Таҳлили  замонҳои  мафъули  феъл 

Тарзи  мафъули  феьл    дар  забони  англисӣ  ба  воситаи  феьли  ёридихандаи  to be  сифати  фелии  2(participle  2)-  феъли  асосӣ  (хабарӣ)  сохта  мешавад.

Замонхои  хозира,  гузашта  ва  ояндаи  номуайянии  тарзи  мафъул  ба  воситаи  феъли  еридихандаи  to  be  дар  шакли  замони  хозира  (am,is,are),гузашта(was,were)  ва  оянда(shall  be,  will  be)  ва  сифати  феълии  2  (Participle  2)-  и  феъли  асосӣ  (хабарӣ)  сохта  мешавад.

Present  Indefinite  Passive

 

I  am  invited

He  is  invited

She  is  invited

We  are  invited

You  are  invited

They  are  invited

Past  Indefinite  Passive

I  was  invited

He  was  invited

She  was  invited

We  were  invited

You  were  invited

They  were  invited

Future  INDEFINITE  Passive

I  shall  be  invited

He  will  be  invited

She  will  be  invited

We  shall  be  invited

You  will  be  invited

They  will  be  invited

 

 

Замонҳои  ҳозира, гузашта  ва  ояндаи    мутлақи  тарзи  мафъул    ба  воситаи  феъли  еридиҳандаи    to  be  дар  шакли  замони  ҳозира            (have  been,has  been),  гузашта    (had  been)  ва    (shall  have  been,  will  have  been)    ва  сифати  феълии  2(  PARTICIPLE  2)  –и  феъли  асосӣ  (хабарӣ)    сохта  мешавад.

Present  Perfect  Passive

 

I  have  been  invited

He  has  been  invited

She  has  been  invited

We  have  been  invited

They  have  been  invited

Past  Perfect  Passive   

I  had    been    invited

He  had  been  invited

She  had  been  invited

We  had  been  invited

They  had  been  invited

Future  Perfect  Passive 

I  shall  have  been  invited

He  will  have  been  invited

She  will  have  been  invited

We  shall  have  been  invited

They  will  have  been  invited

 

Замони  ҳозираи  давомдор  ва  гузаштаи  давомдори    тарзи  мафъул  ба  воситаи    феъли  еридиҳандаи    to  be  дар  шакли  замони  ҳозираи  давомдор  (am  being,  is  being,  are  being)  ва  гузаштаи  давомдор  (was  being,  were  being)  ва  сифати  феълии  2  (PARTICIPLE  2)-  и  феъли  асосӣ  (хабарӣ)  сохта  мешавад.

 

 


Present  Continuous  Passive   

 

I  am  being  invited

He  is  being  invited

She  is  being    invited

We  are  being  invited

You  are  being  invited

They  are  being  invited

Тарзи  мафъули  феъл    дар  замони  ояндаи  давоомдор,  ҳозираи  мутлақи  давомдор  ва  гузаштаи  мутлақи  давомдор  истифода  намешевад.

Тарзи  мафъул  дар    ҳолатҳои  зерин  истифода  мешавад.

-дар  ҷумлаҳое,ки  шахси    иҷрокунандаи  амалро  номбар  кардан   шарт  нест.

-ҳолате,ки  иҷрокуанандаи  амал  ишора  шудааст.  Яъне  фақат  дар  ҳолате,ки  ба  ичрокунандаи  амал  диққати  махсус  дода  шудааст           Исм  ё  чонишине,ки  дар  чумлаҳои    тарзи  мафъули  феълӣ  истифода  мешавад,  бо  пешванди  (префикси)  by  ишора  мешавад

Агар  амал  аз  тарафи    шахс  ё  предмете,  ки  ҳамчун    мубтадо    дар  чумла  омадааст,  ичро  гардад    (гӯянда  диққати  шунавандаро  ба  он  ҷалб  мекунад),  феъли  хабарӣ  дар  шакли  тази  фоил  (active  voice)  истифода  мешавад:

John  Pemberton  created  Coco-cola  in  1886

Ҷон  Пембертон  соли  1886  Кока-Коларо  истеҳсол  намуд

Агар  шахс  ё  предмете,  ки    ҳамчун  мубтадо  ифода  меёбад,    бо  таасуроти    дигар  шахс  ё  предмет    амалро  ичро  намояд,  он    гоҳ    феъли  хабари  дар  шакли  тарзи  мафъул  (Passive  voi

  1. ce) истифода мешавад

Coca-Cola  was  created  by  John  Pemberton  in  1886

Кока  –кола  соли  1886  аз  тарафи  Ҷон    Пембертон  истеҳсол  шудааст

           Active  Voice                             Passive  Voice
                                         Present      Indefinite
We  use  cranes  for  lifting  heavy  weights.

Мо  кранхоро  барои  бардоштани  борхои  вазнин  истифода  мебарем.

 

Cranes  are  used  for  lifting  heavy  weights.

Кранхо  барои  бардоштани  борхои  вазнин  истифода  мешаванд.

 

                                        Past              Indefinite
The  customas  officers  examined  our  luggage  yesterday.

Кормандони  гумрук    дируз  багочхои  моро  аз  назар  гузарониданд.

 

      Our  luggage  was  examined  by  the  customs  officers  yesterday.

Багочхои  мо  дируз  аз  тарафи  кормандони  гумрук  дида  шуданд.

                                      Future          Indefinite
They  will  built  the  bridge  next  year.

Онхо  купрукро  соли  оянда  месозанд.

The  bridge  will  be  built  next  year.

Купрук  соли  оянда  сохта  мешавад.

                                      Future  Indefinite  –in  –the  -Past
              He  said    that  they    would    built    the

Bridge  next  year.

Вай  гуфт,ки  онхо  купрукро  соли    оянда  месозанд.

 

He  said  that  the  bridge  would  be  buil

t  next  year

Вай  гуфт,ки  купрук  соли  оянда  сохта  мешавад.

 

 

                                             Present  Continious
            They  are  discussing  this  question  at  the  meeting.

Онхо  ин  масьаларо  дар  чаласа    мухокима  карда  истодаанд.

              This  question  is  being  discussed  at  the  meeting.

Ин  масьала  дар  чаласа  мухокима    шуда  истодааст  (хозир).

                                         Past               Continious 
They  were  discussing  this  question    when  I  entered  the  room.

Вакте,ким  ан  ба  хона  ворид  шудам,    онхо  ин  масьаларо  мухокима  мекарданд.

              This  question  was  being  discussed  when  I  enterd    the  room.

Вакте,ким  ан  ба  хона  ворид  шудам,ин  масьала  мухокима  мешуд.

                                                    Present    Perfect
The  secretary  has  just  typed  the  letter.

Котиба  навакак  мактубро  чоп  намуд.

          The  has  just  been  typed.

Мактуб  навакак  чоп  шудааст.

                                                   Past  Perfect
                She  showed  me  the  article  which  her  brother  had  translated.

Вай    маколаеро,ки    бародараш  тарчума  карда    буд,  ба  ман    нишон  дод.

            She  showed  me  the  article  which  had  been  translated  by  her  brother.

Вай  маколаеро,  ки    аз  тарафи  бародараш    тарчума    шуда  буд,  ба    ман    нишон    дод.

                                                   Future  Perfect
              I  shall  have    translated  the  article  by  six  oclock.

Ман  то  соати    шаш  маколаро    тарчума    хохам    кард.

        The  article  will  have  been    translated  by  six  oclock.

Макола  то  соати  шаш  тарчума  хохад  шуд.

                                 Future  Perfect  –in  –the  –  Past
              I    said  that    I    should    have    translated    the    article    by    six  oclock.

Ман    гуфтам,    ки      то    соати    шаш    маколаро    тарчума    хохам    кард.

        I    said    that    the    article    would    have  been    translated  by  six  oclock.

Мфн    гуфтам,    ки    макола    то    соати    шаш    тачума    хохад    шуд.

 

  Замонхои      тарзи    мафьули    феьл   

 

 Present

 

Past

 

 

       

Future

 

Future  –  in  –the-  Past

        Simple              (Indefinite)   Article    are  written    every    day.

Маколахо  хар    руз    навишта  мешаванд.

  The    book    was    written  yesterday.

Китоб    дируз    навишта    шудааст.

    The    book  will    be    written      tomorrow.

Китоб    фардо    навишта    хохад    шуд.

(He    said    that  )  the    book    would      be    written  the    next    day.

(Вай    гуфт,    ки  )    китоб    фардо    навишта    хохад    шуд.

    Progressive  (Continuous)     The    book    is    being    written    now.

Китоб    хозир    навишта    шуда    истодааст.

    The  letter    was    being    written    at    2  oclock    yesterday.

Мактубро    дируз    дар    соати    2  менавиштанд.

 

Истифода    намешавад.

 

Истифода    намешавад.

        Perfect The  book    has    just    been    written.

Китоб    навакак    навишта    шудааст.

The    book    had    been    written    by    3  oclock.

Китоб    дируз    то    соати    3  навишта    шуд.

    The    book    will    have    been    written  by    3  oclock  tomorrow.

Китоб    то    соати    3  –и  фардо    навишта    хохад    шуд.

  (He    said    that)  the    book    would    have    been    written    by    3  oclock    the    next    day.

(Вай    гуфт,    ки)    то  соати    3  и  фардо    навишта    хохад    шуд.

 

Тарзи      мафъули    феьл

Дар    забони    англиси    феьлхо    хамчун    забони    точики      ду    тарз    доранд:    тарзи    фоил(active    voice)    ва    тарзи    мафьул(  passive    voice)  .

Тарзи      фоили    (active  voice)    феьл    нишон    медихад,    ки      амал    аз    тарафи      мубтадо    (  худи    шахс    ё    предмет)    ичро    мегардад.

Дар    тарзи    мафуьл  (passive  voice)  бошад    феьл    нишон    медихад,    ки      амал    аз    тарафи    шахси    сеюм    ичро    шудааст.  Дар    вакти      истифодаи    тарзи    мафьул      гуянда    ё    ичрокунандаи    амал    эьтибор    намедихад    ё    онро    намедонад.

Тарзи    мафьули    феьл    дар    забони    англиси    бо    истифодаи      феьли    ёридихандаи    “to    be”    ва    сифати    феьлии  2  –ум    (аз    феьли    асоси)  сохта    мешавад.    Онро    метавон    чунин    шаклбанди    кард:

 

 To    be    +  Participle      2

 

Сифати    феьлии    2    -ум    дар    ин    маврид    тагйир    намеёбад    ва    нишондихандаи    замон,    шумора,    шахс,    феьли  «to    be»    ьа    хисоб    меравад.

Ичрокунандаи    амал    дар    шакли    мафьул    метавонад    бо    пешоянди    «by»    ё    «with»    ифода    ёбад.

Bread    is    cut    with    a    knife.

Нонро    бо    корд    бурида    мешавад.(Нонро    бо    корд    мебуранд)

The      book    is    written    by    S.    Ayni.

Китоб    аз    тарафи    Садриддин      Айни    навишта    шудааст.

Сифати  феълии 1-уми  перфекти ( having  been  written) гайр  аз  тарзи  фоил  инчунин  тарзи  мафъулро  дорост, ки  он  шакли  адаби  буда,  бисёр   кам  истифода  мешавад.

This  book  is  rather  out-of-date, having  been  written   in  1940.  Ин  китоб  кухна  шудааст:  вай  соли  1940  навишта  шудааст.

  Бо    истифодаи      тарзи    мафьул    дар    замонхо    диккат    дихед:

                  Present:    New    buildings    are    built    every    year.

Indefinite          Past:    This    buildings    was    built    last    year.

                           Future:    A    new    building    will    be    built    next    summer.

Present:    This    building    has    been    built    this           year.

  Perfect        Past:    This    building    had    been    built    by    the          1    -st    jf    January.

                       Future:    I    think    the    new    building    will    have    been    built    by    the    1-st    of    January.

Present  :    A    new    building    is    being    built    in    Rudaki    street.

Continuous:

                      Past:    When    I    came    back    home    the    building    was    still    being    painted.

       Хангоми  чумлахои  фоилро  ба  шакли  мафьул  гардонидан  пуркунандаи  чумлаи  фоил  мубтадои  чумлаи  мафьул  шуда  амалро  ичро  намекунад, бараькс,  амал  аз  тарафи  шахс  ва  ё  предмети  дигар  ичро  мешавад. Феьли  фоил   ба  шакли  мафьул (Passive) омада,  мубтадои  фоил  Active  пуркунандаи  чумлаи  мафьул  Passive  мешавад:

We  built  the  house.-Мо  хавлиро  сохтем.

The  house  was  built  by  us.-Хавли  аз  тарафи  мо  сохта  шуд.

Дар  забони   точики  шакли  мафьулии  феьлхо  хеле  кам   мушохида          карда  мешаванд,  вале  дар  забони  аглиси  бараькс  аст.                                                            Масдари  тарзи  мафъул

Масдари  тарзи  мафъул  аз  масдари  феъли  to    be      ва  сифати  феълии  П-и  феъли  асосй  сохта  мешавад.  Мисол:  to    be    shown    –  нишон  дода  шудан,  нишон  дода  шудагӣ.

Масдари  тарзи  мафъул  метавонад  аз  ҳар  як  феъли  объектӣ  сохта  шавад:

 to    give                                            –                                to    be    given

            to    send                                            –                                to    be    send    for

           to    talk    about                               –                                  to    be    talked    about

Масдари  тарзи  мафъул  ва  тарзи  фоъил  аз  ҷиҳати  мавқеъву  ҳолати  истифода  яканд,  яъне  мисли  тарзи  фоил  баъди  феълҳои    to    want,    to    likeбаъди  феълҳои  модалии  can,    must    (бе  tо)  ба  вазифаи  ҳоли  мақсад  ва  ғайраҳо  истифода  мешавад.     Nobody    likes      to    be    sent    for    at    night..      Ба  ҳеҷ  кас  маъқул  нест  вақте,  ки  шабонгаҳ  аз  бораи  ӯ  касеро

фиристанд.  This    must    be    done    at    once.    Инро  таъҷилан  (оҷилан)  иҷро  кардан  лозим.  Не  сan    not    be    given    a    holiday    now.  Ба  ӯ  ҳоло  рухсатӣ  набояд  дод.   We    have    a    lot    of    work    to    do.                                                                                                                                                                                                                                                                         Корҳоямон  хело  зиёданд. He   will   have    to    be    asked    about    it    tomorrow                                                                                                                                                                                                     Уро  лозим  меояд,  ки  оид  ба  ин      пагоҳ  пурсад.

Замонҳои  гурӯҳи  давомдори  (Continuous)  тарзи  мафъул

Тарзи  мафъули  давомдори  (Continuous    Passive)  бо  ёрии  феъли  (tо  bе  дар  замон,  шахс  ва  сифати  феълии  замони  гузаштаи  (Рагticiр1е  II)  феъли  асосӣ  сохта  мешавад.

 

 

   I                                           am

 

  He  (she,  it)                            is

  You    (we,    they)                 are                  being    spoken    about

 

I    (    he,    she,    it,)             was

 

You    (we,    they)                 were

 

 

Our    work    was    being    discussed    when    I    went    into    the    room.  Ҳангоми    ба    толор    даромаданам,    кори    мо    муҳокима    шуда    истода    буд    (кори  моро  муҳокима    мекарданд).

What    is    being    built    here    now?  Ҳоло    дар    ин    ҷо  чй    сохта    шуда    истодааст?

Дар    шакли    саволӣ    пеш    аз    мубтадо  танҳо    феъли    ёридиҳандаи    якум    гузошта    мешавад.

Were    the    letters    still    being    signed    when    you    went    inВақте  ки  ту  даромадӣ,  мактубҳо    ҳоло    ҳам    имзо    шуда    истода    буданд    (ҳоло  ҳам  имзо  мешуданд)?

Дар    шакли    инкорӣ    баъди    феъли    ёридиҳандаи    якум    ҳиссачаи    инкории    not      гузошта    мешавад..    The    letters    were    not    being    sighned    when    I    went    in.    Вақте    ки    ман  даромадам,    мактубҳо    имзо    нашуда    истода    буданд    (ҳоло    ҳам  имзо    нашуда    буданд).

Замони    ҳозира    ва    гузаштаи    гурӯҳҳои    давомдори    (Continuous)    тарзи  мафъул    чун    замонҳои    тарзи    фоил    истифода    мешаванд.    Шакл  и  замони  ояндаи    давомдор    (Соntinuous)    дар    тарзи    мафъул      вуҷуд    надорад.    Ба    ҷои  он    замони    ояндаи    гурӯҳҳои        Indefinite    истифода    мешавад.

              Дар  забони  тоҷикӣ  ин  шакли  баён  маъмул  нест.

Дар  забони  англисй  феъл  ду  тарз  дорад:  тарзи  фоил  (Active)  ва  тарзи  мафъул  (Passive).  Дар  феъли  тарзи  фоил  феъл  амал  аз  тарафи  мубтадои  бо  шахс  ё  предмети  дар  муб  гадо  ифода ёфта,  иҷро  мешавад.  Дар  феъли  тарзи  мафъул  шахс  ё  нредмети  бо  мубтадо  ифда ёфта  дар  зери  таъсир  аст  ё  дар  ҳолати  муайян    дар  зери  кадом  таъсире  қарор  дорад.

Perfect  Continuous  Passive (мутлаки давомдори мафъул) вучуд  надорад. Дар  холатхои  мувофик  чумлахо  дар  тарзи  фоил  ба  мубтадо  they ё  бо  роххои  гуногуни  лексики  истифода  мешавад.

They  have  been  discussing  this  problem  since  last  year.

This  problem  have  been  under  discussion  since  last  year.

Ин  масъала  аз  соли  гузашта  инчониб  мухокима  шуда  истодааст.(10: бонк 1

Герундия дар тарзи фоил (ACTIVE GERUND)  ва  тарзи  мафъул                 (PASSIVE GERUND)

Герундий метавонад амалеро ифода кунад, ки ба ҷинс ё предмети муайян дахл надошта бошад: Swimming is a good exercise. Оббозӣ машѓулияти хуб аст.

Аммо, дар аксар њолатхо, амали бо герундий ифода шуда, ба ҷинс ё ин ки предмети муайян дахл дорад: I think of going to the south in the summer. Ман фикр дорам, ки ба ҷануб дар тобистон равам. (going ба мубтадои I дахл дорад): Thank you for coming. Миннатдорам, ки Шумо омадед.(coming ба пуркунандаи you дахл дорад)

Ваќте ки, амали бо герунд ифода шуда, аз тарафи шахсе (ё предмет) ки ба ў дахл дорад иҷро карда мешавад, пас герундий дар тарзи Active кор бурда мешавад: He likes inviting his friends to his house. Вай ба хонааш даъват кардани дўстонашро дўст медорад, I remember having shown her the letter. Ман ба ў нишон додани мактубро дар хотир дорам, He entered the room without noticing her. Ў вайро надида ба хона даромад,

Ваќте ки, амали бо герунд ифода шуда, аз болои шахсе (ё предмет) ки ба ў дахл дорад иҷро карда мешавад, пас герундий дар тарзи Passive кор бурда мешавад: He likes being invited by his friends. Ў аз тарафи дўстонаш даъват шуданро дўст медорад, I remember having been shown the letter. Ман нишон дода шудани мактубро дар хотир дорам, He entered the room without being noticed. Ӯ ба хона бе ягон дидан даромад,

Дар баъзе њолатхо герундий дар тарзи Active бо маънои дар тарзи Passive буда истифода мешавад. Ин баъд аз феълњои to need (мӯњтоҷ будан), to want(хостан), to require (лозим будан) ва баъд аз сифати worth (арзанда) мумкин аст: My shoes need repearing (на: being repaired). Пойафзолњоямро таъмир кардан лозим аст, These bags require drying (на: being dried). Ин ҷуздонњоро шустан лозим аст, The book is worth reading (на: being read). Китоб ба хондан арзанда аст,

Мукоиса  кунед:

I  am  looking  forward  to  sending  my  children  to  the  country  fjr  the  holidays. Ман  бесаброна  интизорам (он  вактро) , ки  кудакони  худро  кай  барои  таътил  ба  деха  равон  мекунам.

(герундияи  тарзи  фоил)

Iam  looking  forward  to  being  sent  to  Leningrad on  business.  Ман  бесаброна  интизорам,  ки  кай  маро  ба  сафари  хизматй  ба  Ленинград  равон  мекунанд.

(герундияи  тарзи  мафъул) (17:бонк  2)

 

                                    2.1 Ифодаи  тарзи  мафъул.

  1. Дар    забони    англисй    тарзи    мафъул    бо    ёрии    феъли      to    be      ва    сифати  феълии      замони      гузашта    (  Рагtiсiр1е  П)    сохта    мешавад.    Инро    метавон    бо  қолаби    зер    тасвир    кард:

                                                                                      To    be  +  Рarticiр1е  II

Сохти    сифати    феълии    II    ҳеҷ    гоҳ    тагйир    намеёбад    ва    нишонди-  ҳандаи    шахс  ,  шумора    ва    замон    феъли    ёридиҳандаи    to    be    мебошад.

Шакли      феъли      to    show    дар    тарзи    фоили    замонҳои      гурӯҳҳои  Indefinite:

 

шахси  1,  шумораи  танҳо,  замони  ҳозира Am
шахси  3,шумораи  танҳо,  замони  ҳозира Is
»  шумораи  ҷамъ,  замони  ҳозира Аге
»  шумораи  танҳо,  замони  гузашта Was shown
»  шумораи  ҷамъ,  замони  гузашта wеге
шахси  1,  замони  оянда Shall    be
дигар  шахсҳо  дар  замони  оянда Will    be

Шакли    саволии    тарзи    мафъул    бо    гузоштани    феъли    ёридиҳандаи    якум    пеш  аз    мубтадо      сохта    мешавад:

  Am    I Ба  ман…  нишон  медиҳанд?
   Is    He Ба  ӯ  ..  .нишон  медиҳанд  ?
  (ҷинси  мардона)
  Аге      we           Ба  мо  …  ншнон  медиҳанд?
  Was    she    shown      shown…  ?           Ба  ӯ…нишондоданд?
          (ҷинси  занона)
  Were    they Ба  онҳо..  нишон  доданд?
 Shall    I    be Ба  ман..  .нишон  (хоҳад)  медиҳанд?
  Will    it    be Ба  ӯ  нишон  …  дода  мешавад?

 

Шакли    инкории   тарзи  мафьул  бо  ёрии  хиссачаи  инкории  not  ки  пеш  аз  феьли  ёридиханда  меояд,  сохта  мешавад.

 

   I    am                          Ба    ман  …  нишон    намедиханд.

 

   He    is                          Ба  вай  …  нишон  намедиҳанд.
                            (ҷинси  мардона)
  We    аге      not    shown  …        Ба  мо…  нишон  намедиҳанд.
 She was                            Ба  ӯ  …  нишон  надоданд.
                             (ҷинси  занона)
 They    were                            Ба  онҳо  …  нишон  надоданд.
  I    shall                                                                                   Ба  ман  …  нишон  намеднҳанд.
  It    will     not    be    shown       Ба  ӯ  (кӯдак)…  нишон намедиҳанд.

 

  1. Феълҳои пуркунандагй ва ғайрипуркунапдагӣ (обьекгй ва ғайриобъектӣ).

Феълҳо дар забони англисй ба пуркунандагй (объектй), ки намудҳои гуногуни пуркунанда (бавосита, бевосита ва бепешоянддор)-ро қабул мекунанд ва ғайрипуркунандагӣ, ки баъди онҳо ягон намуди пуркунанда на бевосита, на бавосита ва на пешоянддор истифода намешавад, ҷудо мешаванд:

Феълҳои пуркунадагй (объектӣ):

I saw  him  yesterday. (пуркунандаи Ман дирӯз ӯро дидам. бевосита)

I  have  sent  a  letter  to  my  friends.     Ман ба дӯстонам мактуб

(пуркунандаи бевосита)     равон кардам.

Have  you  talk  to  him  about  it. Шумо дар ин бора бо ӯ

нЬои! II? (пуркунандаи        гуфтугӯ кардед?

п сшоянддор)

Феьлҳои гайрипуркунандагӣ (гайриобъектӣ):

Come  tomorrow.        Пагоҳ биёед.

I  will  go   to  the  library   at  once   and  get  this  book  out.    Ман худи ҳозир (ҳамин замон)

апб £е! Ьоок оиТ.       ба китобхона рафта ин китобро

мегирам.

Who  is  sitting  over  there? Кй он ҷо нишастааст

 

 

 

2.2 Истифодаи  тарзи  мафъул

  1. Тарзи мафъул    дар    ҷумла    ҳангоме    истифода    мешавад,    ки    гӯянда  иҷрокунандаи    амалро    намедонад    ё    ба    он    эътибор      намедиҳад.    Аммо,  ҳангоми    зарурати    номбаркунии    шахс    ё    ичрокунандаи    амал    ибора    бо  пешоянди          by    истифода    мешавад:

This    play    was    written    by    B.  Show

Ин    намоишнома  (пьеса)  аз    тарафи  Б.  Шоу  навишта  шудааст.

Тарзи      мафъул      дар    забони    англий    бо  роҳҳои    гуногун    ифода    меёбад.  Чунончй,    ҷумлаи    тарзи    фоил    бо    пуркунандаҳои    бевосита    ва    бавоситаи    Не  gave    me    a    book  (У  ба  ман  китоб  дод  )  метавонад    дар    тарзи    мафъул    бо  ду  роҳ    ифода    ёбад:

The    book    was    given    (to)    me  .  Китоб    ба  ман    дода    шуд.

I    was    given    a    book.  Ба    ман      китоб    доданд.

Аз    ҷумлаи    дуюм    дида    мешавад,    ки    ҳангоми    мубтадои    ҷумлаи    забони  англисй      дар    тарзи    мафъул    будан,    ба    ҷумлаи    пуркунандаи    бевоситаи    тарзи      фоил      мувофиқат    мекунад.  Эквишпенти      (ҳалтаъно)      хабари      ин      феъл      дар      тарзи      шакли      шахсаш      номуайян    аз    цабили    ба    ман    доданд    (маро  доданд),    ба    ман    гуфтанд        (  маро  гуфтанд  )  мебошад.

  1. Дар забони    англисӣ    дар    тарзи    фоил    инчунин    феълҳое    истифода  мешаванд,    ки    баъди    худ    пешояндро    талаб    мекунанд,    яъне    дар  пуркунандаҳои      нешоянддор    истифода    мешаванд.    Дар    ин    ҳолат    пешоянд  баъди      феъл      нигоҳ      дошта    мешавад    ва    маънои    лексикии    феълро    ифода      мекунад:

Эзоҳ:    Дар    забони    англисӣ    гурӯҳи    феълҳо    аз    ҷумлаи:  to    explain    smth.  to  smb,    to    translate    smth    to    smb,    to    dictate    smth    to    smb,    to    describe  smth    to    smb.  etc.  ҳастанд,    ки    дар    тараи    фоил    метавонанд    танҳо    як    сохт    дошта    бошанд.    Чунончй:

This    rule    was    explained    to    me    twice.

Ба      забони      тоҷикӣ    ин    ҷумла    ду    тарзи      тарҷума    дорад:

1.Ин    қоида    ду    маротиба    ба    ман      фахмонданд.

  1. Ба  ман    ин    қоидаро    ду     маротиба  фаҳмонида    шуд.  (тарзи мафъул)                                                                

(намуди  номуайяншахс,

  (шахсӣ  –  номуайянӣ)

3)Дар    забони      аглисӣ      феъл    дар    тарзи    мафъули    замони    ҳозираи    гурухҳои    Indefinite      вобаста    ба    маънои    матн    метавонад    ҳам        худи    ҷараёни    (равиш)  амал    (ҷараёни  таъсиррасонй)    ҳам      ҳолате,    ки      дар    натичаи    ин    таъсиррасонӣ      ба      амал    меояд,    ифода    кунад,    шакли    феъл    ин      хусусиятҳоро  дар    забони    англисӣ    ифода    намекунад:

Муқоиса  кунед:

Tables    are    usually    made    of    food.

        Мизҳо    одатан    аз    чӯб    сохта    мешаванд(амал)

 

    This    one    is    made    of    steel.

Ин    миз    аз    пӯлод    сохта      шудааст  (ҳолат).

Агар    дар    ҳолати    дуюм    иҷроиши    амалро    ҳатмӣ    қайд    кунем,    он  гоҳ    дар  забони      англисӣ      замони    ҳозираи        гурӯҳҳои      Perfect    истифода      мешавад.                                                                                                                                                                                                  This    table  has    been    made    of    steel  !.            Ин    мизро  аз  пӯлод    сохтаанд. (амал)

  1. Замонҳои гурӯҳҳои      Perfect  –и    тарзи      мафъул.

Замонҳои      гурӯҳҳои      Регfect  –  ии    тарзи    мафъул    бо    ёрии    феъли  ёридиҳандаи    to    be    дар    замонҳои    ҳозира,    гузашта    ва    ояндаи    гурӯҳҳои  Регfect  ва    сифати    феълии    замони    гузашта    (Раrticiр1е  П),    яъне    феъли    асосй  аз    рӯйи    қолаби

 

 

 

To    have    been    +  сифати    феьлии  II  (Раг11с1р1е  II)

 

сохта  мешавад.

I    have    been    asked    two    difficult    questions    today,    so    I    must    do    something    about    it.

Имрӯз    ба    ман    ду    масъалаи      мушкил    дода    шуд    ва    ман    бояд    барои    ҳалли  онҳо      ягон        чорае    ҷӯям.

Замонҳои      гурӯҳҳои      Реrfect-и      тарзи      мафъул  он    ҳолатҳоеро,    ки  тарзи      фоил      дорост,    исгифода    мебарад.

 

  Замонҳои    гузашта    ва    ояндаи    гурӯххои    Реrfect-и    тарзи    мафъул      хело  кам    истеъмоланд,    аммо    замони    ҳозираи    ин    гурӯҳ    бо    феълҳои      to    ask,    to    send,    to    tell      ва    ғайраҳо    серистеъмол    мебошанд.

I      have    been    asked    to    play    in    next    week         football    matc h.

Аз    ман      хоҳиш    карданд,    ки    ҳафтаи    оянда    дар    вохӯрии    футбол    баромад  кунам.

He    has    been    told    to    work    harder.

Ба    ӯ    гуфтанд,    ки    бисёртар    кор    кунад  (машқ    кунад).

He    has    been    sent    to    help    them.

 

 

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Один комментарий

  1. Аноним

    Зато хпххаахха

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.