналитики забони англисї кушиши ба вуљуд овардани фодаи шаклии алоњидаи умумї ва муайяни пањлуњои сифатї ва миќдории ин амалро таъмин мекунад. Ва он ваќт табиист, ки ба љои феъли муайян хабари таркибї бо феъли to have ва ифодаи номии сифат (сифат, сифати феълї, исм) меоянд.[1]

Дар забони англисї як ќатор иборањои рехта бо феъли to have сохта шудаанд, ки чун ќоида ба забони тољикї бо феъли амал тарљума мешаванд. Мисол:

She has a perfect command of English.

Вай забони англисиро хело хуб медонад.

I wish you to have a good time.

Ба шумо истироњати хуб орзу дорам.

Дар интињо ќайд менамоем, ки ба монанди он, ки феъли to be дар њамљоягї бо сифат, сифати феълї, исм мазмуни феъли мувофиќро мегирад, феъли to have дар њамљоягї бо исм ба љои хбари соддаи ли ибо феъли амал ифодашаванда истифода мешавад. Мисол:

But if they were under the impression that they would get any information out of him he had a notion that they were mistaken. Агар ба назари онњо чунин намояд, ки онњоро гирифтани маълумоте аз ў ба даст омадааст, ў хато кардани онњоро таъкид кард.

Не had a longing to smoke.

Вай майли беандоза ба сигоркашї дошт.

Ќайд кардан лозим аст, ки чуини намуди њамљоягї бо феъли to have нисбат ба феъли to be нодиртар аст.

  1. Каушанская В.Л, Ковнер Р.Л. и др. Грамматика английского языка. Пос. для студентов педагогических институтов и университетов. 7-е изд., М.: Высшая школа, 2005. – 319 с.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *