Хабар – меҳвари ҷумла

Хабар чунон ки гуфта шуд, яке аз сараъзои љумла  буда, амал, њолату вазъият ва аломатеро ифода менамояд, ки ба предмети сухан—мубтадо нигаронида шудааст. Дигар аъзоњои љумла  (њол, пуркунанда ва муайянкунандаи таркиби хабар) ба хабар тобеъ гашта, ба воситаи он ба мубтадо муносибат пайдо мекунанд.

Ба вазифаи хабар асосан феъл серистифода аст. Ба ин вазифа исм, сифат, љонишин, шумора, масдар, сифати феълї ва калимањои дигар низ меоянд, ки аз онњо  исм, сифат ва масдар бештар истифода меша­ванд.

Хабар дар љумла  нисбат ба мубтадо чунин маъноро мефањмонад:

  1. амалеро мефањмонад, ки аз тарафи мубтадо иљро шудааст. Муб­тадои ин гуна љумлањо асосан аз исмњои љондор ва амалкунанда ташкил мегардад:
    1. амалеро мефањмонад, ки мубтадо ќабул кардааст:

The garden was full of joy and dance of the guests.

 3) аломатеро мефањмонад, ки ба мубтадои љумла  нигаронида шу­дааст. Мубтадои ин гуна љумлањо аксар бе муайянкунандаи сифатї меояд, чунки муайянкунандаи сифатї дар вазифаи хабар воќеъ мешfвад.

  • њолати мубтадоро мефањмонад:

Дар забони англисї  хабар (the predicate) сараъзои љумлаест, ки он дар бораи чи кор кардани мубтадо маълумот медињад. Хабар ба саволњои: what does the subject do? Мубтадо чи кор мекунад? what is done to the subject?

Бо мубтадо чи рух медињад? ва what is it like? Ин чигуна аст ? what is it?  Ин чист? who is it?  Ин кист?

Хабарњо аз рўи сохташон сода(the Simple Predicate)  ва таркибї (Compound Predicate) мешаванд. Хабарњои таркибї дар навбати худ ду намуд-  таркибњои номї ва таркибњои феълї таќсим мешаванд:

He learns French (хабари содда).

My father is a doctor. (хабари таркибии номї)

I must go there at once. (хабари таркибии феълї)

Хабари содда бо воситаи феъл дар шакли шахсї дар замон, тарз ва сиѓаи муайян ифода мегардад:

 She works at a factory.

He is reading.

They will return soon.

The goods were loaded by means of cranes.

А.И. Каменский, И.Б. Каменская хабари таркибии забони англисиро ба чор гуруњ таќсим намудаанд:

1. Хабари феълии сода (Тhе Simple Verbal Predicate);

2. Хабари феълии модалї (Тhе Modal Verbal Predicate);

3. Хабари феълии иборавї (гуруњї) (Тhе Group Verb Predicate);

4. Хабари таркибии номї (Тhe Соmроиnd Nominal Predicate). [1]


[1] Каменский А.И., Каменская И.Б. Практическая грамматика наглийского языка. Справочное пособие для неязыковых вузов. – Часть 1. -Харьков: ИНЭМ, 2002. – 278 с.

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *